.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong cán bộ, đảng viên chi nhánh Quảng Nam đáp ứng nhu cầu hiện nay

Chủ Nhật, 15/11/2020|23:52

Ngân hàng là doanh nghiệp kinh doanh tiền, kinh doanh trên cơ sở chữ "Tín". Nghiệp vụ ngân hàng chứa đựng nhiều rủi ro: từ người gửi tiền, từ cho vay, và từ dịch vụ thanh toán hộ khách hàng. Đối với cán bộ “Người làm ngân hàng cần phải ý thức rõ được đặc thù nghề nghiệp của nghề ngân hàng, để hiểu và tuân thủ những yêu cầu, quy định khắt khe của ngành, trong đó rất quan trọng là những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp”, nếu không ý thức đầy đủ và thực hiện tốt theo những chuẩn mực của ngành thì rất nhiều rủi ro có thể xảy ra. Dù chỉ là một sơ suất nhỏ, một sự thiếu cẩn trọng, lơ là trong giây lát, hậu quả hệ lụy khó lường sẽ xảy ra. 

Hiện nay, trước đòi hỏi của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cán bộ ngân hàng trong sạch, vững mạnh; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong toàn cán bộ Đảng viên cần được tăng cường, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả toàn diện về mọi mặt, để xây dựng đội ngũ cán bộ ngân hàng vừa đáp ứng yêu cầu chuyên môn vừa nâng cao đạo đức cách mạng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kiểm tra, giám sát vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, cũng là bộ phận trọng yếu của công tác xây dựng Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng của từng giai đoạn cách mạng, góp phần nâng cao phương thức cầm quyền, năng lực lãnh đạo của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Muốn kiểm soát có kết quả tốt phải có hai điều: một là việc kiểm soát phải có hệ thống, phải thường làm. Hai là người đi kiểm soát phải là người rất có uy tín". Như vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nhấn mạnh và coi trọng phẩm chất đạo đức của cán bộ kiểm tra. "Kiểm soát phải có hệ thống", rõ ràng khi làm công tác kiểm tra phải phải xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát, có nội dung rõ ràng, cụ thể; đồng thời thực hiện đúng quy trình, các bước trong kiểm tra, giám sát. Hơn nữa, Người nhắc nhở "phải thường làm", như vậy, công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên. Đối với "người đi kiểm soát phải là người rất có uy tín". Ở đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn nhấn mạnh về phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ của cán bộ kiểm tra. Người cán bộ kiểm tra phải có phẩm chất đạo đức trong sáng "người rất có uy tín", đó không chỉ là sự trung thực, công tâm, khách quan mà phải có năng lực, trình độ, có bản lĩnh chính trị vững vàng của người cán bộ kiểm tra. Như vậy, việc kiểm tra mới hiệu quả.

Đại hội XII của Đảng xác định: “Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng” là một trong những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thực hiện phương châm “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, xem xét xử lý kỷ luật “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, với tinh thần quyết liệt, chủ động, cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam đã tiến hành công tác kiểm tra, giám sát một cách toàn diện, đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt, bảo đảm nguyên tắc, quy trình, quy định. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ, thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 1-11-2011, của Ban Chấp hành Trung ương, “Về những điều Đảng viên không được làm”; thực hiện nghị quyết của Đảng trên lĩnh vực an ninh, trật tự; về trách nhiệm nêu gương; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam đã kịp thời ban hành chương trình công tác của nhiệm kỳ, hằng năm ra quyết định ban hành chương trình công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện nghiêm túc; thực hiện tốt các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Đảng bộ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Cấp ủy, chi ủy các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền để lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả công tác này. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chi nhánh đã thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Để công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong toàn lực lượng cán bộ Ngân hàng được tăng cường và tiến hành toàn diện, đồng bộ, bảo đảm thống nhất, xuyên suốt từ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đến Đảng ủy Chi nhánh và tới các chi bộ trong Chi nhánh, Đảng ủy Chi nhánh Quảng Nam đã thực hiện quán triệt nghiêm túc mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, nội dung trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo các nội dung dưới đây:

Thứ nhất, về mục tiêu:

- Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng; giữ vững kỷ cương, kỷ luật, phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

- Tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng, nhận thức và hành động trong các cấp ủy, cấp chi ủy và đảng viên Chi nhánh đối với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, trước hết là trong cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, Giám đốc Chi nhánh.

- Kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của Đảng viên để phát huy, nhân rộng; phát hiện, làm rõ thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh khi có vi phạm, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; chống tư tưởng bảo thủ, trì trệ, cục bộ, bản vị, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, “lợi ích nhóm”, tiêu cực.

Thứ hai, về yêu cầu:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng trong cán bộ Đảng viên Chi nhánh  phải dựatrên cơ sở bảo đảm quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, phù hợp với Quy định số 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng phải bảo đảm tính thống nhất xuyên suốt, hiệu lực, hiệu quả từ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tới đảng ủy, UBKT Chi nhánh trong toàn lực lượng cán bộ Đảng viên.

