.
.

Xây dựng Đảng bộ Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức - thực tiễn và kinh nghiệm nhìn từ góc độ xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay

Thứ Năm, 10/10/2019|14:58

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là quy luật phát triển của Đảng. Điều đó đã được khẳng định trong thực tiễn quá trình xây dựng và phát triển Đảng bộ Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn trong giai đoạn phát triển mới hiện nay.

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, Đảng ta luôn xác định công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và nhiệm vụ trung tâm và phát triển kinh tế. Vì vậy, thành tựu bao trùm nổi bật nhất về công tác xây dựng trong nhiệm kỳ 2015-2020, đó là, trong tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tấn công gia tăng nhiều hình thức tinh vi hơn nhưng Đảng ta luôn vững vàng, kiên định lập trường bản lĩnh chính trị. Công tác tư tưởng chính trị của Đảng có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, thống nhất tư tưởng trên những vấn đề cơ bản của công cuộc đổi mới, xây dựng bảo vệ Tổ quốc… Trong công tác cán bộ, Đảng ta đã có những đổi mới đáng kể, phục vụ tích cực cho nhiệm vụ đổi mới. Nguyên tắc tập trung dân chủ tiếp tục được khẳng định và có cơ chế để thực hiện. Về công tác tổ chức cơ sở đảng và xây dựng đội ngũ đảng viên có những chuyển biến tích cực, nhất là đã chú ý đến xây dựng và hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng khác nhau. Đại đa số đảng viên tiếp tục phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tận tụy công việc, tích cực tham gia đường lối đổi mới của Đảng, trình độ năng lực cán bộ, đảng viên được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, chúng ta cần nghiêm túc thấy rõ những khuyết điểm, yếu kém về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng cũng như về công tác xây dựng Đảng còn nhiều mặt chưa đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Điều này, Trung ương Đảng đã chỉ rõ: “Nhìn chung, cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tự phê bình và phê bình trong các cơ quan, tổ chức Đảng, đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng. Nhiều tổ chức cơ sở Đảng bị tê liệt, thiếu sức chiến đấu và không đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh. Công tác tư tưởng còn nhiều bất cập và thiếu tính thuyết phục, tính chiến đấu. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi mới. Công tác tổ chức và cán bộ còn bộc lộ nhiều mặt yếu kém. Chất lương và hiệu quả kiểm tra, giám sát chưa cao”. Thực tế trên do nhiều nguyên nhân, song trước hết do năng lực lãnh đạo của Đảng có những mặt chưa theo kịp sự phát triển mau lẹ của tình hình.

Thực tiễn công cuộc đổi mới đang đặt ra nhiều vấn đề mới chưa có tiền lệ; yêu cầu về phẩm chất, năng lực của từng đảng viên, của các tổ chức Đảng rất lớn, song sự chuẩn bị của Đảng về vấn đề này chưa toàn diện và triệt để, dẫn tới sự bất cập giữa đòi hỏi của thực tiễn với công tác lãnh đạo của Đảng. Hai là, sự lơi lỏng trong công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng trước sự tác động của mặt trái cơ chế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch đã làm cho sự xuống cấp về phẩm chất, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên là đáng lo ngại. Tình trạng trên đã làm giảm hiệu lực lãnh đạo của Đảng, giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, là nguy cơ lớn liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ.

 Lọc Hóa Dầu Bình Sơn
Lọc Hóa Dầu Bình Sơn

Ngày nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn, đồng thời, phải đối mặt với những thách thức gay gắt, đan xen nhau, tác động tổng hợp và diễn biến phức tạp, không thể coi thường bất cứ thách thức nào. Điều đó đặt ra đối với Đảng nhiều vấn đề mới mẻ cần phải giải quyết. Công tác xây dựng Đảng càng nổi rõ là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn, đỏi hỏi phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, đổi mới mạnh mẽ. Chính vì vậy, hiện nay, phương hướng, mục tiêu tổng quát của công tác xây dựng Đảng là phải dành nhiều công sức tạo được sự chuyển biến rõ rệt về xây dựng Đảng, phát huy truyền thống cách mạng, thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất và năng lực, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Ý thức sâu sắc sứ mệnh lịch sử của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của giai cấp công nhân, thực hiện sự lãnh đạo sâu sát và chỉ đạo nhiệm vụ chính trị tại các chi/đảng bộ trực thuộc qua hai kỳ Đại hội Đảng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và trải qua gần hết khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020, tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn luôn luôn nhận thức sâu sắc rằng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn cạnh tranh, đổi mới và hội nhập hiện nay.

