.
.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Vai trò của tổ chức Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

Thứ Tư, 10/11/2021|17:28

Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991), lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng rõ hơn và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Đặc biệt, mười năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011) và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đã tạo những bước tiến quan trọng cả về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện, khẳng định những giá trị to lớn của Cương lĩnh. Cương lĩnh tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận của Đảng dẫn dắt dân tộc đẩy mạnh công cuộc đổi mới trên nền tảng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay.

Vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước

Các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng xác định 12 định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 2021 - 2030, từ định hướng chung đến định hướng từng lĩnh vực và những mối quan hệ lớn cần phải nắm vững và xử lý tốt trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo Tổ quốc. Trong đó, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững là nội dung quan trọng. 

Theo đó, vấn đề “cơ cấu lại” và “đổi mới mô hình tăng trưởng” là một nội dung lớn, được chính thức đề ra từ Đại hội XI (năm 2011). Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 đã xác định nội dung của “đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế” như sau: “Chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính bền vững. Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng; thúc đẩy cơ cấu lại doanh nghiệp và điều chỉnh chiến lược thị trường; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của cả nền kinh tế; phát triển kinh tế tri thức. Gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xanh”.

Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XI xác định rõ ba nội dung trọng điểm: “Cơ cấu lại nền kinh tế phải gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng,… Trong 5 năm tới, cần tập trung vào ba lĩnh vực quan trọng nhất: (1) Tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; (2) Cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính; (3) Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty nhà nước”.

Đại hội XII (năm 2016) của Đảng đã nhận định rằng: Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm, chưa đồng bộ. Mô hình tăng trưởng chưa chuyển đổi kịp theo yêu cầu phát triển, còn phụ thuộc nhiều vào vốn, tài nguyên, lao động trình độ thấp. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động chuyển dịch chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cơ cấu lại đầu tư công ở một số ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp, thất thoát, lãng phí ở một số dự án còn lớn; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản chậm... Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng mới thực hiện được giai đoạn đầu. Chất lượng tín dụng và dịch vụ ngân hàng cải thiện còn chậm. Cơ cấu tín dụng chưa thật phù hợp với yêu cầu phát triển... Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa, thoái vốn ở một số doanh nghiệp chưa đạt tiến độ. Tỷ lệ vốn được cổ phần hóa còn thấp. Quản trị doanh nghiệp đổi mới còn chậm... Doanh nghiệp nhà nước chưa thể hiện được vai trò là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước. Vì vậy, Đại hội XII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng như sau: “Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm gian hàng gạo đặc sản của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (năm 2015).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gian hàng gạo đặc sản của Tổng công ty Lương thực miền Bắc (năm 2015).

Đặc biệt, vấn đề “cơ cấu lại nền kinh tế”, “đổi mới mô hình tăng trưởng” được thể hiện một cách tập trung, đầy đủ tại Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”, nhận định: “Cơ cấu lại nền kinh tế triển khai chậm, thiếu đồng bộ, chưa thật sự gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; chưa gắn kết chặt chẽ giữa tổng thể với các trọng tâm”. Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ phải: “Đẩy mạnh cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước và từng địa phương, doanh nghiệp với tầm nhìn dài hạn, có lộ trình cụ thể; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trọng tâm”. Như vậy, có thể khái quát lại rằng, quá trình nhận thức về vấn đề “cơ cấu lại nền kinh tế” và “đổi mới mô hình tăng trưởng” đã có sự nhất quán về “gắn kết” giữa hai quá trình và phạm vi “cơ cấu lại” đã mở rộng từ chủ yếu tập trung vào ba lĩnh vực ra toàn bộ nền kinh tế.

