.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thứ Hai, 08/11/2021|16:46

Trải qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991), Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta đã và đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó có tệ tham nhũng. Tham nhũng là căn bệnh của bộ máy quyền lực, là một trong những nguyên nhân tạo ra sự trì trệ, làm giảm tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, làm cho bộ máy nhà nước hoạt động kém hiệu lực, hiệu quả, gây mất lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước, thậm chí đe dọa sự tồn vong của chế độ.

Cùng với lãng phí, tham nhũng ở nước ta đang diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt. Do vậy, Đảng ta khẳng định tham nhũng là: “quốc nạn”, là “giặc nội xâm” và “đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các cấp ủy và tổ chức đảng phải nhận thức sâu sắc tính cấp thiết, lâu dài, phức tạp và khó khăn của cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có quyết tâm chính trị cao, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, liên tục, có hiệu quả từ Trung ương đến cơ sở, trong Đảng, Nhà nước và toàn xã hội”.

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đánh giá công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) ở nước ta trong thời gian qua đã được lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt, toàn diện, đi vào chiều sâu, với quyết tâm chính trị rất cao, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và đạt nhiều kết quả rất quan trọng, rõ rệt, được cán bộ, đảng viên và nhân dân ghi nhận. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, có chiều hướng thuyên giảm. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và PCTN được quan tâm hơn. Nhiều quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước được ban hành, tạo cơ sở chính trị, pháp lý để đẩy mạnh đấu tranh PCTN, vừa để phòng ngừa, ngăn chặn, vừa là căn cứ để phát hiện, xử lý vi phạm, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để tiến tới không thể tham nhũng.

Trong một số cuộc họp gần đây của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhắc đến việc gắn đấu tranh PCTN với phòng, chống tiêu cực. Theo Tổng Bí thư, “tiêu cực” nguy hiểm nhất chính là suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức, lối sống rồi dẫn đến tham nhũng. Còn tham nhũng và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đều là những biểu hiện tiêu cực. Do vậy, ngày 16-9-2021, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đã ký ban hành Quy định số 32-QĐ/TW quy định về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực” thay thế Quy định số 211-QĐ/TW ngày 25-12-2019 của Bộ Chính trị khóa XII về “chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN”. Việc đổi tên Ban Chỉ đạo lần này để mở rộng thêm phạm vi, quyền hạn chính là bước tiến mới trong công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn từ gốc những biểu hiện tiêu cực để ngăn ngừa từ sớm, từ xa các hành vi tham nhũng, đồng thời, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh PCTN, tiêu cực một cách quyết liệt, không ngừng, không nghỉ, làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong hệ thống chính trị nước ta, những người có chức vụ, quyền hạn - là đảng viên, chịu sự kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng và cũng chỉ người có chức, có quyền mới có thể lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi, thực hiện hành vi tham nhũng. Do vậy, trong công cuộc đấu tranh PCTN của Đảng ta, một trong những phương thức, công cụ giúp phát hiện nhanh, sớm và hiệu quả các dấu hiệu tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Thời gian qua, các quy định, quy chế, hướng dẫn về kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng đã được sửa đổi, bổ sung ban hành đảm bảo đồng bộ, thống nhất và chặt chẽ hơn, xác định rõ hơn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát làm cơ sở để xem xét, đánh giá, kết luận, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm và nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Một trong những nội dung về định hướng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là “tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng”. Ngày 28/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Quy định số 22-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng thay thế cho Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Theo đó, Quy định số 22-QĐ/TW đã bổ sung, sửa đổi nhiều nội dung quan trọng đặc biệt là về thẩm quyền của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp và Chi bộ để cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phù hợp, đồng bộ với các quy định hiện nay của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Nước ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hoạt động của hệ thống Ngân hàng ở Việt Nam luôn giữ vị trí quan trọng, đặc biệt là giải quyết vốn, tạo công ăn việc làm để phát triển nền kinh tế quốc dân. Tuy nhiên, thực tiễn đã cho thấy Ngân hàng cũng chính là lĩnh vực dễ xảy ra tình trạng tham nhũng. Tình hình tham nhũng và tội phạm tham nhũng trong lĩnh vực Ngân hàng thời gian qua diễn biến hết sức phức tạp và có xu hướng gia tăng cả về số lượng và mức độ nghiêm trọng, gây thất thoát nhiều tỷ đồng, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, công tác PCTN luôn được ngành Ngân hàng nói chung, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) nói riêng quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

