.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc

Chủ Nhật, 15/11/2020|18:47

Chi bộ Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Hiện tại tổng số đảng viên của chi bộ là 16 đồng chí, chiếm tỷ lệ 37,21%/ tổng số CBNV (trong đó gồm có 4 đồng chí nữ và 1 đồng chí đảng viên dự bị). Đoàn viên công đoàn có 43 đồng chí, đoàn viên thanh niên 16 đồng chí.

Quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 03/CT-TW, Chỉ thị số 05/CT-TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng năm Chi ủy Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá đều ban hành các chủ đề học tập sát với thực tế và gần gũi đến toàn thể cán bộ, đảng viên tại Chi bộ. Nhìn chung, qua các chủ đề học tập hàng năm, Chi ủy đều nhấn mạnh đến vấn đề đoàn kết, nêu gương của cán bộ, đảng viên; tính tiên phong gương mẫu; ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên tại đơn vị.

Trong thời gian qua, Chi bộ Công ty Xuất nhập khẩu thuốc lá luôn chú trọng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, của Chi bộ. Cán bộ, đảng viên kịp thời nắm bắt các diễn biến tình hình của đất nước, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên để triển khai và hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng được giao một cách hiệu quả.

Cụ thể: Tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020 với thành tích nhiều năm liền Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh”. Phát huy truyền thống quý báu đó tại Đại hội Chi bộ Công ty xuất nhập khẩu Thuốc lá lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 với khẩu hiệu hành động: “Đổi mới tư duy, sáng tạo, chủ động thích ứng với tình hình mới. Củng cố vai trò và phát huy nội lực, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam”. Chi bộ đã thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025 với những mục tiêu:  Tiếp tục giữ vững Chi bộ, chính quyền đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; Tổ chức cơ sở đảng đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” cả nhiệm kỳ; Phấn đấu đạt 100% các tổ chức chính trị, đoàn thể vững mạnh; Phấn đấu 95% đảng viên trong Chi bộ là đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó, ít nhất có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm; Kết nạp tối thiểu 3 quần chúng ưu tú vào Đảng trong nhiệm kỳ; Doanh thu bình quân tăng 2,5%/năm;  Lợi nhuận bình quân tăng 1,5%/năm; Nộp ngân sách: Theo qui định của Nhà nước.

Chi bộ cũng đã nhất trí về phương hướng và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên. Chủ động định hướng dư luận và xu hướng chính trong tư tưởng, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ đảng viên, đảm bảo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Chi bộ. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ, quản lý và phát triển đảng và đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh trên 3 mặt trận chính trị tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng đến chất lượng công tác và chất lượng của đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Đề cao vai trò tập thể, tăng cường trách nhiệm cá nhân trong đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. Chú trọng thực hiện hiệu quả công tác dân vận, phát huy vai trò, tôn trọng tính chủ động, linh hoạt trong hoạt động của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Bám sát Nghị quyết và chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cũng như phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty để cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp tại Chi bộ.

Phát huy vai trò của Quy chế làm việc giữa cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội tại đơn vị. Tiếp tục nâng cao nhận thức và làm tốt vai trò hạt nhân chính trị của Chi bộ, cùng chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Xác định nhiệm vụ phát triển kinh doanh là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát huy nội lực tiềm năng sẵn có, linh hoạt, thích ứng với tình hình mới, chủ động tìm kiếm và nắm bắt cơ hội kinh doanh để đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất. Chi bộ nỗ lực, bám sát mục tiêu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp cùng chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành linh hoạt các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của đơn vị, phấn đấu đạt kết quả cao nhất theo chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Tổng công ty giao và Nghị quyết Đại hội đề ra. Xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn và tình hình thực tiễn tại đơn vị. Tăng cường công tác lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành và nỗ lực vượt mức hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh chính theo kế hoạch Tổng công ty giao hàng năm và Nghị quyết Đại hội đề ra. Lãnh đạo thực hiện chăm lo đời sống người lao động và các hoạt động tổ chức đoàn thể.

Là một đảng viên, tôi nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ của người đảng viên, một trong số những nhiệm vụ đó được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam là không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là một tiêu chí cơ bản, đầu tiên để đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm của Chi bộ. Để hoàn thành tốt mọi công việc, yêu cầu cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn một cách hiệu quả và chất lượng nhất.

Về ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, đó là khi được giao bất cứ một công việc gì, dù to hay nhỏ, khó hay dễ, người được giao việc phải đem hết tinh thần trách nhiệm để thực hiện công việc một cách tự giác, làm đến nơi đến chốn để đạt kết quả tốt nhất. Nếu không có tinh thần, ý thức trách nhiệm, sẽ triển khai công việc một cách đại khái, qua loa, làm cho xong, cho có, hoặc dễ thì làm, khó thì bỏ và dẫn đến kết quả chất lượng công việc không cao, không đạt theo đúng yêu cầu đề ra. Ý thức trách nhiệm của mỗi người được thể hiện qua việc nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng và sáng tạo đường lối đó. Ý thức trách nhiệm sẽ quyết định đến chất lượng, hiệu quả công việc và để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao đòi hỏi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm. 

Để góp phần nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, tôi xin nêu lên một số giải pháp như sau:

Một là: Cán bộ, đảng viên toàn chi bộ cần nâng cao tính chủ động trong công việc, vận dụng một cách cụ thể, phù hợp vào lĩnh vực công việc chuyên môn được phân công, phụ trách. Từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong từng công việc cụ thể khi được lãnh đạo phân công để thực hiện.

Hai là: Cán bộ, đảng viên phải xây dựng cho mình một phương pháp làm việc khoa học, xây dựng kế hoạch cụ thể cho công việc của mình, có lịch làm việc cụ thể cho tuần, tháng, quý một cách phù hợp để khi triển khai công việc sẽ đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch và đạt chất lượng cao. Khi có công việc được giao, phải tranh thủ thời gian, dồn tâm sức để thực hiện và giải quyết một cách dứt khoát, việc nào xong việc nấy, chủ động sắp xếp để triển khai, không để việc khác chi phối khi đã có kế hoạch làm một việc gì.

Ba là: Cán bộ, đảng viên phải có tính chủ động nghiên cứu, đề xuất và sáng kiến trong triển khai thực hiện công việc chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao, tạo sự đổi mới thực sự trong tư duy, phương pháp làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu. Ngoài ra, cán bộ, đảng viên phải tự giác nghiên cứu, cập nhật thông tin, nắm vững nội dung công việc chuyên môn trên lĩnh vực được giao, tham mưu cho lãnh đạo "đúng và trúng" vấn đề, từ đó công tác tham mưu mới hiệu quả cao.

Tóm lại, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác, trước tiên là thực hiện tốt nhiệm vụ được giao là yêu cầu cần thiết. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức đúng vị trí, vai trò và chức năng của mình trong mọi việc làm, mọi hành động, không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, phát huy vai trò gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác, từ đó không ngừng phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được phân công, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của cơ quan và Chi bộ.

Với những quyết tâm cao, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cùng với sự chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ, tôi tin tưởng Chi bộ Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá sẽ tiếp tục hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam giao phó.

Nguyễn Tuyến

Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá

.
.
.
.