.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Cao su Việt Nam

Thứ Hai, 16/11/2020|18:25

Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, một lãnh tụ thiên tài, sự nghiệp cao cả và vĩ đại của Người để lại cho Ðảng ta, dân tộc ta là vô cùng to lớn, quý giá, mãi mãi trường tồn. Một trong những giá trị tinh thần, sức mạnh vật chất của Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi trong tâm trí và đời sống các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhân dân ta hiện nay và mai sau là tấm gương sáng về sự nêu gương của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng tư tưởng đạo đức, phong cách của Bác thật gần với mọi người, tư tưởng đạo đức, phong cách đó vừa to lớn, vĩ đại nhưng lại rất giản dị, dễ gần gũi; Mỗi cử chỉ, việc làm và hành động, trong công việc, lối sống của Bác, ai cũng có thể học tập và làm theo. Việc học và noi gương như thế nào để phù hợp thực tế, mang lại hiệu quả thiết thực, đó chính là điều mà mỗi CBCNVC – LĐ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm với tinh thần trách nhiệm cao để triển khai, vận dụng một cách sáng tạo, hiệu quả trong từng lĩnh vực chuyên môn công tác, góp phần xây dựng một nhân cách sống, một môi trường văn hóa, văn minh và thân thiện trong cơ quan, đơn vị.

Trải qua 91 năm đấu tranh, xây dựng và phát triển, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã vinh dự được lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng ba, Huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Đặc biệt, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vinh dự được tặng tưởng Huân chương Sao Vàng - phần thưởng cao quý nhất của Đảng và Nhà nước. Đây là niềm vinh dự, tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm cao đối với toàn thể đảng bộ, cán bộ, đảng viên và công nhân viên, người lao động toàn Tập đoàn.

Nông trường Cao su Châu Quỳnh, Công ty Cao su Sơn La.
Nông trường Cao su Châu Quỳnh, Công ty CP Cao su Sơn La.

Ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nỗ lực và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch. Bên cạnh đó, phát huy truyền thống 91 năm vẻ vang của ngành Cao su Việt Nam, tiếp tục thực Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, đảng viên và công nhân viên chức - lao động toàn Tập đoàn chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành vược mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Tập đoàn luôn chặt chẽ, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Tính gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị theo Quy đinh số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, Quy định số 01-QĐi/ĐUK ngày 07/5/2018 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của công nhân viên chức, người lao động trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ theo Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

Đảng ủy Tập đoàn đã triển khai kế hoạch, chương trình, hướng dẫn học tập quán triệt và xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện các nội dung học tập và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các chi/đảng bộ đưa nội dung đánh giá việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác vào sinh hoạt định kỳ; đảng viên đăng ký việc học tập và cam kết làm theo và gắn với chủ để của năm và nhiệm vụ cụ thể của từng chi bộ, đảng viên. Đồng thời đề ra các nhiệm vụ giải pháp, biên pháp khắc phục những tồn tại hạn chế sau kiểm điểm đảng viên và tổ chức đảng, lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nội cộm để sớm giải quyết khắc phục. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên hàng năm.

Ngoài ra, các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai trong đoàn viên, hội viên và người lao động thông qua sinh hoạt chi, tổ hội đoàn thể, họp tổ với nội dung triển khai được trích những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

Thiết thực Chào mừng Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2019) và kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Công đoàn Cao su Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm gắn với chương trình biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, . nhằm mục đích khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của Di chúc; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; đánh giá, tổng kết những thành tựu, bài học kinh nghiệm và biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó góp phần khắc sâu và thực hiện có hiệu quả tý tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trong sạch vững mạnh, phát huy truyền thống 90 năm của ngành Cao su, góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp, vãn minh.

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, hầu hết các đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn đã nghiêm túc tổ chức xây dựng kế hoạch triển khai, quán triệt tốt chuyên đề toàn khóa về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề hàng năm; từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức đầy đủ hơn về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của từng cán bộ, đảng viên, người lao động. Xác định rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị bằng việc thực hiện nghiêm điều lệ và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy định, quy chế của cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, thực hiện phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện.

