.
.

Đảng trong cuộc sống doanh nghiệp

Thứ Ba, 17/11/2020|20:33

Xây dựng lực lượng chính trị trong các doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy những năm qua, Đảng ta đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận chỉ đạo về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng; nâng cao vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong các doanh nghiệp. Thực hiện đường lối đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, chúng ta đang trong quá trình xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong đó, kinh tế nhà nước, nhất là doanh nghiệp nhà nước nắm giữ vai trò rất quan trọng.

Thực tiễn cho thấy các tổ chức cơ sở Đảng đã và đang từng bước phát huy được vai trò, vị trí và có đóng góp nhất định vào sự phát triển chung của doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng đã tích cực tuyên truyền, giáo dục cán bộ công nhân viên, người lao động và các thành viên trong bộ máy quản lý của doanh nghiệp chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời góp phần bảo đảm điều tiết hài hòa giữa 3 lợi ích: Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động; tạo lập mối quan hệ giữa cấp ủy Đảng với Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo môi trường làm việc lành mạnh, đoàn kết, nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Thời gian qua, các cấp ủy Đảng luôn được tín nhiệm và có uy tín cao với doanh nghiệp nên đã phát huy tốt vai trò của mình tại các đơn vị này. Thực tế cũng cho thấy, những việc làm của cấp ủy Đảng trong các doanh nghiệp là thiết thực, gắn với hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đồng thời có chiến lược phát triển bền vững, bảo đảm nâng cao đời sống của người lao động. Đảng viên luôn quán triệt và thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ do chi bộ, chi ủy đề ra hằng năm gắn chặt với việc thi đua hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát huy các sáng kiến, sáng tạo tại đơn vị. Trong đó, mỗi đảng viên luôn là tấm gương sáng trong đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc và ý thức chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đều gương mẫu đi đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là động lực để cả tập thể người lao động noi theo.

Các tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp cơ bản đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh về chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo các đoàn thể chính trị chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động. Việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và người lao động trong các doanh nghiệp.

Trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN do Đảng lãnh đạo hiện nay, vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp là hết sức quan trọng, giúp định hướng tư tưởng chính trị cho doanh nghiệp phát triển. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có tổ chức Đảng thì các tổ chức đoàn thể cũng hoạt động tốt hơn, sản xuất kinh doanh thuận lợi, người lao động yên tâm, phấn khởi làm việc. Tổ chức đảng trong doanh nghiệp mạnh chính là cơ sở để các đoàn thể hoạt động tốt, tạo động lực thi đua lao động sản xuất trong doanh nghiệp, góp phần vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp. Có thể nhận thấy, có tổ chức đảng, các doanh nghiệp hoạt động có định hướng cụ thể hơn đối với các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng kế hoạch sản xuất từng tuần, từng tháng, từng quý để các đơn vị thực hiện. Động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động tham gia phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phong trào thi đua sản xuất. Tổ chức thành công các phong trào thi đua, có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời tinh thần làm việc của cán bộ, công nhân viên. Bên cạnh việc thúc đẩy nâng cao năng suất, việc quản lý đảm bảo chất lượng sản phẩm, thái độ phục vụ luôn được coi trọng và chấn chỉnh thường xuyên để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Hiện nay, điểm hạn chế, yếu kém của không ít tổ chức đảng tại các doanh nghiệp là công tác giáo dục chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt nghị quyết chưa được quan tâm đúng mức. Vai trò của cấp ủy đảng tại một số doanh nghiệp chưa được phát huy đầy đủ; trình độ, năng lực của một số đồng chí cấp ủy viên, bí thư cấp ủy còn hạn chế, một số đồng chí cấp ủy viên cơ sở còn thiếu gương mẫu trong học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng; trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng trong doanh nghiệp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Ban chấp hành Đảng bộ, chi bộ tiếp tục đẩy mạnh quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về vai trò, vị trí, trách nhiệm lãnh đạo doanh nghiệp của tổ chức đảng; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, quán triệt và học tập nghị quyết, làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên có được nhận thức đúng đắn nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống, chủ động phòng ngừa tự diễn biến trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phải khẳng định rõ vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng trong hoạt động của doanh nghiệp, để từ đó có sự phân định rõ ràng trong lãnh đạo, quản lý và điều hành.

2. Cấp ủy các cấp phải thực sự chú trọng nhân tố “đoàn kết là sức mạnh”, phát huy sức mạnh tập thể. Tất cả các vấn đề quan trọng từ công tác tổ chức, cán bộ đến chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh..., tại đơn vị đều được đưa ra bàn bạc công khai, minh bạch trước tập thể và ý kiến tập thể là quyết định cuối cùng, đồng thời đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, chú trọng công tác tự phê bình và phê bình một cách nghiêm túc, tránh hình thức.

3. Chỉ đạo các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên phát huy sức mạnh và làm nòng cốt phát động và triển khai các phong trào thi đua cụ thể gắn với các hoạt động của đơn vị ở từng thời điểm, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, các cuộc hội thảo thảo luận với chủ đề “Văn hóa doanh nghiệp”, “nâng cao ý thức trách nhiệm của các thành viên đối với doanh nghiệp” cho toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động trong doanh nghiệp, gắn các nội dung và hình thức tiến hành cuộc vận động với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị hướng vào các phong trào thi đua cụ thể, lồng ghép nội dung cuộc vận động vào mọi hoạt động của từng phòng, ban, đơn vị. Tổ chức đăng ký “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và người lao động trong doanh nghiệp. Các phong trào trên đây sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ đảng viên, công nhân viên chức và người lao động với doanh nghiệp.

4. Củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng bảo đảm vai trò hạt nhân chính trị đối với doanh nghiệp, gắn chặt giữa công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; chú trọng cũng cố, kiện toàn cấp ủy. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, chống mọi biểu hiện vi phạm quyền dân chủ, dân chủ hình thức, hoặc lợi dụng dân chủ để làm những việc sai trái, nhóm lợi ích, ảnh hưởng đến vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng. Đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Bộ Chính trị; Kết luận số 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; chi bộ phải thực hiện tốt trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, giáo dục rèn luyện, quản lý và phân công công tác cho đảng viên, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong công tác, học tập và lối sống. Công tác phát triển đảng viên mới đặc biệt quan tâm, có kế hoạch cụ thể đào tạo nguồn để bồi dưỡng, kết nạp.

5. Tạo môi trường làm việc bình đẳng, công bằng trong toàn đơn vị nhằm phát huy hết tâm huyết và khả năng của từng cá nhân đối với công việc được phân công. Định kỳ tổ chức đánh giá, xếp loại cán bộ, công nhân viên và người lao động thông qua chất lượng và hiệu quả công việc, không vì nể nang, tình cảm cá nhân.

Việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do vậy việc triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp trọng tâm nêu trên phải được tiến hành tích cực, kiên quyết, liên tục với quyết tâm chính trị và sự thống nhất cao nhằm sớm khắc phục những yếu kém, tồn tại, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tô Thị Thanh Tình, Ban quản lý dự án VNPT

.
.
.
.