Đảng bộ Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (Đảng ủy BSR) là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, hiện nay, toàn Đảng bộ có 33 chi/đảng bộ trực thuộc bao gồm: 02 Chi bộ cơ sở, 02 Đảng bộ bộ phận gồm Khối Sản xuất, Khối Bảo dưỡng Sửa chữa và 29 chi bộ trực thuộc. Tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ BSR là 697 đồng chí (tính đến thời điểm viết bài viết này); trong đó, có 660 đảng viên chính thức và 37 đảng viên dự bị.

Thực tiễn qua các phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và nay là xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa đã chứng minh quan điểm sắc bén, đó là: Muốn Đảng vững mạnh về chính trị phải dựa trên nền tảng tư tưởng vững chắc, làm kim chỉ nam cho hành động cách mạng, xây dựng đường lối chính trị đúng đắn và sáng tạo.

Trải qua 5 kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR), Đảng ủy BSR luôn triển khai công tác xây dựng Đảng trên nguyên tắc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm; chống chủ nghĩa cá nhân, giáo điều, bảo thủ, trì trệ, lao động sản xuất, đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, liên tục, hiệu quả Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết đoán, quyết liệt xử lý các vấn đề khó đặt ra trong quá trình vận hành sản xuất, kinh doanh thương mại, đồng lòng, chung sức sửa đổi lối làm việc, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vừa hồng vừa chuyên, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, văn minh, đề ra nhiều giải pháp, các hiến kế có hiệu quả để khắc phục những khó khăn trong quá trình đi vào kinh doanh thương mại, cạnh tranh trên thị trường và hội nhập, phát triển, luôn biết học tập Bác, vận dụng những bài học hay của Bác vào thực tiễn công việc hàng ngày để thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Chính nhận thức rõ một trong những vấn đề quan trọng nhất trong việc xây dựng nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng là sự khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận cấu thành nền tảng tư tưởng của Đảng, nhiệm kỳ qua, Đảng ủy BSR luôn đề cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và được các cấp ủy Đảng vận dụng linh hoạt thông qua các đợt sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ và cán bộ, đảng viên ngày càng được thấm nhuần và đặt niềm tin và Đảng, vào chế độ và nguyện cống hiến lâu dài tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - biểu tượng giai cấp công nhân thời đại Hồ Chí Minh với tâm thế mới, khí thế mới để sừng sững sáng ngọn lửa vĩnh cửu trên bầu trời giữa bạt ngàn cây xanh và biển biếc Dung Quất.

Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ BSR và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy hoạt động theo Quy chế làm việc, có sự phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm của từng đồng chí cấp ủy viên và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy BSR; phân công nhiệm vụ rõ ràng và gắn trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Hàng tháng, Ban Thường vụ Đảng ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ luôn duy trì lịch hội nghị định kỳ để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thảo luận, phân tích và ban hành kết luận, nghị quyết chuyên đề để kịp thời lãnh đạo nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy BSR luôn rất coi trọng công tác tư tưởng, lý luận, thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao phẩm chất, trình độ trí tuệ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ, đảng viên thuộc Khối Nhà máy. Nhận thức tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy BSR thường xuyên thực hiện tốt công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng để thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng; thấm nhuần đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không ngừng nâng cao trình độ trí tuệ, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn đổi mới hiện nay. Nhằm thúc đẩy cán bộ, đảng viên không ngừng tự giác học tập, rèn luyện, Đảng ủy BSR luôn chú trọng quy hoạch và phát triển cho cán bộ, đảng viên hội đủ các điều kiện về phẩm chất, trình độ, năng lực thực tiễn. Mặt khác, để không ngừng nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy BSR luôn tăng cường đổi mới công tác lý luận thông qua các hội nghị nói chuyện chuyên đề về các vấn đề trong và ngoài nước được cán bộ, đảng viên quan tâm hiện nay và mời các báo cáo viên hàng đầu của Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt. Phương thức sinh hoạt chính trị theo từng chuyên đề này đã và đang mang đến sức lan tỏa, hiệu ứng tốt cho toàn thể cán bộ, đảng viên để các quan điểm, tư tưởng của Đảng dễ được thấm đẫm vào tư tưởng, để từ ý thức đúng đắn sẽ chuyển hóa thành các hành động đúng trong mỗi cán bộ, đảng viên để góp phần xây dựng Đảng bộ BSR trong sạch, vững mạnh.