NHPT được thành lập theo Quyết định số 108/2006/QĐ-TTg ngày 19/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở tổ chức lại hệ thống Quỹ hỗ trợ phát triển và là một công cụ của Chính phủ trong việc thực thi chính sách tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. Đảng bộ NHPT là Đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ NHPT hiện chưa phải là Đảng bộ toàn ngành, hiện có 30 tổ chức đảng trực thuộc. Hiện nay, NHPT đang thực hiện “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2021” theo Quyết định 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Để triển khai công tác PCTN, NHPT đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Trung ương qua từng thời kì. Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/BNCTW ngày 20/4/2018 của Ban Nội chính Trung ương, NHPT đã kiện toàn Ban chỉ đạo PCTN của NHPT và do đồng chí Bí thư Đảng ủy NHPT- Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Trưởng ban; các Tiểu ban chỉ đạo PCTN tại các Sở giao dịch/Chi nhánh do người đứng đầu cấp ủy làm Trưởng Tiểu ban để tổ chức thực hiện công tác này trong toàn hệ thống.

Từ khi thành lập đến nay, Ban chỉ đạo PCTN của NHPT đã phát huy vai trò trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện công tác PCTN trong hệ thống như: Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo; xây dựng và tổ chức triển khai các Kế hoạch hành động hằng năm về công tác PCTN; định kỳ hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTN với các cơ quan chức năng; tổ chức sơ kết, tổng kết công tác triển khai thực hiện PCTN trong toàn hệ thống, làm cơ sở để định hướng hoạt động cũng như nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu về công tác PCTN của thời gian tới đạt hiệu quả hơn. Ban chỉ đạo, các thành viên Ban chỉ đạo hoạt động theo đúng yêu cầu nhiệm vụ quy định tại Quy chế và các hướng dẫn liên quan, thực hiện đúng chương trình công tác và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo NHPT.

Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHPT và các cấp ủy Đảng luôn xác định công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng, vừa mang tính cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Do đó, song song với việc quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị, NHPT đã chỉ đạo khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện công tác PCTN và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên một số mặt công tác như: 

Đảng ủy NHPT thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, các đơn vị trong hệ thống thực hiện việc quán triệt, học tập và phổ biến sâu rộng các các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy chế, quy định của ngành Ngân hàng và của NHPT về công tác PCTN và tội phạm đến toàn thể cán bộ nhân viên và người lao động. Bên cạnh việc phổ biến, tuyên truyền tại các buổi sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, Hội nghị sơ kết, tổng kết, NHPT đã chỉ đạo Tạp chí ngành, website https://vdb.gov.vn và các đơn vị có liên quan tuyên truyền các quy định của pháp luật về PCTN; đưa tin phản ánh các hoạt động công khai cải cách thủ tục hành chính và các hành vi, vụ việc có dấu hiệu tiêu cực. Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN đã giúp nâng cao nhận thức, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, người đứng đầu đơn vị về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác PCTN. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ, nhân viên nắm bắt được các quy định của pháp luật về PCTN để từ đó chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và của NHPT trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như thực hiện chức năng giám sát, phản biện.

Bên cạnh việc hoàn thiện các cơ chế, sửa đổi, bổ sung, thay thế theo thẩm quyền các quy chế, quy trình đối với các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, NHPT đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng, các quy định của pháp luật về PCTN, tiêu cực bằng việc xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản về PCTN, lãng phí hoặc có liên quan đến PCTN, lãng phí áp dụng trong hệ thống NHPT như: quy định về công tác kiểm soát thủ tục giải quyết công việc của NHPT; quy định về chế độ làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở tại NHPT; triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chế độ chi tiêu nội bộ; quy định tiêu chuẩn, định mức trong hoạt động; các quy định liên quan công tác cán bộ, tiền lương; quy định về kê khai tài sản, thu nhập; báo cáo tình hình khiếu nại, tố cáo, nhận quà tặng theo quy định; sắp xếp tổ chức thành các Chi nhánh khu vực...

