.
.

Những chuyển biến tích cực qua 10 năm thực hiện Kết luận số 72- KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020 tại Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Tư, 10/11/2021|17:30

Thực hiện Kết luận số 72 - KL/TW ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị “về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020”, 10 năm qua, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã có những chuyển biến tích cực. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã nhìn nhận đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của công tác kiểm tra, giám sát là để phòng ngừa, kịp thời xử lý kỷ luật, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên; có tác dụng, ý nghĩa giáo dục và làm trong sạch tổ chức đảng. Từ đó cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ Đảng ủy Khối đến cơ sở luôn coi trọng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Hội nghị trực tuyến
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai tới cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Kết luận số 72 và Thông báo kết luận số 38-TB/TW, ngày 03/8/2017 như: nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, Xây dựng, hoàn thiện các văn bản, quy định phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; đổi mới, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát; Kiện toàn ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra; công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, sử dụng và chính sách cán bộ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức quán triệt cho cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp triển khai việc thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, Thông báo Kết luận số 38-TB/TW, ngày 03/8/2017 bằng nhiều hình thức thích hợp. Qua nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện, các cấp ủy, tổ chức đảng , đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; xác định rõ trách nhiệm, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch ngày càng có hiệu quả. Hầu hết các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối, của đơn vị để tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời chủ động xây dựng chương trình kiểm tra giám sát thuộc lĩnh vực đơn vị.

10 năm cấp ủy các cấp đã kiểm tra 12.305 lượt tổ chức đảng, 66.615 lượt đảng viên (trong đó có 13.302 cấp ủy viên các cấp); giám sát 8.910 lượt tổ chức đảng và 59.865 lượt đảng viên (trong đó có 12.710 cấp ủy viên các cấp). Qua kiểm tra đã xem xét xử lý kỷ luật 103 đảng viên.

Nhờ đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời, phát hiện, ngăn ngừa các khuyết điểm, vi phạm của nhiều tổ chức đảng và đảng viên; xem xét, xử lý kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Nhằm tăng cường quan hệ phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đến nay, Đảng ủy Khối đã ký quy chế phối hợp với 18 ban cán sự đảng, đảng đoàn, ban, bộ, ngành ở Trung ương; thực hiện Quyết định số 197-QĐ/TW, các cấp ủy trực thuộc đã ký 123 quy chế với cấp ủy địa phương nơi đơn vị thành viên có trụ sở hoặc đặt cơ sở sản xuất kinh doanh. Việc kiện toàn ủy ban kiểm tra,cơ quan ủy ban kiểm tra và đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra có chuyển biến rõ rệt. Đến ngày 31/12/2020, toàn Đảng bộ Khối có 716 ủy ban kiểm tra (32 ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp trên cơ sở, 684 ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở) với 2.340 ủy viên kiêm nhiệm. Ủy ban kiểm tra các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối đảm bảo về số lượng, cơ cấu chức danh chủ nhiệm là ủy viên ban thường vụ, có 01 phó chủ nhiệm là ủy viên ban chấp hành, 01 đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra là lãnh đạo ban tổ chức, nhân sự.

Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra các cấp đã được tăng thẩm quyền về đình chỉ sinh hoạt đảng, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; việc kiện toàn cơ quan ủy ban kiểm tra, tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra các cấp; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ làm công tác kiểm tra cũng được quan tâm chú trọng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã tham mưu cấp ủy tổ chức 09 lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho 3.434 đồng chí là cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của các đảng ủy trực thuộc; các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối và đảng ủy cơ sở đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho 2.242 đồng chí là cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra và cán bộ tham mưu, giúp việc về công tác kiểm tra, giám sát của đảng. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã cử 22 lượt cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức; cử 05 đồng chí dự thi nâng ngạch Kiểm tra viên chính, Kiểm tra viên cao cấp do Uỷ ban Kiểm tra Trung ương tổ chức, cử 02 cán bộ, công chức Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối học Trung cấp lý luận chính trị và cử 04 cán bộ học hoàn thiện Cao cấp lý luận chính trị.

Một số khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ

Đặc thù của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương không có chính quyền cùng cấp, thực hiện chức năng chính là công tác xây dựng Đảng. Việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh hằng năm và chiến lược trung, dài hạn của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành, Ngân hàng Nhà nước trực tiếp chỉ đạo và quyết định theo quy định hiện hành. Đảng bộ Khối không có tổ chức công đoàn riêng, tổ chức công đoàn của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc các cấp khác nhau.