Nhằm chống “tự diễn biến và tự chuyển hóa’ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trong quá trình xây dựng Đảng, Đảng ủy BSR luôn ý thức sâu sắc rằng, nhiệm vụ căn cốt để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh chính là xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên để ngăn chặn và đẩy lùi, suy thoái, biến chất, bệnh quan liêu, tham nhũng.át triển mới hiện nay.

Đảng ủy BSR đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng (PCTN); thực hiện Chương trình phòng, chống tiêu cực, tham nhũng của Bộ Công thương; Chỉ thị số 1488/CT-DKVN của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về tăng cường công tác PCTN; Chỉ thị số 4765/CT-DKVN ngày 13/8/2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc tăng cường công tác phòng, chống vi phạm trong đấu thầu, xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị; Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; Luật số 55/2005/QH 11 của Quốc hội Khóa XI về Luật phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 27- CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch số 306-KH/ĐU ngày 08/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, cụ thể hóa Kế hoạch số 677-KH/ĐU ngày 29/5/2019 của Đảng ủy BSR về thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW; Kế hoạch số 206-KH/ĐU ngày 02/3/2019 về triển khai đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, cụ thể hóa Kế hoạch số 587-KH/ĐU ngày 15/3/2019 về thực hiện Kế hoạch 206-KH/ĐU.

Đảng ủy BSR thường xuyên ban hành kết luận tại các kỳ họp Ban Chấp hành định kỳ để chỉ đạo các cấp ủy đảng đưa nội dung sinh hoạt hàng tháng quán triệt đối với công tác PCTN. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã có chuyển biến rõ nét và sâu rộng trong ý thức và hành động của lãnh đạo và CBCNV BSR. Ngoài ra, Công ty đang tiến hành rà soát các hạng mục kế hoạch chi phí SXKD để tăng cường công tác tối ưu hóa chi phí.

Song song với đó, tại các kỳ giao ban nội bộ Ban lãnh đạo Công ty, làm việc với các đoàn thể chính trị, Đảng ủy BSR thường xuyên tăng cường hoạt động của Ban Tuyên giáo Đảng ủy nhằm chú ý những phản ảnh về tư cách, đạo đức cán bộ, đảng viên về việc thực hành tiết kiệm, các biểu hiện tham nhũng, lãng phí để kịp thời ngăn chặn và xử lý.

Thông qua các đợt kiểm tra, Đảng ủy BSR giao Ủy ban Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát nhiệm vụ của đảng viên tại các bộ phận nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực nhằm quán triệt chấp hành nghiêm các quy định về PCTN.

