.
.

Kết quả bước đầu và những vướng mắc trong thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Năm, 31/10/2019|20:01

Ngày 13/02/2017, Ban Bí thư (khóa XII) đã ban hành Quy định số 69-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. Cụ thể hóa Điều 12 của Quy định, ngày 05/10/2018, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 17- HD/BTCTW, hướng dẫn việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Thực hiện Quy định 69 và Hướng dẫn 17, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chỉ đạo các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc tiến hành hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính thuộc Khối, đạt những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, việc hợp nhất các cơ quan cũng đã bộc lộ một số vướng mắc, khó khăn cần quan tâm, giải quyết cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 12
Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017 “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Trung ương, toàn Đảng có 92 đảng bộ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, trong đó có 31 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Việc Ban Bí thư ban hành Quy định số 69 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi văn bản này xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối. Bảo đảm cho cấp ủy lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đối với hoạt động của doanh nghiệp; làm rõ mối quan hệ công tác giữa các tổ chức có liên quan; sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy tinh gọn, gắn công tác đảng với công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo thuận lợi để đảng ủy doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

Trong những năm qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã có nhiều chủ trương, biện pháp tích cực lãnh đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Kết luận số 50-KL/TW, ngày 29/10/2012, Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đã nêu rõ quan điểm chỉ đạo: “Doanh nghiệp nhà nước là lực lượng nòng cốt của nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng, là công cụ hỗ trợ để Nhà nước điều tiết nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa… Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước”. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục thể hiện quyết tâm lãnh đạo đổi mới, hoàn thiện đồng bộ giữa mô hình tổ chức đảng với đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 3/6/2017, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” khẳng định: “Doanh nghiệp nhà nước giữ vị trí then chốt, là một lực lượng vật chất quan trọng của kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Doanh nghiệp nhà nước tập trung vào những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn quan trọng và quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư”.

Theo số liệu của Ban Tổ chức Trung ương, toàn Đảng có 92 đảng bộ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, trong đó có 31 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng như vậy, tuy nhiên, Nghị quyết số 12-NQ/TW cũng thẳng thắn nhìn nhận, đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức đảng, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. Một trong những nguyên nhân của thực trạng này, đó là thời gian qua việc xây dựng hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước vẫn còn nhiều bất cập; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của đảng ủy đối với doanh nghiệp chưa hiệu quả, có nơi còn buông lỏng, xem nhẹ vai trò của cấp ủy.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lãnh đạo 31/92 đảng bộ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước nhưng là tổ chức đảng thành lập theo đặc điểm riêng, không có cơ quan hành chính cùng cấp nên việc lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ… và phối hợp công tác với các tổ chức có liên quan còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Ngày 8/02/2010, Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 287- QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước, nhưng chưa quy định chức năng, nhiệm vụ đối với đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Căn cứ tình hình thực tế, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành riêng cho mỗi đảng ủy trực thuộc một quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, mối quan hệ công tác…Các đảng ủy trực thuộc căn cứ Điều lệ Đảng, quyết định của Đảng ủy Khối và tình hình cụ thể để ban hành quy chế làm việc. Trong điều kiện chưa có một quy định thống nhất của Trung ương, việc ban hành các quyết định cụ thể cho từng đơn vị là tương đối phù hợp; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng đã phát sinh những vướng mắc, khó khăn do mô hình tổ chức đảng của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối khác nhau: đảng bộ toàn doanh nghiệp; đảng bộ công ty mẹ, mở rộng tới các chi nhánh, các công ty thành viên trên địa bàn các thành phố lớn v.v… 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu tại Lễ tuyên dương các sản phẩm, công trình trọng điểm
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc tại Lễ tuyên dương các công trình, sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu và điển hình tiên tiến của Đảng bộ Khối DNTW.

