.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ Ý CHÍ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Thứ Tư, 10/11/2021|21:58

Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống các quan điểm toàn diện, sâu sắc, khoa học về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh đóng vai trò là nền tảng tư tưởng, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn, đã và đang soi đường cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng duy nhất cầm quyền lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Sự lãnh đạo của Đảng hơn 90 năm qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới hiện nay đã đưa đất nước ta đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử, tạo ra “cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Để tiếp tục phát huy những thành tựu đó, Bộ Chính trị thừa hành và ban hành Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng đã biên soạn, ban hành tài liệu chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Vấn đề độc lập cho dân tộc và khát vọng tự do cho Nhân dân là xuất phát điểm, là nguồn gốc của Tư tưởng Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, được nuôi dưỡng bởi những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, có sự tiếp thu các tinh hoa văn hóa nhân loại...

Ý chí tự lực, tự cường trong Tư tưởng Hồ Chí Minh là không phụ thuộc vào lực lượng bên ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ quốc tế; là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; là sự chủ động, chuẩn bị mọi mặt các điều kiện của cách mạng; là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò, sức mạnh của Nhân dân; là quyết tâm bảo vệ và giữ vững nền độc lập dân tộc.

Khát vọng phát triển đất nước phồn vinh,hạnh phúc trong Tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; là thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm no cho Nhân dân; là xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có kế hoạch với sự đồng lòng của Chính phủ và người dân; phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ ngoại lực, có chính sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài; luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn để đưa ra những quan điểm, chủ trương phù hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác...

Những tư tưởng, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một Việt Nam hùng cường tiếp tục được toàn Đảng, toàn dân tộc từng bước hiện thực hóa trong công cuộc xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa, công cuộc đổi mới phát triển đất nước trong 35 năm qua và trong những chặng đường tiếp theo. Kết quả, thành tựu đem lại “rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật”, như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.

Đại hội XIII của Đảng đã xác định các quan điểm chỉ đạo công cuộc đổi mới hiện nay, trong đó nhấn mạnh: Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam, bồi dưỡng sức dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực... thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Kể từ cuối năm 2019 cho đến nay, từ khi lịch sử nhân loại ghi nhận chủng virus mới với tên gọi Covid-19 thì dịch bệnh gây ra bởi các chủng virus này đã và đang diễn ra hết sức phức tạp không chỉ riêng đối với đất nước Việt Nam mà dịch bệnh đã ảnh hưởng hết sức nghiêm trọng đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội, con người trên toàn thế giới.

Thành công của nước ta trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được thế giới ghi nhận nhưng trước biến chủng Delta cực kỳ nguy hiểm bởi chúng có đặc điểm sinh học rất khác biệt so với các biến chủng trước đó. Nồng độ virus trên dịch hầu họng của bệnh nhân cao gấp 1.000 lần so với biến thể trước. So với các chủng trước thì chủng virus Delta này có tỉ lệ lây nhiễm bệnh cao hơn, chu kỳ lây nhiễm sớm hơn, lượng virus phát triển rất nhanh hơn. Đặc biệt, trong thực tế, các bệnh nhân có thể lây cho người khác mà không có dấu hiệu triệu chứng; người bệnh không có triệu chứng nhưng khi chuyển nặng lại rất nhanh…. Vì vậy mà Việt Nam đã phải đối mặt với vô vàn những khó khăn kể từ làn sóng dịch bệnh lần thứ tư, tính từ ngày 27/4/2021. Cũng như các nước trên thế giới, chúng ta cũng có lúc bị động, lúng túng vì biến chủng Delta cực kỳ nguy hiểm. Chủng mới, tình hình mới mà biện pháp cũ thì hiệu quả thấp.

Trước tình hình đó, khó khăn lớn nhất của nước ta hiện tại là nạn dịch bệnh, việc làm tiên quyết là kiểm soát tốt dịch bệnh để khôi phục nhanh, phát triển nhanh và bền vững cho đất nước.

Đảng và Chính phủ đã huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và đạt kết quả tốt, được cộng đồng quốc tế và nhân dân đánh giá cao, tăng thêm niềm tin trong nhân dân. Sau một thời gian tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch bệnh mà tới nay, trên phạm vi cả nước, tình hình dịch vẫn đang được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực nhất là trong hai tuần gần đây, số ca mắc trong cộng đồng và số ca tử vong liên tiếp giảm. Bước chuyển hướng chiến lược này được đưa ra trên cơ sở đúc rút, tổng kết kinh nghiệm sau gần hai năm chống dịch và tham khảo kinh nghiệm của các nước, đồng thời phải bảo đảm phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam.