Quán triệt các chủ trương về đẩy mạnh tái cơ cấu, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chỉ đạo, triển khai tổng kết 15 năm (2001 - 2016) thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa IX “Về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; ban hành Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Khối về “Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đến năm 2020”. Đồng thời, tổ chức quán triệt và chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương số 12, khóa XII “Về tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”,... Quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp được các cấp ủy đảng chỉ đạo sâu sát, bảo đảm chính sách, việc làm cho người lao động dôi dư, không để thất thoát tài sản của Nhà nước. Sau cổ phần hóa, công tác quản trị doanh nghiệp được cải thiện, công khai, minh bạch hơn; năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp được nâng lên. Hơn 90% doanh nghiệp sau cổ phần hóa kinh doanh có lãi. Trong quản trị doanh nghiệp, hầu hết các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đã thiết lập tương đối đầy đủ hệ thống quản trị, kiểm tra, kiểm soát nội bộ, quy trình sản xuất, kinh doanh, đầu tư, làm cơ sở nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành các hoạt động của doanh nghiệp,… tiếp tục khẳng định doanh nghiệp nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đối phó với những biến động thị trường; tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước; đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và chính sách an sinh xã hội. Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chỉ hoàn thành được các nhiệm vụ trên khi tổ chức đảng ở đó phát huy tốt vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Công ty CP Gỗ MDF - Kiên Giang thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (tháng 4/2019).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Công ty CP Gỗ MDF - Kiên Giang thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tháng 4/2019).

Theo số liệu thống kê của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, hiện nay, Đảng bộ Khối có 38 đảng bộ trực thuộc. Trong đó có 36 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, tổ chức tài chính, 02 đảng bộ cơ quan. Đến ngày 30/9/2021, toàn Đảng bộ Khối có 1.169 tổ chức cơ sở đảng; 154 đảng bộ bộ phận, 5.568 chi bộ trực thuộc, 87.428 đảng viên và 742.958 người lao động trong các DN thuộc Khối. Các đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối được tổ chức theo 3 mô hình: Đảng bộ toàn DN (13 đảng bộ); đảng bộ công ty mẹ, hội sở chính ngân hàng mở rộng (23 đảng bộ) và đảng bộ cơ quan (2 đảng bộ). Đảng ủy Khối là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, có đặc điểm riêng không có chính quyền cùng cấp. Các TCĐ, đảng viên trong Đảng bộ Khối hoạt động rộng khắp trong toàn quốc và một số ở nước ngoài. TCĐ trong các đơn vị thành viên của tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị chủ yếu thuộc Đảng bộ Khối, một số TCĐ còn lại trực thuộc cấp ủy địa phương. 

Trong mỗi doanh nghiệp nhà nước, tổ chức đảng là hạt nhân chính trị, thực hiện vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh. Tổ chức cơ sở đảng trong DNNN còn là cầu nối giúp các cơ quan lãnh đạo của Đảng đến gần hơn với cán bộ, đảng viên, người lao động. Mọi tâm tư, nguyện vọng của người lao động thông qua tổ chức cơ sở đảng mà được phản ánh lên tổ chức đảng cấp trên. Ngược lại, tổ chức cơ sở đảng cũng là nơi trực tiếp đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào sản xuất và đời sống, đồng thời tổ chức thực hiện thắng lợi trong thực tiễn. Đặc biệt, tổ chức đảng trong DNNN giúp bảo đảm được “tính Đảng” trong thực hiện các hoạt động của doanh nghiệp. Đó là chuẩn mực đạo đức kinh doanh, là tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện trách nhiệm xã hội của mình.

Để phát huy vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, định hướng và điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân, trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng lựa chọn phương án thực hiện cổ phần hóa, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước. Trong quá trình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã hình thành các tổ chức doanh nghiệp đa dạng hơn nên mô hình tổ chức đảng cũng được đổi mới tương ứng để đáp ứng nhiệm vụ lãnh đạo của tổ chức đảng trong từng mô hình tổ chức, loại hình doanh nghiệp.

