.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Nét mới trong tổ chức sinh hoạt chi bộ Trung tâm đối soát

Thứ Ba, 29/10/2019|09:34

Thực hiện các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, những năm qua Chi bộ Trung tâm đối soát luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chi bộ Trung tâm đối soát là Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Số lượng đảng viên trong Chi bộ hiện nay là 10 đảng viên chính thức trong đó có 08 đảng viên nữ. Được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tổng công ty, Chi bộ Trung tâm đã từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt hàng tháng. Trước mỗi kỳ sinh hoạt chi bộ luôn thông báo nội dung tới từng đảng viên để nghiên cứu và có đóng góp ý kiến trong cuộc họp; lựa chọn, xác định nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng nhiệm vụ của đơn vị để đưa vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ và chuyên đề.

Các giải pháp được chi bộ Trung tâm đối soát đề ra và thực hiện nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt như: Thứ nhất, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Ðại hội XII của Ðảng và Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về vị trí, vai trò của chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Thứ hai, thường xuyên nâng cao chất lượng đảng viên trong chi bộ. Đồng chí Bí thư thường xuyên đổi mới, nâng cao kỹ năng tổ chức sinh hoạt. Quy định rõ trách nhiệm của đảng viên trong việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công; trách nhiệm của bí thư, phó bí thư chi bộ trong việc duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng công tác tổng kết, rút kinh nghiệm và học tập các mô hình sinh hoạt chi bộ tốt trong Tổng công ty. 

Thứ ba, mở rộng dân chủ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, khắc phục tính hình thức, đơn điệu trong sinh hoạt, bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ. 

Thứ tư, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên đề; tiếp tục đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ hằng tháng; nội dung sinh hoạt phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Trung tâm. 

Thứ năm, phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện hơn nữa để đảng viên tham gia, góp ý kiến vào công việc chung. Mỗi đảng viên cũng cần nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Từ giải pháp này, các đảng viên là những người đi đầu trong việc tổ chức đào tạo nội bộ trong Trung tâm. Tại mỗi kỳ giao ban tháng của Trung tâm sẽ có một đến hai đồng chí đảng viên tham gia trình bày slide thuyết trình trước toàn thể đơn vị quy trình đối soát dịch vụ mình phụ trách; từ đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như tăng sự hiểu biết về các dịch vụ Tổng công ty đang cung cấp cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị. 

Thứ sáu, thường xuyên tổ chức trao đổi với các Chi bộ khác trong khối Cơ quan Tổng công ty nhằm học tập và phổ biến kinh nghiệm phương thức triển khai công tác Đảng nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi bộ.

Từ những giải pháp trên, với sự quyết tâm của toàn chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng công tác đảng của Trung tâm Đối soát bước đầu đã có những đổi mới. Trong sinh hoạt, Chi bộ đã chuẩn bị tốt nội dung về đánh giá, kiểm điểm nhiệm vụ công tác tháng trước và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung lãnh đạo nhiệm vụ tháng sau. Bảo đảm nghiêm túc, phát huy dân chủ, thống nhất cao. Đẩy mạnh phê bình và tự phê bình; tích cực tập trung thảo luận xây dựng nghị quyết. Kết thúc sinh hoạt có kết luận từng nhiệm vụ công tác. Việc đưa sinh hoạt chuyên đề gắn với các nhiệm vụ mới đã tạo được sự chuyển biến trong đổi mới nội dung và phương thức sinh hoạt chi bộ, giúp cho sinh hoạt chi bộ phong phú về nội dung, khắc phục tính hình thức, giảm đi sự cứng nhắc, đơn điệu trong tổ chức sinh hoạt. Đồng thời kết quả của sinh hoạt chuyên đề là những giải pháp quan trọng giúp chi bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết tốt những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Hoàng Thị Hương - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

.
.
.
.