.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng ở Đảng bộ Công ty Thương mại miền Nam và một số giải pháp ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một số ít cán bộ, đảng viên hiện nay

Chủ Nhật, 20/10/2019|11:35

Tiền thân của Đảng bộ Công ty Thương mại miền Nam là Tổ Đảng trực thuộc Chi bộ Văn phòng đại diện Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam.

Từ ngày 01/01/2001, Công ty dịch vụ và Vật tư Thuốc lá được đổi tên thành Công ty thương mại Thuốc lá theo quyết định số: 23/TLVN-QÐ-TC, ngày 17/11/2000 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Lúc này ở Công ty dịch vụ và Vật tư Thuốc lá không có đảng viên. Sau khi thành lập Công ty mới thì lúc đó chỉ có 02 đồng chí là đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Văn phòng đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Đến năm 2006 Tổ đảng 4 không còn sinh hoạt ở tại Chi bộ Văn phòng đại diện Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, mà chuyển về sinh hoạt tại Đảng bộ Công ty Thương mại Thuốc lá và trở thành Chi bộ Chi nhánh phía Nam trực thuộc Đảng bộ Công ty Thương mại Thuốc lá.

Từ ngày 28/9/2010, bộ phận kinh doanh phía Nam của Công ty thương mại Thuốc lá tách ra và được thành lập Công ty Thương mại Miền Nam theo Quyết định số 266/QĐ-TLVN của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Chi bộ Công ty Thương mại miền Nam được thành lập theo Quyết định số 64- QĐ/ĐUTCT ngày 05/10/2010 của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt  Nam trên cơ sở tổ chức lại Chi bộ Công ty Thương mại Thuốc lá tại TP.HCM. Ngay sau quyết định thành lập, Chi bộ đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục về công tác tổ chức để Chi bộ đi vào hoạt động ổn định. Lúc đó, Chi bộ có tổng số 16 đảng viên gồm 14 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị.

Là Chi bộ thành lập mới trên cơ sở tổ chức lại Chi bộ của Công ty Thương mại Thuốc lá tại TP.HCM, Ban Chấp hành Chi bộ lúc này gồm 4 đồng chí do Đảng uỷ Tổng công ty chỉ định lãnh đạo hoạt động của Chi bộ.

Đến ngày 17/9/2013, Chi bộ Công ty Thương mại miền Nam được nâng cấp thành Đảng bộ cơ sở Công ty Thương mại miền Nam theo Quyết định số 38-QĐ/TV ngày 17/9/2013 của Đảng ủy Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, “V/v lập Đảng bộ cơ sở Công ty Thương mại miền Nam trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam”.

Đại hội đảng viên Đảng bộ Công ty Thương mại miền Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tiến hành vào ngày 26/6/2015. Đại hội đã bầu 04 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Đảng bộ Tổng công ty đã chuẩn y 01 đồng chí giữa chức vụ Bí thư, Giám đốc Công ty; Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành đã bầu 01 bí thư và 01 phó bí thư và bầu UBKT Đảng ủy 03 đồng chí, đồng chí Phó Bí thư giữ chức vụ Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công ty.

Hiện nay, Đảng bộ Công ty Thương mại miền Nam có 03 Chi bộ trực thuộc với tổng số 31 đảng viên (trong đó có 14 đồng chí là nữ chiếm tỷ lệ 45,17%); có 26 đảng viên chính thức và 05 đảng viên dự bị.

Đảng ủy Công ty luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đã ban hành đầy đủ kế hoạch tổ chức các đợt học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới 100% đảng viên. Phối hợp với Đảng ủy Công ty Thuốc lá Sài gòn tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; học tập các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị do Tổng công ty, Công ty tổ chức, 100% đảng viên, cán bộ chủ chốt đơn vị và các tổ chức đoàn thể tham gia. Sau các đợt học tập Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai đến 100% đảng viên viết bài thu hoạch.

Đảng ủy đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. Đảng ủy xây dựng kế hoạch, triển khai Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW đến toàn thể đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ.

Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm: 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó số lượng đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm không vượt quá 15% (theo quy định), không có tổ chức đảng hoặc đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ công ty đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” qua các năm.

