.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Công tác xây dựng Đảng tại Chi bộ Ban Thị trường kinh doanh

Thứ Hai, 16/11/2020|19:34

Trải qua 90 năm lãnh đạo đất nước chống giặc ngoại xâm và điều hành đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vai trò là ngọn đuốc dẫn dắt dân tộc vượt qua các khó khăn, gian khổ để đến được bến bờ hạnh phúc. Để đạt được những thành tựu to lớn này công tác xây dựng Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, sống còn, luôn được chú trọng đẩy mạnh và nâng cao về ý thức và cả trách nhiệm từng đảng viên.

Từ nhận thức này, cấp ủy và từng đảng viên trong Chi bộ Ban Thị trường - Kinh doanh (TTKD), Tập đoàn Công Nghiệp cao su Việt Nam luôn suy nghĩ, phấn đấu rèn luyện để xây dựng Chi bộ ngày càng đoàn kết, gắn bó, tích cực đóng góp cho đồng chí và quần chúng mình để chống lại những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong giai đoạn hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Bác Hồ kính yêu của chúng ta từng nói: “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”, vì vậy, cấp ủy Chi bộ Ban TTKD đã xác định công tác xây dựng Đảng cần được tập trung vào nhiều yếu tố, trong đó các đảng viên Chi bộ luôn xác định rõ tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trên mọi mặt trận, tham gia tích cực vào các hoạt động khó khăn và làm nền tảng cho người dân noi theo. Vì thế, từng đảng viên phải nghiêm túc chấp hành Quy định về 19 Điều đảng viên không được làm, chấp hành Hiến pháp và các quy định pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nếp sống văn hóa doanh nghiệp, văn hóa ứng xử, luôn gần dân, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của quần chúng và nhân dân. 

Thứ hai là mạnh dạn tự phê bình và phê bình của người đảng viên. Mỗi người đảng viên phải luôn đấu tranh với sai trái, ích kỷ của cá nhân và của đồng nghiệp mình để thẳng thắng góp ý trên tình thần hòa nhã, chân thành và xây dựng để bản thân, đồng nghiệp, đồng chí mình ngày càng tốt hơn. Không sử dụng “tự phê bình và phê bình” là công cụ để trù dập hoặc kéo bè kéo phái để gây mất uy tín đồng chí, đồng nghiệp mình. Chân thành lắng nghe ý kiến của đồng chí, quần chúng để tự soi rọi, chỉnh sửa bản thân; hoặc nếu ý kiến đó chưa chính xác thì sẽ là một lời nhắc để tự răn với bản thân mình để từ đó rèn luyện, tu dưỡng.

Thứ ba là luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh; lấy Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh để định hướng soi rọi hành động. Chi bộ đề xuất và kịp thời khen thưởng các tám gương tiêu biểu,  sáng kiến, cải tiến giúp giảm chi phí, tăng hiệu quả công việc. Bên cạnh đó, cần quan tâm và chia sẻ các khó khăncủa đồng nghiệp, đồng chí mình. Điển hình là trong đợt lũ lụt miền Trung vừa qua, từng đảng viên trong Chi bộ Ban TTKD đã rất tích cực ủng hộ tại cơ quan, địa phương cư trú và vận động người thân hỗ trợ, giúp đỡ bằng hiện vật, các loại nhu yếu phẩm khác cho người lao động cùng ngành Cao su, đồng bào miền Trung. Tuy giá trị không cao nhưng đã thể hiện được sự quan tâm, chia sẻ trước nhưng khó khăn và mất mát của đồng bào miền Trung, trong đó có các người lao động làm việc trong ngành Cao su trên địa bàn.

Thứ tư là luôn coi trọng và giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ để giúp Chi bộ ngày càng gắn bó. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Phải giữ gìn sự đoàn kết trong Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Chính vì vậy, các hoạt động của Chi bộ đều được lấy ý kiến rộng rãi đến từng đảng viên và được thống nhất cao thông qua. Đối với những ý kiến trái chiều, xuyên tạcsẽ đóng góp ý kiến để làm rõ, tránh tái diễn trong thời gian tới.

Và cuối cùng là công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên tại Chi bộ. Trên cơ sở những đảng viên có kinh nghiệm sẽ tích cực giám sát, định hướng, giúp đỡ giới thiệu các quần chúng ưu tú cho Chi bộ, Đảng bộ cơ quan Tập đoàn có cơ hội tham gia đứng vào hàng ngũ của Đảng. Muốn làm được điều đó, từng đảng viên trong Chi bộ Ban TTKD đã tích cực hỗ trợ các quần chúng để hoàn thành công việc được lãnh đạo giao. Trong năm, Chi bộ Ban TTKD đã giới thiệu được 02 quần chúng ưu tú tham gia lớp cảm tình đảng, taọ điều kiện để các quần chúng có cơ sở phát huy hết các sở trường trong công tác.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên, Chi bộ Ban TTKD đã triển khai một số nhóm công việc cụ thể như sau: Tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, các Nghị quyết và hướng dẫn của cấp trên đến từng đảng viên. Từ đó từng đảng viên sẽ nhân tố để phổ biến và thực hiện đúng các nhiệm vụ được lãnh đạo giao. Bên cạnh đó, mỗi đảng viên cũng cần tự rèn luyện bản thân, tránh xa các thói xấu và những điều đảng viên không được làm.

Cấp ủy sẽ xây dựng kế hoạch hoạt động của Chi bộ hằng năm và từng tháng để từ đó các đảng viên trong chi bộ đóng góp ý kiến và nắm rõ các mục tiêu mà Chi bộ phải phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Việc họp kiểm điểm cũng được quan tâm vì từ đó sẽ giúp cấp ủy phối hợp cùng lãnh đạo Ban để rà soát, bổ sung vào nhiệm vụ cũng như đánh giá những hạn chế, khách quan mà trong giai đoạn lập kế hoạch chưa phát hiện ra.

Có thể nói công tác xây dựng Đảng là yếu tố then chốt mà Chi bộ Ban TTKD hết sức quan tâm trong thời gian qua. Thực hiện tốt được công tác này không chỉ giúp Chi bộ luôn đoàn kết vượt qua những trở ngại khó khăn, mà còn giúp từng đảng viên trong Chi bộ có đủ bản lĩnh chính trị để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Dương Tuấn Anh - Chi bộ Ban Thị trường kinh doanh

Đảng ủy Tập đoàn CN Cao su Việt Nam

.
.
.
.