.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Vài trò chỉ đạo của Đảng thực hiện một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới về quản trị và nguồn nhân lực

Thứ Năm, 10/10/2019|16:05

Thời gian qua, Đảng ủy Tổng công ty Hàng hải có nhiều giải pháp đột phá trong công tác cán bộ, chỉ đạo chuyên môn xây dựng các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất kinh doanh, trong quản trị doanh nghiệp. Qua đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc điều hành, từng bước đổi mới tư duy của cán bộ, dần loại bỏ tư tưởng thụ động “xin - cho”, chuyển sang chủ động, kiến tạo, sáng tạo”...

Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới về quản trị và nguồn nhân lực:

Xác định nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ quyết định tới thành bại của đơn vị, Đảng ủy Tổng công ty (TCT) trong những năm trở lại đây đã liên tục đầu tư nhiều vào công tác đào tạo, đổi mới công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, tuy vẫn còn nhiều hạn chế nhưng đã phần nào phát huy hiệu quả bước đầu. Để làm tốt những vấn đề này, tôi xin trình bày một số giải pháp Tổng công ty đã và đang triển khai như sau:

- Bộ máy quản trị - nguồn nhân lực tại Công ty mẹ: Tăng cường năng lực quản trị tại Công ty mẹ thông qua các chương trình đào tạo đặc biệt thiết kế riêng cho từng đối tượng về năng lực quản trị chuyên biệt cho các nhóm đối tượng là lãnh đạo/dự bị lãnh đạo kết hợp luân chuyển/đảo chuyển làm người đại diện vốn tại các doanh nghiệp thành viên (DNTV) nhằm cọ xát, thử thách, đánh giá phát hiện những cán bộ có năng lực để bố trí phù hợp. Đồng thời, tiếp tục bổ sung làm mới bộ máy quản trị bằng tuyển dụng thông qua thi tuyển cạnh tranh minh bạch, công khai với tất cả các chức danh và các vị trí trong Công ty mẹ và tại DNTV. Khẩn trương áp dụng HĐQT tuyển dụng và ký hợp đồng với Tổng Giám đốc tại các DNTV. Tăng cường năng lực kiểm soát, của Ban kiểm soát nội bộ, các ban tham mưu và các kiểm soát viên được Tổng công ty cử tại các DNTV thông qua liên tục đào tạo trong và ngoài đơn vị, luân chuyển giữa các DNTV, giữa Tổng công ty và DNTV, tổ chức sát hạch định kỳ về năng lực chuyên môn cho các cán bộ công nhân viên tại các ban tham mưu, các kiểm soát viên chuyên trách/bán chuyên trách. Chuẩn hóa các chức danh thông qua xây dựng, áp dụng bộ tiêu chí về đo lường và đánh giá hiệu quả năng lực (KPI).

- Bộ máy quản trị - nguồn nhân lực tại DNTV:

+ Chuẩn hóa việc đánh giá các chức danh người đại diện vốn tại các DNTV thông qua xây dựng và áp dụng đại trà hệ thống đo lường và đánh giá hiệu quả công việc giành riêng cho người đại vốn được Tổng công ty đề cử. Nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đại diện vốn trong công tác quản lý  vốn của Vinalines tại Doanh nghiệp.

+ Thí điểm áp dụng thuê người đại diện là các chuyên gia độc lập có uy tín tham gia HĐQT.

+ Tách bạch hoạt động quản trị và hoạt động điều hành thông qua việc HĐQT tuyển dụng và ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc.

+ Hoàn thiện và xây dựng hợp đồng trách nhiệm để Tổng công ty ký với người đại diện vốn được bổ nhiệm.

+ Nâng cao năng lực của Ban kiểm soát tại các DNTV: thông qua chương trình đào tạo chuyên môn và sát hạch định kỳ, luân chuyển nội bộ, giữa các DNTV, giữa Tổng công ty và DNTV.

