.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Phát triển khoa học và công nghệ gắn liền với công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Chủ Nhật, 20/10/2019|16:58

Những thành tựu to lớn của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã và đang đẩy nhanh sự phát triển của lực lượng sản xuất, nâng cao nǎng suất lao động, làm chuyển biến mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của các quốc gia và làm thay đổi sâu sắc mọi mặt đời sống xã hội loài người.

Chính vì vậy, ngay tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, Đảng ta đã khẳng định đến nǎm 2020 phải phấn đấu để xây dựng nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp; khoa học và công nghệ phải trở thành nền tảng và động lực cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Đảng ta đã ban hành một số nghị quyết về khoa học và công nghệ, điển hình là Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Việc thực hiện các nghị quyết này đã bước đầu nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước, thúc đẩy việc đưa các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống, góp phần đưa nước ta ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội, tạo ra những tiền đề cần thiết để bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Không nằm ngoài quy luật khách quan đó, trong suốt 50 năm xây dựng và trưởng thành, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã trải qua những chặng đường nhiều thử thách nhưng đầy tự hào và đã từng bước khẳng định là một tập đoàn kinh tế lớn, đi đầu trong ngành công nghiệp hóa chất của đất nước. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo sự tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn là công tác khoa học, công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Có thể coi đây là một động lực thúc đẩy năng lực sản xuất và kinh doanh tại các doanh nghiệp trong toàn Tập đoàn.

Trong những năm qua, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam  luôn chú trọng đẩy mạnh và đã phát huy vai trò tích cực của công tác khoa học, công nghệ và sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại trong toàn đảng bộ Tập đoàn. Các đảng bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc đã tham gia các chương trình nghiên cứu khoa học - công nghệ, chủ động thực hiện nhiều đề tài/dự án nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Trong đó, nhiều ý tưởng sáng tạo được hiện thực hóa trong sản xuất, nhiều công trình nghiên cứu đạt kết quả đáng khích lệ, góp phần mang lại giá trị làm lợi và hiệu quả cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, có những công trình tiêu biểu được trao những giải thưởng cao quý của Nhà nước về khoa học công nghệ.

Ngoài việc chủ động đầu tư và huy động các nguồn lực cho các chương trình nghiên cứu khoa học - công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, Đảng ủy Tập đoàn đã tham gia chỉ đạo, định hướng xây dựng chiến lược phát triển của Tập đoàn, trong đó chú trọng đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm, tăng cường bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khoẻ, an toàn cho người lao động. Các doanh nghiệp trong Tập đoàn đã đẩy mạnh tiếp nhận chuyển giao công nghệ, thiết bị mới, hiện đại nhằm tạo khả năng cạnh tranh trước yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và trên thế giới. Nhiều công nghệ, thiết bị tiên tiến đã được tiếp nhận chuyển giao thành công, được đưa vào khai thác có hiệu quả, đồng thời góp phần quan trọng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, nâng cao tay nghề của công nhân, đặc biệt là tại các doanh nghiệp thuộc một số ngành quan trọng của Tập đoàn như phân bón, hoá chất cơ bản, điện hoá, cao su…

Trong thời kỳ phát triển mới, quan điểm chỉ đạo của Tập đoàn về khoa học - công nghệ là tiếp tục chú trọng hướng tới hội nhập, tiếp cận năng lực/trình độ ở khu vực và trên thế giới. Theo đó, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh “Tập trung đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất đồng thời từng bước đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị bằng cách tăng cường ứng dụng công nghệ, thiết bị nhập khẩu tiên tiến, hiện đại, kết hợp chặt chẽ với việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ để làm chủ công nghệ nhập, phát triển tiềm năng khoa học công nghệ, từng bước tạo ra công nghệ của mình”.

Đối với các doanh nghiệp, cụ thể là các doanh nghiệp của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn cho rằng cần phải đẩy mạnh việc tăng cường, nâng cao nhận thức, đánh giá thấu đáo và đầy đủ về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và về những tác động, những cơ hội mà cuộc cách mạng này có thể mang lại đối với ngành công nghiệp hóa chất, cần xác định và nhận biết những đặc trưng của nền sản xuất trong tương lai, những yêu cầu phải đáp ứng nhằm tránh bị tụt hậu, đồng thời cần nắm bắt, vận dụng hiệu quả các chủ trương, chính sách và định hướng của quốc gia để từ đó xây dựng cho riêng mình một chiến lược phát triển lâu dài với những bước đi cụ thể, phù hợp và vững chắc.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong những năm qua, Tập đoàn cũng mắc phải những tồn tại, hạn chế trong công tác phát triển khoa học và công nghệ dẫn đến quyết định đầu tư các dự án không hiệu quả, trong đó có dự án Dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình, Dự án cải tạo - mở rộng Nhà máy Đạm Hà Bắc, Dự án Nhà máy DAP Hải Phòng và Dự án Nhà máy DAP số 2-Vinachem.

 Những hạn chế này có nguyên nhân khách quan là chủ yếu, nhưng có nhiều yếu tố chủ quan trong trong công tác chỉ đạo, định hướng của cấp ủy đảng. Trong đó có việc nhận thức về nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ chưa thật đầy đủ, chưa coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm; đầu tư nguồn lực cho khoa học và công nghệ chưa tương xứng. Do vậy trong quá trình xây dựng và vận hành dự án, chúng ta còn phụ thuộc nhiều vào nhà thầu, mất nhiều thời gian mới làm chủ được công nghệ sản xuất; việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về khoa học và công nghệ chưa quyết liệt. Nhiều đơn vị có điều kiện thành lập Quỹ phát triển khoa học công nghệ nhưng hoạt động không hiệu quả, gặp nhiều khó khăn trong việc quyết toán. Chưa có các giải pháp đồng bộ và cơ chế kiểm tra, giám sát hiệu quả của công tác nghiên cứu triển khai khoa học công nghệ giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Các dự án này đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, ảnh hưởng đến uy tín và niềm tin của các cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Đảng ủy Tập đoàn, tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác, luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức xây dựng đảng bộ Tập đoàn phát triển.

Đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác khoa học và công nghệ trong Tập đoàn cần phải nêu cao ý thức nêu gương, quyết tâm đấu tranh, không để phát sinh tư tưởng “tự chuyển hóa”, biến chất; tuyên truyền, nghiên cứu và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, để khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội và đất nước; nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác phát triển khoa học công nghệ của Tập đoàn bám sát định hướng phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, trong đó ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ, phát triển mạnh những sản phẩm có lợi thế cạnh tranh như: thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thân thiện môi trường, các loại phân bón chậm tan, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng, các sản phẩm cao su kỹ thuật, pin acquy,...

Công tác chỉ đạo, định hướng của Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã tạo động lực thúc đẩy sự phát triển hoạt động nghiên cứu, triển khai công tác khoa học công nghệ của Tập đoàn trong giai đoạn qua. Đồng thời những kết quả trong công tác khoa học công nghệ cũng đã mang hiệu ứng tích cực trong công tác xây dựng đảng của Tập đoàn, có ý nghĩa thiết thực góp phần chào mừng và kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam, đánh dấu chặng đường 50 năm qua các giai đoạn xây dựng và phát triển từ Tổng cục Hóa chất đến Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam./.

Ban Kỹ thuật - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

.
.
.
.