.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Chủ Nhật, 15/11/2020|22:56

Tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là một yêu cầu khách quan, bắt nguồn từ vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản. Tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên là cầu nối, thuyết phục lôi kéo quần chúng nhân dân đi theo Đảng, thực hiện thắng lợi đường lối chủ trương của Đảng. Trong suốt 90 năm kể từ khi Đảng ta ra đời (3-2-1930) lãnh đạo cách mạng nước ta đến nay, Đảng không ngừng giáo dục, rèn luyện, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên và coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.

Thực tiễn sinh động quá trình Đảng lãnh đạo cách mạng đã khẳng định tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ đảng viên. Trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, rất nhiều đảng viên không sợ gian khổ, hiểm nguy “coi cái chết nhẹ lông hồng” sẵn sàng hy sinh thân mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong hòa bình xây dựng đất nước, đội ngũ đảng viên của Đảng đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trên mọi lĩnh vực; tiên phong về chính trị, tư tưởng, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách. Vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên đã góp phần làm nên những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta, trong đó có những thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử.

Tuy nhiên, bên cạnh đó đội ngũ cán bộ, đảng viên vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay Nghị quyết Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII  đã chỉ rõ: “Nhiều cán bộ, đảng viên trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở… Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống đã dẫn tới “tự diến biến’, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm trí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch phản bội lại lí tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những hạn chế, khuyết điểm nêu trên làm giảm sút vai trò lãnh đạo của Đảng; làm tổn thương tình cảm và suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, là một nguy cơ trực tiếp đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ” (1).      

Từ thực trạng hạn chế, khuyết điểm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trên đây, để Đảng ta xứng đáng với niềm tin của nhân dân, của bạn bè quốc tế; xứng đáng là Đảng do chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện; hoàn thành được sứ mệnh lịch sử, đòi hỏi Đảng ta phải tiến hành toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, nội dung công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó phát huy cao độ tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên là một yêu cầu cấp thiết. Để đội ngũ đảng viên phát huy tính tiên phong, gương mẫu trong tình hình hiện nay đòi hỏi chúng ta phải tiến hành toàn diện nhiều nội dung, giải pháp, nhưng trước hết đòi hỏi những nội dung cơ bản sau đây.

Trước hết, từng đảng viên phải thực sự tiên phong, gương mẫu về nhận thức lí luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; mục tiêu, con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn; hiểu phương hướng, đặc trưng và mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta; thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa; xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

Cùng với việc nâng cao nhận thức lí luận mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; tuyệt đối trung thành với mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kiên định công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đảng viên phải là người tiên phong đi đầu chấp nhận thách thức, vượt qua khó khăn, không dao động ý chí, quyết tâm trước những bước ngoặt của lịch sử, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

“Đảng ta là đạo đức, là văn minh”, vì vậy mỗi đảng viên phải phấn đấu thực sự là tấm gương tiêu biểu về đạo đức cách mạng. “Đạo đức cách mạng là quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng, đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân của mình. Hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong công việc”. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay người cán bộ, đảng viên phải luôn đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí và các tiêu cực khác. Đảng viên phải tự giác rèn luyện kết hợp với việc kiểm tra, nhận xét thường xuyên của cấp ủy về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; về thực hiện quy định “Những điều đảng viên không được làm” không chỉ ở nơi mình công tác mà còn cả trong các mối quan hệ xã hội, nơi cư trú của cả bản thân và gia đình.

Để phát huy cao độ được tính tiên phong, gương mẫu trong thời đại khoa học công nghệ phát triển nhanh, mạnh như vũ bão hiện nay đòi hỏi đảng viên còn phải có kiến thức văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật … toàn diện, kịp thời với đòi hỏi của thực tiễn, với chức trách, nhiệm vụ, vị trí công tác của đảng viên. Đây là yếu tố bảo đảm cho đảng viên có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ được tổ chức phân công; bảo đảm cho đảng viên có năng lực quán triệt, vận dụng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, chủ trương, kế hoạch công tác của địa phương, đơn vị nơi mình công tác; năng lực đề xuất ý kiến góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; năng lực thuyết phục, vận động, tổ chức, hướng dẫn quần chúng hành động;

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới hiện nay và các hành động gây rối, xuyên tạc, bịa đặt của các lực lượng phản động trong và ngoài nước đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta, gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, trong nhân dân; đảng viên phải là người có kiến thức, năng lực nhận diện và đấu tranh sắc bén, định hướng dư luận theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức quần chúng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái; không thỏa hiệp, bị động trong đấu tranh chống các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cơ hội và đấu tranh ngăn chặn kịp thời với các hoạt động “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trọng nội bộ Đảng và nhân dân ta.

