.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng ở Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang

Thứ Sáu, 25/10/2019|16:48

Đảng bộ Công ty Thuốc lá An Giang được thành lập tháng 05/1985 trực thuộc Đảng ủy Liên cơ An Giang. Từ tháng 9/2011 đến nay chuyển về trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (theo Quyết định số 23-QĐ/ĐUTCT ngày 08/9/2011 của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam).

Đại hội Đảng bộ Công ty Thuốc lá An Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tiến hành vào ngày 05/6/2015. Đại hội đã bầu 05 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành đã bầu 01 Bí thư và 01 Phó Bí thư. Hiện nay Đảng bộ Công ty Thuốc lá An Giang có 02 Chi bộ trực thuộc với tổng số 39 đảng viên (trong đó có 12 đồng chí là nữ).

Đảng ủy Công ty luôn quan tâm, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, ban hành đầy đủ kế hoạch tổ chức các đợt học tập, quán triệt và triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tới 100% đảng viên. Phối hợp với Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức các đợt học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7, 8 khóa XII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; học tập các chuyên đề giáo dục lý luận chính trị do Tổng công ty, Công ty tổ chức, có 192 lượt đảng viên, cán bộ chủ chốt đơn vị và các tổ chức đoàn thể tham gia. Sau các đợt học tập, Đảng ủy Công ty xây dựng kế hoạch thực hiện và chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai đến 100% đảng viên viết bài thu hoạch.

Đảng ủy đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng. Đảng ủy xây dựng kế hoạch, triển khai Chỉ thị 05 chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW bằng các hình thức như chiếu video clip, hàng năm tổ chức các đợt học tập du khảo về nguồn về di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Cà Mau - Bạc Liêu, Khu di tích Hòn Đất - Kiên Giang, Các tỉnh Tây Nguyên, các tỉnh Tây Bắc và Viếng Lăng Bác.

Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm: 100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó số lượng đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm không vượt quá 15% (theo quy định), không có tổ chức đảng hoặc đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa. 100% chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Đảng bộ công ty đạt “trong sạch, vững mạnh” các năm 2016, 2017, 2018, riêng năm 2015 Đảng bộ Công ty Thuốc lá An Giang được Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam công nhận là tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

Tuy nhiên, trong từng lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như công tác xây dựng Đảng, kết quả đạt được vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của Công ty. Công tác kiểm tra, giám sát chưa chủ động cụ thể hóa các quy định của cấp trên. Công tác triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy Công ty đôi khi còn mang tính hình thức, chưa sâu sát.

Vậy làm thế nào để khắc phục những hạn chế, đưa Đảng ủy Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra sắp tới? Trên cơ sở phân tích sâu sắc đặc điểm tình hình của Đảng bộ, chỉ rõ những tiềm năng, thế mạnh và nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế, tồn tại cần khắc phục của Đảng bộ, tập thể cấp ủy và các đảng viên trong Đảng bộ đã trao đổi thảo luận và thống nhất quan điểm: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc quyết tâm xây dựng Đảng bộ Công ty Thuốc lá An Giang vững mạnh về chính trị, tư tưởng lẫn tổ chức.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng. Theo Người, xây dựng Đảng là nhằm mục đích nâng cao sức mạnh chiến đấu, năng lực và trí tuệ Đảng, xứng đáng với vai trò "một Đảng cầm quyền" và "là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân", "một lòng một dạ phục vụ giai cấp, phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc". Người cho rằng, muốn xây dựng Đảng ngày càng trong sạch,vững mạnh cần phải xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng lẫn tổ chức. Ở mỗi phương diện trong công tác xây dựng Đảng, Người lại có những quan điểm riêng, cụ thể.

Vận dụng tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, tập thể cấp ủy trong Đảng bộ Công ty Thuốc lá An Giang đã xác định, muốn quyết tâm xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cần tập trung xây dựng cả 03 phương diện cơ bản.

Trước hết, cần hiểu rõ và làm tốt công tác tuyên truyền về tư tưởng Hồ Chí Minh với công tác xây dựng Đảng về chính trị. Theo Người, xây dựng Đảng về chính trị thực chất là nâng cao trình độ lý luận cho mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình. Bởi đây là học thuyết chắc chắn nhất, chân chính nhất là "cái cẩm nang thần kỳ" để đưa cách mạng đến thành công, cũng là nội dung then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần ra sức học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là tinh thần biện chứng của học thuyết này. Theo Người, mỗi cán bộ, mỗi đảng viên phải học lý luận, phải đem lý luận áp dụng vào công việc thực tế... Người chỉ rõ, học lý luận là để nắm vững lý luận và điều cốt yếu là phải biết vận dụng nó vào thực tiễn đời sống xã hội, thực sự trở thành "kim chỉ nam" cho mọi hoạt động thực tiễn của Đảng. Người thường xuyên nhấn mạnh, xây dựng cương lĩnh, đường lối chiến lược, sách lược là sự cụ thể hoá chủ nghĩa Mác - Lênin vào những điều kiện lịch sử cụ thể của cách mạng Việt Nam.

