.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Tăng cường công tác xây dựng Đảng tại Agribank chi nhánh Hà Nội II trong giai đoạn hiện nay

Thứ Bảy, 26/10/2019|15:49

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng ta luôn đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng. Đảng đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đó là cơ sở, tiền đề vững chắc bảo đảm cho Đảng luôn trong sạch, vững mạnh.

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức được nâng cao hơn, tư duy được đổi mới hơn, tư tưởng được thống nhất hơn, thể hiện ở việc đã tạo được sự nhất trí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với những vấn đề lớn, cơ bản trong quá trình tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, do tác động tiêu cực của mặt trái nền kinh tế thị trường, khiến cho một số cán bộ, đảng viên hoang mang, dao động, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Mặc dù đã có Nghị quyết riêng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng song trong Đảng vẫn còn những khuyết điểm nghiêm trọng, kéo dài, chậm được khắc phục, với những diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, làm giảm sút lòng tin của Nhân dân đối với Đảng; làm suy giảm vị trí, vai trò, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng. Nắm vững được tình hình ấy, mỗi đảng viên tại Agribank chi nhánh Hà Nội II đều luôn ý thức về vấn đề cần phải quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng Đảng tại đơn vị.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”; “Chi bộ vững mạnh thì mọi chính sách của Đảng và Chính phủ nhất định thi hành được tốt. Muốn vững mạnh, thì tất cả đảng viên trong chi bộ phải thật thà đoàn kết nhất trí”; “Tác dụng của chi bộ là cực kỳ quan trọng, vì nó là sợi dây chuyền để liên hệ Đảng với quần chúng”; “Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ, “phải quan tâm đến việc xây dựng chi bộ, phải làm cho chi bộ trở thành “bốn tốt”. Chi bộ có vị trí, vai trò rất quan trọng, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, do vậy hoạt động của chi bộ (mà chủ yếu thông qua sinh hoạt chi bộ thường kỳ) chính là nhằm thống nhất tư tưởng, tổ chức và hành động trong toàn Đảng, để thực hiện mục tiêu của Đảng, duy trì cầu nối này cũng là nhằm tăng cường tính chiến đấu, tạo sức mạnh cho Đảng, gây dựng và giữ vững niềm tin trong nhân dân.

Do đó, trong thời gian tới, Đảng bộ Agribank Hà Nội II xác định công tác xây dựng Đảng cần tập trung vào các mặt sau: Một là, xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị. Quán triệt tư tưởng cho các đảng viên luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn đất nước, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Xây dựng Đảng về chính trị đòi hỏi nâng cao trình độ trí tuệ, tính chiến đấu của toàn Đảng và năng lực hoạch định đường lối, chính sách phù hợp với quy luật khách quan, đặc điểm của Việt Nam, tạo bước đột phá để phát triển. Hoàn thiện cơ chế, quy chế và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc tự phê bình, phê bình, chất vấn trong nội bộ Đảng tại chi nhánh. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả cơ chế phát huy vai trò của cán bộ trong công tác tham gia xây dựng Đảng. Nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt tại đơn vị.

Cho tới thời điểm hiện nay, rất đáng mừng là tại Agribank Hà Nội II không xuất hiện cán bộ, đảng viên nào có hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, hay xa rời hệ tư tưởng của Đảng, phụ họa với các thế lực thù địch phê phán hoặc xuyên tạc lý luận, tư tưởng khoa học và cách mạng. Đảng bộ khuyến khích cán bộ tích cực nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách có hệ thống, thường xuyên bám sát thực tiễn, tổng kết lý luận, làm rõ bản chất cách mạng, khoa học và giá trị bền vững của hệ tư tưởng chính trị của Đảng bằng cách hàng năm giới thiệu đoàn viên, quần chúng ưu tú học các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng và tham gia các lớp bồi dưỡng Đảng viên mới. Xây dựng Đảng về chính trị đặt ra yêu cầu không ngừng bổ sung, phát triển Cương lĩnh, đường lối đổi mới của Đảng; đồng thời, phòng ngừa nguy cơ sai lầm về đường lối, vì điều đó không chỉ ảnh hưởng đến bản chất cách mạng của Đảng mà còn tác động xấu đến sự phát triển của đất nước và cuộc sống của nhân dân.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác tư tưởng, lý luận: đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tư tưởng. Đổi mới công tác tuyên truyền, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tích cực chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, chủ động, kịp thời ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch. Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị và học tập nghị quyết của Đảng đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Bên cạnh cần đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn làm sáng tỏ những vấn đề xuất hiện trong quá trình đổi mới, làm tốt chức năng định hướng cho hoạt động thực tiễn, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định, phát triển đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ba là, tiếp tục đổi mới công tác tổ chức và công tác cán bộ, nâng cao chất lượng đảng viên: Xây dựng Đảng về tổ chức, xây dựng hệ thống tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị (Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội) từ Trung ương đến cơ sở thật sự khoa học, tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, bản lĩnh và năng lực để luôn có nhận thức đúng, nhanh nhạy, sáng tạo; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên từ các chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức chiến đấu và lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương và các nghị quyết của Đảng; thực hiện bảo vệ chính trị nội bộ... Xây dựng Đảng về tổ chức có vai trò đặc biệt quan trọng, trong đó, các tổ chức cơ sở của Đảng dù quy mô như thế nào, thuộc loại hình nào đều là khâu quan trọng, là nền tảng, hạt nhân chính trị, bởi đây là cấp cơ sở trực tiếp tiến hành các hoạt động xây dựng nội bộ Đảng. Chính vì vậy, Agribank chi nhánh Hà Nội II rất đề cao công tác đào tạo năng lực nghiệp vụ cũng như tinh thần trách nhiệm của cán bộ. Đồng thời, xác định rõ cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không giữ được tư cách, vi phạm nghiêm trọng Điều lệ Đảng và pháp luật Nhà nước.