Các cấp ủy đảng đã tăng cường công tác quản lý và giáo dục đảng viên nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong việc thực hiện PCTN, lãng phí. Đặc biệt, các chi bộ thường xuyên sinh hoạt chuyên đề, nắm chắc việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên, kịp thời phát hiện những biểu hiện tiêu cực để có biện pháp ngăn chặn; kiểm tra, xử lý nghiêm minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa X) xác định giải pháp quan trọng trong PCTN: “Thực hiện nghiêm quy định về xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng”, Kết luận 21-KL/TW ngày 25/5/2012 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) tiếp tục nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong công tác PCTN, Luật PCTN năm 2005, chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác PCTN, thời gian qua, Đảng ủy BSR đã thường xuyên đưa nội dung tuyên truyền giáo dục công tác PCTN, lãng phí vào các kỳ sinh hoạt cấp ủy các cấp nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động đối với công tác PCTN và kịp thời phát hiện hành vi tham nhũng cũng như phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, vai trò giám sát của các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác PCTN, lãng phí; thực hiện dân chủ, công khai trong phê bình và tự phê bình.

Theo đó, các chi/đảng bộ trực thuộc, các ban chức năng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về PCTN; chủ động xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, đề ra các giải pháp và thời gian thực hiện cụ thể; tăng cường hướng dẫn, đôn đốc cán bộ, đảng viên đơn vị mình thực hiện nội dung công tác PCTN.

Giao người đứng đầu cấp ủy đảng các cấp ủy trực thuộc, Trưởng các ban chức năng xác định nhiệm vụ tuyên truyền và triển khai, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN thực hiện có trọng tâm, trọng điểm thông qua các đợt sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan; chủ động triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức, biện pháp thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các đối tượng và được tiến hành một cách thường xuyên, liên tục, đồng bộ làm cho cán bộ, người lao động hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật về PCTN; thực hiện nghiêm Quyết định số 509-QĐ/ĐU ngày 14/10/2013 về ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy định số 510-HD/ĐU ngày 14/9/2013 về thực hiện Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Chấp hành Điều 36 Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Đảng ủy BSR đã quán triệt đến HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng/ban/đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác kê khai, minh bạch tài sản thu nhập định kỳ hàng năm và trước khi thực hiện quy trình cán bộ.

Căn cứ Quy chế quản lý cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy BSR đã ban hành Quy chế quản lý cán bộ BSR tại Quyết định số 378-QĐ/ĐU ngày 05/7/2018 để cụ thể hóa các quy định về công tác cán bộ, quản lý cán bộ của Đảng, Tập đoàn và phù hợp với yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ đặt ra và tình hình thực tế của BSR nhằm đảm bảo tính thống nhất và trên nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ.

Trên cơ sở đó, quán triệt sâu sắc đường lối chủ trương của Đảng về công tác cán bộ và với mục tiêu xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ quản lý, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo BSR có phẩm chất và năng lực, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ về số lượng và đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo sự chuyển tiếp liên tục và kế thừa giữa các thế hệ cán bộ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của BSR, đóng góp vào thành tích chung của Tập đoàn, năm 2018 và tính đến 06 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy BSR đã lãnh đạo công tác cán bộ một cách toàn diện, công khai, minh bạch và đúng nguyên tắc tổ chức cán bộ của các khâu trong công tác quản lý cán bộ, nhờ đó, bộ máy tổ chức BSR đến nay đã và đang đạt được sự ổn định, bố trí đúng người, đúng việc và phát huy năng lực của từng cán bộ trên mỗi cương vị công tác, góp phần thực hiện hiệu quả công tác tham mưu đề xuất, quản lý, điều hành, vận hành NMLD Dung Quất và kinh doanh thương mại.

Đảng ủy BSR đã nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của công tác cán bộ trong xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị. Quá trình thực hiện chiến lược cán bộ tại BSR được tiến hành đồng thời với quá trình đổi mới bộ máy tổ chức các cấp, đã tạo sự chuyển biến đồng bộ về tổ chức và cán bộ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của bộ máy các cấp. Việc cụ thể hóa đường lối cán bộ của Đảng ủy cấp trên ban hành đã được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, đúng nguyên tắc, đúng quy trình về công tác tổ chức cán bộ. Các cấp ủy BSR luôn có nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp thiết của công tác cán bộ trong thời kỳ mới. Vì vậy, sự chỉ đạo thực hiện đối với công tác này của Đảng ủy BSR ngày càng chặt chẽ, có sự sàng lọc kỹ.