Công tác kiểm tra, giám sát luôn được quan tâm chủ động, nhờ làm tốt công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị, các năm qua UBKT Đảng ủy Công ty đã hướng dẫn giúp đỡ chỉ đạo các Chi bộ thi hành kỹ luật đảng với hình thức khiển trách lý do các đảng viên vi phạm sinh con thứ ba qua các năm 2015, 2017, 2019.

Tuy nhiên, trong từng lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như công tác xây dựng Đảng, kết quả đạt được vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Công ty. Công tác triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng uỷ Công ty đôi khi còn mang tính hình thức, chưa sâu sát.

Vậy làm thế nào để khắc phục những hạn chế, đưa Đảng ủy Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra sắp tới? Trên cơ sở phân tích sâu sắc đặc điểm tình hình của Đảng bộ, chỉ rõ những tiềm năng, thế mạnh và nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, tồn tại cần khắc phục của Đảng bộ, tập thể cấp ủy và các Chi bộ trực thuộc đã trao đổi thảo luận và thống nhất quan điểm: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công ty Thương mại miền Nam trong sạch vững mạnh..

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng. Theo Người, xây dựng Đảng là nhằm mục đích nâng cao sức mạnh chiến đấu, năng lực và trí tuệ Đảng, xứng đáng với vai trò "một Đảng cầm quyền" và "là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", "một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc". Người cho rằng, muốn xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh cần phải xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng lẫn tổ chức. Ở mỗi phương diện trong công tác xây dựng Đảng, Người lại có những quan điểm riêng, cụ thể.

Vận dụng tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, tập thể cấp ủy Đảng và các chi bộ trực thuộc Công ty, đã xác định, muốn quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cần tập trung xây dựng cả 03 phương diện cơ bản trên.

Trước hết, cần hiểu rõ và làm tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng về chính trị. Theo Người, xây dựng Đảng về chính trị thực chất là nâng cao trình độ lý luận cho mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Bởi đây là học thuyết chắc chắn nhất, chân chính nhất là "cái cẩm nang thần kỳ" để đưa cách mạng đến thành công, cũng là nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là tinh thần biện chứng của học thuyết này. Theo Người, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế... Người chỉ rõ, học lý luận là để nắm vững lý luận và điều cốt yếu là phải biết vận dụng nó vào thực tiễn đời sống xã hội, thực sự trở thành "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động thực tiễn của Đảng. Người thường xuyên nhấn mạnh, xây dựng cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược là sự cụ thể hoá chủ nghĩa Mác - Lênin vào những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Công tác giáo dục lý luận chính trị là một bộ phận cơ bản trong công tác tư tưởng của Đảng. Nhận thức sâu sắc vai trò và ý nghĩa to lớn đó, Đảng ủy Công ty luôn quan tâm đến công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy đã cử 30 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về đảng; 16 đồng chí đảng viên mới tham dự các lớp Bồi dưỡng LLCT; cử 02 đồng chí tham dự lớp Cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức.

Ngoài ra, Đảng ủy đã cử các đồng chí kiêm nhiệm công tác đảng tham dự các lớp đào tạo nghiệp vụ công tác đảng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, nghiệp vụ văn phòng... và các đồng chí Bí thư Chi bộ tham dự các lớp nghiệp vụ Bí thư chi bộ do Tổng công ty tổ chức hằng năm (năm 2015: 05 đồng chí; 2016: 10 đồng chí, 2017: 05 đồng chí; 2018: 06 đồng chí, 2019: 05 đồng chí).

Vận dụng tư tưởng cốt lõi này của Người trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, bên cạnh việc tích cực đôn đốc các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc tham gia các buổi quán triệt các Nghị quyết của Đảng.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, Đảng bộ đã xác định cần làm tốt công tác tuyên truyền và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng về tư tưởng. Theo Bác, xây dựng Đảng về tư tưởng là xây dựng về trí tuệ, tư tưởng - chính trị sao cho Đảng luôn là đội tiên phong đủ năng lực lãnh đạo đối với toàn xã hội. Người khẳng định, Đảng vững mạnh không  chỉ ở số lượng đảng viên, mà quan trọng hơn ở nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, ở mục tiêu, đường lối của Đảng thực sự vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Người nhấn mạnh, "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam" (Hồ Chí Minh, t.2, tr. 259, 268.). Bởi vậy, Người chỉ rõ, Đảng phải đặc biệt quan tâm tới công tác rèn luyện đảng viên không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao giác ngộ về giai cấp và dân tộc. Mỗi đảng viên luôn mang trong mình tư tưởng cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công. Đồng thời, mỗi đảng viên cần đề phòng và kịp thời khắc phục những lệch lạc, sai lầm tả khuynh và hữu khuynh, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chống giáo điều, bảo thủ và dự báo được xu hướng phát triển của dân tộc, của thời đại. Chỉ có vậy mới "làm cho Đảng... có thể trở thành hình thức tổ chức cao nhất của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc" (Hồ Chí Minh, t.7, tr.517).