Nhận thức tầm quan trọng của nhiệm vụ tái cơ cấu các doanh nghiệp trong Khối, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã tích cực phối hợp cùng Ban cán sự Đảng các bộ quản lý ngành quyết liệt chỉ đạo công tác triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Đảng ủy Khối đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, kết luận để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và tái cơ cấu doanh nghiệp; xác định nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu là một trọng tâm trong kế hoạch công tác hằng năm; tổ chức các hội nghị chuyên đề để đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trình Thường trực Ban Bí thư, Ban Cán sự đảng Chính phủ các báo cáo tổng hợp và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối quyết liệt triển khai đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012 - 2015 sau khi được Thủ tướng và các bộ, ngành phê duyệt, trọng tâm là thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn và đổi mới quản trị doanh nghiệp. Tính đến hết tháng 6/2015, đã thực hiện cổ phần hóa được năm công ty mẹ tập đoàn, tổng công ty và ba ngân hàng thương mại nhà nước. Với các công ty thành viên, đã cổ phần hóa được 95 trong số 186 doanh nghiệp cần cổ phần hóa theo đề án đã phê duyệt; thoái xong 100% vốn tại 351 trong số 805 doanh nghiệp cần thoái vốn theo đề án, thu về hơn 10 nghìn tỷ đồng; đã giải thể 39 trong số 58 doanh nghiệp và sáp nhập 30 trong số 66 đơn vị theo đề án. Việc tái cơ cấu đã giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của tất cả các doanh nghiệp trong Khối, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt hơn 9%, tăng tới 50% so với trước đây. Các kết quả ban đầu nêu trên khẳng định hiệu quả thiết thực mà quá trình tái cơ cấu đem lại cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế và cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007- 11/4/2017).
Ngày 11/4/2017, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và trao Cờ Thi đua của Chính phủ tặng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tại Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối (11/4/2007- 11/4/2017).

Giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) triển khai thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại hoạt động theo đề án Chiến lược phát triển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019 - 2021, tạo bước thay đổi toàn diện trong thực hiện chính sách tín dụng. Với mục tiêu, củng cố và phát triển vai trò là một ngân hàng chính sách của Chính phủ, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận theo hướng bền vững, Đảng ủy Ngân hàng định hướng rõ đối tượng phục vụ, chỉ tiêu an toàn tài chính, về công tác quản trị ngân hàng và cơ cấu lại. Kết quả bước đầu đã tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của NHPT theo hướng hiệu quả, góp phần đáp ứng tốt yêu cầu điều tiết kinh tế vĩ mô; nâng cao chất lượng tín dụng, thu hồi, xử lý nợ... cơ cấu lại vốn và tài sản theo hướng lành mạnh hóa các cân đối cơ bản, bảo đảm an toàn tài chính. NHPT đã xây dựng cơ chế phân loại nợ phù hợp với tính chất hoạt động của NHPT, cơ chế nhận biết, cảnh báo sớm đối với các rủi ro tín dụng; xây dựng mô hình quản trị và tổ chức bộ máy phù hợp tính chất, đặc thù của đơn vị; bảo đảm ổn định quỹ tiền lương cho đội ngũ cán bộ, viên chức trong thời gian thực hiện tái cơ cấu.

Đồng chí Lương Hải Sinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho biết, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại tổ chức và hoạt động, phát huy vai trò của NHPT trong hỗ trợ đầu tư và phát triển kinh tế -xã hội đất nước, tại Đại hội Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, trong đó, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo Đề án cơ cấu NHPT, nhất là xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực dài hạn gắn nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của hệ thống theo từng thời kỳ. Với mục tiêu giảm nợ xấu, cải thiện tình hình tài chính của NHPT, hướng tới hoạt động tự chủ từ sau năm 2021, Đảng bộ tập trung chỉ đạo thực hiện các hoạt động chính, gồm tín dụng đầu tư, quản lý vốn nước ngoài cho vay lại của Chính phủ và tăng cường hoạt động của mảng doanh nghiệp vốn nước ngoài NHPT chịu rủi ro tín dụng...