+ Xây dựng các chương trình đào tạo chuyên biệt về năng lực quản trị/điều hành dành riêng cho bộ máy lãnh đạo tại các DNTV; thường xuyên tổ chức cập nhật kiến thức về quản trị, pháp luật chuyên ngành,... cho hệ thống Người đại diện vốn. 

- Về hệ thống lương thưởng, khuyến khích vật chất, phi vật chất: đổi mới hệ thống lương thưởng, khuyến khích vật chất, phi vật chất theo cơ chế thị trường, hoặc tiệm cận mức thị trường nhằm khuyến khích tạo điều kiện cho người lao động và bộ máy lãnh đạo phát huy tính năng động sáng tạo, tự chịu trách nhiệm, có kỷ cương - kỷ luật tại Công ty mẹ và tại các DNTV. Đồng thời xây dựng cơ chế thưởng phạt nghiêm minh tạo môi trường minh bạch, công bằng tại các đơn vị thuộc Tổng công ty.

- Triển khai ứng dụng mạnh mẽ hệ thống Công nghệ thông tin tiên tiến trong quản lý khai thác cảng biển, vận tải biển và dịch vụ hàng hải

- Xây dựng hệ thống thông tin BI phục vụ công tác quản trị, điều hành trong toàn Tổng Công ty

Nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc tạo lập môi trường văn hóa doanh nghiệp trách nhiệm, gắn kết, sáng tạo:

- Hoàn thiện các quy chế, cơ chế, chính sách, quy trình, thủ tục nội bộ theo hướng gọn, rõ, minh bạch nhằm xây dựng một môi trường làm việc trách nhiệm, gắn kết, sáng tạo. Các quy định nội bộ được xây dựng nhằm thúc đẩy:

+ Văn hóa làm việc hướng tới kết quả;

+ Văn hóa làm việc gắn kết (văn hóa làm việc nhóm);

+ Văn hóa làm việc hướng tới khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm, lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo chính cho hiệu quả/kết quả công việc;

+ Văn hóa làm việc sáng tạo, liên tục đổi mới.

Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng, phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty:

- Tập trung hoàn thiện Đề án đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng; nghiên cứu giải pháp, phương thức hoạt động để phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong Tổng công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được Chính phủ, Bộ GTVT và Ủy ban quản lý vốn tại nhà nước giao.

- Các hoạt động đoàn thể gắn kết cán bộ nhân viên, đổi mới phương thức hoạt động để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia, đặc biệt tích cực tổ chức các hoạt động gắn với chuyên môn, các cuộc thi sáng tạo, các hoạt động tập thể có tính gắn kết, lan tỏa sâu rộng…

Trong tháng 6/2019 Đảng bộ Tổng công ty đã hoàn tất việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII.

Theo đó, Ban Tổ chức Đảng ủy hợp nhất với Ban Tổ chức nhân sự; hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Ban Truyền thông và đổi tên thành Ban Tuyên giáo-Truyền thông; hợp nhất Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy với Ban Kiểm soát nội bộ và đổi tên thành Ban Kiểm tra-Kiểm soát; hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng Tổng công ty.

Việc hợp nhất đã nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Tổng công ty, từ đó bảo đảm cho cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Đồng thời giúp tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn trong Tổng công ty tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu.

Với mục tiêu xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm. Việc hợp nhất luôn được thực hiện, quán triệt nguyên tắc xây dựng Đảng là then chốt, phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm trong việc bố trí cán bộ, nhân viên sau khi hợp nhất phải bảo đảm đủ số lượng, nâng cao chất lượng để thực hiện nhiệm vụ công tác đảng và công tác chuyên môn.

Đồng thời, tăng cường cán bộ có đủ năng lực, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác đảng và công tác chuyên môn của doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan hợp nhất hầu hết là ủy viên ban chấp hành trở lên.

Cơ quan hợp nhất thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên trực tiếp cơ sở và của các cơ quan chuyên môn theo quy định.

Lê Minh

Ban Tuyên giáo-Truyền thông Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

 

 

.
.
.
.