.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

THẾ HỆ ĐẢNG VIÊN TRẺ BIDV – CHI NHÁNH BA THÁNG HAI ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG VÀ KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH HẠNH PHÚC

Thứ Tư, 10/11/2021|21:17

Với mỗi người dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là biểu tượng ngời sáng về đạo đức cách mạng, tấm gương hi sinh, hiến dâng trọn đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người không chỉ đấu tranh, mưu cầu cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân mà còn để lại cho các thế hệ sau một di sản tinh thần vô cùng quý báu, đó là tư tưởng, là đạo đức, là phong cách Hồ Chí Minh.

Lần đầu tiên trong văn kiện Đại Hội VII của Đảng đã khẳng định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức. Đây cũng là lần đầu tiên “Phong cách Hồ Chí Minh” được nhấn mạnh chính thức trong văn kiện Đại Hội Đảng. Ngày 15/5/2016, Bộ Chính Trị khóa VII đã ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Với trọng tâm là học tập, làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm… với mục tiêu tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ, tình hình thế giới “tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh, phức tạp, khó lường”. Đáng chú ý là vấn đề toàn càu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển nhưng cũng đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, vấn đề cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại diễn ra gay gắt...Trong bối cảnh thế giới phát triển phụ thuộc lẫn nhau, lợi ích quốc gia, dân tộc là nhân tố quyết định để mỗi quốc gia dân tộc tham gia vào các mối quan hệ quốc tế, hội nhập quốc tế thành công. Ngoài tiềm lực kinh tế, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của toàn dân tộc là chỗ dựa và điều kiện căn bản, cốt lõi để mở rộng quan hệ hợp tác, hội nhập quốc tế.

Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hoá, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước

Với Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, thế hệ Đảng viên trẻ Ngân hàng TMCP ĐT&PT Việt Nam (BIDV Ba Tháng Hai ) luôn nhận thức những nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn trong việc học tập, rèn luyện cũng như công tác tại Chi nhánh.

Ý chí và khát vọng được coi là năng lực, phẩm chất (tố chất) của mỗi con người và của cộng đồng dân tộc. Mỗi con người và cộng đồng, người nào có phẩm chất và năng lực này càng nhiều, thì mỗi con người và cộng đồng người đó càng có khả năng phát triển mạnh mẽ và ngược lại; mỗi người và cộng đồng người đó nhất định sẽ là một cộng đồng, quốc gia thịnh vượng phồn vinh và hạnh phúc.

Ý chí trong bài viết này được hiểu là sự kiên quyết, kiên định, kiên trì để cố gắng hoàn thành tốt nhất mục tiêu, mục đích mà mỗi người và cộng đồng người đã đặt ra, cho dù để đạt được nó là rất khó khăn và gặp nhiều thách thức. Cho nên đây là một yếu tố rất quan trọng để mỗi người, mỗi cộng đồng người đạt đến thành công.

Khát vọng, được hiểu là nhu cầu; mong muốn rất chính đáng của mỗi người và cộng đồng người đạt được nguyện vọng, mong muốn chính đáng mà họ đặt ra một cách cháy bỏng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong suốt hơn 60 năm hoạt động cách mạng, Người là biểu tượng trong sáng và rực rỡ nhất về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng về một quốc gia dân tộc Việt Nam có nền kinh tế phát triển nhanh, mạnh để được phồn vinh, nhân dân được ấm no. tự do, hạnh phúc.

Về ý chí tự lực, tự cường

Trước hết, ý chí tự lực là sự kiên quyết, kiên trì, kiên định của mỗi người và của cả cộng đồng người trong việc thực hiện một công việc, nhiệm vụ nhất định. Trong cuộc sống, đối với mỗi người, từ việc nhỏ, như bẻ một cành cây, trói một con gà, nếu không đủ quyết tâm và cố gắng thì cũng không làm được. Còn đối với một cộng đồng, quốc gia, dân tộc cho dù gặp phải việc khó khăn, to lớn, phức tạp như “dời núi”, “lấp biển” nhưng họ có sự quyết chí đến cùng họ vẫn làm được. Điều đó một lần nữa cho chúng ta thấy rằng, bất kỳ công việc nào dù nhỏ hay lớn, dù dễ hay khó nếu chúng ta cố gắng, kiên quyết, kiên trì… tức là chúng ta có ý chí, thì chúng ta đều có thể làm được và làm tốt tất thẩy mọi công việc. Như vậy dựa vào ý chí, cố gắng, quyết tâm của mỗi người, của chính mình, chứ không phải trông chờ, ỷ lại, vào sự giúp đỡ của ai đó, chính chúng ta có thể giải quyết được công việc của chúng ta. Nhà thông thái phương Tây Virginia Woolf có nói: “Không cần phải hối hả; không cần phải lấp lánh; không cần phải là bất cứ ai khác ngoài bạn”. Như vậy ý chí tự lực của chính chúng ta là yếu tố quyết định sự thành công của mọi công việc.

