.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò nòng cốt trong ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam

Thứ Hai, 16/11/2020|15:48

Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam là Đảng bộ cấp trên cơ sở, gồm 31 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với tổng số 1.568 đảng viênTrong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng hoàn thành vượt mức so với Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường, đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong doanh nghiệp. Bản lĩnh chính trị của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng. Công tác tổ chức cán bộ ngày càng đi vào nền nếp. Việc hợp nhất các ban tham mưu của Đảng theo Quy định 69-QĐ/TW được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả hơn. Công tác dân vận tiếp tục có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại Tập đoàn; Công tác chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được quan tâm.

Mặc dù một số chỉ tiêu về nhiệm vụ chính trị của nhiệm kỳ không đạt so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, bằng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên và các đơn vị thành viên, Tập đoàn đã đạt được những kết quả tích cực trong việc triển khai nhiệm vụ công tác trong giai đoạn 2016-2020, 5/7 nhóm ngành có lợi nhuận tăng; 04 đơn vị thuộc Đề án 1468 sản xuất dần ổn định, riêng đối với Công ty cổ phần DAP - Vinachemđang được Ban Chỉ đạo Chính phủ xem xét đưa ra khỏi danh sách các doanh nghiệp, dự án thuộc Đề án 1468; sản phẩm sản xuất và tiêu thụ hầu hết có tăng trưởng, góp phần bảo đảm các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế; nghiêm túc thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp. Từng bước củng cố và phát triển hệ thống quản trị tiên tiến, đáp ứng các yêu cầu theo thông lệ quốc tế, minh bạch trong hoạt động. Bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động; tích cực thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.

Đoàn đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tham dự Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III
Đoàn đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tham dự Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò nòng cốt trong ngành công nghiệp Hóa chất Việt Nam, Đảng bộ Tập đoàn xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt với 06 mục tiêu, đó là:

1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị; tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức

Đảng bộ Tập đoàn lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên và người lao động; xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc và kịp thời việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Đảng, Quốc hội, Chính phủ theo sự chỉ đạo và hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên.

Nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của toàn Đảng bộ và của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong Tập đoàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên; thường xuyên đi sâu, đi sát cơ sở để nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của của cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động, từ đó có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả.

Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, tiếp tục thực hiện sâu rộng, thường xuyên, có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Thực hiện nghiêm các quy định về trách nhiệm nêu gương, chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, trước hết là các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, cấp ủy viên các cấp. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và cán bộ, đảng viên quán triệt sâu sắc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

2. Đổi mới, kiện toàn các tổ chức đảng; xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, từng bước tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Kiện toàn mô hình tổ chức đảng trong Tập đoàn gắn với quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp và mô hình quản lý doanh nghiệp; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và các cơ quan chuyên môn của doanh nghiệp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng theo Quy định 69-QĐ/TW. Thường xuyên quan tâm củng cố các ban tham mưu giúp việc để ngày càng nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng ủy, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đúng nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm túc Quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Đảng ủy Khối và Đảng ủy Tập đoàn. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đặc biệt là người đứng đầu các ban, doanh nghiệp và đơn vị thuộc Tập đoàn.

Thực hiện tốt công tác đánh giá cán bộ hàng năm để phát hiện những cán bộ có đủ tiêu chuẩn đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý, tạo nguồn các bộ cho các năm tiếp theo. Đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ nguồn kế cận, sắp xếp, bố trí, tạo cơ hội phát triển cho cán bộ trẻ, cán bộ nữ và chịu trách nhiệm trước cấp ủy cấp trên về kết quả thực hiện.

3. Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Căn cứ các quy định của Đảng, thực hiện kiểm tra, giám sát đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình, có chất lượng và hiệu quả; ra thông báo kết luận kiểm tra và kết quả giám sát cụ thể, rõ ràng. Kiểm tra, giám sát đối với đảng viên là cán bộ chủ chốt về thực hiện Quy định “những điều đảng viên không được làm”; việc chấp hành chế độ sinh hoạt đảng; thực hiện việc kê khai tài sản; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng, trước hết trong cấp ủy đảng. Thực hiện biện pháp: Chi bộ giám sát, quần chúng giám sát, góp ý phê bình cán bộ, đảng viên trên các lĩnh vực  lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; coi trọng việc kiểm tra đánh giá trách nhiệm cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý khi để xảy ra tình trạng trì trệ, kém phát triển ở đơn vị, đồng thời phát hiện nhân tố tích cực để biểu dương, nhân rộng.

