.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022:

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - nội dung cơ bản của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay

Thứ Sáu, 18/11/2022|14:59

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì việc sẽ tốt”; “Muốn chi bộ phát triển tốt, thì cần chú trọng đến việc nâng cao chất lượng chi bộ”. Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của cấp ủy cấp trên. Thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Nếu Chi bộ không sinh hoạt thường kỳ xem như ngừng hoạt động; chất lượng sinh hoạt chi bộ thấp thì chi bộ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết khẳng định đây là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên.

Sinh hoạt chi bộ là hoạt động thường xuyên của chi bộ đảng. Chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tảng của Đảng.

Chi bộ là một thực thể, một tổ chức gồm những đảng viên đã được rèn luyện, thử thách, được giáo dục và đào tạo, phấn đấu cho lý tưởng và mục tiêu cao cả của cách mạng, để cho chi bộ thật sự vững mạnh, trong sạch cần chú trọng xây dựng tổ chức và giáo dục, rèn luyện đảng viên theo những nguyên tắc, yêu cầu và chuẩn mực nghiêm ngặt của Đảng. Chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp đưa chủ trương, đường lối của Đảng đến với đảng viên, quần chúng nhân dân; góp phần tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng. Tư tưởng, đạo đức, phong cách của mỗi cấp ủy viên, đảng viên đều được biểu hiện và được rèn luyện, chỉnh sửa uốn nắn trong chi bộ. Đồng thời, chi bộ là nơi đảng viên sinh hoạt nhiều nhất, bộc lộ tính cách, sở trường, thế mạnh cũng như thiếu sót, khuyết điểm, những sai lệch trong tư tưởng của đảng viên. Từ chi bộ, đảng viên có điều kiện để rèn luyện, phấn đấu, từng bước giữ gìn, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, lập trường cách mạng, góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Sinh hoạt chi bộ có vai trò và tác dụng rất quan trọng, đảm bảo cho chi bộ và mỗi đảng viên thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Vì vậy, củng cố và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là vấn đề thường xuyên, là việc làm không thể thiếu. Chi bộ trong sạch, vững mạnh là chi bộ duy trì đều đặng sinh hoạt đúng định kỳ, có nội dung sinh hoạt phong phú, thiết thực, có hình thức sinh hoạt đa dạng. Sinh hoạt chi bộ có chất lượng tốt, mỗi đảng viên cần nhận thức đúng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ thì tính Đảng được phát huy, sức chiến đấu của Đảng được tăng cường, sự lãnh đạo của Đảng được thể hiện rõ nét. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - bảo vệ linh hồn, mạch sống của Đảng. Với mỗi cán bộ, đảng viên, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải được phải quán triệt thường xuyên, trở thành công việc tự giác, chủ động, kịp thời, nhằm ngăn chặn và làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.   

Sinh hoạt chi bộ không chỉ là nơi để tuyên truyền quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị mà còn là nơi lường đón những quan điểm sai trái đi ngược lại chủ tưởng đường lối của Đảng từ sớm, từ xa; phương cách để phòng bệnh chữa trị bệnh khi căn bệnh đó “còn trong trứng nước”. 

Hiện nay, Đảng, Nhà nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ với sự phát triển bùng nổ của mạng internet, các mạng xã hội toàn cầu, những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường, sự tác động của đại dịch Covid-19… Lợi dụng những vấn đề đó, các thế lực thù địch, phản động tăng cường những chiêu thức, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đây cũng là thời điểm nảy sinh những nhận thức khác nhau, thậm chí sai trái. Trước những vấn đề trên, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định nhiệm vụ, giải pháp: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, đúng định hướng để phòng, chống “diễn biến hòa bình”, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội”.

Nhận thức sâu sắc tổ chức cơ sở Đảng là tế bào nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, trong những năm qua, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt luôn coi trọng việc xây dựng và củng cố chi bộ, trong đó tập trung vào việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, xem đây là khâu đột phá trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cho tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Nhằm thực hiện có hiệu quả nguyên tắc, chấp hành chế độ và chất lượng sinh hoạt đảng trong cơ quan, đơn vị.

Nội dung sinh hoạt chi bộ cần thiết thực, đổi mới căn bản nội dung, chương trình, phương pháp sinh hoạt Đảng theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, lấy giáo dục, thuyết phục và nêu gương làm trọng tâm trong tổ chức thực hiện. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa công tác quán triệt đường lối của Đảng với rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị cho mỗi Đảng viên. 

Sinh hoạt chi bộ quan tâm lựa chọn những vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ, là môi trường, xu thế hiện nay và điều kiện để Đảng viên bày tỏ quan điểm cá nhân để tổ chức sinh hoạt chuyên đề đạt hiệu quả cao, qua đó tạo sự chuyển biến tích cực góp phần nâng cao chất lượng công tác Đảng, gắn chặt với công tác chuyên môn của từng đơn vị. Chú trọng công tác điều hành, nêu gương của người đứng đầu chi bộ. Người đứng đầu chi bộ cần chú trọng tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng đảng viên trong chi bộ mình bằng nêu gương, thể hiện tính gương mẫu về nhân cách, đạo đức, bản lĩnh chính trị, sự kiên định vững vàng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, chi bộ cũng cần tổng kết thực tiễn, nhất là thực tiễn từ cơ sở; nhạy bén với những chuyển biến, thay đổi nhanh chóng và phức tạp của tình hình, để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy lãnh đạo, xử lý các tình huống nảy sinh, định hướng tư tưởng. Đặc biệt, phải quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của Đảng viên, nguyện vọng chính đáng của Đảng viên, kiên quyết không để xảy ra những lệch lạc, tư tưởng chống phá tổ chức, nhà nước, góp phần giữ vững ổn định môi trường làm việc, chính trị - xã hội. 

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ những hạt nhân, nền tảng của Đảng chính là chìa khóa để giải quyết các vấn đề tư tưởng, là thực hiện công tác tư tưởng từ gốc rễ, chủ động ngăn ngừa, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng.  

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là yếu tố quan trọng quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, giúp cho mỗi đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt luôn thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Để đạt được điều đó, phải đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; từ đó góp phần chủ động trong đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tac, thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bảo Ngân, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt

 
.
.
.
.