Ý chí tự cường có nghĩa là cũng chính chúng ta, chỉ chúng ta mới làm cho cá nhân mình và cộng đồng dân tộc chúng ta mạnh lên bằng sức mạnh kinh tế, quân sự, văn hoá khoa học kỹ thuật. Cụ thể là kinh tế, chúng ta phải xác định đúng đắn sản xuất ra cái gì? Sản xuất như thế nào? Và bán ở đâu, cho ai có lợi nhất. Về văn hoá khoa học kỹ thuật chúng ta phải biết học hỏi tiếp thu kiến thức nào cho phù hợp với xu hướng thời đại để không bị bỏ lại phía sau thời cuộc. Cuối cùng là phát huy cao độ nội lực và hạn chế thấp nhất rủi ro từ ngoại lực. Cũng giống như chúng ta muốn có một cơ thể khoẻ mạnh, cường tráng thì phải biết ăn – uống – ngủ, nghỉ - tập luyện – phòng bệnh như thế nào? Nghĩa là tự mỗi chúng ta, cộng đồng dân tộc  chúng ta phải tự mình cho chúng ta khoẻ mạnh hơn, chứ không phải có ai đó luôn luôn lo cho sức khoẻ của chúng ta.

Về khát vọng (đất nước) phát triển, phồn vinh, hạnh phúc

Khát vọng cũng như ước vọng, mong muốn. Nhưng khát vọng có “cường độ” mạnh hơn không giống như khi đói cần được ăn, khi khát cần được uống; khác với muốn có bộ quần áo đẹp, cái điện thoại mới… Không một người bình thường nào, quốc gia dân tộc nào trên thế gian này lại không muốn đất nước mình phát triển, phồn vinh, cộng đồng dân tộc mình được sống hạnh phúc. Đây là khát vọng rất chính đáng và biến thành hiện thực trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên thế giới mà chúng ta đã và đang sống lại chứng tỏ điều ngược lại, đó là phần lớn các quốc gia đã không thoả được khát vọng này. Hàng trăm, thậm chí nhiều trăm năm vẫn là quốc gia chậm phát triển, đói nghèo, mất dân chủ, bất hạnh.

Đối với Việt Nam chúng ta, khát vọng đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc từng bước đã được thực thi nhờ vào ý chí tự lực, tự cường của Đảng và Nhà nước ta, nhờ vào dân ta, đặc biệt là đội ngũ thanh niên, những người lao động sáng tạo hiện nay. Đó là một diễm phúc của dân tộc. Cá nhân, dân tộc, cộng đồng nào không có khát vọng… cá nhân, dân tộc, cộng đồng ấy sẽ bị diệt vong.

Tuổi trẻ BIDV Ba Tháng Hai học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển BIDV Ba Tháng Hai ngày càng phát triển vững mạnh

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Thanh niên là rường cột của quốc gia; là tương lai của đất nước”. Trong thư gửi Thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp tết nguyên đán năm 1946, Bác viết “Một năm khởi đầu bằng mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Điều đó chứng tỏ Bác đánh giá rất cao vai trò của thanh niên trong sự phát triển của quốc gia, dân tộc. Cho nên nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng, thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải làm việc chuẩn bị cái tương lai đó. Thanh niên phải rèn ý chí tự lực, tự cường. Vì có ý chí và quyết chí thì:

“Không có việc gì khó,

Chỉ sợ lòng không bền,

Đào núi và lấp biển,

Quyết chí ắt làm nên.”

(Bài thơ Bác tặng đội Thanh niên xung phong 312 làm đường tại xã Cẩm Giang, Bạch Thông, Bắc Cạn, ngày 23/8/1951)

Ngoài việc luyện chí, thanh niên phải thường xuyên luyện tài. Đây là công việc không dễ dàng. Bởi vì, “Thanh niên có ưu điểm là hăng hái, giàu tính xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng. Rất mong toàn thể thanh niên ta ra sức phát triển ưu điểm, và tẩy sạch những khuyết điểm” (Thư gởi thanh niên, tháng 4/1951). Mặt khác thanh niên phải biết khát vọng và không ngừng nuôi dưỡng khát vọng. Đó là khát vọng độc lập cho dân tôc, phát triển kinh tế - xã hội để đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Đó còn là khát vọng dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công  bằng văn minh. Nuôi dưỡng ý chí và khát vọng để dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc là đặc trưng và tiêu chí của người lao động – Thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.

