.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ Tổng Kho Xăng dầu Đức Giang

Chủ Nhật, 15/11/2020|23:13

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Chi bộ là gốc rễ của Đảng ở trong quần chúng. Chi bộ tốt thì mọi chính sách của Đảng đều được thi hành tốt, mọi công việc đều tiến bộ không ngừng. Trái lại, nếu chi bộ kém thì công việc không trôi chảy”.

Thực tiễn đã chứng minh, những chi bộ trong sạch vững mạnh là những chi bộ duy trì sinh hoạt nền nếp; nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực; hình thức sinh hoạt đa dạng; phương pháp, cách thức tiến hành các buổi sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Nhận thức rõ điều đó, trong thời gian qua Đảng ủy bộ phận Tổng kho đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ gắn với duy trì, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, hướng dẫn số 20/HD/ĐUK ngày 21/01/2019 của ĐUK DNTW về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Đảng ủy cấp trên,Đảng ủy bộ phận đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời các Chi bộ trực thuộc thực hiện phổ biến tới toàn thể Đảng viên và triển khai tiến hành các bước tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo đầy đủ, chất lượng và đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng. Việc triển khai Nghị quyết TW4 và học tập được các chi bộ lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, qua đó giúp cho mỗi đảng viên nâng cao nhận thức về các vấn đề cấp bách trong Đảng hiện nay, hiểu và thấm nhuần về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, về những đức tính đáng quý của Người trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Qua đó mỗi đảng viên đã nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị tại đơn vị mình.Đến nay, BCH Đảng bộ và từng cá nhân đã cơ bản khắc phục xong những khuyết điểm, tồn tại; cũng thông qua đó thực sự đã có chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động của từng cán bộ đảng viên; góp phần nâng cao nhận thức, hành động cho CBĐV và người lao động, đó là: Sự chủ động, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; sự đoàn kết trong Đảng bộ là cốt lõi của khối đoàn kết trong toàn đơn vị, là sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao…,

Đảng ủy Tổng kho thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH đảng bộ bộ phận Tổng kho đã ban hành quy chế làm việc của BCH đảng bộ bộ phận Tổng kho, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong BCH đảng ủy, mỗi đồng chí Đảng uỷ viên trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi một lĩnh vực hoặc nội dung cụ thể; trực tiếp sinh hoạt tại một chi bộ trực thuộc, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho việc trực tiếp truyền đạt ý kiến của Đảng uỷ và chỉ đạo các chi bộ tổ chức triển khai thực hiện tốt nghị quyết mà Đảng uỷ đã đề ra, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời Đảng ủy Tổng kho luôn quan tâm đề xuất và tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên được tham dự đầy đủ các lớp học nghị quyết,bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng do Đảng ủy các cấp tổ chức để góp phần nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức, uy tín cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ và đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua đã đề nghị và bố trí cử đi học Lý luận chính trị cao cấp 02 đ/c,học lớp đảng viên mới 18 đảng viên, học lớp tìm hiểu về Đảng 23 quần chúng ưu tú, học bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng 03 đ/c, bồi dưỡng cấp ủy 6 đ/c…

Qua đó, nhận thức của cấp ủy và đảng viên về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ; ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trong toàn đảng bộ bộ phận Tổng kho những năm gần đây được nâng lên rõ rệt. Nền nếp, chế độ, quy trình sinh hoạt cấp ủy, chi bộ được thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Nội dung các buổi sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới, cơ bản khắc phục được tính hình thức, đơn điệu, đồng thời đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng; thực hiện tốt việc gắn nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phương pháp, cách thức tiến hành sinh hoạt chi bộ đã có nhiều đổi mới trên cơ sở bám sát quy chế hoạt động của chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện đúng trách nhiệm, quyền hạn của chi ủy. Nội dung, chương trình sinh hoạt được chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng trong “sổ dự thảo nội dung sinh hoạt chi bộ”và được thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến trong cuộc họp chi bộ.

