.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng - Từ góc nhìn thực tiễn của Đảng ủy Vinataba Sài Gòn

Chủ Nhật, 15/11/2020|17:15

Phát huy truyền thống tốt đẹp “Đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh, mạnh và bền vững” cùng với khát vọng vươn cao, Công ty Thuốc lá Sài Gòn (Vinataba Sài Gòn) thấu hiểu được “Sức mạnh của con người và cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế”. Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, Vinataba Sài Gòn tiếp tục phát triển và hội nhập ở tầm vóc, qui mô rộng lớn hơn.

Khẳng định niềm tin

Trải qua gần một thế kỷ xây dựng và phát triển với truyền thống, niềm tin và xuyên suốt cùng với tinh thần vượt khó, đoàn kết thống nhất của các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức lao động (CB-CNVCLĐ) trong Vinataba Sài Gòn qua các thời kỳ, đến nay, Vinataba Sài Gòn đã khoác lên mình một sắc diện mới chứng minh cho sự trường tồn và phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; từ đó, đưa ra những sáng kiến, giải pháp linh hoạt mang tính đột phá nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện xuyên suốt của Đảng trong quá trình hoạt động; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo không khí thi đua lao động sản xuất đoàn kết, gắn bó, khẳng định niềm tin của CB-CNVCLĐ vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Trên cơ sở chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng về việc thực hiện tinh giản bộ máy hoạt động; việc thực hiện tái cấu trúc của Vinataba Sài Gòn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã mang đến cho Vinataba Sài Gòn một diện mạo mới, hoạt động theo mô hình mới “Công ty mẹ - Công ty con” hướng đến mục tiêu đưa Công ty mẹ - Vinataba Sài Gòn giữ vai trò chủ đạo, tạo nên sức mạnh tổng hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm cạnh tranh nội bộ.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách thẳng thắn thì những đổi mới theo mô hình mới của Vinataba Sài Gòn còn bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật và quy chế của Trung ương ban hành chưa theo kịp với sự phát triển hoặc không còn phù hợp với thực tiễn nhưng chưa được đổi mới, thay thế. Mặt khác, có những vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng thiếu quy định pháp lý vì trong quá trình hoạt động, bộ máy chính quyền và tổ chức Đảng chưa đồng bộ, nên gặp không ít khó khăn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Đảng.

Đến giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Vinataba Sài Gòn với sự sáng tạo, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động xây dựng thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các chỉ tiêu về doanh thu, nộp ngân sách, lợi nhuận và thu nhập của CB-CNVCLĐ hàng năm có sự tăng trưởng, vượt mức cao. Đây là kết quả đáng tự hào của Đảng bộ Vinataba Sài Gòn. Quá trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã thay đổi tư duy lãnh đạo, đồng bộ với tinh gọn bộ máy và triển khai quyết liệt các nhiệm vụ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Với Đề án “Kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty” theo phê duyệt của Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, xuất phát từ tình hình thực tế, trên cơ sở phân tích, đánh giá lại tổng thể các điều kiện về cơ cấu tổ chức, thị trường và tương lai phát triển, Vinataba Sài Gòn đã thành lập mới 3 phòng ban chức năng được tách ra từ 3 đơn vị và giảm bớt 9 đơn vị, sáp nhập thành 2 phòng ban mới. Các phòng ban được thành lập mới đã đi vào hoạt động ổn định, mô hình mới hoạt động hiệu quả nhờ đạt được sức mạnh phối hợp tổng thể, giảm sự chồng chéo trong chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, đơn vị nâng cao khả năng phối hợp thực hiện, giải quyết công việc, tạo thành sức mạnh tổng thể giúp hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và hiệu suất cao hơn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, CB-CNVCLĐ trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo và tái cơ cấu Công ty, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, cán bộ luôn được Đảng ủy Công ty cùng cấp ủy các chi bộ quan tâm định hướng và kịp thời giải quyết. Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các chi bộ, đơn vị chuyên môn và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động hiểu đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng công ty và định hướng của Công ty để người lao động đồng thuận và yên tâm công tác. Công tác tái cơ cấu của Công ty đã triển khai từng bước, thận trọng; trong đó, đặc biệt quan tâm tới tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động, chủ động nắm bắt tư tưởng của cán bộ đảng viên trong Công ty, đặc biệt, trong các phân xưởng sản xuất, kịp thời chỉ đạo giải quyết triệt để. Đồng thời, Đảng ủy đã chủ động chỉ đạo xây dựng trang Thông tin điện tử nội bộ phản ánh sinh động, đầy đủ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... của Công ty. Từ đó nhận được sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, không để xảy ra các trường hợp khiếu kiện.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW gắn với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhận diện rõ và quán triệt sâu sắc chủ trương chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên về nhất thể hóa chức danh lãnh đạo cấp ủy, đồng thời là người đứng đầu đơn vị. Với mô hình “2 trong 1”, Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã thực hiện đúng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ, ban hành quy chế cán bộ, phân định trách nhiệm rõ ràng theo từng cấp quản lý; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong từng công việc và kết quả thực hiện, hạn chế được tình trạng bao biện làm thay, lạm dụng quyền hạn…; đồng thời, chú trọng công tác kiểm tra giám sát thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty đảm bảo đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thực hiện những ý tưởng mới như mạch ngầm được truyền qua các thế hệ lãnh đạo của Vinataba Sài Gòn trong từng giai đoạn lịch sử. Hiện nay, tập thể lãnh đạo Vinataba Sài Gòn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tập hợp trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ trên cơ sở đoàn kết, thống nhất tiếp tục đổi mới, sáng tạo và giữ vững kỷ cương để phát triển bền vững; đồng thời, tiếp tục phát triển văn hóa doanh nghiệp theo hướng hiện đại với các giá trị cốt lõi: “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Chất lượng - Hợp tác - Chia sẻ”, hướng tới xây dựng Vinataba Sài Gòn phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội, quan tâm đến cộng đồng.