Trong công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực, Đảng ủy NHPT đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của cấp ủy, Ủy ban kiểm tra (UBKT) cấp trên đến các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ NHPT. Ngay từ đầu mỗi năm đã xây dựng các kế hoạch hành động, chương trình công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực. Sau đại hội nhiệm kỳ III (2020-2025) đã ban hành chương trình kiểm tra, giám sát của nhiệm kỳ và năm 2021 của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy và UBKT của các đảng ủy cơ sở nghiên cứu, ban hành chương trình hành động, kế hoạch kiểm tra, giám sát đảm bảo thiết thực, hiệu quả với phương châm giám sát phải mở rộng; kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình, tổ chức của đơn vị.

Về phía chính quyền, Tổng Giám đốc NHPT đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; chỉ đạo các đơn vị chuyên môn giúp việc xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ hàng năm, có định hướng lồng ghép giữa kiểm tra nghiệp vụ và tình hình thực hiện PCTN trong nội bộ. Các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT và của chính quyền đều được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các với các cơ quan Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán trong việc thực hiện kiểm tra, kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại NHPT hay phối hợp với các cơ quan công an, cảnh sát điều tra trong việc cung cấp thông tin, làm rõ những vụ việc vi phạm, có dấu hiệu vi phạm… cũng được chỉ đạo sát sao nhằm kịp thời phát hiện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, sai phạm trong hoạt động của NHPT; đồng thời, thường xuyên chỉ đạo theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc khắc phục các tồn tại, sai sót hoặc xử lý các vi phạm xảy ra tại các đơn vị trong hệ thống.

Trong thực hiện các nhóm giải pháp về PCTN, NHPT đã chú trọng trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện, đạt được các kết quả cụ thể:

- NHPT thực hiện công khai, minh bạch tổ chức và hoạt động của cơ quan, đặc biệt là các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và quy chế, quy trình nghiệp vụ của NHPT về cho vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước, cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ.

- Chấp hành đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ về thực hiện các tiêu chuẩn, định mức, chi đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản nội ngành; công tác tuyển dụng , hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo… đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

- Ban hành các văn bản về Quy định mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy với HĐQT, Tổng Giám đốc; Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy; Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế làm việc của Tổng Giám đốc NHPT và bộ máy giúp việc; phân công nhiệm vụ của Tổng Giám đốc và các Phó Tổng giám đốc NHPT; Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy và các đơn vị có chức năng tham mưu, giúp việc Đảng ủy, các đơn vị có liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; các Quy tắc ứng xử trong cơ quan…làm cơ sở để cán bộ, nhân viên trong hệ thống thực hiện theo quy trình xử lý nghiệp vụ nhằm ngăn chặn các hành vi nhũng nhiễu, vụ lợi.

- Ban hành quy định về công tác tổ chức và cán bộ. Thực hiện công khai quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm, phân cấp quản lý cán bộ về tuyển dụng, điều động, đào tạo, nâng lương, tiêu chuẩn đối với cán bộ, nhân viên. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, nhân viên được thực hiện theo quy định phù hợp với giai đoạn cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu.

- Tập trung cải cách thủ tục hành chính trong giao dịch với khách hàng, đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ; xây dựng và vận hành phần mềm nội bộ VDB Online trong toàn hệ thống; tham gia trực tiếp hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng quốc gia của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Citad); hợp tác, kết nối thanh toán song phương, đa phương với các ngân hàng thương mại. Các chương trình thanh toán cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt của khách hàng và của nội bộ ngân hàng cũng như việc quản lý và kiểm soát hoạt động thanh toán trong toàn hệ thống. Trong quá trình thực hiện thanh toán, NHPT vẫn đang từng bước nâng cấp và không ngừng hoàn thiện hệ thống thanh toán nội bộ và hệ thống thanh toán song phương, đa phương với các ngân hàng đối tác. NHPT đã triển khai áp dụng phần mềm eDocman – Hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc, nhằm tăng hiệu quả, chất lượng đối với công tác điều hành hoạt động của ngân hàng. Đảng ủy NHPT triển khai quán triệt việc học tập theo Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng ủy Khối DNTW về thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống NHPT.

