.
.

Đoàn Thanh niên trong công tác xây dựng và phát triển Đảng tại Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp

Thứ Tư, 09/10/2019|11:07

Xuất phát từ vị trí, vai trò đặc biệt của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Thanh niên phải là rường cột của nước nhà”. Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” cũng khẳng định quan điểm: “Đảng lãnh đạo công tác thanh niên và trực tiếp lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Xây dựng Đoàn vững mạnh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là xây dựng Đảng trước một bước. Đảng đề ra đường lối, chủ trương định hướng cho thanh niên hành động, xác định các chuẩn mực cho thanh niên phấn đấu; xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu cho thanh niên học tập và noi theo”. Đảng còn có nhiệm vụ chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Đảng. Đoàn tham mưu, đề xuất với Đảng về những vấn đề liên quan đến thanh niên. 

89 năm ra đời và phát triển, Đảng cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công cuộc giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Suốt hành trình lịch sử đó Đảng không ngừng tổ chức, giáo dục và phát huy vai trò, khả năng cách mạng to lớn của tuổi trẻ Đoàn TNCS HCM là “Cánh tay đắc lực và là đội hậu bị của Đảng”, với tư cách là tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, hạt nhân đoàn kết, tập hợp thanh niên thành lực lượng chính trị mạnh mẽ xung quanh Đảng thể hiện “sức sống trẻ trung của dân tộc”. Đặc biệt trong điều kiện hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ đổi mới, vai trò của Đoàn thanh niên càng được thể hiện rõ nét.

Nhận thức được tầm quan trọng đặc biệt của thanh niên, trong những năm qua Đoàn cơ sở Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) với 132 Đoàn viên thuộc 3 chi đoàn cơ sở trực thuộc là chi Đoàn Trụ sở chính, chi đoàn ABIC Hà Nội và chi đoàn ABIC Phú Thọ luôn coi công tác xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục rèn luyện, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng viên trong đoàn viên thanh niên, đảm bảo sự kế thừa và phát triển của Đảng. Để xây dựng cơ sở Đoàn vững mạnh, xứng đáng là cánh tay đắc lực của Đảng, Ban chấp hành Đoàn cơ sở luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống cách mạng cho đoàn viên thanh niên, nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động do Đoàn khối và Đoàn thanh niên Agribank phát động: triển khai chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tham gia cuộc thi trực tuyến về biển đảo, cuộc thi trực tuyến Thanh niên với Đảng, tổ chức các hoạt động tri ân đền ơn đáp nghĩa nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/07 với đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với các ngành đoàn thể, tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ: “Xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”... để phát huy tính sáng tạo của thanh niên áp dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị:

 - Đi đầu trong công tác phát triển các sản phẩm mới để nâng cao doanh thu, mở rộng khách hàng, bảo vệ dòng vốn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp chủ động nghiên cứu và đề xuất với ban lãnh đạo ban hành, triển khai các sản phẩm mới như: bảo hiểm nhà tư nhân, bảo hiểm bảo an chủ thẻ, bảo hiểm vật nuôi, bảo hiểm, bảo hiểm máy nông nghiệp…

- Trực tiếp làm việc, phối hợp cùng các nhà tái bảo hiểm trong và ngoài nước nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp. Đặc biệt, là Tập đoàn Tái bảo hiểm SwissRe đứng đầu thế giới về bảo hiểm nông nghiệp hỗ trợ ABIC xây dựng chương trình bảo hiểm phù hợp với tập quán, thực tế sản xuất kinh doanh tại Việt Nam để ABIC có thể triển khai trên diện rộng, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của khách hàng và của Agribank khi cho vay sản xuất nông nghiệp.

- Trực tiếp nghiên cứu và đưa công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác bán hàng để tăng năng suất lao động: xây dựng các phần mềm quản lý và phê duyệt hồ sơ khai thác online, áp dụng chữ ký số trong một số sản phẩm bảo hiểm bán lẻ nhằm rút ngắn thời gian tác nghiệp và tiết kiệm chi phí khai thác.

Đoàn cơ sở ABIC luôn ý thức việc phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng, Đoàn viên Thanh niên ABIC luôn xác định:

- Mỗi đoàn viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao trình độ chuyên môn và có khát vọng trong việc dấn thân học tập, cống hiến và rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống. Cần xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong cơ quan đơn vị tốt, đồng thời nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình.

- Các Đoàn viên cần phải đề cao tinh thần xung kích trong các hoạt động chuyên muôn, đóng góp trí tuệ, sức lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các phòng trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe để làm việc.

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới, địa bàn khó khăn, gương mẫu tiên phong trong mọi việc làm, mọi hành động, không tự mãn với thành tích đạt được, không kêu ca phàn nàn trước khó khăn, thử thách gian nan. Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Tuy nhiên trong thực tế, công tác phát triển đảng hiện nay tại ABIC còn một số hạn chế, bất cập:

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoài bão, lý tưởng cho đoàn viên, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho đoàn viên động cơ phấn đấu vào Đảng mặc dù đã được quan tâm nhưng cũng chưa có điều kiện để tổ chức thực hiện thường xuyên và chưa trở thành một sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên.

- Số lượng đoàn viên ưu tú được xem xét kết nạp Đảng vẫn còn thấp so với tổng số đoàn viên thanh niên do tổ chức Đoàn giới thiệu.

- Chất lượng Đảng viên trẻ tuy có nhiều tiến bộ nhưng vẫn cần nâng cao trình độ hơn nữa để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị trong tình hình mới.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn là quá trình xây dựng và chuẩn bị đội dự bị tin cậy, bổ sung lực lượng cho Đảng. Vì vậy trong thời gian tới cần tập trung xây dựng, củng cố cơ sở đoàn vững mạnh về mọi mặt, đổi mới phong trào hoạt động, tập hợp được đông đảo đoàn viên thanh niên, giúp đoàn viên rèn luyện, thử thách và tự khẳng định mình; không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về vai trò trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng. Phát huy cao nhất tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo; gây dựng được niềm đam mê trong công việc và các hoạt động phong trào; tìm ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong các hoạt động là mục tiêu mà Đoàn hướng đến để xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn nòng cốt, nhất là Bí thư chi đoàn phải là người có năng lực tổ chức phong trào, có phẩm chất đạo đức tốt, gần gũi thanh niên và được tuổi trẻ tín nhiệm; có tính gương mẫu trong sinh hoạt và hoạt động, biết tổ chức, vận động, tập hợp và đoàn kết thanh niên. Bên cạnh đó, coi trọng nâng cao chất lượng đoàn viên, giáo dục lý tưởng cách mạng và niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Làm tốt công tác tham mưu để các cấp ủy, chính quyền đơn vị cần nhận thức rõ vai trò của tổ chức đoàn trong việc tập hợp đoàn viên, thanh niên, coi đây là cơ sở để phát huy sức lực và trí tuệ của tuổi trẻ trong việc xây dựng công ty. 

Với niềm tin vững chắc vào đường lối đúng đắn của Đảng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của cấp ủy đảng đối với Đoàn Thanh niên, chắc chắn rằng Đoàn Thanh niên sẽ làm tốt vai trò là đội dự bị tin cậy của Đảng, là người kế tục trung thành sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Đảng, là lực lượng xung kích đi đầu trong sản xuất kinh doanh góp phần xây dựng doanh nghiệp vững mạnh và phát triển.

                                                                                                           Trần Trung Dũng

                                                                                                     Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp 

.
.
.
.