.
.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo trên các mặt công tác, từng bước khẳng định và nâng cao vai trò của Đảng ủy Khối và các cấp ủy trong doanh nghiệp

Chủ Nhật, 27/10/2019|16:58

Kể từ ngày thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (11/4/2007) đến nay, Đảng ủy Khối luôn quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong doanh nghiệp, thể hiện bằng việc ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị làm cơ sở để các cấp ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối bám sát và ban hành các nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đồng thời tăng cường kiểm tra, khảo sát, làm việc với cơ sở; phối hợp với các ban đảng Trung ương, tổng hợp tình hình từ các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Cán sự đảng Chính phủ bổ sung, sửa đổi, ban hành những cơ chế, chính sách, tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: Đảng ủy Khối đã tập trung nghiên cứu, phân tích tình hình, lựa chọn đúng nội dung, những vấn đề cấp bách, ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề ra chủ trương, giải pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, lãnh đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu, cụ thể, Đảng ủy Khối đã ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương”; Nghị quyết về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”; Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương” nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh, từng bước hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới.

Nhờ có sự đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong nửa nhiệm kỳ qua, sản xuất kinh doanh của các đơn vị thuộc Khối đã đạt kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Mặc dù, số lượng lao động trong Khối những năm qua biến động theo hướng giảm dần (vừa do quá trình tinh giản lao động, vừa do thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước) nhưng hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đều tăng, thể hiện hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn sở hữu nhà nước. Kết quả, từ năm 2015 đến 2017, đều có sự tăng trưởng, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối tăng từ 1.296.158 tỷ đồng lên 1.401.435 tỷ đồng (tăng 8,12%); tổng lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp và ngân hàng trong Khối tăng từ 107.111 tỷ đồng lên 131.858 tỷ đồng (tăng 23%); nộp ngân sách tăng từ 204.207 tỷ đồng lên 207.996 tỷ đồng (tăng 1,86%), vốn chủ sở hữu tăng từ 1.201.186 tỷ đồng lên 1.287.918 tỷ đồng (tăng 7,22%).

Đảng bộ Khối đã có nhiều sáng tạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương. Triển khai Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam gắn với chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối: “Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”. Đảng ủy Khối đã ban hành 19 văn bản; rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động. Ban Chỉ đạo đã xây dựng Quy chế làm việc, ban hành các Chương trình công tác hằng năm và phân công nhiệm vụ các thành viên; chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, phân công nhiệm vụ các thành viên và rà soát, bổ sung nhiệm vụ vào kế hoạch hoạt động, chương trình công tác hằng năm.

Thực hiện chủ trương “Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã tổ chức 1.426 lượt ký cam kết hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, cụ thể hóa bằng nhiều hợp đồng của các đơn vị thành viên với trị giá hợp đồng hàng chục nghìn tỷ đồng; các doanh nghiệp đã tích cực xây dựng thương hiệu; đẩy mạnh quảng bá, truyền thông để người tiêu dùng biết đến sản phẩm của mình; phát triển kênh phân phối mở rộng thị trường, đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng các sản phẩm, dịch vụ đối với người tiêu dùng.

Đảng ủy Khối đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo chuyên đề, phát huy trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học để giải quyết những vấn đề cấp bách, hệ trọng trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước như đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, sẵn sàng hội nhập khu vực và quốc tế; từ kết quả các hội nghị, hội thảo chuyên đề và từ thực tiễn đã ban hành các nghị quyết, kết luận, chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp trong Khối, đồng thời đã cùng với các doanh nghiệp tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị báo cáo với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban cán sự đảng Chính phủ để chỉ đạo giải quyết, cụ thể như: báo cáo khó khăn vướng mắc và kiến nghị khi thực hiện Nghị định số 25-NĐ/CP, ngày 19/03/2010 của Chính phủ; báo cáo, đề xuất, tham mưu ý kiến về giải pháp thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tài thuỷ Việt Nam Vinashin; báo cáo một số vấn đề của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; báo cáo về công tác cán bộ trong Đảng bộ Khối; tham mưu xây dựng đề án về mô hình tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước; báo cáo về mô hình quản lý doanh nghiệp nhà nước…

Đặc biệt, để đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội XII của Đảng, ngày 13/5/2015, Đảng ủy Khối đã tổ chức lễ phát động Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước” nhằm động viên toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương, Khối doanh nghiệp các địa phương, các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách và các tầng lớp nhân dân tham gia hiến kế, đề xuất các sáng kiến, ý tưởng từ thực tiễn sinh động tại cơ sở để giúp cho Đảng có những quyết sách đúng đắn, đổi mới cơ chế, chính sách tạo động lực phát triển mới cho nền kinh tế và cho các doanh nghiệp.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng: Quán triệt phương châm tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, Đảng ủy Khối thường xuyên chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn… để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội; chủ động nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng những vấn đề bất cập phát sinh giữa lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng.