Điểm sáng từ những phong trào

Trong những năm qua, Đảng ủy Vinataba Sài Gòn luôn quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức tổ chức; chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhằm bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tích cực, chủ động thực hiện linh hoạt, sáng tạo xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể tới các cấp ủy chi bộ và các tổ chức đoàn thể; đồng thời, luôn gắn việc học tập và làm theo Bác với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước mang tính cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua; và những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Hội thi “Cùng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ” do 3 Chi bộ thuộc Phân xưởng Vấn bao tổ chức năm 2017; Hội thi “Tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các chuyên đề: “Cần - Kiệm - Liêm chính - Chí công - Vô tư”; “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” do Liên chi bộ Nghiệp vụ 7, Kho Nguyên Vật liệu, Phân xưởng Cơ khí, Phân xưởng Sợi tổ chức năm 2018,… đã mang lại hiệu ứng tuyên truyền, giáo dục tích cực, có tính lan tỏa rộng rãi. Hội thi đã thu hút hàng trăm cán bộ, đảng viên tham gia và cổ vũ, tạo sự gắn kết giữa các tổ chức đoàn thể cùng đoàn kết xây dựng một tập thể vững mạnh. Những câu chuyện, những bài thuyết trình được đảng viên chuẩn bị công phu, trực tiếp truyền đạt, vừa gần gũi vừa thể hiện sâu sắc những giá trị nhân văn, thành quả to lớn mà đất nước có được dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, đồng thời tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Thi đua là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội và nhân tố con người luôn đóng vai trò quyết định, Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã chú trọng chỉ đạo nâng cao nhận thức, trình độ khoa học kỹ thuật cho đội ngũ CB-CNVCLĐ qua các đợt sinh hoạt chính trị, các lớp học tập nâng cao tay nghề, khoa học kỹ thuật, quản lý, ngoại ngữ… Đảng bộ Vinataba Sài Gòn cũng đã nghiên cứu vận dụng tư tưởng Bác về thi đua yêu nước qua những phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… Hiệu ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo đư­ợc sự chuyển biến tích cực về rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ.

