.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng hiện nay

Thứ Tư, 09/10/2019|20:36

Lí luận và thực tiễn xây dựng Đảng ta đã chứng minh dù ở giai đoạn nào trên con đường phát triển, Đảng ta lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng đều là nền tảng, hạt nhân chính trị lãnh đạo bảo đảm cho đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được thực hiện thành công. 

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng có vai trò rất quan trọng và đã được xác định là một trong những nội dung chính qua các kỳ Đại hội của Đảng.

Công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay đòi hỏi Đảng ta phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn. Đó là nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách của toàn Đảng. Với vị trí vai trò của mình sự vươn lên của các Đảng bộ cơ sở sẽ là yếu tố tác động tích cực đến kết quả của quá trình đó. Trên cơ sở những yêu cầu đổi mới và chỉnh đốn Đảng, đồng thời từ thực trạng của các tổ chức cơ sở Đảng, việc nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng cần  tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:

- Trước hết phải xác định đúng đắn nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở Đảng và tổ chức thực hiện có kết quả nhiệm vụ chính trị đó ở cơ sở. Từ thực tiễn, kinh nghiệm chung nhất rút ra là: Các tổ chức cơ sở đảng phải nắm chắc và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải vừa nắm vững chức năng, nhiệm vụ chung của tổ chức cơ sở đảng, nắm vững đường lối quan điểm chính trị, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và Nghị quyết, chỉ thị của tổ chức Đảng cấp trên, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ cấp mình vừa phải suy nghĩ, tìm cho được những nét riêng ở từng đơn vị cụ thể để từ đó, chủ động, sáng tạo đề ra những giải pháp phù hợp để xử lý mọi vấn đề trong phạm vi đơn vị mình, trên cơ sở đó tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, tạo ra chuyển biến đồng bộ, toàn diện tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội ở cơ sở.

- Phải đổi mới nâng cao chất lượng Đảng ủy, chi ủy và cán bộ chủ chốt. Đổi mới và nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở cần phải quán triệt những vấn đề sau: Mỗi kỳ Đại hội thay đổi từ 30-40% cấp ủy viên nhằm bảo đảm tính kế thừa và trẻ hóa đội ngũ cấn bộ, phải nhận thức và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu trong kiện toàn cấp uỷ, trong đó tiêu chuẩn phải đặt lên hàng đầu, không vì cơ cấu thiếu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Đảng ủy, chi ủy phải thực sự là những người có đủ phẩm chất chính trị, đủ kiến thức và năng lực tổ chức thực hiện, có đạo đức lối sống cách mạng đáp ứng yêu cầu đổi mới. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng và bố trí cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị ở cơ sở vừa đáp ứng yêu cầu nguồn cán bộ đảm đang nhiệm vụ chính trị đơn vị, vừa bổ sung cho cấp trên những cán bộ đầy đủ phẩm chất năng lực để bố trí vào những vị trí cao hơn.

- Phải củng cố và kiện toàn hệ thống tổ chức, nâng cao chất lượng Đảng viên và cải tiến chất lượng sinh hoạt cấp ủy và sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ. Trong sinh hoạt đảng, phải bảo đảm các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Các cuộc sinh hoạt không nên quá chú trọng vào các công việc của chính quyền mà tập trung vào những vấn đề trong yếu của cơ sở nhất là thảo luận, bàn bạc kỹ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chi bộ. 

Đội ngũ đảng viên là tế bào của tổ chức cơ sở Đảng “chi bộ tốt là do đảng viên tốt”, vì thế phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên đông về số lượng, mạnh về chất lượng. Phải làm tốt việc phân công quản lý và kiểm tra đảng viên chấp hành. Tạo điều kiện cho đảng viên được học tập nâng cao trình độ, cống hiến cho đơn vị và xử lý nghiêm minh, kịp thời những đảng viên vi phạn tư cách. Phải tổ chức tốt việc quần chúng tham gia xây dựng Đảng từ cơ sở. Các tổ chức cơ sở Đảng phải có cơ chế thích hợp để thực hiện phương châm “dân biết dân bàn, dân kiểm tra” tạo điều kiện cho dân tham gia đóng góp vào các chương trình, kế họach công tác, đóng góp hoạt động của cấp ủy và đảng viên.

