.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Nâng cao vai trò công tác xây dựng Đảng trong nền kinh tế đổi mới

Thứ Tư, 30/10/2019|20:06

Trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Đảng ta là nhà lãnh đạo sáng suốt đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là Đảng cộng sản Việt Nam thường xuyên đổi mới tư duy, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức lãnh đạo, rèn luyện đạo đức cách mạng phù hợp với quy luật phát triển của Đảng. Điều đó thực hiện trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) nói chung, Đảng bộ Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ (Chi nhánh) nói riêng.

Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong nền kinh tế đổi mới, Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ trung tâm và phát triển kinh tế đảm bảo an sinh xã hội. Trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới nặng nề, các thế lực thù địch tấn công gia tăng nhiều hình thức tinh vi hơn nhưng Đảng ta luôn có bản lĩnh chính trị, kiên định, vững vàng. Do vậy, nâng cao vai trò công tác xây dựng Đảng trong điều kiện kinh tế hiện nay là nhiệm vụ then chốt của Đảng ta, nhằm hướng tới xây dựng đất nước phát triển phồn vinh.

Về công tác tư tưởng chính trị, nhiệm kỳ 2015 - 2020 có nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là: Công tác tư tưởng chính trị của Đảng có nhiều đổi mới, đóng vai trò nòng cốt trong việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thống nhất tư tưởng ý chí trên những vấn đề cơ bản của công cuộc đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phát triển an toàn bền vững.

Về công tác cán bộ, Đảng ta đã có những đổi mới đáng kể, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ đổi mới tư duy, đổi mới cơ chế, đổi mới phương pháp hành động, trên nguyên tắc tập thể đoàn kết thống nhất ý chí, tập trung dân chủ tiếp tục được khẳng định và có cơ chế tiên tiến nhất để thực hiện.

Về công tác tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên có những chuyển biến tích cực, nhất là đã chú ý đến xây dựng và hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các mô hình tổ chức cơ sở đảng khác nhau. Đa phần số đảng viên tiếp tục phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, tận tụy với công việc, tích cực tham gia đường lối chính sách đổi mới của Đảng, trình độ năng lực cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt góp phần tích cực vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

Bên cạnh đó, chúng ta cần nghiêm túc kiểm điểm, thấy rõ những khuyết điểm yếu kém về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cũng như về công tác xây dựng Đảng còn nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình đổi mới; Điều này, Trung ương Đảng đã chỉ rõ: “Nhìn chung, cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức Đảng, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng; có tổ chức cơ sở Đảng bị tê liệt, thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh; công tác tư tưởng còn nhiều bất cập và thiếu tính thuyết phục, tính chiến đấu.

Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới. Công tác tổ chức và cán bộ còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém. Chất lượng và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao. Thực tế trên do nhiều nguyên nhân, song trước hết do năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tính tiên phong và nhận thức của bộ phận cán bộ đảng viên có những mặt chưa theo kịp sự phát triển của xu thế mới hiện nay.

Thực tiễn công cuộc đổi mới sang nền kinh tế thị trường theo theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa đang đặt ra nhiều vấn đề thách thức lớn đối với Đảng ta. Thứ nhất: yêu cầu về phẩm chất, năng lực chuyên môn, khoa học công nghệ của từng đảng viên, của các tổ chức Đảng rất lớn, song sự chuẩn bị của Đảng về vấn đề này chưa kịp thời, đầy đủ và theo kịp sự phát triển của thời đại, dẫn tới sự bất cập giữa đòi hỏi của thực tiễn với công tác lãnh đạo của Đảng. Hai là, sự buông lỏng trong công tác quản lý, nể nang trong tuyển dụng, đào tạo giáo dục cán bộ, đề bạt lãnh đạo, kết nạp đảng viên và các tổ chức Đảng trước sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, sự chống phá ác liệt của các thế lực thù địch, sự tha hóa về phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã vi phạm pháp luật rất nghiêm trọng thật đáng lo ngại. Tình trạng này đã làm giảm uy tín và hiệu lực lãnh đạo của Đảng, giảm sút lòng tin trong nhân dân đối với Đảng, là nguy cơ lớn liên quan đến sự phát triển an toàn, bền vững của đất nước.