Phát biểu tại Hội thảo Khoa học “xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp một số vấn đề lý luận và thực tiễn”, đồng chí Trần Văn Tần, Uỷ viên HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (NHCTVN) thì cho rằng, triển khai thực hiện Quy định số 69 - QĐ/TW ngày 13/2/2017 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, Đảng ủy NHCTVN tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp đối với mọi mặt hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Năng lực lãnh đạo được tăng cường thông qua vai trò lãnh đạo toàn diện từ hoạch định chủ trương, thể chế hóa các nội dung lãnh đạo; thực hiện đồng bộ giữa các khâu ra nghị quyết; lãnh đạo thể chế hóa nghị quyết; lãnh đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá việc thực hiện nghị quyết.

Đảng ủy NHCTVN kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, đổi mới cơ chế, quy chế, quy định, đặc biệt là các quy định, chính sách liên quan đến công tác cán bộ, công tác quản trị nội bộ đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy định của Đảng; phù hợp với hoạt động và chiến lược phát triển của NHCTVN, tiệm cận với thông lệ quốc tế; cập nhật mới nhất những quan điểm chỉ đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 12 Hội nghị TW 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Nghị quyết số 18 Hội nghị TW 6 khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Nghị quyết số 26 Hội nghị TW 7 khóa XII về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Quy định số 105 về Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, Quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Tại NHCTVN, việc kiện toàn mô hình tổ chức Đảng được thực hiện đồng bộ với quá trình chuyển đổi tổ chức, bộ máy, cơ cấu quản trị theo hướng hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đảng ủy NHCTVN đã thông qua chủ trương để lãnh đạo việc sắp xếp, đổi mới cơ cấu tổ chức và phát triển nguồn nhân lực; quyết định và thông qua chiến lược dài hạn, kế hoạch nhân sự trung hạn gắn liền với chiến lược kinh doanh. Tập trung dịch chuyển từ “quản trị nhân sự truyền thống” sang “quản trị nhân sự chiến lược”. Chủ động kế hoạch hóa nguồn lực, đẩy mạnh tinh giản nhân sự và dịch chuyển cơ cấu nhân sự hợp lý, hiệu quả cho bộ phận kinh doanh và nghiệp vụ lõi.

Đ/c Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư thăm và làm việc tại Cụm công nghiệp Khí Điện Đạm Cà Mau (thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), năm 2020.
Đồng chí Trần Quốc Vượng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư thăm và làm việc tại Cụm công nghiệp Khí Điện Đạm Cà Mau (thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam), năm 2020.

Giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã lãnh đạo xây dựng và ban hành Đề án cơ cấu lại Vietcombank, trọng tâm là phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững, hội nhập quốc tế. Với ba đột phá chiến lược, đó là: đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh doanh; hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách quản trị nội bộ và chính sách với khách hàng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng năng lực thích ứng với ngân hàng số. Kết quả sau 5 năm thực hiện, hệ thống Vietcombank đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ, đạt được những kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Đỗ Việt Hùng - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ, Thành viên HĐQT Vietconbank cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cùng với sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo, khắc phục vượt khó khăn, Đảng ủy, Ban lãnh đạo Vietcombank đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể với những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Những đổi mới về phương thức lãnh đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị đã góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể, tạo được sức mạnh từ cơ sở để thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển của Vietcombank.

Với hệ thống giải pháp đồng bộ và nỗ lực của toàn hệ thống, Vietcombank đã ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng giai đoạn 2015 - 2020. Quy mô kinh doanh tăng trưởng cao, tổng tài sản tăng bình quân 16%/năm, chính thức vượt mốc 1 triệu tỷ đồng từ năm 2017. Tăng trưởng tín dụng bình quân đạt 17%/năm, mức cao trong các tổ chức tín dụng Nhà nước, cơ cấu kinh doanh chuyển dịch mạnh mẽ theo chiều sâu, hiệu quả, bền vững, thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng vốn cho nền kinh tế. Vietcombank liên tục xác lập và tự bứt phá vượt mức kỷ lục về lợi nhuận của chính mình. Năm 2017, Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế vượt mốc 10 nghìn tỷ đồng (đạt 11.300 tỷ đồng). Năm 2019 và năm 2020, con số này tăng lên trên 23.000 tỷ đồng (tương ứng ~ 1 tỷ USD), tăng gần 4 lần so với năm 2015, đưa Vietcombank trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên đạt mốc lợi nhuận 1 tỷ đô la Mỹ và nằm trong Top 200 tổ chức tài chính ngân hàng có lợi nhuận cao nhất toàn cầu.