Kết quả giai đoạn 2015 - 2019 tổng số tiền tiết kiệm đạt được là 322,11 tỷ đồng; trong đó, nổi bật là tiết kiệm tiêu hao nguyên, vật liệu trong sản xuất: 118,21 tỷ đồng; thực hiện định biên, sắp xếp lao động, sử dụng lao đồng thuê ngoài nhằm tiết giảm chi phí lương và chi phí BHXH: 125,57 tỷ; tiết kiệm do áp dụng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật: 46,83 tỷ đồng. Các phong trào thi đua lao động sáng tạo, tiêu biểu như phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật với nhiều sáng kiến có giá trị làm lợi cao giúp giảm tiêu hao nguyên vật liệu góp phần nâng cao hiêu quả sản xuất kinh doanh. Công ty đã áp dụng 160 sáng kiến, cải tiến máy móc thiết bị đưa vào sản xuất; có 45 máy móc thiết bị được chế tạo mới; 22 máy móc thiết bị được chuyển đổi, cải tạo; trung, đại tu 197 thiết bị, máy móc các loại phục vụ đa dạng hóa sản phẩm, đem lại giá trị làm lợi hơn 46 tỷ đồng. Từ đó, mang lại hiệu quả chung cho hoạt động của Công ty, thúc đẩy sự phát triển bền vững của Vinataba Sài Gòn.

Công tác thi đua khen thưởng là một phần của Thi đua yêu nước, vừa mang tính kế thừa, vừa phát triển mạnh mẽ lên tầm cao mới bằng những hội nghị nhân điển hình, nêu gương. Thực tiễn chứng minh, qua các phong trào thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, trong những năm qua, Vinataba Sài Gòn đã có nhiều gương điển hình tiến tiến với những sáng kiến có tính đột phá trong việc cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao. Điển hình là gương anh Thợ sửa chữa Trần Đức Giỏi với biệt danh “Bàn tay vàng” và “Cây sáng kiến” - Phụ trách Kỹ thuật Phân xưởng Vấn Bao của Công ty đã từng nhiều năm liền đạt Giải Lao động sáng tạo và Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Những điểm sáng của các phong trào này không chỉ cụ thể hoá chủ trương của Đảng được thể hiện nhất quán trong các Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà đã trở thành động lực thúc đẩy, thổi bùng những khát vọng cống hiến trong đội ngũ CB-CNVCLĐ. Từ đó, góp phần nâng tầm năng lực lãnh đạo của Đảng, tạo ra động lực quan trọng để Vinataba Sài Gòn phát triển bền vững.

Chú trọng yếu tố con người

Trong thời đại ngày nay, nguồn tài nguyên, của cải đích thực và quý giá nhất của mỗi quốc gia chính là con người. Nhận thức được điều đó, trong quá trình lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam đã xác định vai trò đặc biệt của nhân tố con người, coi đây là động lực của sự phát triển xã hội, của sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Hiện nay, việc xây dựng con người Việt Nam theo quan điểm của Đảng, là sự chuẩn bị tích cực, chủ động nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cho tương lai và triển vọng của đất nước trên con đường phát triển theo mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hoá, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế không thể không dựa vào nhân tố con người, vì vậy cần phải bồi dưỡng, phát triển con người Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng của nguồn nhân lực, nhân tố con người.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phương châm lấy công tác Đảng làm nhiệm vụ trung tâm; xây dựng đơn vị vững mạnh làm nòng cốt nhằm phát huy và nâng cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể trong việc vận động CB-CNVCLĐ tích cực tham gia hoàn thành nhiệm vụ, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Chiến lược phát triển bền vững, Vinataba Sài Gòn luôn xem người lao động là yếu tố quyết định. Do đó, Công ty đặc biệt chú trọng đến việc chăm lo tốt đời sống tinh thần, vật chất cho người lao động chính là tạo sức mạnh để Vinataba Sài Gòn phát triển trường tồn. Đây được cho là phương thức lãnh đạo mới của Đảng bộ Công ty nhằm khai thác lợi thế và sức sáng tạo, năng động của đội ngũ CB-CNVCLĐ vượt qua những khó khăn thử thách của nền kinh tế hội nhập. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với hoạt động và phát triển của Công ty.

Hàng năm, Vinataba Sài Gòn luôn thực hiện tốt Quy chế Dân chủ, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tính chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên, người lao động. Tạo điều kiện cho người lao động phát huy được quyền làm chủ trực tiếp và quyền tham gia đóng góp ý kiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phương hướng phát triển của Công ty; tham gia đóng góp xây dựng Thỏa ước lao động tập thể liên quan đến các quyền, lợi ích của người lao động góp phần ổn định giữa phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Công tác quy hoạch, đào tạo được thực hiện công khai, dân chủ tạo động lực cho CB-CNVCLĐ phấn đấu. Đặc biệt, công tác nữ công và bình đẳng giới luôn được Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, tạo điều kiện để lao động nữ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời, có cái nhìn đúng đắn về lực lượng lao động nữ góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển của Công ty. Đến nay, tỷ lệ cán bộ quản lý nữ đưa vào diện quy hoạch và được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng ngày càng tăng.

