.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG THỰC HIỆN THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2021

Thứ Hai, 13/09/2021|18:01

Triển khai các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2021, ngày 26/01/2021, Đảng ủy Tổng công ty Hạ tầng mạng (NET) đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 206-NQ/ĐUVNPT Net “Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021”. Đây là Nghị quyết chuyên đề thứ sáu của Đảng bộ VNPT Net nhiệm kỳ 2020-2025.

Đề cập các quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng uỷ TCT xác định: Phát huy kết quả đạt được và kinh nghiệm đã tích luỹ gần 6 năm qua, các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức đoàn thể từ Tổng công ty đến cơ sở tập trung làm tốt công tác dự báo, phân tích, đánh giá đúng tình hình; nhận định điều kiện thuận lợi và cơ hội; xác định rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; nâng cao hiệu quả, hiệu lực của công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tập trung, sâu sát, quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp tục tạo chuyển biến tích cực về  hiệu quả hoạt động của từng Ban, từng đơn vị, từng lĩnh vực công tác. Thực hiện tốt phương châm: Đoàn kết – Kỷ cương – Sáng tạo – Chất lượng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, đề cao trách nhiệm, sự gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu; phát huy và tôn vinh sự sáng tạo và trách nhiệm; thực hiện nghiêm túc kỷ cương - kỷ luật; tranh thủ thời cơ, huy động mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Năm 2021, Đảng bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu:Trong công tác xây dựng Đảng: trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95 % số đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Kết nạp 30 đảng viên mới trở lên. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh, xuất sắc. Hoàn thành có chất lượng tốt công tác học tập, quán triệt và triển khai các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ đảng cấp trên.

Về thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tổng doanh thu: 9.843 tỷ đồng; chênh lệch thu chi: 377 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư: 8.880 tỷ đồng.

Về chiến lược: Chuyển hoá các hành động chiến lược VNPT 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT. Phát triển hạ tầng số đi trước một bước, tạo cơ sở phát triển các chương trình ứng dụng, các giải pháp và dịch vụ. Triển khai công nghệ 5G theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 và yêu cầu thực tế.

Phát triển mạng lưới: Phát triển mới khoảng 1.500 cơ sở hạ tầng; bổ sung khoảng 2.500 thiết bị 4G. Mở rộng mạng VN2, mạng MAN-E, mạng OLT-GPON đáp ứng phát triển mới 1 triệu thuê bao FTTH và 3,5 triệu thuê bao MyTV. Nâng dung lượng của các Ring vùng (Bắc, Trung, Nam) thêm 7.310 Gb/s; nâng dung lượng truyền dẫn liên tỉnh/backbone thêm 3.600 Gb/s. Triển khai hơn 1.930 km cáp quang đến năm 2022. Tăng cường dung lượng kết nối Internet quốc tế cáp biển thêm 1.206 Gb/s, nâng tổng dung lượng lên khoảng 6.845 Gb/s. Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng tuyến cáp biển mới SJC-2 với dung lượng 2,2 Tb/s.

Các chỉ tiêu cơ bản về chất lượng: Độ khả dụng của các hệ thống đảm bảo và vượt chỉ tiêu chất lượng Tập đoàn giao. Toàn bộ VNPT T/TP đạt mức 3 điểm QoS/QoE trở lên, 80% số đơn vị đạt trên mức 4 điểm trở lên. Tiết giảm 10% chi phí vận hành khai thác. Tỷ lệ nghẽn băng thông mạng truyền tải, băng rộng dưới 3%. Trải nghiệm khách hàng về tốc độ Data mạng 4G tăng 20%.

Chuyển đổi số tập trung vào 4 lĩnh vực: Doanh nghiệp số, Vận hành số, Khách hàng số, Công nghệ. 

Phát triển nguồn nhân lực: Tiếp tục phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ, đặc biệt là nhân sự quản lý, chuyên gia các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật mới; giảm tỷ trọng lao động gián tiếp.

Thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, Nghị quyết nêu rõ 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đó là: 1) Đầu tư, phát triển hạ tầng mạng theo quy hoạch với công nghệ hiện đại, đồng bộ, vững chắc, an toàn, kịp thời và hiệu quả. Tổ chức tốt khâu quản lý, vận hành và khai thác; 2) Hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến theo định hướng chiến lược VNPT 4.0; tiếp tục hoàn thiện, tối ưu mô hình tổ chức sản xuất. 3) Thực hiện chuyển đổi số tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng tạo; 4) Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn, vật tư, thiết bị, giảm vật tư tồn kho và chi phí Opex/Capex. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý sử dụng vốn, tài sản. 5) Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp của đội ngũ lao động; tối ưu hoá cơ cấu, số lượng lao động; nâng cao năng suất, chăm lo việc làm, đời sống của người lao động. 6) Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng; xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể vững mạnh. 7) Lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tổ chức tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua, phong trào lao động sáng tạo; tổ chức hội nghị người lao động; duy trì công tác đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động, xây dựng môi trường hài hoà, ổn định.

Để bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ hướng tới hoàn thành các mục tiêu đề ra, Nghị quyết đã đề ra 13 giải pháp thuộc công tác xây dựng Đảng, 12 giải pháp lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và lãnh đạo các tổ chức quần chúng.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc căn cứ nội dung Nghị quyết này xây dựng Chương trình hành động; chỉ đạo các chi bộ đưa vào nội dung sinh hoạt hàng tháng, đánh giá kết quả thực hiện; đôn đốc, giám sát quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện./.

Đinh Hồng Quang, UV BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy, Bí thư Chi bộ VP TCT

.
.
.
.