.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương - năm 2022

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng trong công tác dân vận - Từ góc nhìn thực tiễn tại Đảng bộ Vinataba Sài Gòn

Thứ Sáu, 04/11/2022|23:15

Phát huy truyền thống tốt đẹp “Đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh, mạnh và bền vững”; cùng với khát vọng vươn cao, Công ty Thuốc lá Sài Gòn (Vinataba Sài Gòn) thấu hiểu được “Sức mạnh của con người và Cơ hội hội nhập kinh tế quốc tế”. 

Quá trình phát triển của Đảng bộ Vinataba Sài Gòn là quá trình tập hợp, kế thừa và phát huy truyền thống trên 92 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; là lịch sử phát triển không ngừng, được kế thừa những thành tựu đã đạt được để Vinataba Sài Gòn tiếp tục phát triển và hội nhập ở tầm vóc, qui mô rộng lớn hơn.

Niềm tin vững bền

Trải qua gần một thế kỷ xây dựng và phát triển, sự lãnh đạo của Đảng là một trong những điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động của doanh nghiệp; sự gắn kết tập thể người lao động cùng với tinh thần sẵn sàng cống hiến là những yếu tố quyết định để phát triển. Với truyền thống, niềm tin và xuyên suốt cùng với tinh thần vượt khó, đoàn kết thống nhất của các thế hệ cán bộ, công nhân viên chức lao động (CB. CNVCLĐ) trong Vinataba Sài Gòn qua các thời kỳ; đến nay, Vinataba Sài Gòn đã khoác lên mình một sắc diện mới chứng minh cho sự trường tồn và phát triển bền vững, góp phần quan trọng vào công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế của đất nước.

Trên cơ sở chủ trương của Đảng về đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng về việc thực hiện tinh giản bộ máy hoạt động; việc thực hiện tái cấu trúc của Vinataba Sài Gòn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam đã mang đến cho Vinataba Sài Gòn một diện mạo mới, hoạt động theo mô hình mới “Công ty mẹ - Công ty con” hướng đến mục tiêu đưa Công ty mẹ - Vinataba Sài Gòn giữ vai trò chủ đạo, tạo nên sức mạnh tổng hợp đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm cạnh tranh nội bộ.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; từ đó, đưa ra những sáng kiến, giải pháp linh hoạt mang tính đột phá nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện xuyên suốt của Đảng trong quá trình hoạt động; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo không khí thi đua lao động sản xuất đoàn kết, gắn bó, khẳng định niềm tin của CB. CNVCLĐ vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.

Đảng bộ Vinataba Sài Gòn bằng những hoạt động hiệu quả, sáng tạo đã và đang tạo gắn kết các tổ chức đoàn thể chính trị, tạo động lực cho đội ngũ CB. CNVCLĐ trong toàn hệ thống phát huy tâm sức và trí tuệ, sẳn sàng xung kích biến những giá trị, những phong trào thành nhận thức và hành động; biến những khát khao thành hiện thực vì sự nghiệp phát triển của Vinataba Sài Gòn.

 "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

Trải qua gần 73 năm, những lời Bác dạy trong bài báo “Dân vận” viết ngày 15/10/1949 “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân, lực lượng của dân rất to, việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” đã trở thành ý thức chính trị và là phương châm hành động cách mạng cho mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. 

Công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng nhằm vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng”. Nhận thức sâu sắc vai trò và vị trí của công tác dân vận trong tình hình mới, Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã có nhiều đổi mới về phương thức lãnh đạo trong công tác dân vận và đã có nhiều chuyển biến tích cực, dần khắc phục được tư tưởng xem nhẹ công tác dân vận trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tại Đảng bộ Vinataba Sài Gòn. 

Năm 2021, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Vinataba Sài Gòn phải chịu ảnh hưởng trực tiếp của đại dịch Covid-19 với rất nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có trong tiền lệ. Để duy trì sản xuất nhằm giữ vững thị phần tiêu thụ, đáp ứng yêu cầu của thị trường; đồng thời, đảm bảo việc làm, thu nhập về lâu, về dài cho CB. CNVVLĐ; Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã nỗ lực chỉ đạo triển khai Phương án “Tổ chức thực hiện vừa cách ly, vừa sản xuất”.

