.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Một số kinh nghiệm, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng nhằm phát huy vai trò của tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo tại Đảng bộ Tổng công ty Hạ tầng mạng (VNPT Net)

Thứ Hai, 13/09/2021|17:23

Tại Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), Đảng ta nhấn mạnh: “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc”. Quán triệt tinh thần của Nghị quyết, Đảng bộ Tổng công ty Hạ tầng mạng đã đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, thực hiện tốt vai trò của tổ chức đảng trong doanh nghiệp, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động của Tổng công ty để tổ chức thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Tập đoàn giao gồm: Quản lý, khai thác, vận hành và phát triển mạng lưới viễn thông, đáp ứng yêu cầu kinh doanh, phục vụ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước; phục vụ quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ Văn phòng Tổng công ty được tổ chức trang trọng kết hợp với hoạt động ”về nguồn” nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)
Lễ kết nạp đảng viên của chi bộ Văn phòng Tổng công ty được tổ chức trang trọng kết hợp với hoạt động ”về nguồn” nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị trong doanh nghiệp, Đảng ủy Tổng công ty Hạ tầng mạng đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác xây dựng Đảng, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo chuyển biến rõ rệt về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong đảng bộ. Để thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XI, XII về xây dựng Đảng và các Nghị quyết của Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, nâng cao sức chiến đấu, nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty Hạ tầng mạng đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, thường xuyên quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đây là giải pháp cơ bản, giữ vai trò nền tảng trong nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng tại Đảng bộ Tổng công ty Hạ tầng mạng.

Thông qua các kênh truyền thông nội bộ dưới nhiều hình thức phong phú (báo mạng, tạp chí, chuyên san, hình ảnh thông tin cổ động…), Đảng ủy đã tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới toàn diện, mạnh mẽ về nội dung, phương thức công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, làm cho cán bộ, đảng viên thấm nhuần chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nắm được cơ bản cơ sở lý luận, thực tiễn của đường lối đổi mới. Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khóa XI, XII, đặc biệt coi trọng ba vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay, từ đó hành động với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá khách quan không nể nang, né tránh. Các giải pháp mà Đảng bộ thực hiện được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và đảm bảo tính khả thi.

Hai là, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới phương thức lãnh đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Đảng bộ gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; xác định rõ chức năng, nhiệm vụ được Tập đoàn giao, Đảng ủy Tổng công ty đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo thông qua việc ban hành các Nghị quyết. Phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác của Đảng bộ.

Trong nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị thông qua việc xây dựng và triển khai các Nghị quyết chuyên đề. Trên cơ sở cụ thể hóa các hoạt động chỉ đạo, điều hành và hệ thống các nhiệm vụ, giải pháp. Việc triển khai các Nghị quyết chuyên đề đối với từng lĩnh vực công tác nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong mọi hoạt động của Tổng công ty. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng và triển khai 11 Nghị quyết trong đó có 06 Nghị quyết chuyên đề. Tính đến nay, Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 06 Nghị quyết chuyên đề gồm các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm đang cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong năm 2020 và giai đoạn 2020-2025.

Như vậy, việc đổi mới nội dung, phương pháp lãnh đạo, điều hành của Đảng bộ sẽ theo hướng tập trung, sâu sát, kiên quyết, dứt điểm; phân công cụ thể rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm thể hiện qua việc phân công nhiệm vụ của Ban Chấp hành ngay sau khi có các quyết định chuẩn y và công nhận kết quả đại hội.

Đảng ủy Tổng công ty cũng thống nhất thông qua quy chế làm việc của Ban Chấp hành đảm bảo tính dân chủ, đoàn kết; nguyên tắc làm việc tập thể, quyết định theo đa số, cá nhân chịu trách nhiệm. Đảng ủy cũng thống nhất các chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm các cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty được thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình hoạt động, những khó khăn thách thức, các giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, từ đó phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của cá nhân, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra.