- Ban hành các Quyết định quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại NHPT; việc tổ chức triển khai các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập được thực hiện một cách nghiêm túc, thực chất, khoa học, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu, liêm khiết trong đội ngũ lãnh đạo, phòng ngừa, ngăn chặn những hành vi lạm dụng, lợi dụng, nhũng nhiễu, vụ lợi trong hoạt động công vụ, từ đó góp phần quan trọng giúp các đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Là một tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, Đảng bộ NHPT luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy khối trong mọi mặt công tác xây dựng đảng nói chung và công tác phòng chống tham nhũng nói riêng. Nhận thức tầm quan trọng của công tác PCTN, chính quyền và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ NHPT đã thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phòng ngừa tham nhũng, kịp thời tổ chức phổ biến, học tập, tuyên truyền giáo dục và quán triệt thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện PCTN; chỉ đạo xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn…; tổ chức công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị; tổ chức thực hiện kê khai minh bạch tài sản, thu nhập. Vì vậy, trong thời gian qua chưa để xảy ra tình trạng tham nhũng trong đội ngũ cán bộ, nhân viên, đảng viên.

Hiện nay, NHPT đang trong giai đoạn thực hiện “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2021” với nhiều khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với những cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, cả hệ thống NHPT đã và đang vào cuộc với một tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất ý chí cao đã đem lại nhiều kết quả trong đó có công tác PCTN. Trong thời gian tới. để nâng cao hiệu quả công tác PCTN, NHPT cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp như sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động của NHPT các quan điểm, quy định, nhiệm vụ giải pháp của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực, trước hết là người đứng đầu và tập thể lãnh đạo đơn vị. Công tác tuyên truyền phải chủ động công khai, cung cấp thông tin, định hướng tuyên truyền về PCTN, tiêu cực nhất là về kết quả kiểm tra, kiểm soát, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm; thường xuyên đăng tải thông tin, gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong công tác PCTN, tiêu cực. Bảo vệ khen thưởng, động viên những người tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực đồng thời xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu trong dư luận.

Hai là, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực tại đơn vị mình; tập trung xây dựng các chuyên đề, kế hoạch về công tác PCTN, tiêu cực để triển khai thực hiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và các hành vi bao che, dung túng, cản trở việc chống tham nhũng, lãng phí; công khai kết quả xử lý kỷ luật đảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động có sai phạm; phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cục ở đơn vị mình phụ trách. Hằng năm, căn cứ kết quả công tác PCTN, tiêu cực để xác định tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và của đảng viên, cán bộ, nhân viên, người lao động; là một trong những tiêu chí để đánh giá, quy hoạch, bố trí sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ.

Ba là, tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong đơn vị như: Thực hiện công khai, minh bạch trong mọi hoạt động của đơn vị. Tuân thủ, chấp hành các định mức, tiêu chuẩn; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn tại đơn vị theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, rà soát, tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, quy định của NHPT nhằm tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất làm cơ sở thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao và công tác PCTN, tiêu cực. Thực hiện các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp và các quy định về kiểm soát xung đột lợi ích. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn. Thực hiện quy định về việc cung cấp thông tin và tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, đoàn thể trong công tác PCTN, tiêu cực.

Bốn là,  thực hiện nghiêm công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập để phòng ngừa tham nhũng: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập; nghiêm túc triển khai công tác kê khai tài sản, thu nhập; thực hiện kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn theo đúng quy định của NHPT.