Không những thế, Người cũng khẳng định rằng, xây dựng Đảng về tư tưởng cũng cần chú trọng xây dựng phương pháp tư duy khoa học, cách thức và phương pháp làm việc, chống chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa kinh nghiệm và chủ nghĩa cơ hội dưới mọi mầu sắc. Đồng thời, mỗi đảng viên cần khắc phục những biểu hiện bi quan, dao động, giảm sút ý chí phấn đấu, bảo thủ, trì trệ, chủ quan nóng vội, có "tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc" (Hồ Chí Minh, t.12, tr. 504). Đặc biệt, Người chỉ rõ, mỗi đảng viên cần phải tự rèn luyện, trau đồi tư tưởng chính trị, đạo đức cho bản thân, nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, tự nêu gương người tốt, việc tốt để hướng dẫn mọi người cùng hành động, cùng noi theo. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng học tập văn hoá, khoa học - kỹ thuật, vừa nâng cao trình độ lý luận chính trị, vừa phải nâng cao trình độ chuyên môn, để có thể đạt hiệu quả cao trong công tác.

Về các vấn đề, sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội trong và ngoài nước: đều được Đảng ủy, chi ủy các chi bộ thông tin đến đảng viên, người lao động thông qua họp lệ kỳ, thông tin trên bảng tin nội bộ công ty. Qua đó đảng viên, người lao động trong đơn vị hiểu, biết, đồng thuận thực hiện theo chủ trương, chưa phát hiện những vấn đề tư tưởng phức tạp.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, Đảng ủy thường xuyên chăm lo xây dựng chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh, trong đó có lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên tiến hành bồi dưỡng chi ủy, chi bộ các nội dung liên quan đến tự phê bình và phê bình, nhất là việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhờ vậy, tự phê bình và phê bình trở thành hoạt động thường xuyên góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Đảng ủy Công ty luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, bám sát định hướng, nội dung, phương thức tổ chức tuyên truyền được đổi mới. Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước có nhiều sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Đảng viên đảng bộ tham gia tích cực các hoạt động do Đảng ủy Cấp trên tổ chức như: cuộc thi viết về “Đảng bộ TCT Thuốc lá Việt Nam - 10 năm một chặng đường”.

Đặc biệt, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng về tổ chức là vấn đề có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Theo Bác, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của tổ chức. Đó là sức mạnh của hệ thống chính trị trong tổ chức Đảng, từ Trung ương đến cơ sở, từ các cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Trong đó, theo Người, vấn đề con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất tạo nên sức mạnh tổ chức. Bởi có đảng viên, cán bộ tốt, xứng đáng là "người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân" thì sức mạnh của Đảng mới được nhân lên. Vì thế, Người khẳng định: "Vì lợi ích mười năm, trồng cây; vì lợi ích trăm năm, trồng người". Do đó, Người luôn căn dặn Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ. Bởi theo Người, trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức "bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau", là "một việc rất quan trọng và rất cần thiết"( Hồ Chí Minh, t.12, tr.498). Trong đó, phẩm chất đạo đức, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên mới là nhân tố đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng Đảng ta thành một Đảng vững mạnh về tổ chức... Vì thế, Người chỉ rõ, mỗi cán bộ, đảng viên "phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bồi dưỡng chủ nghĩa tập thể của giai cấp vô sản, cần kiệm xây dựng nước nhà, liên hệ chặt chẽ với quần chúng lao động, một lòng một dạ phấn đấu vì lợi ích tối cao của cách mạng và Tổ quốc"...