Tuy nhiên, đất nước ta giờ đang đứng trước những vận hội và thời cơ lớn; đồng thời, phải đối mặt với những thách thức gay gắt, đan xen lẫn nhau, thù trong, giặc ngoài tác động đa chiều và diễn biến phức tạp khó lường, không thể coi thường bất cứ thách thức và âm mưu thù địch nào; điều đó đặt ra đối với việc nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng đối với đổi mới nền kinh tế có nhiều vấn đề cấp thiết cần phải giải quyết.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt cần làm ngay, có ý nghĩa sống còn, đỏi hỏi phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, dứt điểm, đổi mới toàn diện đúng mục tiêu. Chính vì vậy, phương hướng, mục tiêu tổng quát nâng cao vai trò lãnh đạo công tác xây dựng Đảng là phải luôn dành nhiều công sức tạo được nhiều cái mới với sự chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng; phát huy truyền thống thành quả cách mạng, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, gương mẫu tăng cường rèn luyện đạo đức cách mạng, bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh về bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, tổ chức hoạt động khoa học vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm, có tâm, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, có phương thức lãnh đạo linh hoạt, đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất năng lực, cập nhật kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, đây là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt, có ý nghĩa lịch sử hết sức to lớn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Thấm nhuần đạo đức cách mạng, nhận thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của giai cấp công nhân, tranh thủ sự giúp đỡ tận tình, sự lãnh đạo sát sao của cấp trên và thực hiện chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại các chi bộ, đảng bộ trực thuộc qua Đại hội Đảng bộ BHTGVN nói chung, chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng và trải qua gần hết nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ BHTGVN luôn luôn nhận thức sâu sắc rằng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm then chốt trong giai đoạn đổi mới và hội nhập hiện nay.

Đảng bộ BHTGVN là Đảng bộ trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, được ủy quyền tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao đúng theo điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam. Hiện nay, toàn Đảng bộ có 24 chi bộ, đảng bộ trực thuộc bao gồm: 16 Chi bộ cơ sở thuộc các phòng ban tại trụ sở chính, 04 Đảng bộ, 04 chi bộ các chi nhánh khu vực. Đến 31/12/2018, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ BHTGVN là 380 đồng chí; trong đó: Đảng viên chính thức 354 đồng chí; Đảng viên dự bị 26 đồng chí. 

Đảng bộ Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ có 42 đảng viên; Đảng viên chính thức 40 đồng chí; Đảng viên dự bị 02 đồng chí; với 3 Chi bộ, (01 Chi bộ khối hậu cần; 02 chi bộ khối nghiệp vụ) số liệu tại thời điểm 30/9/2019.

Trong những năm qua, Đảng ủy Chi nhánh luôn nêu cao vai trò lãnh đạo chỉ đaọ chuyên môn, các tổ chức đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cụ thể: Thành tích về tổ chức Đảng từ năm 2015 - 2018 đạt danh hiệu Đảng bộ trong sach, vững mạnh, tiêu biểu”; 5 năm liền (2013 - 2017) Đảng bộ được nhận Bằng Khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Về chuyên môn, từ năm 2016 - 2018, trong 03 năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc”; năm 2016 đạt danh hiệu “Cờ thi đua của UBND tỉnh”; năm 2018 đạt danh hiệu “Cờ thi đua của NHNN Việt Nam”. Công đoàn: năm 2015, 2017 được nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 2016 danh hiệu Cờ Thi đua toàn diện; năm 2018 nhận Giấy khen của BHTGVN. Đoàn Thanh niên: năm 2015 được tặng Bằng Khen của Trung ương Đoàn; hàng Quý Đoàn Thanh niên Chi nhánh duy trì chương trình “Bát cháo Tình thương tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An”. Đồng thời hàng năm, cán bộ viên chức và người lao đông Chi nhánh thường xuyên tích cực tham gia công tác từ thiện nhân đạo góp vào các quỹ trên địa bàn, năm 2018 là 107 triệu đồng; đến 30/9/2019 là 58,8 triệu đồng.