Tại các tỉnh, thành ủy, việc quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước cũng mỗi nơi mỗi khác, nhiều nội dung chưa được bổ sung kịp thời nên không còn phù hợp với yêu cầu đổi mới, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong các doanh nghiệp nhà nước. Mối quan hệ công tác giữa đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), tổng giám đốc trong các quy định chưa thật rõ ràng hoặc chủ yếu đưa vào quy chế làm việc của cấp ủy nên tính pháp lý chưa cao, quá trình thực hiện còn nhiều vướng mắc. Trong các Quyết định của Đảng ủy Khối cũng như quy định, quyết định của các tỉnh, thành ủy trực thuộc Trung ương chưa quy định được mối quan hệ với các đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, đoàn thể hoặc lãnh đạo các cơ quan Trung ương đang thực hiện các chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, quản lý các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp…, dẫn đến nhiều khó khăn khi phát sinh các vấn đề cần phối hợp giải quyết.

Với 5 Chương, 18 Điều, Quy định số 69 của Ban Bí thư đã quy định rõ ràng, thống nhất về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối cũng như mối quan hệ công tác với tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy cấp trên; đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương; với hội đồng quản trị (hội đồng thành viên, chủ tịch công ty), tổng giám đốc và các tổ chức chính trị - xã hội; với cấp ủy địa phương nơi có tổ chức đảng các đơn vị thành viên đóng trên địa bàn (như Ban Bí thư đã ban hành Quy định số 215 - QĐ/TW, ngày 5/12/2013 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương).

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của Đảng ủy Khối DNTW Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị của Đảng ủy Khối DNTW Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Thực hiện Quy định số 69 của Ban Bí thư, ngày 05/10/2018, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 17- HD/BTCTW, cụ thể hóa Điều 12 của Quy định, hướng dẫn việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối.

Theo đó, việc hợp nhất nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm cho cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Tổ chức bộ máy của cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn trong doanh nghiệp tinh gọn, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu.

Những kết quả bước đầu

Căn cứ Quy định số 69 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có văn bản chỉ đạo, yêu cầu các đảng ủy cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối rà soát, sửa đổi quy chế làm việc; kiện toàn ban chấp hành đảng bộ, ban thường vụ đảng ủy về số lượng, cơ cấu, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy trong doanh nghiệp. Thường trực Đảng ủy Khối đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác, làm việc với thường trực đảng ủy của 31 đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Khối; đồng thời trực tiếp hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, để hoàn thành việc hợp nhất trong quý II/2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao đổi với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước
Đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trao đổi với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 12, Hội nghị Trung ương 5 (Khóa XII) “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước".

Trong quá trình thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp, Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc thực hiện đúng Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, đảm bảo các cơ quan hợp nhất có chức năng tham mưu, giúp cấp ủy thực hiện công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo - dân vận và văn phòng cấp ủy. Ban thường vụ đảng ủy xem xét, phê duyệt phương án hợp nhất, quy chế làm việc, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan hợp nhất. Trong quá trình thực hiện phương án hợp nhất, nếu thấy cần thiết phải điều chỉnh mô hình tổ chức của doanh nghiệp, cấp ủy doanh nghiệp lãnh đạo thông qua cán bộ đại diện quản lý vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp để báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh cơ cấu tổ chức bộ máy cho phù hợp để thực hiện yêu cầu hợp nhất theo đúng Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư.

Các đảng ủy bố trí, sắp xếp người đứng đầu các cơ quan hợp nhất là ủy viên ban thường vụ (riêng chức danh chánh văn phòng có thể phân công đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ). Trường hợp chưa có ủy viên thường vụ là người đứng đầu thì phân công ủy viên ban chấp hành đảng bộ nhưng phải đủ tiêu chuẩn, điều kiện và uy tín, bảo đảm cơ cấu để bổ sung vào ban thường vụ trong thời gian tới; đồng thời đảm bảo nguyên tắc thủ trưởng cơ quan hợp nhất trực tiếp phụ trách công tác tham mưu, giúp việc đảng ủy về công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo - dân vận, văn phòng. Đối với nhân sự là người đứng đầu cơ quan hợp nhất có chức năng làm công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy doanh nghiệp cần bố trí, sắp xếp đồng chí ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy là thủ trưởng cơ quan hợp nhất theo đúng quy chế làm việc của ủy ban kiểm tra cấp ủy.