Cùng với các giải pháp mang tính đột phá vượt qua mọi khó khăn thách thức trước tình hình biến động của nền kinh tế thị trường là những biện pháp tích cực, thể hiện sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời của Đảng ủy và lãnh đạo Công ty trong việc quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; giải quyết tốt các chính sách về lao động tiền lương, từng bước nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động. Qua đó, góp phần ổn định tình hình nội bộ của từng đơn vị, làm cho người lao động đoàn kết, gắn bó trong tập thể, yên tâm công tác, góp phần nâng cao hiệu suất công việc

Việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị đối với các tổ chức đoàn thể ngày càng được chú trọng và phát triển vững mạnh; phát huy hiệu lực của bộ máy quản lý; củng cố mối quan hệ giữa các tổ chức và khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ, vượt qua mọi khó khăn, luôn quán triệt đường lối của Đảng và Chính phủ, vận dụng sáng tạo vào thực tế lãnh đạo Định hướng Chiến lược tập trung phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng hướng quan điểm phát triển trong từng thời kỳ.

Những kết quả mà Vinataba Sài Gòn đã đạt được chính là bằng chứng sinh động nhất về hiệu quả hoạt động mà nòng cốt là đội ngũ CB-CNVCLĐ giàu truyền thống đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị để xây dựng Vinataba Sài Gòn phát triển bền vững, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Một trong những nét đẹp truyền thống về văn hóa doanh nghiệp mà Vinataba Sài Gòn luôn hướng tới thể hiện giá trị nhân văn qua phong trào “Uống nước nhớ nguồn”,“đền ơn đáp nghĩa”. Trong suốt những năm qua, Vinataba Sài Gòn luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái với cộng đồng. Tích cực tham gia đóng góp vào các quỹ “đền ơn đáp nghĩa”, “vì người nghèo”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp thương binh nặng; xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà Đại đoàn kết; ủng hộ đồng bào các nơi bị bão lụt, quỹ vì biển đảo và các tổ chức xã hội từ thiện khác. Giai đoạn 2015 - 2020 Công ty đã, đang phụng dưỡng 7 Bà Mẹ VNAH; xây dựng gần 230 căn nhà tình nghĩa; 125 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng và đóng góp ủng hộ các quỹ từ thiện khác hơn 8 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội với cộng đồng luôn được Đảng ủy, Ban lãnh đạo Công ty quan tâm và xem đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của Công ty với cộng đồng, đối với xã hội. Hưởng ứng tích cực các hoạt động nhằm phát triển kinh tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, năm 2018 Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã tổ chức thành công Chương trình “Về nguồn” với chủ đề “Hướng về Biển Đảo”; kết hợp thực hiện công tác an sinh xã hội “Nghĩa tình Lý Sơn” trao 01 phòng máy cho Trường THCS An Hải Sơn (gồm 20 máy vi tính và hệ thống máy điều hòa không khí), tổng giá trị hỗ trợ là 240 triệu đồng.

Có thể khẳng định, thực tế hoạt động ở Vinataba Sài Gòn là môi trường sống động và thiết thực nhất để Đảng ủy Vinataba Sài Gòn triển khai đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thực tiễn.

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong giai đoạn qua, với truyền thống đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo của tập thể Đảng bộ Vinataba Sài Gòn cùng với sự đồng thuận, quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách của cán bộ, đảng viên và người lao động đã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Tự hào với truyền thống hào hùng qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đại hội Đảng bộ Vinataba Sài Gòn lần thứ XV bước vào giai đoạn mới 2020 - 2025 với nhiều thuận lợi mới, cơ hội mới, cùng với những thách thức mới; toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong Công ty nhận thức đúng đắn nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm; nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng điểm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thách, tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế./.

Nguyễn Thu Hương - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Thuốc lá Sài Gòn

.
.
.
.