.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp

Thứ Hai, 21/10/2019|16:15

Thời gian qua, các tổ chức cơ sở Đảng trong các doanh nghiệp đã giữ vững và phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiều tổ chức cơ sở Đảng đã giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo trong doanh nghiệp, góp phần giữ được ổn định và phát triển, các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách Nhà nước và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng.

Thực tiễn cho thấy các tổ chức cơ sở Đảng đã và đang từng bước phát huy được vai trò, vị trí và có đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng đã tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công nhân viên, người lao động và các thành viên trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời góp phần bảo đảm điều tiết hài hòa giữa 3 lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp phát triển. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng thì các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất kinh doanh thuận lợi, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc.

Bài học kinh nghiệm nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng

 Ban chấp hành Đảng bộ/Chi ủy phải khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong hoạt động của doanh nghiệp, để từ đó có sự phân định rõ ràng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành (cần sớm ban hành “Quy chế làm việc và phối hợp giữa Đảng ủy - Hội đồng Thành viên/Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc/Giám đốc).

Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng phải thực sự chú trọng nhân tố “đoàn kết là sức mạnh”, phát huy sức mạnh tập thể. Tất cả các vấn đề quan trọng từ công tác tổ chức, cán bộ đến chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh,... tại đơn vị đều được đưa ra bàn bạc công khai, minh bạch trước tập thể và ý kiến tập thể là quyết định cuối cùng, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, tránh hình thức.

Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên phát huy sức mạnh và làm nòng cốt phát động và triển khai các phong trào thi đua cụ thể gắn với các hoạt động của đơn vị ở từng thời điểm, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các cuộc hội thảo thảo luận với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp”, “nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên đối với doanh nghiệp” cho toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong doanh nghiệp, gắn các nội dung và hình thức tiến hành cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hướng vào các phong trào thi đua cụ thể, lồng ghép nội dung cuộc vận động vào mọi hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị. Tổ chức đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong doanh nghiệp. Các phong trào trên đây sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và người lao động với doanh nghiệp.

Tạo môi trường làm việc bình đẳng trong toàn đơn vị nhằm phát huy hết tâm huyết và khả năng của từng cá nhân đối với công việc được phân công. Định kỳ tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công nhân viên và người lao động thông qua chất lượng và hiệu quả công việc, không vì nể nang, tình cảm cá nhân.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong mọi hoạt động, nhằm thông tin đầy đủ tình hình hoạt động của doanh nghiệp, của Tập đoàn tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng để hành động nhất quán.Thực hiện nền nếp và có chất lượng công tác đánh giá và phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm; phấn đấu không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, không có đảng viên vi phạm tư cách hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác phát triển đảng viên mới được đảng bộ, chi bộ đặc biệt quan tâm, có kế hoạch cụ thể đào tạo nguồn để bồi dưỡng, kết nạp.

Chú trọng duy trì nề nếp chế độ sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ và cấp ủy đảm bảo theo quy định; trong sinh hoạt thường xuyên được đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của đảng bộ và chi bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, quy định của cấp trên và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được duy trì và thực hiện nghiêm túc.

Chú trọng làm tốt công tác quản lý, phân công công tác cho đảng viên, tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho đảng viên.

Công tác xây dựng đảng luôn được cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm và chỉ đạo đồng bộ, hiệu quả trên các mặt công tác chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, kiểm tra, giám sát và dân vận của Đảng.

Đặng Bá Điền - Công ty Tôn Phương Nam

 

.
.
.
.