.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Đoàn kết các dân tộc trong Đảng

Chủ Nhật, 15/11/2020|23:03

Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành di sản vô giá, truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta. Tiếp tục phát huy truyền thống quý báu đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Không đoàn kết thì suy và mất. Có đoàn kết thì thịnh và còn. Chúng ta phải lấy đoàn kết mà xoay vần vận mệnh, giữ gìn dân tộc và bảo vệ nước nhà. Vì thế, 8 chữ "Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc"  là mục đích của Đảng và Đảng thực hiện "đoàn kết để đấu tranh cho thống nhất và độc lập của Tổ quốc", "đoàn kết để xây dựng nước nhà", cho nên phải "đoàn kết rộng rãi và lâu dài", "đoàn kết rộng rãi, chặt chẽ, đồng thời phải củng cố" và "ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết với họ". 

Là một tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, Đảng bộ Công ty CP Cao su Sơn La đã thành lập được 07 Chi bộ trực thuộc trên địa bàn 130 bản, 06 huyện của tỉnh Sơn La, với tổng số 84 đảng viên; trong đó dân tộc kinh 26 đồng chí, dân tộc thái 55 đồng chí, dân tộc H’mông 01 đồng chí và dân tộc Khơ mú 02 đồng chí. Trình độ chuyên môn giữa các dân tộc không đồng đều, vì vậy nhận thức của mỗi bộ phận, mỗi đảng viên trong đơn vị khác nhau. Mỗi dân tộc có phong tục tập quán, tư tưởng, cách tiếp cận và quan điểm có phần khác nhau trong các mối quan hệ, nhất là mối quan hệ trong sản xuất. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo về tư tưởng, lối sống của cấp ủy đối với cán bộ, đảng viên và người lao động có sự chuyển biến mạnh mẽ trong mỗi người, có sự hòa đồng, gắn kết trong công tác và lao động sản xuất. Trong những năm qua, việc nắm bắt tư tưởng của mỗi bộ phận cán bộ đảng viên, người lao động trong đơn vị luôn được quan tâm, đặt lên hàng đầu để giữ vững đoàn kết trong đảng, đoàn kết nội bộ tốt, tạo sự đồng thuận cao trong mọi vấn đề chung của đơn vị.

Mở rộng hơn, Việt Nam là một nước có 54 dân tộc anh em, có truyền thống đoàn kết từ lâu đời, truyền thống đó đã ăn sâu vào dòng máu của con người Việt Nam, đoàn kết sẽ tạo cho con người những sức mạnh, nhưng động lực để con người vượt lên trên những khó khăn. Nhiều hành động và những tấm gương sáng, chính là liều thuốc quý cho con người Việt Nam học tập và noi theo, truyền thống của dân tộc Việt Nam của chúng tà là đùm bọc tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn kêu gọi sự đoàn kết trong nhân dân, người dân Việt Nam cần đoàn kết đấu tranh để tạo lên sức mạnh chiến đấu với kẻ thù. Một dân tộc to lớn là một dân tộc biết đoàn kết toàn dân, nhân dân đồng lòng.

Nhận thức được vấn đề đoàn kết, thống nhất trong quá trình thực hiện chính trị của đơn vị, Đảng ủy Công ty đã thường xuyên quan tâm hơn đến đại đoàn kết giữa các dân tộc là lực lượng cán bộ, đảng viên, người lao động và công tác dân vận. Chính quyền, đoàn thể như Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong đơn vị đã thật sự có chuyển biến về nhận thức và hành động trong quan hệ với đoàn viên, người lao động tạo động lực thúc đẩy sản xuất. Quyền làm chủ người lao động trong tham gia quản lý sản xuất được thể chế hóa và từng bước được phát huy. Sự đổi mới trong tổ chức bộ máy lãnh đạo, việc tăng cường dân chủ cơ sở, nhất là việc xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã góp phần quan trọng động viên cán bộ, đảng viên công nhân viên lao động hăng say tham gia các buổi sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị trong đơn vị, đẩy mạnh sản xuất, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Củng cố an ninh quốc phòng, đặc biệt là giúp nhau trong khó khăn. Nhất là trong tình hình hiện nay của toàn Ngành nói chung, Công ty nói riêng do tác động của dịch bệnh, tác động của giá cả thị trường thế giới giá mủ giảm sâu, đời sống của cán bộ công nhân viên trong đơn vị còn nhiều khó khăn, do đó yếu tố đoàn kết càng phải được nâng lên.

Việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động trong đơn vị cũng được đặc biệt quan tâm, trong tháng 10/2020, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công ty, chính quyền cùng các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên các phòng ban chuyên môn đã tổ chức được 04 cuộc đối thoại trực tiếp với người lao động ở 04 Nông trường trực thuộc thu hút được gần 300 lao động tham gia (những khu vực này 100% là người đồng bào dân tộc), với 82 lượt ý kiến xoay quanh việc thực hiện các chế độ chính sách với người lao động, công tác an sinh xã hội, những vướng mắc trong việc giải quyết chế độ của địa phương, những ý kiến mang tính chất xây dựng giúp đơn vị vượt qua khó khăn... Nhờ có những buổi sinh hoạt cộng đồng mà Ban lãnh đạo Công ty đã kịp thời nắm bắt được những tâm tư, nguyện vọng của người lao động, những khó khăn, vướng mắc, những lợi ích, hợp pháp chính đáng của người lao động... từ đó động viên, chia sẻ vượt qua khó khăn, đoàn kết, thống nhất cùng đưa đơn vị vượt qua mọi khó khăn. 

Vì thế, đề cao sự đoàn kết, nhất là đoàn kết dân tộc, đoàn kết cán bộ, đảng viên, lực lượng lao động trong đơn vị có ý nghĩa hết sức to lớn trong việc sản xuất, kinh doanh giúp đơn vị ngày một phát triển cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, cấp ủy cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đoàn kết là sự nghiệp phát triển của đơn vị, được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức; trong đó, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Đó là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, là nhân tố bảo đảm cho sự phát triển bền vững.  

Hai là, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc trong đơn vị, phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể đơn vị.

Ba là, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các người lao động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động gắn với thực hiện tốt trách nhiệm của người lao động. Phát huy tính dân chủ, giữ gìn kỷ cương, chống quan liêu, tham ô, tham nhũng, lãng phí, góp phần xây dựng Đảng và chính quyền trong đơn vị trong sạch, vững mạnh. 

Bốn là, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, tổ chức động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên lao động trong đơn vị tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn với lao động sáng tạo trong lao động sản xuất; trong đó, mỗi người, mỗi tổ chức, cá nhân trong đơn vị thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.  

Năm là, nắm bắt kịp thời để phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động và nỗ lực chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của người lao động. Tôn trọng và phát huy vai trò gương mẫu, dẫn dắt của những người tiêu biểu, có uy tín trong đơn vị, các dân tộc; bảo đảm công bằng, lợi ích và bình đẳng; kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân với lợi ích của tập thể. Cùng với việc giải quyết đúng đắn và hợp lý các quan hệ lợi ích, cần đẩy mạnh và không ngừng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất, tinh thần tự lực tự cường, củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, coi đó là những yếu tố quan trọng để không chỉ phòng và chống âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch mà còn góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ./.

Đinh Xuân Thành - Đảng ủy Công ty CP Cao su Sơn La

.
.
.
.