Đối với một Đơn vị hoạt động kinh doanh như BIDV Ba Tháng Hai, thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt, chiếm tỷ trọng đa số trong tổng số cán bộ nhân viên của Chi nhánh. Do đó, Cấp ủy – Ban Giám đốc luôn chú trọng công tác rèn luyện tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đoàn viên thanh niên cũng như CBNV Chi nhánh. Với chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc”, Đảng bộ Chi nhánh nhận thức được rằng mỗi cán bộ Đảng viên – Người lao động Chi nhánh cần rèn luyện bản thân về ý chí, quyết tâm và khát vọng xây dựng Chi nhánh BIDV Ba Tháng Hai ngày càng phát triển và vững mạnh, như vậy mới có thể góp phần đưa thương hiệu BIDV vươn lên tầm quốc tế.

Thế hệ Đảng viên trẻ của Chi nhánh, dưới sự chỉ đạo sát sao của Cấp ủy, Ban Giám đốc đã luôn là lực lượng tiên phong; đi đầu trong mọi hoạt động của Chi nhánh, đặc biệt là trong hoạt động kinh doanh. Xác định những thách thức khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ kinh doanh hàng năm, ngay từ đầu năm, bám sát mục tiêu nhiệm vụ trong tâm của BIDV cũng như của Chi nhánh, mỗi Đảng viên – thanh niên trẻ đã suy nghĩ, tìm tòi và đề xuất nhiều giải pháp, phong trào nhằm phát động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh doanh được giao.

Năm 2021 bám sát phương châm hành động của BIDV là “Kỷ cương – Chất lượng – Chuyển đổi số”, trong đó đẩy mạnh tăng trưởng nền khách hàng và chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện KHKD năm 2021. Chi nhánh Ba Tháng Hai đã đề ra mục tiêu “Top đầu: Bán lẻ - Chuyển đổi số” và “Top đầu: Bán buôn - Chuyển đổi số” với mục tiêu tăng ròng 12.000 KHCN mới và 6.000 KH Smartbanking. Bám sát mục tiêu đó, Thanh niên Chi nhánh Ba Tháng Hai đã phát động “Phong trào Thanh niên 4.0” nhằm phát động tinh thần hăng hái, xung kích, ý thức tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên của thế hệ trẻ Chi nhánh, góp phần hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Phong trào “Thanh niên 4.0” đề ra các bộ chỉ tiêu thi đua trọng tâm tập trung trong việc tăng trưởng nền khách hàng và chiến lược chuyển đổi số, Phong trào “Thanh niên 4.0” đã nhận được sự tham gia tích cực của toàn thể đoàn viên và CBNV Chi nhánh. Mỗi cán bộ, đảng viên đã tự tìm tòi, tự tìm ra giải pháp cho riêng mình, từ đó đã lan tỏa đến toàn thể CBNV Chi nhánh. Kết quả công tác phát triển nền Khách hàng của Chi nhánh đến nay đã đạt được nhiều kết quả “ấn tượng”: phát triển được gần 20.000 KHCN mới , hoàn thành 167% kế hoạch định hướng (12.000 KH); và 19.000 KH đăng ký mới SmartBanking phát sinh giao dịch, hoàn thành 380% kế hoạch định hướng (5.000) và Chi nhánh hiện đang đứng đầu địa bàn TP.HCM và top 5 hệ thống BIDV về kết quả tăng nền KHCN.

Ý chí tự lực tự cường, khát vọng vươn lên không chỉ được thể hiện trong hoạt động kinh doanh mà còn cần có ở mọi mặt hoạt động của Chi nhánh. Cụ thể, trong đợt bùng phát dịch Covid lần thứ 4 tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, Cấp ủy, Ban Giám đốc BIDV Chi nhánh Ba Tháng Hai đã rất nhanh chóng đưa ra các biện pháp phòng chống và ứng phó với dịch bệnh kịp thời với mục tiêu vừa đảm bảo sức khoẻ cho CBNV, vừa đảm bảo hoạt động diễn ra liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn, hướng tới phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ KHKD được giao. BIDV Ba Tháng Hai là một trong những Chi nhánh trên địa bàn tiên phong trong việc triển khai phương án làm việc 3 tại chỗ tại Chi nhánh, nhằm tăng cường phòng chống dịch Covid-19 một cách chặt chẽ hơn, đồng thời đảm bảo sức khỏe cho Cán bộ nhân viên – Người lao động Chi nhánh. Ròng rã hơn 12 tuần làm việc, sinh hoạt tại Chi nhánh, biết bao khó khăn, bất tiện so với cuộc sống bình thường hằng ngày trước đây; nhưng các cán bộ làm việc 3 tại chỗ tại Chi nhánh vẫn luôn giữ vững tinh thần lạc quan, cống hiến, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao. Có thể nói, đây là khoảng thời gian không thể nào quên đối với tất cả anh em, CBNV Chi nhánh; nắm bắt được điều đó Cấp ủy-Ban Giám đốc Chi nhánh đã chỉ đạo Đoàn thanh niên Chi nhánh nhanh chóng phát động nhiều phong trào ý nghĩa nhằm kịp thời động viên tinh thần của cán bộ; nhiều bài thơ, ý văn đã ra đời từ đó - qua cuộc thi viết “BIDV BA THÁNG HAI – TÌNH NGƯỜI GIỮA ĐẠI DỊCH”.