Thực hiện Quy định số 69 của Ban Bí thư, các đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối đã quán triệt và chỉ đạo xây dựng phương án hợp nhất và thống nhất thực hiện các nguyên tắc theo Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Đến nay, 31/31 đảng ủy cấp trên cơ sở đã triển khai xong quy trình thực hiện việc hợp nhất.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định hợp nhất các cơ quan tham mưu của Đảng với chuyên môn: hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Quản lý nhân sự thành Ban Tổ chức và Nhân sự; hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Ban Chiến lược & Thư ký tổng hợp thành Ban Chiến lược, Tuyên giáo & Thư ký tổng hợp; hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy với Ban Kiểm tra nội bộ; hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng Trụ sở chính. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Vietcombank cũng quyết định điều động và bổ nhiệm các cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác mới.
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định hợp nhất các cơ quan tham mưu của Đảng với chuyên môn: hợp nhất Ban Tổ chức Đảng ủy với Ban Quản lý nhân sự thành Ban Tổ chức và Nhân sự; hợp nhất Ban Tuyên giáo Đảng ủy với Ban Chiến lược & Thư ký tổng hợp thành Ban Chiến lược, Tuyên giáo & Thư ký tổng hợp; hợp nhất cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy với Ban Kiểm tra nội bộ; hợp nhất Văn phòng Đảng ủy với Văn phòng Trụ sở chính. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị Vietcombank cũng quyết định điều động và bổ nhiệm các cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác mới.

Việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng và cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại các doanh nghiệp trong Khối đã đạt được những kết quả bước đầu theo hướng giảm đầu mối, giảm cán bộ lãnh đạo quản lý theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chuyên môn của doanh nghiệp. Đây cũng là một bước quan trọng của Đảng ủy Khối thực hiện Nghị quyết số 18 - NQ/TW, ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII ”Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Cơ quan sau hợp nhất thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng cũng như các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp theo quy định, không trùng lắp chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt những quy trình trung gian, nâng cao chất lượng tham mưu. Trong quá trình thực hiện, các đảng ủy trực thuộc đã quan tâm thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư của cán bộ thuộc diện bố trí, sắp xếp trong quá trình hợp nhất; tập trung lãnh đạo thực hiện phương án hợp nhất bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong cấp ủy khi thực hiện phương án hợp nhất; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ sau hợp nhất theo quy định. Trên cơ sở đó, chỉ đạo cơ quan tham mưu có phương án chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo số lượng, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Một số vấn đề đặt ra

Mặc dù đã đạt được những kết quả bước đầu, tuy nhiên thực tiễn việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng và cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng tại các đảng ủy cấp trên cơ sở trong Đảng bộ Khối cũng đặt ra một số vấn đề cần quan tâm, giải quyết.

Đại biểu Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thảo luận chuyên đề về “việc thực hiện hợp nhất Cơ quan ủy ban kiểm tra với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 23/02/2017 của Ban Bí thư khóa XII và Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương” tại Hội nghị của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW tổ chức.
Đại biểu Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thảo luận chuyên đề về “việc thực hiện hợp nhất Cơ quan ủy ban kiểm tra với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo Quy định số 69 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương” tại Hội nghị của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW tổ chức.

Về việc hợp nhất tổ chức, 12 đơn vị tiến hành hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng theo đúng quy định và đã đi vào hoạt động. Một số đơn vị chưa thống nhất tên cơ quan sau hợp nhất; có đơn vị không có cơ quan chuyên môn nào có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với Ban Tuyên giáo của Đảng ủy. Điều này dẫn đến việc cơ quan sau hợp nhất không có tên một số ban đảng (tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo); chưa hợp nhất được Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra với cơ quan chuyên môn có chức năng nhiệm vụ tương đồng (có đơn vị cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng với Cơ quan Ủy ban Kiểm tra nhưng thủ trưởng cơ quan chuyên môn là người của cổ đông chiến lược, không là đảng viên); có đơn vị lại hợp nhất Ban Tuyên giáo, Văn phòng Đảng ủy về Văn phòng chuyên môn.