Thứ ba, về quan điểm:

- Kiểm tra, giám sát là nội dung rất quan trọng trong quá trình lãnh đạo, là chức năng lãnh đạo, nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng trong Chi nhánh, trước hết là nhiệm vụ của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy, Giám đốc Chi nhánh, do cấp ủy trực tiếp tiến hành. Công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng và chặt chẽ theo đúng nguyên tắc, phương pháp công tác Đảng. Tổ chức Đảng và Đảng viên phải chịu sự kiểm tra, giám sát của Đảng và chịu sự giám sát của nhân dân.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong Chi nhánh phải gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; phải thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng ủy Chi nhánh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cán bộ Đảng viên Chi nhánh trong sạch, vững mạnh.

- Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát; “giám sát phải mở rộng”, “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm” để chủ động phòng ngừa vi phạm và kịp thời phát hiện, phát huy những nhân tố mới, tích cực, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha; kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chính. Khi các vụ, việc vi phạm được phát hiện, phải kiên quyết xử lý nghiêm minh để răn đe và giáo dục.

- Đề cao trách nhiệm của cấp ủy Chi nhánh và các Chi bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức khác trong hệ thống chính trị để công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được công minh, chính xác, kịp thời.

Để thực hiện đúng mục tiêu, yêu cầu, quan điểm trên, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Đảng ủy Chi nhánh Quảng Nam, chi ủy các chi bộ, UBKT Chi nhánh cần tập trung thực hiện một số nội dung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Đối với Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chi ủy và đảng viên trong toàn hệ thống, trước hết là của người đứng đầu cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và trách nhiệm của cá nhân đối với công tác này tại đảng bộ do mình phụ trách.

Tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy Chi nhánh, chi ủy và đảng viên trong toàn hệ thống, trước hết là phổ biến cho người đứng đầu cấp ủy Chi nhánh, chi ủy nắm rõ về vị trí, vai trò, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc của công tác kiểm tra, giám sát; trách nhiệm của đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ trực thuộc và của đảng viên đối với công tác kiểm tra, giám sát.

Nghiên cứu xây dựng triển khai các văn bản nhằm đổi mới hình thức, phương pháp quán triệt, phổ biến về kiểm tra, giám sát của Đảng trong toàn đảng viên hệ thống để cấp ủy Chi nhánh, chi ủy và đảng viên được tiếp cận, cập nhật thông tin thông qua sinh hoạt Đảng bộ, Chi bộ.

Đổi mới, tăng cường, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, UBKT các cấp và chi bộ bảo đảm thống nhất, xuyên suốt, hiệu lực, hiệu quả từ Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tới Đảng bộ Chi nhánh trong toàn lực lượng cán bộ, đảng viên trong hệ thống.

Đối với Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Nam: Cấp ủy Chi nhánh phải xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác toàn khóa (nhiệm kỳ) và hằng năm, ban hành các văn bản theo thẩm quyền để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo chương trình, kế hoạch đề ra

Thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm phát hiện nhân tố tích cực để nhân rộng, phát hiện những chủ trương, chính sách chưa phù hợp để điều chỉnh, từ đó ngăn ngừa, hạn chế các sai phạm của đảng viên. Tập trung kiểm tra, giám sát những nơi thường dễ xảy ra vi phạm, như lĩnh vực tín dụng, đầu tư, tài chính kế toán. Kiểm tra, giám sát người đứng đầu Chi bộ về năng lực lãnh đạo, quản lý, về phẩm chất đạo đức, lối sống, về phong cách và tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ; có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tâm huyết và kinh nghiệm, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, khách quan, sâu sát, thận trọng và ứng xử có văn hóa.

Nâng cao khả năng dự báo về tình hình vi phạm của đảng viên, nhất là những vi phạm mới do tác động tiêu cực của toàn cầu hóa, mặt trái của kinh tế thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế, sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ mới; tác động của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có ảnh hưởng đến công tác kiểm tra, giám sát.

Đối với ủy ban kiểm tra Đảng ủy Chi nhánh: Tăng cường kiểm tra, giám sát Chi bộ và đảng viên, trước hết là Đảng ủy viên; chủ động phát hiện và kịp thời kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát tài chính của các Chi bộ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đối với chi bộ trực thuộc Đảng bộ Chi nhánh: Tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên trong chi bộ. Tập trung giám sát chi ủy, chi ủy viên, đảng viên là Đảng ủy viên của Chi nhánh, cán bộ thuộc diện Đảng ủy Chi nhánh quản lý đang sinh hoạt trong chi bộ cả ở nơi công tác và nơi cư trú. Qua kiểm tra, giám sát, kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên ngay từ khi mới phát sinh để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn xảy ra vi phạm từ trong nội bộ, ngay từ cơ sở.

Với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, sự ủng hộ của nhân dân, thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng đã mang lại hiệu quả quan trọng, góp phần cảnh tỉnh, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về mọi mặt, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước. Phát huy kết quả đó, các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng, lãng phí, với quyết tâm cao, sự kiên trì, kiên quyết, bằng những giải pháp đồng bộ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật Đảng hiện nay là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng. Mỗi cán bộ, Đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngang tầm nhiệm vụ thời kỳ mới.

Dương Hiền Trung - VietinBank chi nhánh Quảng Nam

.
.
.
.