Năm là, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí như: Tăng cường quản lý các chi phí đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn chủ sở hữu, vốn huy động ngay từ khâu phân bổ và trong quá trình điều hành, tuân thủ đúng nguyên tắc, đúng quy định; tăng cường phân cấp, ủy quyền trong việc thực hiện quản lý, giải quyết công việc; việc mua sắm tài sản đúng quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch; thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng bộ máy làm việc tỉnh gọn, góp phần tiết kiệm chi phí, nâng cao thu nhập của cán bộ, nhân viên để có điều kiện đảm bảo cuộc sống.

Sáu là, công tác kiểm tra, giám sát phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện và công khai, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc như: Mua sắm, đấu thầu trong nội bộ, thẩm định, cho vay... Công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo hiệu quả, tránh chồng chéo, hình thức, gây phiền hà cho đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tổ chức và cán bộ; chú trọng kiểm tra, giám sát cán bộ lãnh đạo các cấp và cán bộ được quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo; cán bộ, đảng viên có biểu hiện tham nhũng, nhiều đơn thư phản ánh, tố cáo tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về việc chấp hành nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng. Tiếp nhận và kịp thời xử lý đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến dấu hiệu tham nhũng phục vụ cho việc phát hiện, xử lý những hành vi tham nhũng theo thẩm quyền; trường hợp không thuộc trách nhiệm giải quyết thì kịp thời chuyển cho cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Bảy là, NHPT tiếp tục triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 31/7/2019 theo chương trình, kế hoạch đã ban hành; hoàn thiện Đề án về mô hình tổ chức hoạt động của NHPT sau năm 2021 phù hợp với tình hình thực tế. Tiếp tục nghiên cứu và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về việc đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản pháp luật, để NHPT có khung pháp lý đầy đủ thực hiện Đề án. Hoàn thiện hệ thống văn bản quản trị nội bộ; tiếp tục cải cách quy chế, quy trình nghiệp vụ và bộ thủ tục giải quyết công việc để phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý và giảm thiểu nguy cơ xảy ra tham nhũng. Đảm bảo cân đối nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu giải ngân và đảm bảo thanh khoản; triển khai quyết liệt công tác xử lý nợ xấu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy chế, quy định của NHPT; thực hiện cho vay vốn theo các quy định của NHPT.

PCTN, lãng phí, tiêu cực là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân. Chính vì vậy, Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHPT luôn nhận thức sâu sắc về sự phức tạp và vô cùng khó khăn của công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực cũng như quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng ta: “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn”.

Thời gian tới, thời cơ, thách thức đối với NHPT đều rất lớn, đan xen, chuyển hóa lẫn nhau, Đảng ủy, Ban lãnh đạo NHPT tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm và nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để một mặt hoàn thành mọi nhiệm vụ, kế hoạch, từng bước hoàn thiện được mô hình tổ chức và hoạt động của hệ thống, phấn đấu thực hiện thành công “Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của NHPT giai đoạn 2019-2021”; một mặt nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCTN, góp phần cùng Đảng và Nhà nước ta ngăn chặn, đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh./.

Phòng Tổng hợp - Ban KTGS, NHPT VN

Tài liệu tham khảo:

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2006,  tr. 286 - 287

Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2008 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; Kết luận 10-KL/TW ngày 04/4/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí "; Quy định số 01-QĐi/TW ngày 10/5/2018 về trách nhiệm và thẩm quyền của ủy ban kiểm tra trong công tác phòng, chống tham nhũng. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013;  Luật tố cáo năm 2018; Luật quản lý, sử dụng công tài sản năm 2017;  Luật đấu giá tài sản năm 2016…

Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH TƯ về thi hành chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý; Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm…

Quy định số 30-QĐ/TW ngày 26/7/2016 của BCH TƯ về thi hành chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của BCH TƯ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 85-QĐ/TW ngày 23/5/2017 của Bộ Chính trị về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị Ban Bí thư quản lý; Quy định số 86-QĐ/TW ngày 01/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng; Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm; Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm…

Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.2, tr 250

.
.
.
.