Với sự quan tâm đúng mức đến công tác này, ban hành hệ thống các quy định về chế độ, tiêu chuẩn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty Cổ phần nhằm thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Tập đoàn, đội ngũ cán bộ lãnh đạo BSR đã phát huy được năng lực, kinh nghiệm quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Đảng ủy BSR đã thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ. Công tác cán bộ đều được đưa ra tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, phân tích thấu đáo về điều kiện, tiêu chuẩn đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển, về năng lực công tác, yêu cầu công việc đặt ra cho từng đồng chí, về mối quan hệ công tác, chiều hướng phát triển và công hiến của đồng chí đó khi được bố trí công tác.

Công tác bổ nhiệm, luân chuyển từng vị trí công tác được thực hiện phù hợp với yêu cầu công tác cán bộ của Công ty trong từng giai đoạn. Tất cả cán bộ được bổ nhiệm, luân chuyển đều đáp ứng được tiêu chuẩn bổ nhiệm quy định tại Quy chế quản lý cán bộ của Công ty và thực hiện đúng các quy trình giới thiệu, bổ nhiệm cán bộ theo quy định.

Trong tình hình hiện nay, Đảng ủy BSR đặc việt coi trọng phòng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Đảng ủy BSR nhận diện rõ tính chất khó khăn, phức tạp của công cuộc đổi mới nói chung và sự phát triển của ngành Dầu khí nói riêng, thách thức chính sự lãnh đạo của Đảng. Tình hình đòi hỏi Đảng ủy BSR nhận thấy cần tăng cường công tác tư tưởng, xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh mới có thể khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BSR lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng ủy BSR thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt các tổ chức đảng, tăng cường sự lãnh đạo và đoàn kết thống nhất trong Đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương Đảng; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý đảng viên đi nước ngoài (việc công, việc riêng), trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ (rà soát tiêu chuẩn chính trị cán bộ), phối hợp với cấp ủy địa phương quản lý đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú, chủ động phòng ngừa, đấu tranh các thủ đoạn “diễn biến hòa bình” có nguy cơ diễn ra tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - công trình trọng điểm quốc gia, thường xuyên quán triệt, cập nhật các tình hình chính trị hiện nay qua các đợt nói chuyện chính trị đến toàn thể cán bộ, đảng viên để cùng nhận diện rõ các quan điểm sai trái, cơ hội chính trị lợi dụng “dân chủ”, “nhân quyền” hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 170-NQ/ĐU ngày 28/3/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn về việc đổi mới, sắp xếp, cơ cấu tổ chức bộ máy nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy BSR đã đẩy mạnh đổi mới tổ chức bộ máy, tái cơ cấu và có cơ chế vận hành hệ thống đồng bộ, khoa học. Đồng thời, tập trung xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh phù hợp với sơ đồ bộ máy giai đoạn hiện nay.

Trong quá tổ chức thực hiện, Đảng ủy BSR thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đảm bảo phát huy chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban, năng lực, sở trường công tác của từng cá nhân, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, tổ chức quản lý, thường xuyên giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo Công ty và Người đại diện phần vốn của BSR tại các công ty con; thực hiện rà soát để tiếp tục hoàn thiện và không ngừng cải tiến/cải thiện hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng đồng bộ, thống nhất nhằm đáp ứng yêu cầu cho công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát của Đảng ủy BSR.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, từ đó chúng ta có thể thấy, công tác cán bộ là cái gốc của công tác đảng, vì cán bộ tốt hay xấu một phần quan trọng phụ thuộc vào công tác cán bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta những tư tưởng quý báu về đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Chính vì vậy, xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất, trình độ trí tuệ và năng lực thực tiễn là nhiệm vụ “then chốt của then chốt” để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy BSR luôn xác định rõ quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo với tầm nhìn phát triển về chất đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ BSR, bí thư cấp ủy và người đứng đầu các ban/đơn vị đi đôi với phân cấp, phân quyền nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, kiểm soát nội bộ, đặc biệt ở những vị trí dễ phát sinh tiêu cực, “tự diễn biến, tự chuyển hóa” bằng hệ thống các quy chế, quy định cụ thể, công khai, minh bạch và sự quán triệt tư tưởng đến từng cán bộ, đảng viên, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực hiện đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo phương châm xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí, bằng sản phẩm, sàng lọc kỹ lưỡng thông qua Quy chế quản lý cán bộ tại BSR theo quy trình 5 bước hiện hành.