Các thành tựu trên là kết quả của việc chuyển đổi mạnh mẽ công tác quản trị điều hành, tiên phong trong công tác hoạch định chiến lược, triển khai đồng bộ phương án cơ cấu lại và các tiểu đề án, chương trình hành động; tập trung nguồn lực thực hiện quản trị rủi ro một cách toàn diện theo chuẩn mực quốc tế, trở thành ngân hàng đầu tiên đáp ứng chuẩn mực Basel II tại Việt Nam; đổi mới công tác quản lý cán bộ, công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khẳng định vị thế là ngân hàng có môi trường làm việc hấp dẫn nhất ngành ngân hàng; đổi mới đột phá trong hoạt động công nghệ thông tin, vận hành thành công Hệ thống ngân hàng lõi mới - Core banking Signature, ra mắt dịch vụ ngân hàng số hoàn toàn mới VCB Digibank...

Theo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, do sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của cấp ủy, các ngân hàng trong Khối hoàn thành tốt Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2015 - 2020, xử lý, khắc phục đưa nợ xấu về mức dưới 1.5, thấp hơn mức yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; tăng trưởng mạnh về tổng tài sản, nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng; từng bước tiếp cận chuẩn mực và thông lệ quốc tế trong quản trị và hoạt động. Các ngân hàng Vietcombank, Vietinbank, BIDV đã triển khai áp dụng chuẩn Basel II; tham gia tích cực và hỗ trợ hiệu quả việc tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém trong nước, góp phần lành mạnh hoá hệ thống ngân hàng theo chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

cấu lại doanh nghiệp - Tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm

Hiệu quả bước đầu từ quá trình cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước đã được ghi nhận bằng những con số cụ thể. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khẳng định: Trong nhiệm kỳ qua, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị có mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành và vượt các chỉ tiêu quan trọng do Nghị quyết Đại hội đề ra. Trong điều kiện có nhiều khó khăn song các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoạt động trong những ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh như: bưu chính, viễn thông, điện, than, xăng dầu, khí đốt, khai khoáng, hàng không, hóa chất, kinh doanh lương thực, ngân hàng… đã thể hiện được vai trò nòng cốt và là lực lượng vật chất quan trọng giữ vững một số cân đối lớn của nền kinh tế; xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã thể hiện rõ vai trò dẫn dắt thị trường, thực thi có hiệu quả chính sách tiền tệ, cung ứng vốn đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế; là công cụ quan trọng để thực hiện điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, đối phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội. Một số tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng tích cực nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và quản lý; đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật chuyên ngành có trình độ cao, làm chủ công nghệ, khai thác, vận hành hệ thống máy móc, kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Đ/c Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện cải cách chính sách tiền lương,  bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công (ngày 25/11/2017).
Ngày 25/11/2017, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức như: giá dầu thô, than, khoáng sản giảm mạnh, chi phí đầu vào cho sản xuất tăng nhanh, giá bán sản phẩm giảm; thủ tục hành chính còn chồng chéo; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp; các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo các doanh nghiệp, ngân hàng khắc phục khó khăn bằng nhiều giải pháp mở rộng thị trường và khách hàng, phát triển sản phẩm, dịch vụ ngày càng đa dạng, chất lượng được cải thiện, duy trì sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh. Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp, số lượng lao động trong Khối tinh giản nhưng hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đều tăng, thể hiện hiệu quả kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Các tổ chức đảng, cấp ủy đảng trực thuộc nghiêm túc thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Chính phủ, các bộ, ngành về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, thực hiện đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Ban hành các nghị quyết, kết luận và xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, thoái vốn đầu tư ngoài ngành để tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và sức cạnh tranh. Bên cạnh đó, đã tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong đơn vị khi thực hiện đề án tái cơ cấu.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 38 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 36 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Đây là những doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, giữ vai trò nòng cốt của kinh tế nhà nước, với tổng tài sản hiện đang quản lý là hơn 5.744 nghìn tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 1.178 nghìn tỷ đồng (chiếm hơn 90% vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp), hằng năm đóng góp hơn một phần ba nguồn thu ngân sách quốc gia. Với quy mô như vậy, có thể thấy kết quả tái cơ cấu các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thuộc Khối Doanh nghiệp Trung ương có ảnh hưởng quyết định đến thành công của chủ trương tái cơ cấu DNNN nói riêng, cũng như tái cơ cấu nền kinh tế nói chung. 

