.
.

Tổng công ty Giấy Việt Nam:

Nâng cao chất lượng sản phẩm gắn với bảo vệ môi trường

Thứ Tư, 30/10/2019|10:54

Bên cạnh thiết bị và công nghệ, vấn đề có tính sống còn đối với ngành sản xuất giấy, đó là nguyên liệu. Để đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất ổn định, Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) đã và đang phối hợp với các tỉnh miền núi Tây Bắc phát triển vùng cây nguyên liệu giấy với tổng diện tích 160.000 ha.

.

Ban Tuyên giáo - Truyền thông Vinapaco

 

.
.
.
.