Thực tiễn qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và nay là xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã chứng minh quan điểm lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, đó là: Muốn Đảng vững mạnh về chính trị phải dựa trên sức mạnh đoàn kết dân tộc, nền tảng tư tưởng lập trường kiên định vững vàng, làm kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng, xây dựng đường lối chính trị đúng đắn, lãnh đạo linh hoạt và sáng tạo.

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, Ban thường vụ Đảng bộ BHTGVN luôn triển khai công tác xây dựng Đảng trên nguyên tắc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, nhất quán và linh hoạt vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; duy trì việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề cụ thể hàng năm; chống chủ nghĩa cá nhân, giáo điều, thực dụng, bảo thủ, trì trệ, xa hoa lãng phí; đảm bảo vận hành linh hoạt, an toàn bền vững, phát triển hiệu quả hệ thống BHTGVN trong nền kinh tế đổi mới.

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết đoán, quyết liệt xử lý các tổ chức tín dụng tham gia BHTG có vấn đề khó khăn đặt ra trong quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng theo Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2015-2020”; tổ chức thực hiện Chỉ thị 07/CT-NHNN, ngày 11/10/2017 “Về tăng cường phòng, chống, ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng góp phần ổn định tiền tệ, tài chính”; Chỉ thị số 06/CT-TTg, ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ Tín dụng Nhân dân”…; đồng lòng, chung sức sửa đổi lề lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, văn minh, lịch sự; đề ra nhiều giải pháp, các hiến kế có hiệu quả để khắc phục những khó khăn nhằm thực hiện mục tiêu “Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp hần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng”. Nhờ nhận thức rõ những vấn đề quan trọng nhất trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng chính trị, lý luận của Đảng là sự khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận cốt lõi cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy BHTGVN luôn đề cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được các cấp ủy Đảng vận dụng linh hoạt phù hợp thực tiễn thông qua các đợt sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ và cán bộ, đảng viên ngày càng được thấm nhuần và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đổi mới cơ chế nền kinh tế đất nước ta.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ BHTGVN và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy hoạt động theo Quy chế làm việc, có sự phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BHTGVN; phân công nhiệm vụ rõ ràng và gắn trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, đơn vị. Hàng tháng, Ban thường vụ Đảng ủy và Ban chấp hành Đảng bộ BHTGVN luôn duy trì kế hoạch được phê duyệt để đánh giá hiệu quả hoạt động BHTG trên địa bàn Chi nhánh trực tiếp quản lý và ban hành Kết luận, Nghị quyết chuyên đề để kịp thời lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy BHTGVN luôn luôn coi trọng công tác học tập nâng cao quan điểm lập trường, phẩm chất, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại đơn vị. Nhận thức tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy BHTGVN thường xuyên thực hiện tốt công tác truyền thông và dân vận của Đảng để thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; thấm nhuần đạo đức cách mạng, đường lối, chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn khoa học công nghệ, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên không ngừng tự giác học tập, rèn luyện trau dồi đạo đức cách mạng trong thời đại mới.

