.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Phát triển bồi dưỡng đảng viên trong lực lượng lao động là người dân tộc tại chỗ

Thứ Năm, 24/10/2019|14:25

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ then chốt, những năm qua, Đảng bộ Công ty CP Cao su Sơn La đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp phát triển đảng viên; góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và tăng cường sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở Đảng.

Công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên là một trong những nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng có những khó khăn nhất định: Đảng viên là nông dân chuyển sinh hoạt và sang làm công nhân nên trình độ, nhận thức không đồng đều, trình độ chuyên môn thấp, việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên từ địa phương về Đảng bộ Công ty cũng gặp khó khăn vì địa phương muốn giữ đảng viên để tạo nguồn cán bộ, một số ít cán bộ là tổ trưởng, tổ phó tổ sản xuất cũng không muốn chuyển sinh hoạt về Đảng bộ Công ty vì mức đóng Đảng phí cao hơn nhiều so với địa phương…

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác này, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, bám sát Nghị quyết của Đảng bộ Công ty, Ban chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ, nhằm tăng cường củng cố, xây dựng đội ngũ đảng viên của các Chi bộ phát triển về số lượng, chất lượng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, đặc biệt những đảng viên là đội ngũ lao động và người đồng bào dân tộc địa phương sẽ là công việc đầu tiên phải thực hiện. Hàng năm, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể có kế hoạch chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, để giới thiệu cho Đảng xem xét công nhận cảm tình Đảng. Chú trọng đến đội ngũ người lao động là đồng bào dân tộc địa phương và đội ngũ trẻ có bản lĩnh, có tri thức, năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công đoàn, Đoàn Thanh niên là những tổ chức tham gia tích cực trong việc giới thiệu cán bộ, đoàn viên ưu tú.

Các Chi bộ trực thuộc đã thực hiện tốt trách nhiệm của mình trong việc chăm lo, bồi dưỡng giúp đỡ, tạo điều kiện cho cán bộ, công nhân viên và người lao động phấn đấu; đồng thời các Chi bộ còn làm tốt công tác phân công đảng viên theo dõi, phát hiện, giúp đỡ quần chúng, đề xuất ý kiến nhận xét, định kỳ báo cáo trước Chi bộ về sự phấn đấu, rèn luyện của quần chúng để Chi bộ lựa chọn xem xét, chuẩn bị những điều kiện cần thiết để phát triển Đảng, kể cả việc tiếp tục phân công giúp đỡ đảng viên dự bị, để họ tiếp tục phấn đấu trở thành đảng viên chính thức. Các Chi ủy trực tiếp tổ chức gặp mặt quần chúng để nắm tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, việc chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy định, Nội quy, Quy chế của Công ty, kể cả việc thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, phản ánh kịp thời với Đảng ủy cấp trên để giải quyết, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của quần chúng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên đối với công việc của từng đồng chí và đối với sự nghiệp phát triển chung của đơn vị. Từ đó đề ra các bước, cách làm thích hợp cho công tác phát triển đội ngũ đảng viên mới. Đảng ủy Công ty luôn chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc căn cứ Điều lệ Đảng, các văn bản hướng dẫn của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên về công tác phát triển Đảng, thực hiện nghiêm túc Quy định 57, Hướng dẫn số 01-HD/TW và các quy định, quy trình, thủ tục đảm bảo tính khách qua, dân chủ, công tâm. Sau khi có quyết định chuẩn y, Đảng ủy chỉ đạo, hướng dẫn các Chi bộ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới theo đúng quy định và thể hiện tính nghiêm túc, giúp cho đảng viên mới có được cảm nhận sâu sắc, thấy rõ được vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên mới và quần chúng cảm tình đảng được làm thường xuyên, kịp thời; đảng viên dự bị và đảng viên mới kết nạp được Đảng bộ giới thiệu sinh hoạt cấp ủy nơi cư trú theo đúng Quy định số 76-QĐ/TW về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với Chi ủy, Đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Từ đó làm cho mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, đầu tầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, làm gương cho quần chúng noi theo. Việc theo dõi xét chuyển đảng viên dự bị lên chính thức được thực hiện kịp thời, đúng với quy định Điều lệ Đảng, không có trường hợp nào để trễ quá quy định. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua toàn Đảng bộ đã cử 66 quần chúng ưu tú đi học lớp nhận thức về Đảng, trong đó có 43 đồng chí là người đồng bào dân tộc địa phương; kết nạp được 31/25 đồng chí đảng viên mới so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra cho cả nhiệm kỳ, trong đó có 16 đồng chí là người đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời sau khi kết nạp Đảng, các Chi bộ đã kịp thời cử đảng viên tham dự lớp đảng viên mới do Đảng ủy Khối các cơ quan Tỉnh mở và thực hiện công tác chuyển đảng chính thức đúng kỳ hạn cho 11 đảng viên dự bị (còn 20 đồng chí kết nạp vào tháng 7/2019 chưa đến kỳ hạn chuyển chính thức), phát thẻ đảng cho 11 đồng chí. Trong số đảng viên mới được kết nạp 31 đồng chí, có trình độ chuyên môn đại học 12 đồng chí và 09 đồng chí có trình độ trung cấp.