Tương tự như vậy, trong công tác sắp xếp nhân sự thủ trưởng cơ quan hợp nhất tại 12 đơn vị hợp nhất và đã đi vào hoạt động, việc bố trí thủ trưởng các cơ quan sau hợp nhất là ủy viên ban thường vụ cấp ủy hoặc ủy viên ban chấp hành đúng quy định. Còn tại 15 đơn vị khác, việc bố trí nhân sự là thủ trưởng các cơ quan sau hợp nhất còn gặp vướng mắc: có đơn vị một đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phải kiêm trưởng 02 ban sau hợp nhất; trưởng ban hợp nhất chưa là cấp ủy viên; có đơn vị chưa thống nhất được nhân sự trưởng cơ quan hợp nhất. Một số đơn vị lại gặp vướng mắc như: nhân sự thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng công tác Tuyên giáo và Văn phòng cấp ủy chưa là cấp ủy viên, thủ trưởng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra không là trưởng ban sau hợp nhất v.v...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ các cơ quan sau hợp nhất đã phát sinh vướng mắc trong việc sử dụng con dấu khi các Ban chuyên môn của cấp ủy thực hiện nhiệm vụ báo cáo ban chuyên môn cấp trên hoặc hướng dẫn cấp ủy trực thuộc về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cán bộ cơ quan hợp nhất còn gặp khó khăn trong việc cập nhật, bổ sung kiến thức về chuyên môn và công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp.

Thực hiện Quy định số 69 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17 - HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thành lập Ban Tuyên giáo - Truyền thông.
Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thành lập Ban Tuyên giáo - Truyền thông theo Quy định số 69 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương.

Nguyên nhân của những vướng mắc trên được xác định trước hết là do đặc thù các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối có nhiều mô hình, loại hình doanh nghiệp khác nhau, thậm chí là đơn vị đặc thù (như Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương, có Chủ tịch Hội đồng quản trị là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, mô hình tổ chức, bộ máy hoàn toàn khác biệt). Một số đơn vị có mô hình tổ chức theo Khối quản lý (là tổ chức trung gian giữa cấp ban (phòng) với ban lãnh đạo, điều hành của Tập đoàn); có đơn vị đã cơ cấu, sắp xếp lại các ban (phòng) trực thuộc doanh nghiệp khi tiến hành cổ phần hóa; có đơn vị không còn Văn phòng Tổng công ty; có đơn vị đã sáp nhập các phòng, ban chuyên môn (Tổ chức và Văn phòng); có đơn vị chức năng truyền thông nằm trong Văn phòng chuyên môn của doanh nghiệp.

Việc bố trí nhân sự cấp ủy viên là thủ trưởng cơ quan hợp nhất theo quy định diễn ra vào năm thứ tư của Đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nên còn gặp vướng mắc, khó khăn về công tác nhân sự như: có đơn vị nhiều cán bộ lãnh đạo trong diện quy hoạch, bổ nhiệm bị kỷ luật hoặc chưa xem xét kỷ luật theo kết luận của cơ quan kiểm tra, thanh tra nên gặp khó khăn trong việc bố trí, phân công cán bộ sau hợp nhất; có đơn vị đang triển khai quyết định kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương nên chưa có đủ cơ sở để kiện toàn cấp ủy viên và bố trí, sắp xếp cán bộ; có nơi do hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ (lũy kế, kéo dài) cơ quan có thẩm quyền chưa xếp loại chuyên môn đối với cán bộ nên gặp khó khăn trong công tác quy hoạch cán bộ và kiện toàn, bố trí nhân sự là thủ trưởng cơ quan sau hợp nhất.

Để thực sự phát huy vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp

Nghị quyết số 12 - NQ/TW, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII xác định rõ, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy định số 69 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối là yêu cầu vừa cấp thiết, vừa mang tính lâu dài.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo về Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối.
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo về Đề án chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối.

Kết quả đã đạt được cũng như những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Hướng dẫn số 17 của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương là căn cứ quan trọng để Đảng ủy Khối đề xuất với Trung ương các giải pháp nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm cho cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển./.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

 

.
.
.
.