Một số đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối được tổ chức và hoạt động theo mô hình đảng bộ chưa toàn doanh nghiệp; mô hình tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội chưa được tổ chức thành hệ thống toàn doanh nghiệp, do vậy, chưa đảm bảo vai trò lãnh đạo xuyên suốt của cấp ủy cấp trên đối với doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng gặp khó khăn, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát. Mô hình tổ chức đảng ở một số doanh nghiệp chưa phù hợp với mô hình tổ chức của doanh nghiệp, một số doanh nghiệp thành viên của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn, thua lỗ làm ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và đời sống, việc làm của cán bộ, công nhân viên, người lao động. Nhiều doanh nghiệp trong Khối sau cổ phần hóa có sự thay đổi về cơ cấu sở hữu vốn (vốn nhà nước nắm giữ dưới 50%) đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng cho phù hợp với thực tiễn của doanh nghiệp. Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng có ngành nghề, lĩnh vực hoạt động rất đa dạng, tính chất phức tạp; phạm vi hoạt động của các đảng bộ thuộc Khối trải rộng trên tất cả các vùng, miền, cả trong nước và ở nước ngoài. Môi trường hoạt động của đảng viên thường xuyên chịu tác động của mặt trái cơ chế thị trường; trong Đảng bộ Khối vẫn còn có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của doanh nghiệp trong tình hình mới.

Do khối lượng công việc điều hành tại các doanh nghiệp lớn, nhiều việc có tính chất phức tạp, nên thời gian dành cho việc lãnh đạo, chỉ đạo nghiệp vụ công tác xây dựng đảng của một số cấp ủy viên còn chưa được nhiều, chưa đầy đủ và chưa thường xuyên, có việc hiệu quả chưa cao; nhiều đồng chí mới tham gia cấp ủy ở cơ sở kinh nghiệm còn hạn chế. Một số doanh nghiệp có đảng viên làm việc theo ca kíp, phân tán, lưu động, ở ngoài nước, một số tổ chức cơ sở đảng, chi bộ có đông đảng viên,... nên việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, duy trì nền nếp sinh hoạt đảng và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên gặp khó khăn. Do Đảng bộ Khối là tổ chức đảng có đặc điểm riêng, nên nhiều văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương chưa được cụ thể hóa cho phù hợp với đặc thù của công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Việc trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu trước khi kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát và thông báo kết quả sau kiểm tra, thanh tra, giám sát giữa Đảng ủy Khối với các bộ, ngành liên quan theo quy chế phối hợp công tác đã ký chưa được thực hiện thường xuyên, khó đảm bảo tính kịp thời.

Kết luận số 72 nêu ra 03 mục tiêu, 04 quan điểm chỉ đạo. Quá trình thực hiện ở Đảng bộ Khối khó khăn vướng mắc chủ yếu nhất là ở đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát trong điều kiện thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp. Việc thực hiện Quy định số 287, 288-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn nhà nước, có sự khác nhau với các quy định của tổng công ty, tập đoàn về vấn đề tỷ lệ góp vốn sở hữu trong doanh nghiệp đối với công ty cổ phần, công ty TNHH MTV,... để xác lập đúng "quyền chi phối" đối với doanh nghiệp và vai trò của tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp.

Trung ương chưa có Quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế cho các cơ quan tham mưu, giúp việc các Đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương[1]; Quy định về tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc các đảng uỷ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối[2], vì vậy chưa có cơ sở để bố trí đủ cán bộ làm công tác kiểm tra cho Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Việc phân bổ biên chế cho các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Khối chủ yếu dựa trên cơ sở định biên tổng số lượng biên chế Trung ương phân bổ cho Cơ quan Đảng ủy Khối, chưa gắn với việc lượng hóa khối lượng đồng thời thực hiện nhiệm vụ của 02 cơ quan tham mưu của cấp tỉnh, thành ủy (công tác kiểm tra, giám sát và nhiệm vụ công tác phòng, chống tham nhũng).

Thực hiện Quy định số 69 - QĐ/TW của Ban Bí thư, các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện hợp nhất cơ quan ủy ban kiểm tra với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp, theo đó không còn cán bộ kiểm tra chuyên trách nhưng chưa có hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ kiểm tra kiêm nhiệm trong doanh nghiệp.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Bên cạnh kết quả tích cực, công tác triển khai thực hiện Kết luận 72 và Thông báo Kết luận số 38 ở một số cấp ủy, tổ chức đảng nhất là cấp cơ sở còn hạn chế nên chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát chưa cao. Một số ủy ban kiểm tra chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong việc tham mưu, giúp cấp ủy và thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo Điều lệ Đảng  quy định. Cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát ở một số đơn vị trình độ, năng lực chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu, do đó một số cuộc KTGS chất lượng, hiệu quả còn thấp….

    Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được thành lập theo Quyết định số 48-QĐ/TW, ngày 11/4/2007 của Bộ Chính trị. Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, lần thứ III (nhiệm kỳ 2020 - 2025) từ 19/10/2020 đến 21/10/2020, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 45 đồng chí. Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 16 đồng chí (01 đồng chí Bí thư, 04 đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối); bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, có 05 ủy viên chuyên trách và 06 ủy viên kiêm chức (đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm Chủ nhiệm, 02 Phó Chủ nhiệm, trong đó 01 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối làm Phó Chủ nhiệm Thường trực). 

    Đến thời điểm 31/12/2020, Đảng bộ Khối có 35 đảng bộ trực thuộc (bao gồm: 32 đảng bộ cấp trên cơ sở, 03 đảng bộ cơ sở), với 1.071 tổ chức cơ sở đảng và 81.752 đảng viên. Đảng ủy Khối đã thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho 23 đảng ủy cơ sở. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã ủy quyền kết nạp và khai trừ đảng viên cho 95 đảng ủy cơ sở. Trong Đảng bộ Khối có 11 đảng bộ toàn ngành (Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện, Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone, Tổng Công ty Phát triển nhà và đô thị, Tổng Công ty Sông Đà - CTCP, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam,Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam), 24 đảng bộ công ty mẹ, đảng bộ công ty mẹ mở rộng, đảng bộ hội sở chính ngân hàng mở rộng và đảng bộ cơ quan.

Để tiếp tục đổi mới, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát theo tinh thần Kết luận 72 và Thông báo Kết luận số 38, trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức, và ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và cán bộ, đảng viên tham mưu, giúp việc công tác kiểm tra, giám sát của đảng bộ tự giác học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng, công tác kiểm tra, giám sát để nắm vững đường lối, quan điểm, chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác xây dựng Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Thông báo kết luận số 156-TB/TW, ngày 01/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa X “về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng”; nhận thức đầy đủ, tầm quan trọng, mục đích, ý nghĩa và nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng trực tiếp tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy cần nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ và kiểm điểm đảng viên hàng năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ các tổ chức đoàn thể mà mình là thành viên.

Tiếp tục triển khai, quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Đảng, cấp uỷ cấp trên và cấp mình về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng cả về lý luận và kinh nghiệm thực tiễn trên Tạp chí điện tử của Đảng ủy Khối, trên tạp chí các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị thuộc Khối trong việc nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình trong công tác kiểm tra, giám sát.

Hai là, xây dựng, hoàn thiện các văn bản, quy định phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối phối hợp với các ban xây dựng đảng, tham mưu giúp cấp ủy rà soát, sơ kết, đánh giá việc thực hiện, bổ sung sửa đổi quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với Ban cán sự đảng một số bộ, ngành, ban đảng Trung ương cho phù hợp với thực tiễn. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy trực thuộc ký quy chế phối hợp công tác với các cấp ủy địa phương, nơi có đơn vị đóng trên địa bàn; chỉ đạo rà soát, bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành các quy chế, quy định, quy trình, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong đảng bộ, quy chế mối quan hệ công tác giữa cấp ủy, hội đồng thành viên (HĐQT), tổng giám đốc, quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với thanh tra, pháp chế, kiểm soát nội bộ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Ba là, đổi mới, tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát.

Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy xây dựng và thực hiện hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm. Nội dung tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ đầu tư, xây dựng cơ bản, công tác phòng, chống tham nhũng, kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm ở đơn vị, doanh nghiệp; công tác xây dựng Đảng, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công tác cán bộ; thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện, chức trách, nhiệm vụ được giao.

Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng và tham mưu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng; đặc biệt chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên, đối với nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chủ động nắm tình hình, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng trực thuộc, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, biểu hiện sai phạm, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những nơi có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà đảng viên, quần chúng quan tâm; đẩy mạnh giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới, cấp ủy viên cùng cấp, cán bộ thuộc diện cấp ủy cùng cấp quản lý; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định đặc biệt là đơn thư tố cáo liên quan đến công tác cán bộ; kiểm tra tài chính đảng của cấp ủy cấp dưới và cơ quan tài chính đảng của cấp ủy cùng cấp.

Cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc định kỳ hoặc đột xuất nghe ủy ban kiểm tra báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy chế làm việc; quan tâm, kịp thời chỉ đạo giải quyết các vấn đề, vụ việc nổi cộm phát sinh ở đơn vị để ổn định tình hình; duy trì việc sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên.

Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 195-QĐ/TW, ngày 18/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên đối với ủy ban kiểm tra cấp dưới trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Thực hiện tốt các nội dung về công tác kiểm tra, giám sát trong quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban cán sự đảng một số bộ, ngành; các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế mối quan hệ công tác giữa cấp ủy, hội đồng thành viên (HĐQT), tổng giám đốc, quy chế phối hợp giữa ủy ban kiểm tra với thanh tra, pháp chế, kiểm soát nội bộ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng.

