.
.

Bài dự thi giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021

XÂY DỰNG ĐẢNG LÀ THEN CHỐT QUẢN LÝ VẬN HÀNH AN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỆN LÀ TRỌNG TÂM

Thứ Ba, 09/11/2021|22:05

Xây dựng Đảng là then chốt, quản lý vận hành an toàn hệ thống điện là trọng tâm, đó là mục tiêu xuyên suốt của cấp ủy, Chi bộ Truyền điện Kon Tum. Để đạt được mục tiêu này cấp ủy, Chi bộ đơn vị luôn giữ vững vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong mọi hoạt động và song hành với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lề lối tác phong làm việc cho cán bộ, đảng viên đặc biệt từ khi có văn hóa EVNNPT ra đời. Cấp ủy, Chi bộ luôn quán triệt, tuyên truyền nhằm đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới  tại Đại hội Chi bộ Đảng Truyền tải điện Kon Tum Nhiệm kỳ 2020 -2022.
Biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới tại Đại hội Chi bộ Truyền tải điện Kon Tum, nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi bộ Truyền tải điện Kon Tum hiện có 25 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2(PTC2), Đảng bộ Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị, các đoàn thể chính trị trong công tác quản lý vận hành an toàn, liên tục hệ thống điện truyền tải cấp điện áp từ 220kV- 500kV trên địa bàn Tây Nguyên với trên 246km đường dây 500kV Thạnh Mỹ - Pleiku2(mạch 1) và đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2 (mạch 2); trên 120km đường dây 220kV Pleiku - Kon Tum; đường dây 220kv mạch kép Xekaman1 - Pleiku2 nhận điện từ Lào về và đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi; 01 Tổ thao tác lưu động Kon Tum và Trạm biến áp 220kV có công suất trên 250MVA trên địa hình rừng, núi phức tạp, có đoạn đường dây đi gần biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam - Cam Pu Chia. Hiện nay Cấp ủy, Chi bộ đơn vị đang chỉ đạo công tác tư vấn giám sát, nghiệm thu đường dây 500kV Dốc sỏi - Pleiku2 ( mạch 3) để kịp thời đóng điện trong thời gian tới.

Là công trình quan trọng đã được Nhà nước đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia theo Quyết định số 1944/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nên trong công tác lãnh đạo chỉ đạo sản xuất đảm bảo quản lý vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy cung cấp điện năng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thì cấp ủy, Chi bộ đơn vị luôn thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, chỉ thị của cấp trên, có những sáng kiến cải tiến hợp lý hóa trong sản xuất, có phương án đối phó với tác động tiêu cực của thời tiết khắc nghiệt khu vực Tây Nguyên và tác động của con người gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của hệ thống điện, cố gắng đạt chỉ tiêu xuất sự cố trên hệ thống điện được cấp trên giao. Chỉ đạo đơn vị, các đoàn thể chính trị thường xuyên giáo dục, chính trị tư tưởng, bảo vệ, chăm lo lợi ích chính đáng của cán bộ, đảng viên và người lao động để người lao động gắn bó, chuyên tâm với công việc tăng năng suất lao động, không để xảy các tai nạn trong sản xuất, quản lý vận hành, sửa chữa hệ thống điện.   

Khắc phục những khó khăn, đạt được những thành quả trong công tác quản lý vận hành, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh trong nhiều năm là do cấp ủy, Chi bộ Đảng đơn vị luôn biết gắn liền công tác xây dựng Đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng  cho cán bộ, đảng viên với công tác sản xuất bảo đảm quản lý vận hành an toàn hệ thống điện, đây là nhiệm vụ trọng tâm, là then chốt để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Cấp ủy, Chi bộ thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, giữ vững Chi bộ trong sạch vững mạnh, tuyên truyền, quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Công tác xây dựng Đảng", Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Triển khai thực hiện văn hoá EVNNPT, thực hiện kế hoạch triển khai chiến lược phát triển của EVNNPT giai đoạn đến 2025 tầm nhìn đến 2040 cho cán bộ, đảng viên trong buổi sinh hoạt định kỳ của Chi bộ. Hàng năm cấp ủy, Chi bộ chỉ đạo đảng viên làm bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của bản thân lấy hiệu quả công việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được giao tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên từ đó từng cán bộ, đảng viên phát huy vai trò, trách nhiệm của mình góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của từng cán bộ, đảng viên. Để đẩy mạnh công tác phát triển đảng cấp ủy, Chi bộ chỉ đạo các đơn vị trưởng, các đảng viên, đoàn thanh niên và Công đoàn cùng tham gia theo dõi, bồi dưỡng, giáo dục tư tưởng chính trị  qua đó giúp cho các đối tượng luôn phát huy khả năng, bộc lộ nhận thức suy nghĩ và nguyện vọng của mình từ đó chọn lọc những quần chúng ưu tú nhất để giới thiệu cho Đảng để kết nạp.

Để đạt được Chi bộ vững mạnh thì chất lượng đảng viên phải được coi trọng, cấp ủy, Chi bộ thường xuyên tăng cường kiểm tra, giám sát đảng viên về phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật và tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời uốn nắn, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm của từng cán bộ, đảng viên kịp thời khắc phục tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên.Thực hiện tốt Quy định số 76-QĐ/TW, hiện nay là Quy định 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 về "Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú" và Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Bộ Chính trị về “Những điều đảng viên không được làm”.

Qua công tác chỉ đạo Chính quyền, các đoàn thể trong sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành an toàn hệ thống điện Quốc gia, tham gia thi công, giám sát các công trình trọng điểm hệ thống điện… Cấp ủy Chi bộ đơn vị đã đạt được nhiều thành tích trong các phong trào thi đua, nhiều năm liền đạt Chi bộ trong sạch, vững mạnh và có tỷ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ cao góp phần vào thành tích chung của Đảng bộ Công ty; quan tâm đến quyền lợi chính đáng của cán bộ, đảng viên tạo ra sức mạnh tổng hợp để hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị, thực hiện thành công thắng lợi Nghị quyết Đại hội của Chi bộ, Đảng bộ cấp trên đã đề ra.

Đỗ Xuân Chức, TTĐ Kon Tum, Công ty Truyền tải điện 2

.
.
.
.