Đảng ủy Tổng công ty nhận thức rõ: Việc xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, triển khai thực hiện nghiêm và có kiểm tra, đánh giá thường xuyên là phương pháp hữu hiệu để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Một buổi làm việc của các thành viên Tiểu ban xây dựng Nghị quyết chuyên đề “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2020-2025” do đ/c  Hoàng Tùng - UV Ban Thường vụ, Phó TGĐ Tổng công ty chủ trì.
Một buổi làm việc của các thành viên Tiểu ban xây dựng Nghị quyết chuyên đề “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đầu tư xây dựng giai đoạn 2020-2025” do đ/c Hoàng Tùng - UV Ban Thường vụ, Phó TGĐ Tổng công ty chủ trì.

Ba là, duy trì thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định và tích cực đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đảng ủy Tổng công ty xác định không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Nội dung sinh hoạt của các tổ chức đảng phải bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, tập trung vào lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; nắm và giải quyết các vấn đề bức xúc ngay từ các đơn vị cơ sở; việc triển khai thực hiện các Nghị quyết/Nghị quyết chuyên đề được đánh giá thường xuyên ngay trong các buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Để thực hiện tốt nội dung này, Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ” dựa trên các tiêu chí đánh giá việc thực hiện, tuân thủ những nguyên tắc, chế độ, quy định của Đảng và hướng dẫn sinh hoạt đảng của Ban tổ chức Trung ương. Kết quả đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và thực hiện nghiêm các nguyên tắc, chế độ, quy định là một tiêu chí để đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng/quý/năm của tập thể/cá nhân trong toàn đảng bộ.

Bên cạnh đó, cấp ủy cơ sở và các chi bộ thường xuyên quán triệt, tuân thủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, trước hết là các nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình. Thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, ủy ban kiểm tra và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu (công tác cán bộ, tài chính kế toán, kế hoạch- đầu tư, công tác kỹ thuật và phát triển mạng lưới). Giải quyết tốt mối quan hệ tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, thực sự dân chủ, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy, chi bộ và phát huy vai trò trách nhiệm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu; kiên quyết khắc phục các biểu hiện dân chủ hình thức, cá nhân chủ nghĩa.

Bí thư cấp ủy, bí thư chi bộ - người đứng đầu đơn vị phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; gương mẫu trong chấp hành nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng. Gương mẫu trong đổi mới phương pháp, tác phong làm việc theo hướng giữ vững tính Đảng, tính nguyên tắc, dân chủ, sát thực tế, nói đi đôi với làm, lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp và giải đáp kiến nghị của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Khóa bồi dưỡng kiến thức về quản trị rủi ro doanh nghiệp tổ chức tại Tổng công ty Hạ tầng mạng.
Khóa bồi dưỡng kiến thức về quản trị rủi ro doanh nghiệp tổ chức tại Tổng công ty Hạ tầng mạng.

Bốn là, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực và quản trị rủi ro trong công tác cán bộ; nâng cao tính Đảng và ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu.

Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương và Chương trình hành động số 21-CTr/ĐUK của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực uy tín và ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 4911-NQ/ĐUTĐ, ngày 5/9/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam “Về kiểm soát quyền lực và quản trị rủi ro trong công tác cán bộ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam”. Theo đó, quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn về việc kiểm soát quyền lực và quản trị rủi ro là nhằm thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; tạo sự công bằng, đảm bảo đoàn kết, khuyến khích sự sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và vị thế của đơn vị. Đảng ủy Tổng công ty đã quán triệt tinh thần của các Nghị quyết và hướng tới: Xây dựng đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp nâng cao tính Đảng và ý thức tuân thủ pháp luật; trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, đảm bảo sản xuất kinh doanh hiệu quả; xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, quản lý các cấp của Tổng công ty đạt các tiêu chí: Chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức tốt, đủ năng lực chuyên môn, năng lực quản trị; bảo đảm nguồn cán bộ đủ năng lực để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận sự chuyển giao, thay thế các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp một cách vững vàng; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ để góp phần xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, quản lý cấp 2 cấp 3 giai đoạn 2021- 2025 đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu nhiệm vụ mà Nghị quyết của Tập đoàn đã đề ra; xây dựng, ban hành bộ tiêu chí đánh giá, quản trị rủi ro trong công tác cán bộ của Tổng công ty để phòng ngừa, xử lý hiện tượng lạm quyền, lộng quyền, chuyên quyền trong công tác cán bộ.