Vận dụng tư tưởng cốt lõi này của Người trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, bên cạnh việc tích cực đôn đốc các đồng chí cán bộ, đảng viên nghiêm túc tham gia các buổi quán triệt các Nghị quyết của Đảng, hằng năm Đảng ủy Công ty Thuốc lá An Giang đã phối hợp với Ban Gám đốc xây dựng kế hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đương chức và cán bộ quy hoạch.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã cử 17 quần chúng ưu tú học lớp Nhận thức về Đảng; 12 đồng chí học lớp Bồi dưỡng đảng viên mới; 04 đồng chí tham dự lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính hệ B do Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang tổ chức tại trường Chính trị Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang; 01 đồng chí tham dự lớp Cao cấp LLCT (hệ không tập trung) do Học viện Chính trị Khu vực II tổ chức tại trường Chính trị Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang. Ngoài ra, Đảng bộ cũng đã cử các đồng chí kiêm nhiệm công tác đảng tham dự các lớp đào tạo nghiệp vụ công tác đảng, nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, nghiệp vụ văn phòng… và các đồng chí Bí thư Chi bộ tham dự các lớp nghiệp vụ Bí thư Chi bộ do Tổng công ty tổ chức. Đây chính là lực lượng nòng cốt góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho các đồng chí đảng viên trong Chi bộ. Đồng thời, ở mỗi kỳ Đại hội, các chi, đảng bộ đều xây dựng chương trình hành động toàn khóa, xác định rõ đường lối chiến lược và sách lược của Đảng bộ, các chi bộ trong mỗi nhiệm kỳ gắn với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Công ty.

Bên cạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, Đảng bộ cũng xác định cần làm tốt công tác tuyên truyền và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Đảng về tư tưởng. Theo Bác, xây dựng Đảng về tư tưởng là xây dựng về trí tuệ, tư tưởng - chính trị sao cho Đảng luôn là đội tiên phong đủ năng lực lãnh đạo đối với toàn xã hội. Người khẳng định, Đảng vững mạnh không chỉ ở số lượng đảng viên, mà quan trọng hơn ở nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, ở mục tiêu, đường lối của Đảng thực sự vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Người nhấn mạnh "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong Đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam" (Hồ Chí Minh, t.2, tr. 289). Bởi vậy, Người chỉ rõ, Đảng phải đặc biệt quan tâm tới công tác rèn luyện đảng viên không ngừng nâng cao trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, nâng cao giác ngộ về giai cấp và dân tộc. Mỗi đảng viên luôn mang trong mình tư tưởng cách mạng triệt để, tư tưởng cách mạng tiến công. Đồng thời, mỗi đảng viên cần đề phòng và kịp thời khắc phục những lệch lạc, sai lầm tả khuynh và hữu khuynh, chống chủ nghĩa cơ hội, xét lại, chống giáo điều, bảo thủ và dự báo được xu hướng phát triển của dân tộc, của thời đại. Chỉ có vậy mới "làm cho Đảng chúng tôi có thể trở thành hình thức tổ chức cao nhất của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc chúng tôi” (Hồ Chí Minh, t.9, tr.412). Không những thế, Người cũng khẳng định rằng, xây dựng Đảng về tư tưởng cũng cần chú trọng xây dựng phương pháp tư duy khoa học, cách thức và phương pháp làm việc, chống chủ nghĩa giáo điều, chủ nghĩa cơ hội dưới mọi mầu sắc. Đồng thời, mỗi đảng viên cần khắc phục những biểu hiện bi quan, dao động, giảm sút ý chí phấn đấu, bảo thủ, trì trệ, chủ quan nóng vội, có "tư tưởng tốt, lập trường cách mạng vững chắc" (Hồ Chí Minh, t.15, tr.617). Đặc biệt, Người chỉ rõ, mỗi đảng viên cần phải tự rèn luyện, trau dồi tư tưởng chính trị, đạo đức cho bản thân, nghiêm khắc tự phê bình và phê bình, tự nêu gương người tốt, việc tốt để hướng dẫn mọi người cùng hành động, cùng noi theo. Bởi vậy, mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng học tập văn hoá, khoa học - kỹ thuật, vừa nâng cao trình độ lý luận chính trị, vừa phải nâng cao trình độ chuyên môn, để có thể đạt hiệu quả cao trong công tác.