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước những năm qua cho thấy đây là một quá trình rất nhiều khó khăn, thách thức; tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn của nhiều doanh nghiệp thực hiện chậm so với kế hoạch, chưa đạt các yêu cầu đặt ra trong các đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt. Nguyên nhân của các hạn chế này ngoài những khó khăn, trở ngại bên ngoài doanh nghiệp như cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập, tình hình thị trường, thì còn có những nguyên nhân chủ quan nội tại trong các doanh nghiệp, mà trước hết là ở nhận thức, quyết tâm của lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp. Người đứng đầu, tập thể cấp uỷ của một số doanh nghiệp còn lúng túng, thiếu sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát mục tiêu, lộ trình đề án tái cơ cấu; chưa kịp thời đề xuất các kiến nghị hoặc nội dung đề xuất thiếu khả thi trong việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Tỷ lệ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp sau cổ phần hóa hầu hết còn cao hơn mục tiêu đề án đề ra. Vì vậy, quản trị doanh nghiệp sau cổ phần hóa chưa có thay đổi thực chất, chưa đáp ứng các thông lệ, chuẩn mực quốc tế; tính công khai, minh bạch còn hạn chế. Năng lực cạnh tranh chưa cao, còn ít thương hiệu mạnh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen cho các bí thư chi bộ tiêu biểu, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Bằng khen cho các bí thư chi bộ tiêu biểu, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Mục tiêu tổng quát của Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đến năm 2025, các doanh nghiệp nâng cao một bước quan trọng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh; phấn đấu có 1-2 ngân hàng thương mại nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất về tổng tài sản trong khu vực Châu Á và có ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài; tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn. Các tập đoàn, tổng công ty hoàn thành cơ bản mục tiêu, nhiệm vụ về cổ phần hóa và thoái vốn. Tầm nhìn đến năm 2030, các doanh nghiệp nhà nước đủ mạnh, đủ sức cạnh tranh, trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại tương đương với các tập đoàn của các nước tiên tiến trong khu vực; hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao, phẩm chất đạo đức tốt; củng cố một số tập đoàn kinh tế nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh với các tập đoàn quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 quyết nghị thực hiện hiệu quả. Theo đó, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đề án, phương án cơ cấu lại doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chủ động báo cáo, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc về cơ chế để đẩy nhanh triển khai thoái vốn và cổ phần hóa. Rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng các doanh nghiệp trực thuộc, các dự án, công trình đầu tư và vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp để có giải pháp cơ cấu lại, xử lý phù hợp. Tuân thủ pháp luật, tôn trọng cơ chế thị trường, thực hiện lộ trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước đã được duyệt. Bảo đảm công khai, minh bạch trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, nhất là trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, thất thoát vốn, tài sản. Cổ phần hóa phải gắn với niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và phải niêm yết trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu. Áp dụng các phương pháp định giá tài sản tiên tiến phù hợp với cơ chế thị trường; bảo đảm vốn, tài sản của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp được định giá đầy đủ, hợp lý, công khai, minh bạch. Xử lý nghiêm minh các trường hợp định giá thấp tài sản, vốn của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp không đúng quy định của pháp luật để trục lợi, gây thất thoát tài sản, vốn nhà nước.

