.
.

Đổi mới công tác cán bộ - góc nhìn từ nghị quyết và thực tiễn

Chủ Nhật, 27/10/2019|20:08

Đảng ta luôn khẳng định cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Công tác cán bộ quyết định trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới của Đảng, của đất nước ta. 

Qua 89 năm (03/2/1930-03/2/2019) hình thành và phát triển, nhìn từ thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng, việc đổi mới công tác cán bộ theo Nghị quyết của Đảng là cách mà Đảng tự chỉnh đốn, vận động theo quy luật của sự phát triển, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Mối quan hệ biện chứng giữa cán bộ với đường lối, nhiệm vụ chính trị, với tổ chức và phong trào cách mạng của quần chúng đặt ra yêu cầu về hình mẫu của người cán bộ cách mạng: bản lĩnh chính trị vững vàng trước diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, đồng nghĩa với việc Đảng ta muốn tồn tại và phát triển, phải đào tạo một đội ngũ cán bộ có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tuyệt đối không hoang mang dao động, không mơ hồ phai nhạt lý tưởng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, không quan liêu tham nhũng, tôn trọng lợi ích tập thể và đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, đặc biệt phải có tư duy đổi mới và sáng tạo, dám nghĩ dám làm, ý thức tổ chức kỷ luật và phong cách làm việc khoa học, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa như lời căn dặn đầy tâm huyết của Bác Hồ trong chỉnh đốn Đảng: Phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng; phải thật sự cần kiệm liêm chính chí công vô tư; phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch; phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

Lời Bác dặn vẫn còn nguyên giá trị, bàn về những vấn đề mấu chốt công tác cán bộ nhiệm kỳ nào cũng có nhưng giữa Nghị quyết và thực tiễn chưa thể là một, ý chí là vậy song để xây dựng được đội ngũ cán bộ hợp ý Đảng, lòng dân là cả một quá trình,

Đảng từng nhìn nhận về một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên kể cả cán bộ chủ chốt có sự yếu kém về phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, giảm sút ý chí chiến đấu, phải nhạt lý tưởng, bất mãn, nói và làm trái quan điểm của Đảng dẫn đến vi phạm nguyên tắc, kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật, chạy chức chạy quyền, chạy tội, chạy bằng cấp xảy ra ngày càng nghiêm trọng nhưng chưa được sửa chữa khắc phục.

Từ một góc nhìn nhỏ, có thể thấy, thách thức nhức nhối trong công tác cán bộ hiện nay và cũng nóng bỏng trong giai đoạn này là việc chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy lợi ích, chạy tội, chạy án... không chỉ bằng tiền mà bằng rất nhiều tiền, đơn vị tính là vali ngoại tệ. Về thực tiễn, mặc dù Bộ chính trị đã ban hành quy định để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, nghiêm cấm “đặt điều kiện với nhân sự” nhưng hàng ngày, hàng giờ hành vi đáng lên án này vẫn diễn ra rất tinh vi, khó kiểm soát.

Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tầm là việc rất quan trọng, cấp bách góp phần quyết định sự tồn vong của Đảng. Việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp thông qua những kế hoạch chu đáo, giải pháp đồng bộ cụ thể, Đảng quan tâm đến đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, người dân tộc thiểu số, người xuất thân từ công nhân và con em của các gia đình có công với đất nước. Liệu rằng thế hệ cha chú từng trui rèn trong lửa đạn có thể đào tạo rèn luyện cho thế hệ mai sau – lớp người sinh từ năm 1970 trở về sau - về cách giữ gìn thành quả cách mạng, về con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội…

Bàn tay có ngón dài, ngón ngắn, mỗi ngón đều có nhiệm vụ và vai trò khác nhau, tạo nên sức mạnh. Muốn cầm một vật, nhưng việc gì sẽ xảy ra nếu các ngón tay không nắm vào nhau ? Công tác cán bộ cũng vậy, nếu đông mà không mạnh, quản lý mà không chặt chẽ thì tổn thất sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Vậy nên chỉ cần tinh, gọn thật sự, chú trọng về chất, chọn người tài, kiên quyết không chọn người nhà nếu xét thấy năng lực không đủ, xử lý mạnh các trường hợp chạy chức chạy quyền, vẫn tin rằng, công tác cán bộ của Đảng sẽ ngày một đổi mới, chất lượng đội ngũ cán bộ sẽ ngày càng được nâng cao.

                                                                                                      Nguyễn Thụy Hải Yến

                                                                                    (Công ty CP Lương thực TP. Hồ Chí Minh)

 

.
.
.
.