Bốn là, kiện toàn ủy ban kiểm tra, và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc chủ động tham mưu giúp cấp ủy kiện toàn ủy ban kiểm tra các cấp đủ số lượng khi có sự thay đổi, luân chuyển ủy viên ủy ban kiểm tra, đảm bảo chất lượng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục quan tâm, đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra và cán bộ tham mưu giúp việc công tác kiểm tra các cấp một cách thiết thực, hiệu quả, hướng đến việc trao đổi kinh nghiệm thực tiễn kết hợp với giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tránh chạy theo số lượng, bệnh thành tích, sau đào tạo tập huấn các tổ chức đảng vẫn mắc sai sót, vi phạm trong quá trình thực hiện.

Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối chủ động xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kiểm tra có trình độ và chuyên môn để tham gia ủy ban kiểm tra; thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra, giám sát các cấp có bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm công tác và tinh thông về nghiệp vụ.

Thực hiện chuyển ngạch kiểm tra viên, cử cán bộ thi nâng ngạch kiểm tra viên chính, kiểm tra viên cao cấp (theo quy định) đối với cán bộ, công chức về công tác tại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối. Các đảng ủy trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, xếp chuyển bậc lương, chế độ phụ cấp cho ủy viên ủy ban kiểm tra (kiêm chức) và cán bộ tham mưu, giúp việc công tác kiểm tra.

Năm là, tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

Các cấp ủy tiếp tục xem xét, bố trí đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, kinh phí hoạt động thường xuyên cho ủy ban kiểm tra và cán bộ tham mưu giúp việc công tác kiểm tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, nhất là công nghệ thông tin vào việc quản lý dữ liệu về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

Sáu là, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.

Tăng cường công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện các đề tài, đề án, chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng ở Đảng bộ Khối, nhất là các đề tài, đề án khoa học, chuyên đề có tính ứng dụng cao trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát. Đổi mới công tác giao ban, sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo hướng gắn chặt giữa lý luận và thực tiễn.

Tiếp tục duy trì việc giao ban quý gắn với thảo luận các chuyên đề về công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ 6 tháng, hằng năm cấp ủy phải trực tiếp chủ trì, tổ chức sơ kết, tổng kết công tác kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận của cấp ủy các cấp liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát đề ra biện pháp thực hiện có tính khả thi phù hợp với đặc thù của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Qua thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có một số kiến nghị, đề xuất sau:

Về mục tiêu công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2030: Kế thừa 03 mục tiêu chiến lược theo Kết luận 72, đề nghị bổ sung thêm đối tượng hướng đến của mục tiêu thứ 3 trong Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát đến năm 2030 là “đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng trong các loại hình doanh nghiệp”. Sửa đổi, bổ sung mục tiêu nhiệm vụ thứ 3 như sau: “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát, bổ sung phát triển quan điểm, nguyên tắc, phương pháp, nhiệm vụ, nội dung, thẩm quyền, tổ chức bộ máy cán bộ ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp, đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng trong các loại hình doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng”.

Để thuận lợi trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đề nghị Trung ương nghiên cứu ban hành các quy định về: 1. Trình tự, thủ tục bổ sung nhân sự ủy ban kiểm tra các cấp nhằm giảm bớt thời gian nhưng vẫn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cán bộ trong việc bổ sung, kiện toàn nhân sự của ủy ban kiểm tra mỗi khi có sự biến động về nhân sự; 2. Quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối gồm ủy viên chuyên trách và ủy viên kiêm chức; quy hoạch ủy ban kiểm tra các cấp của doanh nghiệp trong điều kiện cơ quan ủy ban kiểm tra đã hợp nhất với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69 của Ban Bí thư; 3. Áp dụng chế độ phụ cấp và trách nhiệm đảm bảo nguồn tài chính chi trả cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của các tổ chức đảng trong các loại hình doanh nghiệp; 4. Quy định phục hồi quyền lợi đối với đảng viên bị kỷ luật oan; 5. Về thực hiện thu hồi, xử lý, quản lý, sử dụng tiền vi phạm qua kiểm tra của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; 6. Cụ thể hóa bằng quy định về đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện phục vụ nhiệm vụ cho ủy ban kiểm tra các cấp; 7. Chỉ đạo các ban xây dựng Đảng của Trung ương ban hành quy trình kiểm tra, giám sát của các ban để thống nhất thực hiện; 8. Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát không hưởng lương ngân sách của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp./.

Chi bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối[1]Như Quy định số 219-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy.

[2]Như Quy định số 220-QĐ/TW 27/12/2013 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

 

 
.
.
.
.