Bốn là, xây dựng Đảng về đạo đức thực tế luôn gắn liền, nằm trong xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức nhưng nay được gọi tên, được đặt ngang hàng đã thể hiện ý chí của Đảng là đề cao, coi trọng đạo đức. Việc bổ sung nội dung xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay, khi tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp. Trong giai đoạn hiện nay nội dung này hết sức quan trọng, vì đạo đức là một bộ phận của hình thái ý thức xã hội. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên ưu tú của Đảng đã tạo dựng sức mạnh chính trị - tinh thần, niềm tin và uy tín lớn trong Đảng và nhân dân. Để xây dựng Đảng về đạo đức, từng cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ nội dung đạo đức cách mạng đã được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chú trọng rèn luyện, giáo dục, đặc biệt là tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đạo đức cách mạng là suốt đời đấu tranh, phấn đấu cho lý tưởng, mục tiêu, sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân lên trước lợi ích của cá nhân mình, chống chủ nghĩa cá nhân. Đó là “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”; không quan liêu, lãng phí, tham ô; có lối sống khiêm tốn, giản dị, không màng danh vọng, địa vị, không ham muốn vật chất; ra sức học tập lý luận, chuyên môn, nâng cao trình độ học vấn, trí tuệ, rèn luyện tư tưởng, trung thực và nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhất công việc được giao. Phải có tình cảm trong sáng, tình đồng chí thương yêu lẫn nhau, yêu thương, gắn bó với nhân dân, gương mẫu về mọi mặt, “dĩ công vi thượng”, “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”. Trong thời điểm hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên càng cần phát huy gương mẫu, nêu gương đi đầu trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống để quần chúng làm theo. Việc chú trọng xây dựng đảng về mặt đạo đức thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng ta trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, cục bộ, bè phái, “lợi ích nhóm”, nói không đi đôi với làm; đồng thời, tiếp tục khẳng định quan điểm của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ của hệ thống chính trị là “coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc” để xây dựng“Đảng ta là đạo đức, là văn minh” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói.

Năm là đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nhiệm vụ này được đặt ra góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ Đảng; giúp chúng ta nhìn thẳng vào những khuyết điểm, sai phạm của tổ chức Đảng hoặc của các đảng viên. Do vậy, trong thời gian tới cần nâng cao nhận thức của các tổ chức đảng, đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ. Chú trọng kiểm tra, giám sát, kiểm soát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các ban cán sự đảng, các chi bộ và tăng thẩm quyền kiểm tra, thi hành kỷ luật cho Ủy ban kiểm tra Đảng tại đơn vị.

Sáu là đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Chi nhánh. Agribank Hà Nội II luôn coi công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là trách nhiệm và nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của đơn vị, người đứng đầu đơn vị, chính quyền và toàn bộ các bộ, đảng viên. Kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động phòng ngừa, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí, không bao che, dung túng và không can thiệp, ngăn chặn việc chống tham nhũng, lãng phí. Từng bước hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Kiên quyết xử lý và thay thế những cán bộ lãnh đạo, quản lý tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Xây dựng cơ chế phòng ngừa, ngăn chặn quan hệ lợi ích nhóm, chống đặc quyền, đặc lợi. Hằng năm, Đảng bộ Agribank Hà Nội II luôn chú trọng tổ chức hoạt động nhận xét, kiểm điểm đảng viên vào các dịp cuối năm nhằm biểu dương những những thành tích tốt các cán bộ, đảng viên đã đạt được, giúp củng cố, động viên tinh thần làm việc trách nhiệm, cống hiến cho Chi nhánh. Bên cạnh đó, tiến hành thẳng thắn phê bình khuyết điểm, góp ý những mặt còn chưa làm được, tạo điều kiện để các đảng viên sửa chữa, thay đổi nhận thức để phấn đấu công tác tốt hơn trong tương lai.

Tóm lại, xây dựng Đảng là nhiệm vụ cơ bản thường xuyên, cũng là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn hiện nay, đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của toàn Đảng, toàn dân ở mọi cấp, mọi ngành và của bản thân mỗi đảng viên. Kết hợp với đó là các chủ trương, biện pháp thích hợp, tìm ra được yếu tố tác động để có biện pháp phòng ngừa và giải quyết chính xác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng khẳng định: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để đạt được điều đó, Agribank chi nhánh Hà Nội II sẽ luôn đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng nói chung, giúp cho đảng viên nâng cao nhận thức chính trị và tư tưởng.

Đoàn cơ sở Agribank Hà Nội II – Chi đoàn Hội sở

.
.
.
.