Trong mọi hoạt động, có thể thấy rõ Đảng ta luôn đề cao vao trò quan trọng của quần chúng nhân dân. Cụ thể là Đảng luôn xác định lấy xã, phường, thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng, chống dịch. Người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân. Và mọi mục tiêu cũng là vì bảo vệ tài sản lớn nhất của xã hội – chính là người dân.

Dẫu có bao nhiêu khó khăn vẫn phải đảm bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc; Đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế từ sớm, từ xa, ngay tại xã, phường, thị trấn; khi người dân có yêu cầu, phải đáp ứng kịp thời; Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an dân trên địa bàn; Và nhất là cần phải tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân theo và dân làm, cùng với hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả.

Những điều chỉnh trong chiến lược phòng chống dịch đã đem lại sự chuyển dịch tích cực về kết quả đạt được trên thực tiễn. Kể từ giữa cuối tháng 9 thì số ca nhiễm bệnh và số ca tử vong đã giảm, tại 23 địa phương thực hiện giãn cách, tình hình dịch đang từng bước được kiểm soát.

Đợt dịch vừa qua gậy ra những tổn thất rất lớn cho Việt Nam, vẫn còn quá sớm để nói trước đến khi nào chúng ta có thể hoàn toàn kiểm soát được dịch bệnh. Nhưng theo những đánh giá từ các nước khác và từ những chuyên giá thì Việt Nam đã cho thấy sự thành công nhất định khi chuyển hướng chống dịch từ tập trung sang kết hợp hài hòa giữa tập trung và phân cấp trong tổ chức thực hiện, chú trọng sử dụng nguồn lực ở cấp xã, phường, người dân.  Bài học từ kinh nghiệm phản ứng với COVID-19 của các nước trên thế giới cũng đã khẳng định rằng: đoàn kết và bình đẳng là cách tiếp cận tốt nhất để chấm dứt đại dịch. Đại dịch sẽ không kết thúc cho đến khi và chỉ khi sự lây truyền trong cộng đồng được kiểm soát.

Bên cạnh những dấu hiệu khả quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh thì Việt Nam còn đạt được một thành công khác ở lĩnh vực kinh tế, GDP của 9 tháng, ước đạt mức tăng trưởng 1,42% trong khi các nước trong khu vực và thế giới kinh tế suy giảm, thậm trí là âm. Đây là kết quả rất đáng ghi nhận trong sự nỗ lực chung là “vừa phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh”, nhất là trong bối cảnh nhiều địa phương là các trung tâm công nghiệp, kinh tế ở phía Nam phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Những thành công đó là minh chứng hết sức thuyết phục của tinh thần tự lực, tự cường của mỗi người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị và đoàn thể, nhà nước. Khi mà Việt Nam đang là một quốc gia hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với sự phát triển mạnh của các hoạt động thương mại, đầu tư,… Những kết quả đạt được về xuất khẩu, sản xuất công nghiệp đã đóng vai trò quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế Việt Nam. Đồng thời, ngành nông nghiệp ngày càng khẳng định được vai trò là bệ đỡ của nền kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho đời sống dân sinh.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cũng không tránh khỏi những khó khăn chung từ ảnh hưởng của dịch bệnh. Tổng công ty gồm nhiều đơn vị trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước, mỗi đơn vị đều nghiem túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh của Đảng và nhà nước, chính quyền địa phương sở tại. Với nhiệm vụ vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển nhiệm vụ chính trị thì Tổng công ty đã hết sức cố gắng, phát huy tính tự lực, tự cường bằng các hành động cụ thể như sau:

Tổng công ty, Ban Chỉ đạo Phòng, chống Covid-19 Tổng công ty đã nhanh chóng được thành lập và luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời nhằm bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch bệnh tốt nhất, luôn hỗ trợ với những khó khăn của các đơn vị.

Nhiều đơn vị đã nhanh chóng kích hoạt phương án sản xuất “ba tại chỗ” và “một cung đường hai điểm đến” để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì liên tục, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, hạn chế tối đa việc làm gián đoạn, đứt gãy chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực tế, Tổng công ty trong một thời gian dài vừa qua đã có 11 đơn vị thực hiện phương án “ba tại chỗ” kéo gây ra việc đáp ứng đầy đủ các nhu cầu của người lao động gặp nhiều khó khăn. Đơn vị tốn kém chi phí rất lớn để đầu tư, sửa chữa và trang cấp thiết bị nhằm đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt tại đơn vị cho người lao động; chi phí y tế (mua thuốc, trang thiết bị phòng, chống dịch, test xét nghiệm); chi phí mua bổ sung thực phẩm tăng lực,…làm ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên, tất cả đều giữ vững một ý chí kiên cường và sự quyết tâm cao để thực hiện tốt nhất các phương án tốt nhất nhằm phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho tất thảy người lao động, chung tay phát triển kinh tế dù cho biết bao khó, khăn cản trở. Vừa phát triển sản xuất kinh doanh, vừa chống dịch, công việc tăng hơn gấp đôi, chi phí tốn kém gấp bội nhưng Tổng công ty xác định đó là phương án tốt nhất mà Tổng công ty có thể thực hiện trong giai đoạn này.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nói chung và mỗi đơn vị thành riêng, mỗi người lao động nói riêng đều thể hiện rõ nét tinh thần tự lực, từ cường trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Hàng nghìn người lao động tìm niềm vui trong lao động, đồng lòng với tổ chức ở lại nơi làm việc để phấn đấu vì mục tiêu chung của đơn vị và Tổng công ty, chấp nhận việc tạm xa gia đình dù khoảng cách về nhà có thể không quá xa, không bất mãn với điều kiện sinh hoạt khó so sánh với khi trở về nhà của mình, nghiem túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Thế nên, dẫu có làm việc cùng nhau, họ vẫn phải giữ khoảng cách vật lý nhưng xích gần khoảng cách tinh thần.