Kiên quyết xử lý dứt điểm các doanh nghiệp, các dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả. Áp dụng biện pháp phá sản theo quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản mà không có phương án phục hồi khả thi. Đối với những dự án đầu tư thua lỗ, thực hiện cơ cấu lại và chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư thuộc thành phần kinh tế khác. Làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật những vi phạm của các chức, cá nhân liên quan để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nhà nước, dự án đầu tư thua lỗ, thất thoát, lãng phí.

Triển khai đồng bộ các giải pháp để lành mạnh hóa tình hình tài chính, xử lý dứt điểm tồn đọng tài chính, nợ không có khả năng thanh toán và các tài sản không sinh lời của doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường quản lý, xử lý nợ xấu, lành mạnh hoá tài chính và đầu tư của doanh nghiệp; giám sát chặt chẽ việc vay nợ và sử dụng vốn nhất là vay nợ nước ngoài. Các ngân hàng trong Khối thực hiện xử lý căn bản và triệt để nợ xấu bằng các hình thức phù hợp trên nguyên tắc thận trọng, đúng pháp luật, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền và giữ vững an toàn hệ thống.

Đẩy mạnh thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tập trung phát triển lĩnh vực kinh doanh chính, kiên quyết khắc phục tình đầu tư phân tán, dàn trải. Cơ cấu lại doanh nghiệp trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngành, nghề kinh doanh chính, khai thác tối đa tiềm năng, thể mạnh; triệt để tiết kiệm chi phí; nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường.

Cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối bảo đảm giữ vững vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước đối với một số ngành, lĩnh vực kinh tế then chốt theo chủ trương của Đảng, Nhà nước. Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu với quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế. Tiếp tục cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước theo hướng hội nhập khu vực và quốc tế; nâng cao hơn nữa năng lực cạnh tranh, tăng sự minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế tốt trong quản trị và trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn; nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp theo Kết luận số 82-KL/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW, Nghị định số 118/2014/NĐ-CP và các phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp đã được Chính phủ phê duyệt.

Giải quyết tốt việc sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ; đào tạo, chuyển đổi nghề và xử lý tốt lao động dôi dư. Bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động, đặc biệt là lao động dôi dư để ổn định cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động. Phát huy vai trò và trách nhiệm của người lao động là cổ đông trong việc tham gia quản lý, giám sát doanh nghiệp, đồng thời có cơ chế phù hợp bảo vệ quyền lợi của cổ đông nhỏ.

Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Hội thảo khoa học “Đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững”.
Ngày 12/10/2020, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm chủ trì Hội thảo khoa học “Đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững”.