4. Đổi mới phương pháp lãnh đạo công tác dân vận và tổ chức chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả

Đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương và Nghị quyết 05-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp uỷ đảng.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng, bổ sung và từng bước hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân về việc làm, thu nhập, về đời sống vật chất, tinh thần về nâng cao thể chất, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc...

Tổ chức các phong trào “Thi đua yêu nước”; “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” trong công nhân viên chức, lao động. Củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, coi trọng quyền làm chủ của người lao động trên tất cả các mặt, lĩnh vực công tác của Tập đoàn.

5. Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng để phù hợp trong điều kiện mới

Đổi mới việc ban hành các chỉ thị, nghị quyết theo hướng ngắn gọn, sát thực với nhiệm vụ được giao và có tính khả thi cao. Ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong lãnh đạo, điều hành ở các khâu, ở tất cả các cấp trong tập đoàn; khuyến khích các hình thức trực tuyến trong hội họp.

Chú trọng tăng cường trách nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Triển khai tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ. Quan tâm nâng cao việc đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, bảođảm thực chất hơn. Xây dựng tiêu chí cụ thể các vị trí chức danh lãnh đạo, quản lý. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, có phong cách quần chúng.

6. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị

Tập trung, tích tụ vốn và các nguồn lực tại các Công ty con cho đầu tư các Dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính và ngành nghề có liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 16/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, chủ động xây dựng đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 và trình Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành để định hướng hoạt động và cụ thể hóa mục tiêu phát triển Tập đoàn.

Tăng cường năng lực vận hành, bảo trì hệ thống thiết bị công nghệ bảo đảm sản xuất ổn định, phát huy tối đa công suất. Tập trung nghiên cứu và áp dụng các biện pháp ổn định chất lượng sản phẩm.

Tiếp tục xây dựng thương hiệu Tập đoàn. Gắn kết thương hiệu Tập đoàn với phát triển các nhãn hiệu, thương hiệu của các Công ty con. Xây dựng và chuẩn hoá quy tắc, cách thức ghi nhãn hiệu hàng hoá thống nhất trên tất cả các loại sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn; Mở rộng nghiên cứu thị trường, xúc tiến thương mại, đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa có tiềm năng.

Tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực của doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại 4.0 vào sản xuất để nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, sử dụng tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường; phát triển các sản phẩm có lợi thế, sản phẩm công nghệ cao, có giá trị gia tăng cao, tham gia có hiệu quả vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu.

Thực hiện chương trình phát triển năng lượng quốc gia theo Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện Nghị quyết về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045.

Trong các dự án đầu tư, ưu tiên sử dụng các công nghệ, thiết bị hiện đại đã được thương mại hóa, đảm bảo các chất thải phải đáp ứng quy chuẩn quốc gia, thân thiện với môi trường. Làm chủ và thuần thục sử dụng các công nghệ và thiết bị nhập khẩu đồng thời từng bước tạo ra công nghệ của mình. Đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới.

Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035 phù hợp với quy hoạch, chiến lược của ngành và gắn với Đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021-2025 nhằm bảo đảm Tập đoàn phát triển bền vững, giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế đất nước.

Tập đoàn chú trọng phát triển sản xuất kinh doanh phải đi đôi với bảo đảm việc làm và thu nhập cho người lao động. Thúc đẩy việc trả lương, thu nhập gắn chặt với hiệu quả sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn, tài sản của doanh nghiệp. Thường xuyên quan tâm, chăm lo để người lao động được phát triển toàn diện, gắn bó, chung sức, chung lòng phát triển doanh nghiệp.

Quán triệt sâu sắc, đầy đủ và nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ môi trường, chấp hành Luật Môi trường, sản xuất phải đi đôi với bảo vệ môi trường. Thực hiện tốt việc gắn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với công tác an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn công ty, đơn vị hoạt động.

Theo dự báo tình hình quốc tế và trong nước trong những năm tới còn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên cũng sẽ tạo ra những cơ hội. Trên cơ sở nhận thức rõ những khó khăn, thách thức phải đối mặt, Đảng bộ Tập đoàn và toàn thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, người lao động trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tiếp tục đoàn kết, nỗ lực lao động sáng tạo với những giải pháp đột phá nhằm nhanh chóng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Tập đoàn trong Ngành công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Hồng Liên - Đảng ùy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

.
.
.
.