.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay

Thứ Bảy, 26/10/2019|17:00

Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam, đã có rất nhiều máu và nước mắt của ông cha ta đã đổ xuống. Và trên hành trình đó, Bác Hồ đã tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Bác đã thành lập các tổ chức yêu nước và cách mạng, tập hợp lực lượng, bồi dưỡng, đào tạo cốt cán, tiến tới thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam vì một mục tiêu duy nhất là độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, làm tất cả chỉ vì hạnh phúc, quyền sống, quyền tự do và làm chủ của nhân dân - đó là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh...

Từ khi lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước, Đảng ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tầm quan trọng và nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng. Trong Di chúc, Bác đã viết: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", và rồi "Đảng không phải là nơi để thăng quan, tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp". Từng con người, từng cán bộ, đảng viên phải mạnh; mạnh trong tâm tưởng, mạnh trong ý chí. Có như vậy, Đảng mới trong sạch, vững mạnh. Thực tiễn qua các kỳ Đại hội, công tác xây dựng Đảng đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, bị suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được ngăn chặn, đẩy lùi. Các thế lực thù địch kết hợp với việc các cán bộ có hiện tượng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” tuyên truyền, tán phát các quan điểm sai trái, phản động; phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc đường lối đổi mới, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội và đất nước; đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Do vậy, việc tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của các cán bộ, đảng viên hiện nay là phải được thực hiện thường xuyên, liên tục và tập trung vào các nội dung sau:

Đầu tiên phải kể đến là tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đây là vấn đề căn bản, đóng vai trò nền tảng trong việc đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức Đảng. Đây là điều kiện tiên quyết để làm trong sạch Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương người tốt việc tốt. Từng con người, từng cán bộ đảng viên phải phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, sự đồng thuận về chính trị, tinh thần trong xã hội để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đại chúng, nhất là phát thanh, truyền hình trong tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng; phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các phần tử cơ hội và thế lực thù địch. Trong thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter, kênh Youtube…; sức lan tỏa thông tin là vô cùng mạnh mẽ. Và lợi dụng điều đó, các thế lực chống phá tung các tin bài, ảnh, video cắt ghép để làm xấu hình ảnh về Đảng. Do vậy, từng cán bộ đảng viên khi được trang bị kiến thức và ý chí vững vàng sẽ không bị lay động.

Từng người cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý phải đóng vai trò tiên phong, gương mẫu, giữ vững bản chất cách mạng của Đảng. Trong công việc, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; kết hợp nhiều hình thức, phương pháp học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng.

Vấn đề tiếp theo phải kể đến là nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ trì

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Đảng viên dù giữ cương vị, trọng trách nào cũng tham gia sinh hoạt và chịu sự quản lý, giáo dục, rèn luyện của chi bộ. Cấp ủy cơ sở là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết. Vì vậy, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trước hết phải chăm lo củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở về số lượng và chất lượng, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện và chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Chú trọng phát hiện, giới thiệu bổ sung những cán bộ trẻ có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý. Việc đề cử, ứng cử, giới thiệu nhân sự phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm công tâm, khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên. Người đươc lựa chọn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tinh thần yêu nước sâu sắc, nhiệt tình, tận tụy phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối, quan điểm của Đảng; có đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực; gắn bó mật thiết với quần chúng, được quần chúng yêu mến, tín nhiệm; có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý giỏi; tư duy đổi mới, sáng tạo, phong cách công tác khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm.

Sự tiên phong gương mẫu của cán bộ chủ trì là một thành tố cấu thành năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Do vậy, phải tập trung bồi dưỡng cho người đứng đầu đơn vị, địa phương và bí thư cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ nắm vững những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên - đây là cơ sở để đề ra chủ trương, nghị quyết lãnh đạo đúng đắn, khả thi. Xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ tổ chức cơ sở đảng, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị.

Vấn đề thứ ba là thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Trước hết là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Giải quyết tốt mối quan hệ tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, thực sự dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, chi bộ và phát huy vai trò trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết khắc phục các biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, lợi dụng danh nghĩa tập thể để trục lợi hoặc tranh công, đổ lỗi...

Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị và nguyện vọng chính đáng của quần chúng, cán bộ, đảng viên. Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ phải ngắn gọn, dễ hiểu, có tính khả thi… Sau khi có Nghị quyết, cấp ủy, cán bộ chủ trì phải cụ thể hóa xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và chú trọng khâu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai tổ chức, thực hiện; kịp thời, phát hiện và có giải pháp xử lý, hiệu quả những vấn đề nảy sinh.

Vấn đề thứ tư là nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật ở tổ chức cơ sở đảng.

Trong bất kỳ lĩnh vực nào cũng phải có sự kiểm tra giám sát. Làm tốt công này không những góp phần đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn, chính xác và được chấp hành triệt để, mà còn là biện pháp cơ bản, quan trọng để quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời là biện pháp hữu hiệu để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống.

Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Phát hiện dấu hiệu vi phạm kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước để răn đe, giáo dục đảng viên.

Vấn đề cuối cùng là chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch

Các thế lực thù địch bên ngoài luôn câu kết với các phần tử cơ hội phản động trong nước ráo riết đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, thúc đẩy “tự diễn biến, tự chuyển hóa” từ bên trong. Chúng bịa đặt phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam; hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước ta; bôi đen hiện thực, gieo rắc hoài nghi; kích động, chia rẽ nội bộ… Đặc biệt gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng, ta thấy rõ vấn đề này.

Trên cơ sở các vấn đề nêu trên, khi đối mặt với các thông tin sai trái của các thế lực này, khi đã được trang bị đầy đủ, người cán bộ Đảng viên sẽ giữ vững lập trường tư tưởng, không bị lay động; sẽ đấu tranh và đẩy lùi chúng. Chủ động đấu tranh vạch trần bản chất phản động, phản khoa học, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, phê phán, lên án những nhận thức và hành vi biểu hiện sai trái, tiêu cực, lạc hậu, không để cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Từng người cán bộ tốt sẽ nhân rộng và tạo sự lan tỏa ra cộng đồng. Có như vậy mới xây dựng được Đảng trong sạch vững mạnh, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng dân tộc, đưa đất nước ta vững bước trên con đường phát triển nhanh và bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Nguyễn Minh Tuấn - Agribank Chi nhánh Đông Hà Nội

.
.
.
.