Với kế hoạch và phương pháp làm như vậy, đội ngũ đảng viên mới kết nạp đã phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực công tác của mình, luôn thể hiện tính tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm cao, hàng năm các đồng chí đều được đánh giá, xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt Điều lệ Đảng, Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm và đã được Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty tin tưởng giao đảm nhiệm hầu hết các công việc, cương vị chủ chốt trong bộ máy tổ chức của Công ty, các đơn vị tổ, đội sản xuất. Đồng thời với việc phát triển đảng viên mới Đảng bộ Công ty luôn quan tâm chọn xét, quy hoạch, đề cử đảng viên nông dân chuyển sang lao động tại Công ty. Với bước chuyển cẩn trọng nhưng mạnh dạn đối với những đồng chí đảng viên có năng lực, có lòng yêu nghề, yêu cây cao su được chuyển sang trước để làm nòng cốt. Kết hợp với đó việc đào tạo, hướng dẫn, bồi dưỡng cho các đồng chí đảng viên là người nông dân dân tộc trở thành đảng viên trong đội ngũ công nhân của Công ty là việc làm hết sức quan trọng.

Từ thực tiễn công tác phát triển Đảng của Đảng bộ Công ty trong thời gian qua và những kết quả đạt được, chúng tôi rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

1. Xây dựng và phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng, bồi dưỡng niềm tin cho quần chúng để mỗi quần chúng không chỉ là người giác ngộ lý tưởng, xác định động cơ vào Đảng đúng đắn mà còn là người ưu tú, xung kích trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ quan, gương mẫu thực hiện và cổ vũ lôi cuốn mọi người thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy chế của Công ty. Từ hoạt động thực tiễn, các tổ chức đoàn thể lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu cho tổ chức Đảng những quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng.

2. Các cấp ủy Đảng và từng đảng viên trong Đảng bộ phải nhiệt tình và có trách nhiệm trong việc dìu dắt, giúp đỡ những quần chúng ưu tú. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy trong mọi lĩnh vục, trên cơ sở đó tạo cho quần chúng có ý thức tự phấn đấu vươn lên, tự khẳng định mình. Chú trọng bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, chính sách, chủ trương của Đảng cho quần chúng mà trước hết cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu phải hết sức gương mẫu cả trong công việc lẫn lối sống, người đứng đầu phải luôn minh bạch, công bằng và có trách nhiệm cao.

3. Một số kinh nghiệm hết sức quan trọng là mạnh dạn phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong cán bộ, đảng viên. Đảng bộ Công ty có chủ trương kêu gọi đảng viên phải xung phong gánh vác công việc, các đồng chí đảng viên tự xét thấy bản thân có năng lực và nhiệt huyệt với đơn vị, có quyền xung phong xin nhận nhiệm vụ cán bộ tổ, đội, hoặc nhân viên kỹ thuật, bảo vệ… Công ty sẽ xem xét thực hiện quy trình bổ nhiệm nếu thấy hợp lý và qua thời gian thử việc. Trên thực tế đã có một số trường hợp được sắp xếp và đang làm tốt nhiệm vụ.

4. Chỉ đạo chặt chẽ, giao trách nhiệm cho từng Chi bộ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên trong từng quý, 6 tháng và 1 năm. Gắn công tác phát triển đảng viên với quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, cán bộ dự nguồn.

5. Đảng bộ luôn phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Công ty, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao nhiệm vụ chính trị của Công ty được Tập đoàn CN Cao su Việt Nam giao.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Đảng bộ Công ty luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao, đội ngũ cán bộ, đảng viên không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong các phong trào thi đua, xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh.

Đảng ủy Công ty CP Cao su Sơn La

.
.
.
.