Hàng năm, 100% cơ sở đảng tổ chức các lớp học tập, quán triệt với tỷ lệ trên 97% số lượng cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia; 100% cán bộ, đảng viên được trang bị tài liệu học tập và có kế hoạch hành động cá nhân, xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm gắn việc học tập với thực hiện thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Đây là động lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh. Trong thời gian qua, không có đồng chí nào vi phạm biểu hiện suy thoái suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Các tổ chức đoàn thể đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tuyên truyền giáo dục, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phong trào “Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, phong trào hành động cách mạng; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, các ý kiến, kiến nghị của người lao động về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đời sống, việc làm và các chế độ chính sách đối với người lao động và được giải đáp ở từng cơ quan, đơn vị.

Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được từng cơ quan, đơn vị xây dựng gắn với kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị hàng quý, 6 tháng, năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ. Góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, xây dựng hình ảnh người cán bộ có trách nhiệm, giản dị, khiêm tốn, tận tụy và trung thực.

Đến nay, Đảng bộ Tập đoàn đã có 11 tập thể và 07 cá nhân tiêu biểu, điển hình được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương khen thưởng; Tập đoàn đã có 02 tập thể, 6 cá nhân được Bộ NN & PTNT tuyên dương khen thưởng; 347 thanh niên điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác được Tập đoàn tuyên dương khen thưởng và 81 tập thể, 131 cá nhân điển hình tiên tiến được Công đoàn Cao su Việt Nam tuyên dương khen thưởng.

Phong trào thi đua noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống ngành Cao su đã tạo ra sức lan tỏa trong mỗi đảng viên, viên chức, người lao động toàn Tập đoàn; việc làm đó trở thành việc làm thường xuyên của các chi ủy, chi bộ, đơn vị và các đoàn thể; cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Tập đoàn đã nghiêm túc thực hiện; nhận thức về Chỉ thị, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên; 100% cán bộ, đảng viên, người lao động đều hưởng ứng chủ trương lớn của Đảng ta về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đi dần vào cuộc sống, trở nên thiết thực hơn, hiệu quả hơn; các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch hành động cá nhân, gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo Bác; đổi mới tác phong công tác, lề lối làm việc, nội dung sinh hoạt của cấp ủy cũng như các tổ chức đoàn thể sát thực và đạt hiệu quả hơn. 

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu, vừa xây dựng phát triển kinh tế - sản xuất kinh doanh, vừa chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trong đó đặc biệt là xây dựng đạo đức cho cán bộ, đảng viên trên cơ sở nền tảng đạo đức cách mạng gắn với đặc thù văn hóa, lối sống của con người ở những vùng có cây cao su đứng chân. Đặc biệt, quá trình phát triển cao su ở Lào và Campuchia đã phát huy hiệu quả kinh tế và góp phần thắt chặt thêm tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Cốt lõi, xuyên suốt trong quá trình thực hành đạo đức của CBCNVC - LĐ toàn Tập đoàn là noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh: Nói đi đôi với làm

Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, dù ở bất cứ nơi nào, thời điểm nào, các thế hệ người Việt Nam luôn phát huy những phẩm chất sáng ngời, viết lên những trang sử vàng rực rỡ.  Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong Hồ Chí Minh ở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam những năm qua đã đạt được kết quả tốt, góp phần vào công tác xây dựng Đảng trong Đảng bộ Tập đoàn trong sạch vững mạnh; nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân cán bộ, đảng viên và người lao động; nâng cao chuẩn mực đạo đức được thể hiện trong lối sống, hành vi, nhân cách của toàn thể CBCNVC - LĐ; việc học tập và làm theo tấm gương của Bác không chỉ hôm nay, ngày mai mà là mãi mãi cho tất cả mọi người yêu nước để phấn đấu xây dựng một xã hội Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Trần Anh Việt – Ban Tuyên giáo Thi đua

Đảng ủy Tập đoàn CN Cao su Việt Nam

.
.
.
.