.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019:

Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng

Thứ Tư, 30/10/2019|09:49

Trong những năm gần đây, tuy có nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, chức năng, Đảng ủy Công ty Lương thực Sông Hậu cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy Tổng Công ty giao.

Để đạt được kết quả “Chi bộ trong sạch vững mạnh” là do sự đoàn kết thống nhất của Chi bộ và cán bộ chủ chốt trong công tác chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của đơn vị và sự đồng thuận tất cả đảng viên, người lao động trong đơn vị.

Toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong đơn vị có tư tưởng ổn định, an tâm công tác, luôn luôn nỗ lực, phấn đấu, gắn bó vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt các chức năng nhiệm vụ được phân công. Người lao động an tâm phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo Đảng, không có hiện tượng cán bộ đảng viên và quần chúng trong  đơn vị vi phạm pháp luật, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm Điều lệ Đảng. Các tổ chức đoàn thể có sự phối hợp tốt với chính quyền để thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Lãnh đạo công tác xây dựng đảng là một trong các lĩnh vực được Chi bộ quan tâm, do đó Chi bộ Cảng Trà Nóc Cần Thơ đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh thân thiện, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhiệm vụ chuyên môn mà còn vận động quần chúng triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện các nhiệm vụ chính trị địa phương.

Hiện nay Chi bộ Cảng Trà Nóc Cần Thơ có 11 đảng viên, đa số các đồng chí trong Chi bộ đều có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn tốt, thể hiện được vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động tại Cảng Trà Nóc Cần Thơ. Vì vậy trong những năm qua các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có đồng chí được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Chi bộ Cảng Trà Nóc liên tục được công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng đảng, thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của mỗi đảng viên, Chi bộ cần phải tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nội dung cơ bản sau:

Một là: Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông qua việc làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương đường lối, chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước tới toàn bộ cán bộ đảng viên, công nhân viên. Đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phải thường xuyên tổ chức bồi dưỡng cán bộ, đảng viên nắm vững đường lối, quan điểm, đảm bảo sự thống nhất về chính trị và tư tưởng trong Đảng.

Hai là: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc xây dựng Đảng. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đổi mới nội dung hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Chi ủy phải nắm chắc tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đảng viên được Chi bộ phân công. Kịp thời biểu dương những đảng viên gương mẫu, xử lý những đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm để chi bộ thực sự là nơi quản lý, giáo dục, đào tạo, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên. Chi bộ phải tôn trọng quyền của đảng viên, nhất là quyền được thảo luận thẳng thắn các vấn đề về đường lối, chính sách của Đảng; quyền được phê bình, chất vấn trong phạm vi tổ chức của đảng viên ở mọi cấp; quyền được thông tin, được bảo lưu ý kiến của mình như Điều lệ Đảng đã quy định. Trong Chi bộ phải chống mọi biểu hiện độc đoán, áp đặt ý kiến cá nhân, thành kiến, trù dập, thiếu trung thực, không dám đấu tranh với những việc làm, quan điểm sai trái.

Ba là:  Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy, chi bộ đối với cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tăng cường đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Công tác kiểm tra giúp kịp thời phát hiện và ngăn chặn đầy lùi các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực, nguyên nhân, hiện tượng mất đoàn kết. Đồng thời biểu dương kịp thời và có biện pháp cụ thể, thiết thực giúp cho cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng, giáo dục cán bộ, đảng viên không ngừng chăm lo vun đắp cho khối đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Bốn là: Đoàn kết là thuộc tính tất yếu, là sức mạnh của Đảng, vì vậy, Đảng phải luôn giữ gìn sự đoàn thống nhất, xem đó là một nhiệm vụ đặc biệt, một nguyên tắc trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Để giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Đảng phải thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình đó là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân

Năm là: Chăm lo xây dựng chi ủy trong sạch, vững mạnh. Quan tâm xây dựng, củng cố chi ủy gắn với việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, xây dựng đội ngủ đảng viên trong sạch, chất lượng cao. Chủ chốt của chi bộ phải là người mẫu mực về đoàn kết, biết kết hợp, xử lý hài hòa giữa các lợi ích, đặt lợi ích tập thể, lợi ích chi bộ lên trên hết, có khả năng quy tụ tinh thần đoàn kết trong chi bộ.

Chi bộ Cảng Trà Nóc - Cần Thơ

Đảng bộ cơ sở Công ty Lương thực Sông Hậu (Vinafood2)

.
.
.
.