Thường xuyên cải cách chế độ chính sách, điều kiện làm việc, chăm lo đời sống cho cán bộ, đảng viên và người lao động, chú trọng công tác đào tạo cán bộ diện quy hoạch và cán bộ dự nguồn, bố trí, sắp xếp công việc theo từng chức danh phù hợp nhằm phát huy tối đa năng lực của cán bộ để tạo cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài.

Đảng ủy BSR luôn xác định muốn xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phải tăng cường liên hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Chính vì vậy, Đảng ủy BSR luôn quán triệt toàn thể đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với nơ cư trú, tuyên truyền nhân dân chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện trách nhiệm với địa phương, tham gia xây dựng khu dân cư văn hóa.

Đồng thời, việc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm pháp luật của Nhà nước là giải pháp quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Trải qua 5 năm nhiệm kỳ Đại hội, một số bài học kinh nghiệm trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh tại Đảng bộ Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn, đó là:

1. Một là, ra sức xây dựng, củng cố và bảo vệ nền tảng chính trị vững chắc, nắm vững ngọn cờ tư tưởng Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội để chỉ đạo hành động cách mạng của Đảng, giữ vững định hướng XHCN; đồng thời phải không ngừng đổi mới, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn vận hành sản xuất và kinh doanh thương mại các sản phẩm của NMLD Dung Quất.

2. Hai là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của từng chi/đảng bộ trực thuộc; đặc biệt chú trọng sự nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu đơn vị, kiên quyết đấu tranh có hiệu quả chống các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ.

3. Ba là, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình trên tinh thần góp ý thẳng thắn cho đồng chí mình với tinh thần xây dựng, không mượn tự phê bình và phê bình để bôi nhọ, hạ thấp uy tín đồng chí mình, giữ gìn đoàn kết thống nhất, thực hiện nghiêm minh kỷ cương, kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy dân chủ, công kha minh bạch; kiên trì, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giữ vững sự trong sạch của Đảng, Nhà nước là tiền đề và động lực xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

4. Bốn là, tăng cường đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng và có chiến lược đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên nguồn có đủ phẩm chất, đạo đức, có trình độ trí tuệ; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ diện quy hoạch thật sự tiêu biểu về bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc, của Ngành lên trên hết, đoàn kết, tập hợp sức mạnh thực hiện nhiệm vụ chính trị, có tầm nhìn và tư duy chiến lược. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và Nhà nước; ngăn ngừa sự suy thoái, biến chất và loại bỏ những phần tử cơ hội, tham nhũng ra khỏi hàng ngũ của Đảng.

5. Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của đội ngũ cán bộ làm công tác dư luận xã hội, các tổ chức chính trị - xã hội Công ty.

Nhìn lại 5 kỳ Đại hội, với những giải pháp đặt ra nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết các kỳ Đại hội và chương trình công tác toàn khóa và hàng năm, Đảng ủy Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn ngày càng trưởng thành, nội bộ Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng nâng cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, bên cạnh những thời cơ mới, vận hội mới, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. Vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp theo Quy định 69 của Bộ Chính trị càng phải được khẳng định, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng cần đực nâng cao hơn bao giờ hết để xứng tầm với các yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Lọc - Hóa dầu Bình Sơn mà Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giao phó. Đảng ủy BSR xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, trong đó, quán triệt Tư tưởng Hồ Chí Minh và vận dụng vào quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, vững vàng trước mọi thử thách của giai đoạn cạnh tranh và hội nhập, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội V Đảng bộ BSR, góp phần xây dựng Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển bền vững.

Huỳnh Mỹ Hạnh - BSR

.
.
.
.