- Phải đề cao tính trách nhiệm và tăng cường sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra của cấp trên, trước hết là cấp trên trực tiếp.

Tổ chức cơ sở Đảng là cấp trực tiếp gắn bó với quần chúng, vì thế phải thấu hiểu sâu sắc nguyên vọng của nhân dân, tình hình mọi mặt ở cơ sở để sửa đổi, bổ sung, ban hành những chính sách phù hợp. Phải đánh giá đúng thực trạng của mỗi cơ sở để có kế hoạch củng cố xây dựng cơ sở, thu hẹp diện yếu kém. Sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên đối với cơ sở phải thường xuyên coi trọng hướng dẫn kiểm tra, chăm lo đào tạo quản lý đội ngũ đảng viên, cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, phải kịp thời phát hiện và giúp đỡ thiết thực những cơ sở gặp khó khăn, nội bộ mất đoàn kết, song điều chủ yếu là sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên phải bảo đảm những yếu tố cơ bản để cơ sở chủ động vươn lên. Việc đánh giá phân lọai tổ chức cơ sở Đảng phải bám sát tiêu chuẩn bảo đảm đúng thực chất. Phải coi trọng tổng kết, nhất là đối với những điển hình tiên tiến để chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng phát huy, học tập.

Trước những khó khăn và diễn biến phức tạp ở cơ sở, các cấp ủy đảng phải bình tĩnh, sáng suốt, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, phân tích sâu sắc các nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan; chỉ rõ những khuyết điểm, yếu kém của mình và quan trọng hơn là các cấp uỷ đảng có nghị quyết đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể và triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những nơi nhân dân kiến nghị về những sai phạm có liên quan đến tập thể và cá nhân thì cần phải được tiến hành thanh tra, kiểm tra ngay và có kết luận rõ đúng - sai, xử lý nghiêm minh những tập thể, cá nhân sai phạm, làm trong sạch bộ máy của hệ thống chính trị. Đây là giải pháp đặc biệt quan trọng, là cơ sở cho công tác chính trị tư tưởng, kiện toàn đội ngũ cán bộ, ổn định tình hình, phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Phải chú ý hoàn thiện và thực hiện tốt các quy chế, quy định. Thực tế cho thấy nơi nào xây dựng và thực hiện tốt các quy chế, quy định, thì nơi đó tạo được sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ, ý thức chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, mở rộng dân chủ trong Đảng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe ý kiến của dân, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, vướng mắc trong nội bộ nhân dân theo đúng luật pháp, không để những vướng mắc, mâu thuẫn tích tụ, dồn nén lâu ngày và trở thành điểm nóng. Dân chủ, công khai và công bằng xã hội là nguyện vọng và đòi hỏi chính đáng của nhân dân.

Các cấp uỷ đảng phải quán triệt quan điểm phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Kết hợp chặt chẽ giữa lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội với chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.

Từ lý luận và thực tiễn đã chứng minh, dù ở giai đoạn nào trên con đường phát triển của cách mạng do Đảng lãnh đạo, với vị trí nền tảng của mình, các tổ chức cơ sở Đảng luôn có vai trò là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là người bảo đảm cho đường lối chính sách của Đảng được tổ chức thực hiện có kết quả ở đơn vị cơ sở. Đứng trước vai trò của sự nghiệp cách mạng ở giai đoạn mới, nhất là khi các thế lực thù địch đang thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình tập trung mũi nhọn vào việc chống phá Đảng ta thì việc nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng là một trong những vấn đề bức thiết đang đặt ra cho công tác xây dựng Đảng hiện nay. Chỉ có trên cơ sở nắm vững lý luận và kinh nghiệm thực tiển với một trách nhiệm đầy đủ của cấp ủy các cấp và của từng đảng viên mới xây dựng được tổ chức cơ sở Đảng ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng hiện nay.

                                                                                    Võ Châu Trung

                                                                         Bí thư chi bộ khối kỹ thuật, Đảng bộ Công ty thuốc lá Bến Tre

 

 

.
.
.
.