.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng lần thứ V - năm 2020:

Tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với các doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay

Thứ Tư, 11/11/2020|19:30

Tôi may mắn được sinh ra trong thời bình. Khi lớn lên, tôi được biết đến nhiều tấm gương bà mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình góp nhiều chiến công và được ghi nhận Bằng khen, Huân chương kháng chiến. Tất cả những hình ảnh ấy cùng các câu chuyện kể về lịch sử, về các cuộc chiến, những thay đổi trong đời sống xã hội qua câu chuyện kể hào hùng của ông bà, bố mẹ, qua những trang sách… đã dần được nuôi dưỡng trong tâm hồn tôi.

Từ khi được đứng trước lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đảng viên trong Chi bộ, dõng dạc hô vang ba lần “xin thề”, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào vì mình đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng vẫn còn có một chút mông lung. Thiết nghĩ, liệu hình ảnh đó có còn hào hùng trong lời kể của tôi với thế hệ mai sau? Các thế hệ sau có còn vinh dự và tự hào, còn tha thiết là một phần trong hàng ngũ của Đảng nữa hay không khi mà các thế lực thù địch tấn công mạnh mẽ nền tảng tư tưởng của Đảng như hiện nay? Với vai trò là một Đảng viên dự bị, tôi càng muốn tìm hiểu Chi bộ, Đảng bộ nơi mình sinh hoạt – Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn đang bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới như thế nào?

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong tiến trình lãnh đạo cách mạng, Người coi công tác lãnh đạo tư tưởng là quan trọng nhất[1], Người khẳng định: “Giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng [2]. Công tác tư tưởng luôn phải đi trước, không ngừng đổi mới, nhằm trang bị nhận thức, hình thành niềm tin và chủ đạo hành động cách mạng cho quần chúng.

Từ những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác tư tưởng, các Nghị quyết của Đảng đều khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác tư tưởng và yêu cầu phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng. Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn luôn được nhắc nhở cần nhận thức sâu sắc, giữ vững bản lĩnh chính trị, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Việt Nam đang trên đà hội nhập quốc tế sâu rộng, đất nước ta đang trong thời kỳ hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển nhưng vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ bởi chiến tranh cục bộ, chạy đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ,… diễn ra ngày càng phức tạp trên thế giới. Mặc dù công tác Đảng trong doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do hầu hết các Đảng viên phải tập trung cho lao động sản xuất, nhưng để Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là một tập thể đoàn kết, tư tưởng thống nhất và vững bước thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta, nhân dân ta đã lựa chọn, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn luôn quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục tư tưởng, nhận thức cho đảng viên trong doanh nghiệp.

Các kế hoạch, chỉ thị đề cập tới nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch luôn được triển khai lồng ghép tại các buổi họp chi bộ, thông qua Đoàn thanh niên, tổ chức Công đoàn. Đây là nơi trực tiếp tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục quần chúng, xây dựng nhận thức đúng đắn cho mình và cho quần chúng về nhiệm vụ đấu tranh tư tưởng. Ngoài ra, chi bộ, Đoàn thanh niên, tổ chức Công đoàn là nơi trực tiếp và thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình, phê phán những suy nghĩ, quan điểm, tư tưởng sai trái, chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cùng những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn còn rất coi trọng tuyên truyền, giáo dục không chỉ các Đảng viên mà cả người lao động trong Công ty nhận biết các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch như: các luận điệu phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các luận điệu chống phá quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các luận điều phủ nhận thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng; các luận điệu xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo cấp cao;… để các đảng viên, người lao động nhận thấy tác hại của sự chống phá đối với nền kinh tế nói chung, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị trong nội bộ Công ty nói riêng.

Đồng thời, hàng năm, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn đều thực hiện các công tác sơ kết, tổng kết để nhìn ra ưu điểm và hạn chế, nguyên nhân và cách khắc phục. Qua đó giúp cấp ủy phát hiện những cá nhân, đơn vị điển hình tiến tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả kịp thời cổ vũ, động viên, khen thưởng, lan tỏa những tấm gương có thành tích tốt trong công tác đấu tranh tư tưởng.

Bám sát các nội dung được nhấn mạnh tại Nghị quyết số 35-NQ/TW, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tích cực quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết 35 nói chung và công tác đấu tranh tư tưởng nói riêng vào cuộc sống. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn vẫn gặp những khó khăn như sau:

Thứ nhất, Công ty Thuốc lá Sài Gòn là một trong những doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong ổn định, tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội theo mục tiêu của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính của Công ty là tập trung phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, do đó, đội ngũ chuyên trách công tác Đảng rất mỏng, ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai công tác đấu tranh tư tưởng.

Thứ hai, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các thế lực thù địch đã sử dụng hàng ngàn trang web, blog, tài khoản mạng xã hội thường xuyên đăng tải thông tin chống Đảng, Nhà nước, kích động gây rối an ninh, trật tự. Tuy Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã tích cực nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và sử dụng internet nhưng việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác đấu tranh tư tưởng còn nhiều hạn chế, thiếu sự kết nối, liên thông của hệ thống thông tin.

Bởi vậy, việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong các doanh nghiệp giai đoạn hiện nay ở Việt Nam nói chung và ở các tổ chức Đảng của Công ty Thuốc lá Sài Gòn trở nên vô cùng cần thiết. Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn cần phát huy vai trò lãnh đạo, người đứng đầu; chủ động kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của đảng viên để có biện pháp giải quyết kịp thời, uốn nắn những lệch lạc, sai trái, thiếu gương mẫu của đảng viên; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW. Đặc biệt, mỗi đảng viên của Công ty Thuốc lá Sài Gòn cần phải đồng hành cùng Chi bộ, Đảng bộ Công ty phát huy tốt vai trò của người đảng viên, chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm hoạt động chống phá để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị.

 


[1]Đảng Cộng sản Việt Nam: Báo cáo tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá II, ngày 15/7/1954.

[2]Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.8, tr.279

Ngụy Thị Trang - Phó Phòng Tổ chức Nhân sự, Chi bộ Nghiệp vụ 1,
Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn 
 
.
.
.
.