Theo Người, xây dựng Đảng về tổ chức, phải có sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân lao động làm chủ. Trong  đó, bên cạnh việc quan tâm tới công tác phát triển Đảng, cần luôn quan tâm đến sự phát triển của các tổ chức quần chúng, như Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội phụ lão, cho đến các cháu thiếu niên, nhi đồng... Có như vậy, Đảng ta trở thành một tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, luôn gắn bó máu thịt với dân, dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Vận dụng quan điểm cốt lõi này của Bác vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ, mấy năm qua Đảng bộ Công ty đã làm tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo quy hoạch cán bộ, gắn với việc xây dựng các tổ chức đoàn thể. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã cử 30 quần chúng ưu tú học lớp Nhận thức về Đảng; 16 đồng chí học lớp Bồi dưỡng đảng viên mới; 02 đồng chí tham dự lớp Cao cấp LLCT (hệ không tập trung) do Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức tại TP. HCM.

Công tác Đoàn và phong trào Thanh niên đã được triển khai thực hiệu có hiệu quả. Đoàn Thanh niên với vai trò đầu tàu, thu hút tập hợp thanh niên trong các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triền kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; thực hiện phong trào thi đua đảm nhận công trình, phần việc thanh niên, trọng tâm đẩy mạnh việc xung kích thực hiện nhiệm vụ SXKD của đơn vị.

Thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW cuả Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã đi vào cuộc sống, trở thành ý thức, hành động của mỗi cán bộ đảng viên. Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động đã được Đảng ủy công ty xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, là nhiệm vụ thường xuyên, đã triển khai đồng bộ trong toàn công ty; coi đây là giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng đảng.

Kết quả triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai nghiêm túc việc kiểm tra theo tình thần Nghị quyết. Các cấp ủy đảng thông qua tự phê bình và phê bình đều nghiêm túc thực hiện nhận thấy những ưu khuyết điểm, hạn chế, yếu kém và tự nhận trách nhiệm tập thể và cá nhân; sửa chữa khắc phục ngay, hoặc đề ra các giải pháp để khắc phục. Sau 3 năm thực hiện, việc triển khai khắc phục các khuyết điểm, hạn chế của tập thể và cá nhân đã có nhiều chuyển biến tích cực, phần lớn đã khắc phục ngay được hạn chế, thiếu sót trong việc cải tiến đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, điều hành chính quyền ngày càng có hiệu quả, hiệu lực hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Có thể nói, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là phương diện cơ bản có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau và đều nhằm chung mục đích làm cho "Đảng ta là đạo đức, là văn minh", xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Vận dụng sáng tạo những tư tưởng này vào công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ Công ty,  đủ sức lãnh đạo công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Tuy nhiên, điều cốt yếu, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần những tư tưởng cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng của Bác và tích cực, tự giác, tiền phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mới tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu: Quyết tâm xây dựng Đảng bộ thành tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Thực tiễn cho thấy từ Đại hội VI của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Đảng các khóa đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và quán triệt, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao. Vì vậy, công tác xây dựng Đảng đã thu được nhiều thành tựu quan trọng. Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên có ý thức tự giác, luôn nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức phục vụ nhân dân, được nhân dân yêu mến, tin tưởng. Tuy nhiên, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được ngăn chặn, đẩy lùi... làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng, với chế độ, đe dọa sự ổn định, phát triển của đất nước, sự sống còn của Đảng, tồn vong của chế độ. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đã chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”. …

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần nắm vững và thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, tăng cường giáo dục chính trị, nâng cao trình độ lý luận và bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên

Đây là giải pháp cơ bản, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng.

Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, mạnh mẽ về nội dung, phương thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hiểu rõ cơ sở lý luận, thực tiễn của đường lối đổi mới. Khơi dậy ý chí tự cường, tự tôn dân tộc, làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh giữ vai trò chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội. Phát huy tinh thần đoàn kết, sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, sự đồng thuận về chính trị, tinh thần trong xã hội để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nâng cao tính thuyết phục, tính chiến đấu của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bám sát thực tiễn, trang bị hệ thống kiến thức cơ bản, hệ thống, phù hợp với từng đối tượng. Làm sáng tỏ những vấn đề về lý luận do thực tiễn công cuộc đổi mới đặt ra. Coi trọng phương pháp nêu gương, cấp trên nêu gương trước cấp dưới, noi gương học tập các điển hình tiên tiến, thực hiện tốt chế độ thông tin tình hình, định hướng tư tưởng.