Đảng ta liên hệ máu thịt với nhân dân, đó là nguyên tắc sống còn của Đảng. Vì vậy, trong tình hình hiện nay đòi hỏi từng đảng viên phải gần gũi gắn bó mật thiết với nhân dân, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, thiết thực, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả. Là “công bộc của dân” nên ở thời điểm và cương vị công tác nào đảng viên cũng phải bám sát cơ sở, gần gũi nhân dân, nắm bắt và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và trong đời sống. Cán bộ, đảng viên phải là người bảo đảm đầy đủ quyền lợi, nghĩa vụ của người dân. Các cấp phải thực hiện đúng quy định về tiếp dân. Cán bộ, đảng viên ở địa phương nào phải chủ động nắm tình hình mọi mặt của địa phương đó, chủ động tháo gỡ các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền, không để hình thành điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Kiên quyết đấu tranh với thái độ thơ ơ, vô cảm, cửa quyền, hách dịch, quan liêu, gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với nhân dân..

“Đảng lấy phê bình và tự phê bình làm nguyên tắc phát triển”, vì vậy từng cán bộ, đảng viên sau mỗi công việc, sau từng ngày phải tự xem xét lại mình, thấy cái gì đúng, cái gì sai, nguyên nhân vì đâu và tìm cách sửa chữa để làm việc tốt hơn. Đảng viên phải khiêm tốn lắng nghe tiếp thu ý kiến phê bình của đồng chí, của nhân dân, của cấp dưới; tiếp thu phê bình phải có kế hoạch sửa chữa, khắc phục; nghiêm cấm trù dập người góp ý, phê bình mình. Vì sự trưởng thành, phát triển của đảng viên và của tổ chức Đảng, người đảng viên phải có dũng khí trong phê bình và tự phê bình. Phê bình đồng chí, đồng đội phải khách quan, công tâm vì sự trưởng thành tiến bộ của đồng chí đồng đội, tránh quy chụp chủ quan, nóng vội hoặc “nhẹ trên, nặng dưới”, xuê xoa, “dĩ hòa vi quý”.

Ngày 7-6-2012 Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI ban hành Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Cán bộ, đảng viên giữ vai trò chủ chốt là người quyết định đến quy mô, tốc độ, sắc thái, chiều hướng phát triển của phong trào ở đơn vị, địa phương nơi mình công tác. Vì thế sự gương mẫu của cán bộ chủ chốt tác động trực tiếp đến mọi hành động của tập thể và các cá nhân. Yêu cầu cán bộ có chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu. Một trong những đòi hỏi về sự gương mẫu của cán bộ chủ chốt hiện nay là: Nói đi đôi với làm; nêu gương sáng về đạo đức thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; nêu gương về tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công việc, hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao; không tham nhũng tiêu cực; sâu sát thực tế, gắn bó với quần chúng, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của quần chúng. Nêu cao ý thức toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm; chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, vô cảm, hách dịch, nhũng nhiễu gây phiền hà nhân dân.

Để đội ngũ đảng viên phát huy được tính tiên phong, gương mẫu với những nội dung cơ bản trên đây đòi hỏi tổ chức Đảng phải có kế hoạch giáo dục bồi dưỡng nâng cao nhận thức toàn diện cho đội ngũ đảng viên. Đảng viên phải chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Điều có ý nghĩa quyết định đó là đảng viên luôn có nhiệt huyết, quyết tâm suốt đời phấn đấu, hi sinh vì Đảng, vì dân, “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!”.

-----------------------

(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012, trang 22.

ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT - TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM

                                                            

 


 

 

.
.
.
.