.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ SƠN BÌNH THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG

Thứ Hai, 08/11/2021|19:22

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam vào những năm hai mươi của thế kỷ XX. “Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc”.

Trải qua nhiều năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình. Đó là những thành tựu Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được, song bên cạnh đó cần phải không ngừng xây dựng Đảng vững mạnh để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh: “Đảng là gồm các đảng viên mà tổ chức nên. Mọi công việc của Đảng đều do đảng viên làm. Mọi nghị quyết của Đảng đều do đảng viên chấp hành. Mọi chính sách của Đảng đều do đảng viên mà thấu đến quần chúng. Mọi khẩu hiệu, mọi kế hoạch của Đảng đều do đảng viên cố gắng thực hiện”. Như vậy, Đảng viên là nhân tố cơ bản cấu thành các tổ chức Đảng và toàn Đảng. Chất lượng đội ngũ đảng viên quy định chất lượng các tổ chức đảng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng. Vai trò lãnh đạo, uy tín của Đảng đối với xã hội do phẩm chất, năng lực và trình độ của mỗi đảng viên tạo thành.

Cùng với sự phát triển của sự nghiệp cách mạng, đại đa số đảng viên được rèn luyện, thử thách trong trường kỳ cách mạng gian khổ nên đã có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu và con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Họ đã năng động, sáng tạo, hăng hái thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và không ngừng nâng cao trình độ kiến thức, năng lực quản lý kinh tế, quản lý xã hội. Số đông cán bộ đảng viên luôn tu dưỡng đạo đức, phẩm chất cách mạng, giữ gìn lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh.

Từ trước đến nay, nhất là trong thời kỳ đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, nhiệm vụ có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta, chế độ ta. Từ Đại hội VI của Đảng đến nay, không có nhiệm kỳ nào Trung ương Đảng không có nghị quyết về xây dựng Đảng. Cụ thể là: Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng, bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI”; Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VII) về “Một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng”; Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2 - khoá VIII) về “Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khoá IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, lãng phí”; Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X): “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”…

Theo đó, chúng ta tiến hành công tác xây dựng Đảng thường xuyên, liên tục trong nhiều nhiệm kỳ, nhiều cuộc vận động với nhiều biện pháp cơ bản và quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ta, đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới. Qua thực tiễn, Đảng ta ngày càng tiến bộ và trưởng thành.

Công ty Xăng Dầu Hà Sơn Bình là đơn vị trực thuộc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam. Sau nhiều năm hình thành và phát triển Công ty đã ngày càng khẳng định uy tín và vị thế trong ngành xăng dầu Việt Nam. Phòng kế toán - tài chính của Công ty bao gồm 12 người trong đó có 5 đảng viên, sinh hoạt tại Chi bộ 1 thuộc Đảng bộ Công ty. Tất cả cán bộ, đảng viên trong Phòng đều có tinh thần đoàn kết cùng nhau thực hiện công việc chung hoàn thành nhiệm vụ của phòng, góp phần thực hiện tốt nhiêm vụ của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. Cán bộ đảng viên phòng KT-TC nêu cao có tinh thần tự phê bình và phê bình, coi đó là một nội dung quan trọng, là một biện pháp hữu hiệu để giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên. Giữ vững bản lĩnh chính trị của người đảng viên trong thời đại cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 và việc ứng dụng công nghệ cao trong các hoạt động chuyên môn. Bản lĩnh chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên là sản phẩm của quá trình giáo dục, bồi dưỡng, học tập và rèn luyện thường xuyên, kiên trì, bền bỉ trong cuộc sống của mỗi người. Đảng viên luôn coi việc học tập lý luận chính trị là công việc quan trọng, cần thiết, cấp bách, thường xuyên và lâu dài.