Để thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực và quản trị rủi ro trong công tác cán bộ; nâng cao tính Đảng và ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm và sự gương mẫu của người đứng đầu, Đảng ủy Tổng công ty cũng đã đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Đó là việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và người lao động, nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, sự cần thiết của việc kiểm soát quyền lực và quản trị rủi ro trong công tác cán bộ của Tổng công ty; xây dựng và hoàn thiện các quy chế, quy định để kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn phải được ràng buộc bằng trách nhiệm, quyền lực phải được kiểm soát bằng chính quyền lực; minh bạch, công khai về nhu cầu, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ; quy định chặt chẽ và thực hiện đúng, nghiêm túc các tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục bổ nhiệm cán bộ các cấp, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong công tác cán bộ.

Năm là, tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 26-7-2016 của Ban Bí thư về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Tổng công ty đã xác định đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Vì vậy, hàng năm Đảng ủy đã ban hành các Kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Đảng ủy còn xây dựng và ban hành và hướng dẫn thực hiện các đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Đại hội Đảng toàn quốc. Việc chỉ đạo sát sao từ Đảng ủy Tổng công ty và đăng ký, cam kết tự rèn luyện, học tập theo phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh từ các đồng chí trong Ban Chấp hành đã lan tỏa và trở thành nội dung không thể thiếu của mỗi cán bộ, đảng viên trong bản đăng ký chương trình công tác của cá nhân hàng năm. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã chủ động, sáng tạo trong triển khai Cuộc vận động dưới nhiều hình thức phong phú phù hợp với đặc thù của từng đơn vị như: Thực hiện lồng ghép với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; sử dụng áp phích trên các bảng tin nội bộ của đơn vị; tổ chức hoạt động “Về nguồn” nhân dịp Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức Hội nghị chuyên đề nghe nói chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thành lập tủ sách Hồ Chí Minh;... để cán bộ, đảng viên có cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm áp dụng vào thực tiễn đơn vị.

Việc triển khai và thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 26-7-2016 của Ban Bí thư về việc “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt hiệu quả cao tại Đảng bộ Tổng công ty Hạ tầng mạng đã được Chính phủ ghi nhận và tặng Bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2019 của Đảng bộ Tông công ty Hạ tầng mạng.
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá xếp loại tập thể lãnh đạo, quản lý, cá nhân cán bộ, lãnh đạo quản lý năm 2019 của Đảng bộ Tông công ty Hạ tầng mạng.

Sáu là, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ cần nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng.

Đảng ủy Tổng công ty xác định cùng với việc thực hiện các giải pháp đã nêu trên, công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, khoa học và hiệu quả. Cụ thể là: Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị, Quy định của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nhiệm vụ, chất lượng các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn, tài sản của Tổng công ty/Tập đoàn nhất là ở các lĩnh vực phức tạp; cần quy trình hóa trong kiểm tra, giám sát thường xuyên theo vụ việc; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra công tác đảng đối với các cấp ủy trực thuộc để các tổ chức cơ sở đảng chủ động thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát phải kết hợp chặt chẽ với công tác tuyên truyền, công tác thanh tra pháp chế của Tổng công ty để không những đảm bảo cho chủ trương, đường lối của Đảng được xác định đúng đắn, chính xác và được chấp hành triệt để, mà còn là biện pháp cơ bản, quan trọng để quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời là biện pháp hữu hiệu để khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Việc nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng, do vậy việc triển khai thực hiện đồng bộ những giải pháp trọng tâm nêu trên phải được tiến hành tích cực, kiên quyết, liên tục với quyết tâm chính trị và sự thống nhất cao của toàn Đảng bộ nhằm sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng công ty, tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty khóa II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. /.

Nguyễn Bá Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng công ty Hạ tầng mạng

.
.
.
.