Đảng ủy BHTGVN luôn chú trọng quy hoạch và phát triển cho cán bộ, đảng viên hội đủ các điều kiện về phẩm chất, trình độ, năng lực thực tiễn. Mặt khác, để không ngừng nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy BHTGVN luôn tăng cường đổi mới công tác giáo dục lý luận thông qua công tác truyền thông phổ biến chính sách, nói chuyện chuyên đề về các vấn đề trong và ngoài nước được cán bộ, đảng viên và người dân đang quan tâm hiện nay; phối kết hợp tốt với cấp ủy chính quyền địa phương, cơ quan truyền thông; mời các giảng viên, báo cáo viên hàng đầu của Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Tuyên giáo truyền đạt. Phương thức sinh hoạt chính trị theo từng chuyên đề này đã và đang mang đến sức lan tỏa, hiệu ứng tốt cho toàn thể cán bộ, đảng viên để các quan điểm, tư tưởng của Đảng được thấm nhuần vào cốt cách của từng người, để từ đó, ý thức đúng đắn sẽ chuyển hóa thành các hành động đúng trong mỗi cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ BHTGVN trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nhằm chống “tự diễn biến và tự chuyển hóa” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; trong quá trình xây dựng Đảng, Đảng ủy BHTGVN luôn ý thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ cốt lõi để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh chính là xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên để ngăn chặn và đẩy lùi, suy thoái, biến chất, bệnh quan liêu, trì trệ, tham nhũng, xa hoa lãng phí.

Đảng ủy BHTGVN đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng; Thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tiêu cực, tham nhũng của Ngân hàng Nhà nước; Nghị định số 107/2006/NĐ-CP, ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Luật số 55/2005/QH 11 của Quốc hội Khóa XI về Luật phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 27- CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quyết định số: 205-QĐ/TW, Quy định "về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chạy chức, chạy quyền”, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị,...

Đảng ủy BHTGVN thường xuyên ban hành kết luận tại các kỳ họp Ban Chấp hành định kỳ để chỉ đạo các cấp ủy Đảng đưa nội dung sinh hoạt hàng tháng quán triệt đối với công tác phòng chống tham nhũng; học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét và sâu rộng trong ý thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ viên chức BHTGVN. Ngoài ra, BHTGVN luôn luôn rà soát các khoản mục kế hoạch chi tiêu trong hoạt động để tăng cường công tác thực hành tiết kiệm đúng theo quy định hiện hành.

Song song với đó, tại các kỳ họp Hội đồng quản trị, giao ban Ban lãnh đạo BHTGVN, giao ban cán bộ chủ chốt Chi nhánh, làm việc với các tổ chức đoàn thể chính trị, Đảng ủy BHTGVN thường xuyên tăng cường vai trò lãnh đạo của mình, nhằm nâng cao ý thức, phản ánh kịp thời về tư cách, đạo đức cán bộ, đảng viên trong việc thực hành tiết kiệm, các biểu hiện tham nhũng, xa hoa lãng phí để kịp thời ngăn chặn và xử lý thực sự hiệu quả.

Thông qua các đợt kiểm tra, Đảng ủy BHTGVN giao Ủy ban Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm vụ của đảng viên tại các bộ phận nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm quán triệt chấp hành nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng.

Các cấp ủy Đảng đã tăng cường công tác quản lý và giáo dục đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện phòng chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm. Đặc biệt, các chi bộ thường xuyên sinh hoạt chuyên đề, nắm chắc việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời; kiểm tra, xử lý nghiêm minh, dứt điểm những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Nâng cao vai trò công tác xây dựng Đảng trong nền kinh tế đổi mới là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; cần tuân chỉ, kiên trì, sáng tạo, quyết tâm thực hiện hiệu quả. Duy trì, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là một nội dung quan trọng trong chương trình công tác hằng năm của cấp ủy và là nội dung lãnh đạo, chỉ đạo trọng tâm của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể BHTGVN nói chung, chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ nói riêng trong từng năm, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững nâng cao vai trò và vị thế của BHTGVN trong nền kinh tế hội nhập, luôn bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trị sự ổn định hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Nguyễn Xuân Toàn - Đảng bộ Chi nhánh Khu vực Bắc Trung Bộ

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

.
.
.
.