Nâng cao trình độ trí tuệ, bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của toàn Đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; giữ vững bản chất cách mạng của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Nâng cao năng lực hoạch định đường lối, chính sách đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan và thực tiễn của Việt Nam, khắc phục chủ quan, giáo điều, kinh viện. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí và tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đổi mới hình thức, phương pháp học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết của Đảng, kết hợp chặt chẽ hình thức phổ biến, quán triệt làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn với gợi mở những vấn đề thực tế đang đặt ra với các hình thức tọa đàm, trao đổi, phát huy tìm tòi, sáng tạo của mỗi cá nhân; đồng thời, tổ chức các cuộc hội thảo khoa học, các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học để làm rõ những quan điểm, chủ trương của Đảng. Phát huy vai trò của báo chí, truyền thông đại chúng, nhất là phát thanh, truyền hình trong tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng. Chủ động đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các phần tử cơ hội và thế lực thù địch.

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ chủ trì

Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở; nơi trực tiếp quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên. Đảng viên dù giữ cương vị, trọng trách nào cũng tham gia sinh hoạt và chịu sự quản lý, giáo dục, rèn luyện của chi bộ. Cấp ủy cơ sở là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết, đại biểu cho trí tuệ, ý chí của tổ chức cơ sở đảng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng phụ thuộc trước hết và chủ yếu vào số lượng, cơ cấu của cấp ủy, phẩm chất, năng lực của các cấp ủy viên. Vì vậy, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, trước hết phải chăm lo củng cố, kiện toàn cấp uỷ cơ sở có đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao, bảo đảm tính kế thừa, phát triển, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện và chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy cơ sở phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ, phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ đã được cấp ủy cấp trên phê chuẩn, đồng thời chú trọng phát hiện, giới thiệu bổ sung những cán bộ trẻ có đức, có tài, có năng lực lãnh đạo, quản lý để bầu tham gia cấp ủy mới. Việc đề cử, ứng cử, giới thiệu nhân sự cấp ủy cơ sở phải thực hiện đúng nguyên tắc, quy trình, quy chế bầu cử trong Đảng, bảo đảm công tâm, khách quan, phát huy dân chủ, trí tuệ của tập thể cấp ủy và cán bộ, đảng viên, lựa chọn những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có tinh thần yêu nước sâu sắc, nhiệt tình, tận tụy phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối, quan điểm của Đảng; có đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng; có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, không cơ hội; gắn bó mật thiết với quần chúng, được quần chúng ưu mến, tín nhiệm; có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, có trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực lãnh đạo, quản lý giỏi; có tư duy đổi mới, sáng tạo, phong cách công tác khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Kết hợp chặt chẽ kiện toàn cấp uỷ các cấp với lựa chọn, bố trí cán bộ chủ trì; chú trọng lựa chọn, bố trí nhân sự cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy phải tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực lãnh đạo, quản lý, được cán bộ, đảng viên và quần chúng yêu mến, tín nhiệm.

Là hạt nhân lãnh đạo, trung tâm đoàn kết của tổ chức cơ sở đảng, phẩm chất, năng lực và vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ chủ trì là một thành tố cấu thành năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng. Để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, cần chú trọng bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác của đội ngũ cán bộ chủ trì ở cơ sở. Tập trung bồi dưỡng cho người đứng đầu đơn vị, địa phương và bí thư cấp ủy cơ sở, bí thư chi bộ nắm vững những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên - đây là cơ sở lý luận và phương pháp luận để tổ chức cơ sở đảng đề ra chủ trương, nghị quyết lãnh đạo đúng đắn, khả thi.

Tập trung bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hoá, vận dụng đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thường xuyên cập nhật những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước, của địa phương, âm mưu thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch để nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ. Chăm lo xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ tổ chức cơ sở đảng làm hạt nhân để củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong từng cơ quan, đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực thực tiễn với bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ chủ trì và cấp ủy viên. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu trong công tác và ý thức tự giác tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất, năng lực, phương pháp tác phong công tác của cán bộ chủ trì các cấp. 