Những lời thơ, ý văn gần gũi nhưng vô cùng ý nghĩa và là nguồn động viên tinh thần hết sức lớn lao cho anh em cán bộ đang làm việc 3 tại chỗ cũng như toàn thể CBNV Chi nhánh trong thời điểm vô cùng khó khăn của dịch bệnh. Cả Thành phố Hồ Chi Minh rơi vào khó khăn, không ngoại trừ một Đơn vị, cá nhân nào. Chúng tôi tự động viên nhau, mỗi cá nhân hãy tự nỗ lực vượt lên chính mình, để cùng nhau vượt qua đại dịch. Chúng tôi đang đứng trước cuộc chiến, cuộc chiến không súng – không đạn bom nhưng cũng vô cùng khốc liệt – CUỘC CHIẾN CHỐNG DỊCH BỆNH COVID. Song song với nhiệm vụ phòng chống dịch, chúng tôi vẫn phải tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh doanh để hoàn thành “mục tiêu kép” đã đề ra. Trong giai đoạn khó khăn nhất, chúng tôi luôn có một niềm tin mãnh liệt, niềm tin về việc chiến thắng dịch bệnh, rồi cuộc sống sẽ lại được bình thường như nó vốn vẫn thế.

Đến thời điểm này, khi dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát, mọi hoạt động tại Chi nhánh đã được diễn ra trong tâm thế “bình thường mới”, chúng tôi vẫn không chủ quan, vẫn luôn nâng cao ý thức trong công tác phòng chống dịch, để bảo vệ những thành quả đã đạt được.

Chúng tôi – những Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam - những CBNV Chi nhánh BIDV Ba Tháng Hai luôn ý thức rằng, mỗi cán bộ Chi nhánh phải luôn nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa; bản thân phải tự rèn luyện, trau dồi, bồi đắp, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng một đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, ý thức tự lực tự cường, khát vọng xây dựng một Chi nhánh BIDV Ba Tháng Hai phát triển, luôn là Chi nhánh chủ lực của địa bàn Tp.HCM và hệ hống BIDV, đóng góp vào sự phát triển ngày càng vững mạnh của BIDV trên thị trường trong nước cũng như quốc tế, bởi chúng tôi hiểu rằng: “nhiều cán bộ tốt sẽ tạo nên một Đơn vị vững mạnh, nhiều Đơn vị vững mạnh thì mới có thể đóng góp xây dựng một đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Chúng tôi những thế hệ đảng viên trẻ của BIDV với ý chí tự lực, tự cường, với trí tuệ và bản lĩnh được tôi rèn, luôn có một khát vọng, một niềm tin sẽ xây dựng BIDV là Ngân hàng mang lại nhiều lợi ích, tiện ích tốt nhất cho khách hàng, cổ đông và người lao động; là Ngân hàng hàng đầu khu vực Đông Nam Á, nằm trong Top 100 Ngân hàng lớn nhất Khu vực Châu Á; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BIDV lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc là sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thực hiện tốt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” là một giải pháp hữu hiệu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực để mỗi cán bộ, đảng viên phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự Tổ quốc, phục sự dân tộc, phục vụ nhân dân, tiếp tục phát triển sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, làm tiền đề căn bản hướng đến năm 2045, khi nước ta kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ đạt mục tiêu “trở thành nước phát triển, thu nhập cao” như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

Trần Thị Trà My, Chi bộ Khối Bán lẻ

Tài liệu tham khảo:

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb CTQG, H, 2021, tập 1, tr. 112.

Thư Bác Hồ gửi thanh niên.

Giáo trình kinh tế chính trị. Nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật

Trích các bài thơ của CB Chi nhánh gửi tham gia cuộc thi viết BIDV Ba Tháng Hai – Tình người giữa đại dịch

.
.
.
.