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, với phương châm “Chuyên nghiệp, năng động, chuẩn mực, hiệu quả”,  Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành hiệu quả, toàn diện mọi mặt hoạt động của Đảng bộ. Kết quả hoạt động của SCIC trong 5 năm qua được Đảng, Chính phủ đánh giá cao, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của SCIC. Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC cho biết: Đảng ủy SCIC đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp nhận doanh nghiệp, thoái vốn, đầu tư vốn và quản trị doanh nghiệp,... tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, các doanh nghiệp có vốn nhà nước do SCIC quản lý; chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Chiến lược Phát triển SCIC giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2035, Nghị định về Điều lệ tổ chức và hoạt động SCIC, xây dựng Quy chế làm việc của Đảng ủy phù hợp với các quy định mới của Đảng, Nhà nước và thực tiễn của SCIC... Dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, hoạt động đầu tư kinh doanh của SCIC đã đạt kết quả cao. Tỷ suất ROE, ROA bình quân 5 năm của SCIC đạt trên 27%. Công tác tiếp nhận đạt kết quả vượt trội với hơn 21 nghìn tỷ đồng vốn nhà nước và đã tiếp nhận một số tập đoàn, tổng công ty lớn. ROE bình quân của các doanh nghiệp trong danh mục đạt 19%; chênh lệch bán vốn đạt hơn 33 nghìn tỷ đồng; hoạt động đầu tư hiện hữu đem lại hiệu quả cao, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hình thành những thương hiệu dẫn đầu thị trường như: Vinamilk, Nhựa Tiền Phong, Dược Hậu Giang, Traphaco, FPT Telecom,… Giá trị thị trường danh mục SCIC đang quản lý ước khoảng 160 nghìn tỷ đồng, gấp 4,3 lần so với giá vốn gần 37 nghìn tỷ đồng... Có được kết quả nêu trên là do trong mọi hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, tập thể Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban Giám đốc SCIC đều luôn hướng tới mục tiêu bảo toàn và phát triển tài sản, phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Đảng ủy SCIC đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sát sao triển khai nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước, Chính phủ giao, đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của SCIC.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Phúc - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam, nhiệm vụ đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, bảo đảm sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn mới. Theo đó, quá trình thực hiện đề án tái cơ cấu, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên trong việc bám sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, người lao động để giải quyết hoặc tham mưu đề xuất với Đảng ủy Tổng công ty giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp; quan tâm hỗ trợ các đơn vị khó khăn, các đơn vị thuộc diện phải di dời, các đơn vị sắp hết hợp đồng liên doanh, các đơn vị thuộc diện thoái vốn để có định hướng cụ thể, rõ ràng trong thời gian tới giúp cho người lao động yên tâm công tác. Các cấp ủy chủ động lãnh đạo xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty và các đơn vị trong hệ thống phù hợp tình hình thực tiễn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền và công khai nội dung tái cơ cấu doanh nghiệp đến cán bộ, đảng viên và người lao động; tập trung tái cơ cấu nguồn lực, trong đó ưu tiên công tác đầu tư phát triển nhằm nâng cao năng lực sản xuất và năng lực cạnh tranh của Tổng công ty và đơn vị.

Thời gian tới, kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19 và tình hình quốc tế, khu vực diễn biến bất ổn, khó lường. Để hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Đảng phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo đối với các DNNN, trong đó nhấn mạnh vai trò là hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng trong DNNN, cụ thể như sau:

Một là, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương đối với các tổ chức đảng DNNN. Chủ động đề xuất, phối hợp tổ chức nghiên cứu, tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy định, hướng dẫn nhằm phát huy vị trí, vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng tại DNNN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy cấp trên cơ sở xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, hợp nhất các cơ quan tham mưu giúp việc của đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng.

Hai là, trong DNNN, tổ chức Đảng có vai trò lãnh đạo toàn diện, nên người đứng đầu và cấp ủy đảng có trách nhiệm và vai trò quyết định đến thành công của công tác tái cơ cấu; cần đặt nhiệm vụ triển khai đề án tái cơ cấu là một trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể trong ban thường vụ và trong cấp ủy đảng.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; bảo đảm chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; ngăn ngừa, phòng, chống tiêu cực, tham nhũng. Cần đặc biệt nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và đứng đầu doanh nghiệp trong triển khai đề án tái cơ cấu.

Bốn là, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, các vấn đề phát sinh để chỉ đạo tháo gỡ, hoặc tổng hợp kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết.

Thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Chính phủ, các bộ, ngành về sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và các đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nghiêm túc xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trong nhiệm kỳ mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước tiếp tục là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy nhằm thực hiện hiệu quả thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của doanh nghiệp.

Với nỗ lực đồng bộ thực hiện nghiêm túc cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc thống nhất quyết tâm xây dựng và phát triển bền vững các doanh nghiệp nhà nước ngày càng đáp ứng yêu cầu hội nhập, tham gia chuỗi cung ứng giá trị toàn cầu.

Lan Hương

 

.
.
.
.