Ba là, duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đây là giải pháp rất quan trọng để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên hiện nay. Cấp ủy cơ sở và các chi bộ thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu (công tác cán bộ, tài chính, kế hoạch đầu tư, xây dựng cơ bản). Giải quyết tốt mối quan hệ tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, thực sự dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, chi bộ và phát huy vai trò trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết khắc phục các biểu hiện dân chủ hình thức, độc đoán chuyên quyền, cá nhân chủ nghĩa, lợi dụng danh nghĩa tập thể để trục lợi hoặc tranh công, đổ lỗi...

Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư về sinh hoạt đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, cán bộ, đảng viên về sự cần thiết và yêu cầu nâng cao chất lượng, sinh hoạt đảng. Đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tập trung lãnh đạo, giải quyết những vấn đề thiết thực, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, khắc phục khâu yếu, mặt yếu của cơ quan, đơn vị và nguyện vọng chính đáng của quần chúng, cán bộ, đảng viên. Nghị quyết lãnh đạo của chi bộ phải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, có tính khả thi cao…Sau khi có nghị quyết, cấp ủy, cán bộ chủ trì phải cụ thể hóa xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và chú trọng khâu kiểm tra, giám sát quá trình triển khai tổ chức, thực hiện; kịp thời, phát hiện và có giải pháp xử lý, hiệu quả những vấn đề nảy sinh.

Bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; gương mẫu trong chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, đổi mới phương pháp tác phong công tác theo hướng giữ vững tính đảng, tính nguyên tắc, dân chủ, sát thực tế, nói đi đôi với làm, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp kiến nghị của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở tổ chức cơ sở đảng

Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng và là nhiệm vụ thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát không những góp phần đảm bảo cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn, chính xác và được chấp hành triệt để, mà còn là biện pháp cơ bản, quan trọng để quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời là biện pháp hữu hiệu để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cấp ủy cơ sở và các chi bộ tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Tập trung kiểm tra, giám sát đảng viên là cấp uỷ viên các cấp, cán bộ thuộc diện cấp uỷ cấp trên quản lý sinh hoạt ở các chi bộ. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên. Chủ động kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch các chế độ, chính sách và phát huy vai trò giám sát của quần chúng đối với hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên. Bảo vệ, khuyến khích các tổ chức và cá nhân tích cực phát hiện, kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị. Kiên quyết xử lý nghiêm minh những người suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói, viết, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, vi phạm kỷ luật đảng, pháp luật Nhà nước để răn đe, giáo dục đảng viên.

Năm là, chủ động đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống, phá của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội về chính trị

Hiện nay, các thế lực thù địch bên ngoài câu kết với các phần tử cơ hội phản động trong nước ráo riết đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng, chính trị, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong. Mục đích của chúng là xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, hướng lái đất nước đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để thực hiện được âm mưu thâm độc đó, các thế lực thù địch đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, vu cáo, bịa đặt phủ nhận thành quả của cách mạng Việt Nam; hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, thổi phồng khuyết điểm của Đảng, Nhà nước ta; bôi đen hiện thực, gieo rắc hoài nghi; kích động, chia rẽ nội bộ…làm cho một bộ phận cán bộ, đảng viên hoài nghi, dao động, mất niềm tin và từng bước phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; thậm chí có người đã “tự chuyển hóa” trở thành những phần tử chống đối. Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: “Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; ngăn chặn, phản bác những thông tin và luận điệu sai trái".

Đảng ủy và các chi bộ chủ động nắm vững tình hình, tăng cường công tác dự báo tư tưởng, lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, các lực lượng tạo thành sức mạnh tổng hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Định kỳ tổ chức thông tin thời sự về tình hình trong nước và quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, đảng viên nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Chủ động đấu tranh vạch trần bản chất phản động, phản khoa học, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, phê phán, lên án những nhận thức và hành vi biểu hiện sai trái, tiêu cực, lạc hậu, không để một bộ phận nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” làm ảnh hưởng cả hệ thống chính trị.

Các tổ chức cơ sở đảng cần khách quan, trung thực, nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật; không giấu giếm hạn chế, khuyết điểm, kiên trì, kiên quyết đẩy mạnh đấu tranh tự phê bình và phê bình; không chủ quan nóng vội, cực đoan; giữ đúng nguyên tắc, đề cao cảnh giác không để các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội lợi dụng kích động, xuyên tạc, đả kích, gây chia rẽ nội bộ, lôi kéo quần chúng./.

Đảng bộ Công ty Thương mại miền Nam

.
.
.
.