.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

Về công tác xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh

Thứ Hai, 08/11/2021|19:37

Với việc nêu cao quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong giai đoạn mới. Chi bộ 3 là chi bộ quản lý các cửa hàng xăng dầu, kinh doanh tổng hợp, Gas trực thuộc Đảng bộ Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. Các hoạt động chính trị, gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhưng công tác xây dựng Đảng ở Chi bộ luôn chú trọng phát huy mọi mặt. Đặc biệt đồng chí Bí thư cùng Chi ủy luôn động viên, quan tâm, khuyến khích phát huy những thành tích, mặt tích cực; động viên, khắc phục những khó khăn, điểm còn hạn chế. Điều đó đã chứng minh và góp phần củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân đối với Đảng.

Chi bộ 3 có 22 đảng viên trên tổng số 120 cán bộ công nhân viên. Là chi bộ có số đảng viên nhiều, trong quá trình xây dựng và phát triển, Chi bộ luôn xác định công tác xây dựng Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa then chốt. Do đó, khi các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên ban hành, Chi bộ luôn kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo, hướng dẫn đảng viên, cán bộ trong  toàn chi bộ tiến hành tổ chức học tập, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động trong Chi bộ. Đồng thời, phát huy vai trò các tổ chức, đoàn thể chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong Chi bộ cũng như sự đồng thuận trong khối các cửa hàng trực thuộc. Chi bộ luôn bám sát tinh thần chỉ đạo của cấp trên để vận dụng vào thực tiễn nhằm khắc phục những khó khăn, yếu kém, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, cũng như uy tín của Đảng.

Sau khi học tập quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội III của Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương. Chi bộ đã xây dựng chương trình hành động gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội III Đảng bộ khối DN TW (nhiệm kỳ 2020 - 2025) cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Bên cạnh đó, Chi bộ đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình “Phòng, chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng và phản bác các quan điểm sai trái. Quan tâm rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh trong cán bộ, đảng viên.

Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo việc gắn kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định của Trung ương, nhất là Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016, của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Ngoài ra, Chi bộ đã lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trực thuộc, thường xuyên phổ biến, tuyên truyên chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chăm lo, bồi dưỡng rèn luyện thế hệ trẻ cho Đảng, cho cách mạng, cho thế hệ mai sau, chăm lo đời sống người lao động và nêu cao phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thời chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, lý trí, niềm tin, trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ đảng viên, của người lao động đối với Tổ quốc và nhân dân.

Để xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, Chi bộ xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn ngay từ khi mới manh nha về sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy trong các cuộc họp Chi bộ, Chi bộ luôn đưa kèm các nội dung công tác kiểm tra, giám sát vào Nghị quyết và thống nhất, công khai về công tác phát triển Đảng trong thời gian tới. Bên cạnh đó, trong các cuộc họp, Chi bộ luôn nhấn mạnh và đề cao quyết tâm xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đây chính là quyết tâm chính trị cao trong việc thực hiện và phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ kế hoạch hàng năm được giao tại các đơn vị, với những hoạt động của chi bộ 3 nhiều năm liền luôn được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh. Các đơn vị trực thuộc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với quyết tâm cao và đầy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người lao động trong Chi bộ 3 luôn vững tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và quyết tâm xây dựng Chi bộ 3 luôn hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao hàng năm, Chi bộ luôn đạt trong sạch, vững mạnh. Từ đó sẽ góp phần vào sự lớn mạnh chung của Đảng bộ Công ty, Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch chiến lược chung của Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình và Tập đoàn, tạo động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa phát triển đất nước.

Nguyễn Trọng Khoa, Chi bộ 3, Đảng bộ Công ty xăng dầu Hà Sơn Bình

.
.
.
.