Đảng ủy Khối đã Ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong Khối”; thường xuyên quan tâm và có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng được tích cực đổi mới, cải tiến về phương pháp, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, có sự kết hợp giữa hội nghị tập trung và trực tuyến, qua đó thu hút trên 96% lượt cán bộ, đảng viên tham gia, tiết kiệm được thời gian, kinh phí; đồng thời tạo sự thống nhất trong toàn đảng bộ và sự đồng thuận trong doanh nghiệp.

Phối hợp cùng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Đề án mô hình tổ chức của đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước, trình Ban Bí thư cho ý kiến; nghiên cứu, xây dựng, ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của 05 đảng ủy cấp trên cơ sở. Ban hành kết luận về nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan chuyên trách làm công tác Đảng từ Đảng ủy Khối đến cơ sở. Chỉ đạo củng cố, xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với mô hình quản lý doanh nghiệp; gắn công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Trong công tác cán bộ, Đảng ủy Khối chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt (bí thư, cấp uỷ) của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối. Xây dựng quy định quy trình cho ý kiến về công tác cán bộ trong Khối; quy định về quy hoạch, đào tạo cán bộ; phân loại đánh giá đảng viên hàng năm, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ của cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Nghị quyết “về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; “Quy chế về công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương”.

Lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp, Đảng ủy Khối ban hành Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” và Quy trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Quy trình kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Hàng năm xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, giám sát, góp phần lãnh đạo xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra chuyên đề 14 cuộc, giám sát chuyên đề 17 cuộc đối với các cấp ủy và bí thư cấp ủy trực thuộc.

Lãnh đạo công tác dân vận và các đoàn thể chính trị - xã hội, quán triệt quan điểm chỉ đạo, nhằm tiếp tục đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành Quy chế công tác dân vận và và một số chỉ thị, kết luận tiếp tục lãnh đạo thực hiện các Nghị quyết 20, 25, 27 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về xây dựng giai cấp công nhân, thanh niên, đội ngũ trí thức, doanh nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Đảng ủy Khối ban hành kết luận về “Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ đảng Khối Doanh nghiệp Trung ương trong xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp, văn hoá công sở”. Lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đảng, chính quyền”. Kết quả lãnh đạo thực hiện công tác dân vận đã tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân lao động, phát huy tính tích cực chính trị, đồng thuận cao thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đoàn Thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn thanh niên và tăng cường phát triển đoàn viên, đảng viên.

Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã được Đảng ủy Khối và các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ và ngày càng có chiều sâu các nội dung theo kế hoạch, hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương.

Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần vào việc thực hiện  thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ về sản xuất kinh doanh của từng đơn vị và của toàn Đảng bộ Khối; chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chất lượng tổ chức cơ sở đảng được nâng lên, vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, trong đó thể hiện rõ nét nhất là gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bước đầu đã ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Công tác tuyên truyền về nội dung của Chỉ thị, các chuyên đề học tập và làm theo Bác hằng năm, tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị, gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu được quan tâm với nhiều hình thức phong phú và có hiệu quả, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội. Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tuyên dương 14 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời phát động thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  

Có thể khẳng định, qua hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối và các cấp ủy đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương xây dựng kế hoạch toàn khóa, kế hoạch hằng năm, hướng dẫn việc đăng ký làm theo Bác, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, sơ kết, biểu dương khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm tình hình của Khối và từng đơn vị, doanh nghiệp, góp phần từng bước khắc phục các hạn chế, yếu kém và đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, doanh nghiệp.

Lê Văn Long - Nguyên Phó trưởng Ban Tuyên giáo

Đảng ủy Khối Doanh  nghiệp Trung ương

.
.
.
.