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề ngày càng được chú trọng. Trong các buổi sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đã lựa chọn các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hoặc những vấn đề nổi cộm trong hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của đơn vị được đa số cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị đặc biệt quan tâm làm nội dung thảo luận như: đối với chi bộ Bảo bệ sẽ có những buổi sinh hoạt chuyên đề về “đảm bảo an toàn an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ trong kho xăng dầu”, “tăng cường kiểm tra giám sát, giảm thiểu những nguy cơ gây mất an toàn trong kho xăng dầu”…; Chi bộ Giao nhận: “Đảm bảo an toàn trong xuất nhập hàng hóa, thực hiện tốt văn minh thương mại”…. 

Có thể thấy rằng, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên đã tạo thêm những nguồn sinh khí mới, là điều kiện rất quan trọng để các chi bộ trong Đảng bộ BP Tổng kho phát huy tốt vai trò lãnh đạo, nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo sát, đúng với tình hình thực tế của đơn vị; tuyên truyền, vận động, tập hợp và lãnh đạo quần chúng tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Với sự tập trung lãnh đạo, đồng thuận từ ĐUBP đến các Chi ủy trực thuộc; cùng sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn thể CBĐV, CBCNV  ĐBBP Tổng kho đang từng bước phấn đấuhoàn thành cơ bản những mục tiêu Nghị quyết ĐHĐBBP nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra, đó là: Tổng kho luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn về mọi mặt; cơ sở vật chất kỹ thuật ngày càng được nâng cấp, tăng cường ứng dụng CNTT, từng bước hiện đại hóa, cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho người lao động; đảm bảo nhập, xuất và quản lý hàng hóa đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty trong mọi thời kỳ, với chất lượng phục vụ, uy tín với khách hàng ngày càng nâng cao; hao hụt xăng dầu luôn giảm so với định mức Công ty giao; CBCNV luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định, mọi chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo theo qui định, công khai minh bạch; hoạt động của các tổ chức Công đoàn, ĐTN, chi hội CCB, Phụ nữ luôn được quan tâm và thiết thực hơn.

Tuy nhiên, qua thực tế cũng cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần khắc phục, như: Một số cấp ủy chi bộ chưa thật sự tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; còn có chi bộ thực hiện chế độ sinh hoạt thường kỳ chưa nền nếp; nội dung sinh hoạt chi bộ phần lớn tập trung đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc phản ánh của cán bộ, đảng viên đối với chi ủy, chi bộ còn ít; việc tham gia phát biểu ý kiến, thảo luận còn hạn chế, chất lượng các ý kiến chưa cao.

Để phát huy những kết quả đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ Bộ phận phải tiếp tục làm tốt việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng các cấp về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công táctuyên truyền để cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ; ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Từng đồng chí trong BCH Đảng ủy thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình, tăng cường phân công Đảng ủy viên dự sinh hoạt với các chi bộ khác;Tiếp tục nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của bí thư chi bộ; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng cho cấp ủy viên các chi bộ. Coi trọng việc lựa chọn, xây dựng đội ngũ cấp ủy, đặc biệt là bí thư chi bộ đảm bảo có đủ trình độ, năng lực, phẩm chất, nhiệt tình, tâm huyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.  

Duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ; tăng cường đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo hướng cụ thể, sát thực tế của từng chi bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và đồng chí bí thư chi bộ, ý thức trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Chi bộ phải phát huy dân chủ trong điều hành cuộc họp, tạo điều kiện hơn nữa để đảng viên tham gia, góp ý kiến các công việc chung, nói thẳng, nói thật suy nghĩ, quan điểm của mình nhằm đóng góp xây dựng đảng và đơn vị. Thực hiện tốt nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lấy kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm tiêu chí đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên;

Chất lượng chi bộ phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đảng viên, đảng viên có nhận thức đầy đủ, góp ý tâm huyết, trách nhiệm, thảo luận sôi nổi thì chất lượng hoạt động của chi bộ mới được nâng cao. Vì vậy, mỗi đảng viên phải luôn nêu cao ý thức tự rèn luyện, học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người đảng viên, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới./.

 

.
.
.
.