Về tầm quan trọng của công tác tư tưởng, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Công việc thành hay bại một phần lớn là do nơi tư tưởng”. Trong thực tiễn hoạt động của chi bộ, công tác chính trị, tư tưởng đã góp phần định hướng nhận thức, ý thức chính trị xây dựng và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng, từ đó mỗi cá nhân tự giác thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng mà Đảng ta đã đề ra. Cán bộ, đảng viên và quần chúng của Chi bộ luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, có niềm tin, tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc thông qua các buổi sinh hoạt kỉ niểm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương, của ngành; có tinh thần trách nhiệm, tận tụy trong xử lý công việc, có ý thức nâng cao chất lượng tham mưu trong lĩnh vực Ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệmvụ được giao trên mỗi cương vị công tác.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; cấp ủy Chi bộ thường xuyên quán triệt các văn bản, nghị quyết trong nhiệm kỳ về công tác chính trị, tư tưởng.

Các cán bộ đảng viên trong phòng Kế toán - tài chính Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình đều nhận thức được vai trò tiên phong của Đảng, có ý thức xây dựng Đảng. Việc xây dựng Đảng chúng tôi nghĩ là bắt đầu từ những việc nhỏ như hoàn thành tốt công việc hàng ngày, có tinh thần đoàn kết nhất trí để hoàn thành nhiệm vụ chung. Ngay cả trong tư tưởng, suy nghĩ cũng đã có tinh thần xây dựng Đảng bằng việc thấm nhuần tư tưởng của Đảng Cộng sản. Chấp hành nghiêm túc quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực để bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt các quy định của cơ quan, của địa phương nơi cư trú. Xác định ý thức tích cực, tự giác tự học, tự nâng cao kiến thức về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác qua các lớp tập huấn, các lớp bồi dưỡng, nghiên cứu tài liệu, tham khảo đồng nghiệp,...     

Chúng tôi thấy rằng việc xây dựng đảng phải chú ý tới vấn đề về đạo đức, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định một đảng chân chính phải là đảng tiêu biểu về đạo đức, vì vậy Người đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đạo đức của Đảng. Mỗi đảng viên phải thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Giáo dục đạo đức cách mạng là một nội dung quan trọng trong việc tu dưỡng, rèn luyện cán bộ, đảng viên gắn với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, nhằm làm cho Đảng ta luôn thực sự trong sạch, xứng đáng vị trí, vai trò là một đảng cầm quyền.

Cán bộ, đảng viên trong phòng kế toán tài chính Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình nhận thức được là xây dựng Đảng còn được thể hiện ở việc có ý thức thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống lãng phí, tham nhũng, quan liêu. Đồng thời kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực khác trong ngành. Luôn có ý thức giữ gìn tư cách, đạo đức, tính tiên phong của người đảng viên trong tác chuyên môn. Không vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và những điều Đảng viên không được làm theo quy định số 19-QĐ/TW ngày 03/01/2002 của Bộ Chính trị. Chúng tôi nhận thức được rằng để có một tập thể mạnh thì phải có cá nhân mạnh. Để có một chi bộ mạnh, đảng bộ mạnh thì phải có những đảng viên mạnh mẽ, xuất sắc. Vai trò của cá nhân trong tập thể rất quan trọng, để có một tập thể xuất sắc phải có nhiều cá nhân xuất sắc, ý thức được điều này tất cả mọi người đều phải cố gắng. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Nhận thức rõ tầm quan trọng to lớn của công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Sự tồn tại và phát triển của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở nước ta hiện nay và lâu dài. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, sức chiến đấu, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Chúng tôi những cán bộ và đảng viên trong phòng Kế toán tài chính của Công ty Xăng Dầu Hà Sơn Bình sẽ luôn cố gắng phấn đấu rèn luyện bản thân, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, đảng viên gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự bồi dưỡng bản thân, tìm ra những ưu điểm để phát huy, có các biện pháp khắc phục, sửa chữa sai lầm, yếu kém, khuyết điểm một cách thiết thực, hiệu quả. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chính sách và tổ chức của đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong đảng. Để mỗi người là một cá nhân tốt, cả tập thể là một tập thể mạnh góp phần xây dựng chi bộ vững mạnh, đảng bộ vững mạnh.

Nguyễn Thị Thanh Hà, Công ty Xăng Dầu Hà Sơn Bình

.
.
.
.