Các đơn vị trong Tổng công ty có sự phối hợp nhịp nhàng, gắn kết và hỗ trợ nhau vượt qua những khó khăn. Tổng công ty đang dần tiến đến phát triển một chuỗi giá trị khép kín. Trong tình hình khó khăn toàn diện về nguồn cung ứng nguyên vật liệu thì Tổng công ty vẫn duy trì tốt hoạt động sản xuất, đảm bảo đủ nguồn cung. Các đơn vị còn hỗ trợ qua lại bằng các hành động sẻ chia, động viên, trao đổi để cùng đúc rúc những bài học, kinh nghiệm trong phòng, chống dịch bệnh cho đơn vị. Công ty cổ phần Ngân Sơn vô cùng tâm lý khi có những chuyến xe đường dài vận chuyển khẩu trang đến tặng các đơn vị nằm trong các khu vực “đỏ”.

Cán bộ công nhân viên, người lao động trong các đơn vị và tổ chức đoàn thể cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, tạo sức mạnh, thống nhất và đồng lòng cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch bệnh, hoàn thành mục tiêu  kép là ổn định sản xuất và phòng chống dịch hiệu quả.

Các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò của mình trong việc vận động, tuyên truyền, đến từng cá nhân người lao động chủ động thực hiện phòng, chống dịch với các biện pháp tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để mỗi người lao động trở thành một pháo đài vững chãi bảo vệ cho mình, cho gia đình, góp phần bảo vệ cho cộng đồng; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau khi khó khăn. Công đoàn Tổng công ty đã kịp thời chỉ đạo và thực hiện nhiều chính sách đặc biệt nhằm hỗ trợ và chăm lo tốt nhất cho người lao động, giúp người lao động vừa an tâm công tác, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch.

Tổng công ty quan tâm đến hoạt động tiêm ngừa vắc xin phòng Covid-19 cho người lao động. Tỷ lệ người lao động trong Tổng công ty đã được tiêm mũi thứ nhất là rất cao - trên 90% tổng số người lao động, trên 60% tổng số người lao động của Tổng công ty đã hoàn thành đủ 2 mũi tiêm và rất nhiều đơn vị có tỉ lệ người lao động hoàn thành cả 2 mũi tiêm trên 90% (02 Cơ quan Tổng công ty, Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Thăng Long, Công ty Cổ phần Cát Lợi, Công ty Thương mại Thuốc lá, Công ty Thương mại Miền Nam, Công ty Xuất nhập khẩu Thuốc lá).

Tổng công ty đã rất cố gắng để giữ vững thị phần và không để giảm sút các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh ngoại trừ chỉ tiêu xuất khẩu trong tình hình khó khăn chung là nhiều tỉnh, thành áp dụng giãn cách xã hội dẫn đến khó khăn trong công tác di chuyển đến nơi làm việc, công tác vận chuyển lưu thông hàng hoá, nguyên vật liệu, … và công tác thị trường, bán hàng.

Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, Tổng công ty đã đóng góp chung vào Quỹ phòng, chống vắc xin với số tiền 100 tỷ đồng và nhiều các chương trình khác do mỗi đơn vị trong Tổng công ty thực hiện đến nhiều tổ chức, địa chỉ khác nhau.

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam sẽ tiếp tục nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước trong quá trình tái khởi động, mở cửa trở lại nền kinh tế sau cao điểm chống dịch. Đồng thời tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trước tiên là tại từng đơn vị, tiến đến thành công cho Tổng công ty và góp phần vào hiệu quả phòng, chống dịch bệnh của cả nước, đưa Việt Nam sớm kiểm soát dịch bệnh để thúc đẩy các hoạt động du lịch, dịch vụ an toàn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước./.

TRẦN THỊ VIỆT ANH (Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam)

.
.
.
.