Về các vấn đề, sự kiện chính trị - kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, đều được các chi, đảng bộ thông tin đến đảng viên, người lao động thông qua các kỳ họp, thông tin trên bảng tin nội bộ công ty. Qua đó đảng viên, người lao động trong đơn vị hiểu, biết, đồng thuận thực hiện theo chủ trương, chưa phát hiện những vấn đề tư tưởng phức tạp.

Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về tự phê bình và phê bình, Đảng ủy thường xuyên chăm lo xây dựng các chi bộ trực thuộc trong sạch vững mạnh, trong đó có lãnh đạo, chỉ đạo và thường xuyên tiến hành bồi dưỡng chi, đảng bộ các nội dung liên quan đến tự phê bình và phê bình, nhất là việc quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Nhờ vậy, tự phê bình và phê bình trở thành hoạt động thường xuyên góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái nhằm cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực.

Đảng ủy Công ty luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, bám sát định hướng, nội dung, phương thức tổ chức tuyên truyền được đổi mới. Việc xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước có nhiều sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Đảng viên đảng bộ tham gia tích cực các hoạt động do Đảng ủy cấp trên tổ chức như: Cuộc thi viết về “Đảng bộ TCT Thuốc lá Việt Nam - 10 năm một chặng đường”, Cuộc thi "Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Đặc biệt, theo tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng về tổ chức là vấn đề có ý nghĩa then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Theo Bác, sức mạnh của Đảng là sức mạnh của tổ chức. Đó là sức mạnh của hệ thống chính trị trong tổ chức Đảng, từ Trung ương đến cơ sở, từ các cơ quan nhà nước và các tổ chức đoàn thể, quần chúng. Trong đó, theo Người, vấn đề con người là nhân tố có ý nghĩa quyết định nhất tạo nên sức mạnh tổ chức. Bởi có con người, có đảng viên, cán bộ tốt, xứng đáng là “phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân” (Hồ Chí Minh, t.15, tr.612) thì sức mạnh của Đảng mới được nhân lên. Vì thế, Người khẳng định: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” (Hồ Chí Minh, t.11, tr.528). Do đó, Người luôn căn dặn Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ. Bởi theo Người, trong công tác xây dựng Đảng về tổ chức “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và cần thiết” (Hồ Chí Minh, t.15, tr.622). Trong đó, phẩm chất đạo đức, tư cách của đội ngũ cán bộ, đảng viên mới là nhân tố đóng vai trò quyết định trong việc xây dựng Đảng ta thành một Đảng vững mạnh về tổ chức... Vì thế, Người chỉ rõ, mỗi cán bộ, đảng viên “phải luôn luôn nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, bồi dưỡng chủ nghĩa tập thể của giai cấp vô sản, cần kiệm xây dựng nước nhà, liên hệ chặt chẽ với quần chúng lao động, một lòng một dạ phấn đấu vì lợi ích tối cao của cách mạng và Tổ quốc” (Hồ Chí Minh, t.12, tr.419)... Theo Người, xây dựng Đảng về tổ chức, phải có sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị theo nguyên tắc: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân lao động làm chủ. Trong  đó, bên cạnh việc quan tâm tới công tác phát triển Đảng, cần luôn quan tâm đến sự phát triển của các tổ chức quần chúng, như: Công đoàn, Đoàn thanh niên,... cho đến các cháu thiếu niên, nhi đồng... Có như vậy, Đảng ta trở thành một tổ chức chính trị trong sạch, vững mạnh, có sức chiến đấu cao, luôn gắn bó máu thịt với dân, dám xả thân hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, bên cạnh những thời cơ mới, vận hội mới, dân tộc ta cũng đứng trước không ít những khó khăn, thách thức. Vai trò lãnh đạo của Đảng càng phải được khẳng định, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cần được nâng cao hơn bao giờ hết để xứng tầm với các yêu cầu, nhiệm vụ mà lịch sử dân tộc giao phó. Chúng ta cần nhận thức vấn đề xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, sẽ góp phần làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh, vững vàng trước mọi thử thách của lịch sử.

Có thể nói, xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong tư tưởng Hồ Chí Minh, là phương diện cơ bản có mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhau và đều nhằm chung mục đích làm cho "Đảng ta là đạo đức, là văn minh", xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Vận dụng sáng tạo những tư tưởng này vào công tác xây dựng Đảng tại chi, đảng bộ Công ty Thuốc lá An Giang, để chi, đảng bộ luôn giữ vững được danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh” đủ sức lãnh đạo công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị. Tuy nhiên, điều cốt yếu, mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần những tư tưởng cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng của Bác và tích cực, tự giác, tiên phong, gương mẫu trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, cách mạng, không ngừng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mới tạo nên sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi mục tiêu: Quyết tâm xây dựng Đảng bộ, Chi bộ thành tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra./.

Trần Thị Mỹ Nguyên - Đảng bộ Công ty Thuốc lá An Giang

.
.
.
.