Mặc dù, công tác lên kế hoạch, chuẩn bị phương án đã được thực hiện từ trước nhưng vì diễn biến nhanh chóng của dịch bệnh, trong quá trình triển khai, Vinataba Sài Gòn đã gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở hạ tầng chưa đầy đủ và công tác phục vụ có hạn, khiến cho điều kiện sinh hoạt và làm việc của CB. CNVCNLĐ bị xáo trộn và gặp nhiều bất cập; đồng thời, trong điều kiện phải thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố đã khiến cho việc sắp xếp số lượng nhân sự bị hạn chế, khối lượng công việc của các các đơn vị, đặc biệt là các đơn vị phục vụ, phụ trợ (Nhà ăn, Y tế) đang phải đảm nhận khối lượng công việc rất lớn. 

Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã chỉ đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động sự cảm thông và ủng hộ của người lao động (NLĐ) hãy tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐTV, Ban giám đốc, cùng chia sẻ những khó khăn và đồng hành cùng Vinataba Sài Gòn để vượt qua khó khăn này.  

Trên tinh thần đặt lợi ích của người lao động là trên hết, Vinataba Sài Gòn luôn chú trọng chăm lo các chế độ chính sách ưu tiên cho CB. CNV-NLĐ tham gia sản xuất; đồng thời, đang nỗ lực hết sức để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho CB. CNV-NLĐ lưu trú tại Công ty được đầy đủ, thoải mái và an toàn. Kết quả, năm 2021, với những nỗ lực cùng chia sẻ, cùng thấu hiểu và cùng quyết tâm, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, CB. CNVCLĐ, Vinataba Sài Gòn đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao; đồng thời, tổ chức thành công công tác phòng, chống dịch - duy trì sản xuất, giữ vững thị trường, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Qua đó, Đảng bộ Vinataba Sài Gòn đã khẳng định được sức mạnh, tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể CB. CNVCLĐ dưới sự lãnh đạo tập trung, nhất quán của Đảng ủy, sự điều hành quyết liệt, mạnh mẽ của HĐTV và BGĐ cùng công tác vận động, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết và củng cố niềm tin của CB. CNVCLĐ đối với sự lãnh đạo của Đảng ủy Vinataba Sài Gòn. 

Xác định tầm quan trọng của công tác dân vận và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với công tác dân vận trong tình hình mới, mỗi cán bộ, đảng viên và NLĐ đã thay đổi tích cực về phương thức, phong cách làm việc, về tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, về thái độ ứng xử trong giao tiếp, giải quyết công việc; đồng thời, việc tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản, các quy định và các chính sách của Công ty ngày càng sát với thực tiễn, từng bước đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người lao động. 

Công tác tuyên truyền, định hướng thông tin, nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, CB. CNVCLĐ trong quá trình đổi mới phương thức lãnh đạo luôn được các cấp ủy quan tâm định hướng và kịp thời giải quyết. Đảng ủy và Ban lãnh đạo Vinataba sài Gòn đã chỉ đạo các chi bộ, đơn vị chuyên môn và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên truyền, giải thích cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động hiểu đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng công ty và định hướng của Công ty để người lao động đồng thuận và yên tâm công tác. Đồng thời, Đảng ủy đã chủ động chỉ đạo xây dựng trang Thông tin điện tử nội bộ phản ánh sinh động, đầy đủ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... của Công ty. Từ đó nhận được sự đồng thuận, tin tưởng và ủng hộ vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, không để xảy ra các trường hợp khiếu kiện.

Phong trào “Dân vận khéo” kết hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được triển khai cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế đã góp phần từng bước tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của người lao động. Việc chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân vận gắn với việc đấu tranh phòng, chống lãng phí, quan liêu, tham ô, tham nhũng và thực hành tiết kiệm đã góp phần thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Thông qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và người lao động về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới. Xác định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và người lao động, từ phong trào dân vận khéo ở các cấp ủy đảng, các đơn vị và các tổ chức đoàn thể đã xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa lãnh đạo với người lao động; ổn định việc làm, thu nhập và thực hiện tốt chính sách với người lao động; không có hiện tượng khiếu nại, tố cáo; giữ vững vai trò nòng cốt, định hướng phát triển của Công ty; đồng thời, củng cố niềm tin của người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng.

Với sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thực hiện những ý tưởng mới như mạch ngầm được truyền qua các thế hệ lãnh đạo của Vinataba Sài Gòn trong từng giai đoạn lịch sử. Hiện nay, tập thể lãnh đạo Vinataba Sài Gòn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, tập hợp trí tuệ và sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ trên cơ sở đoàn kết, thống nhất tiếp tục đổi mới, sáng tạo và giữ vững kỷ cương để phát triển bền vững; đồng thời, tiếp tục phát triển văn hóa doanh nghiệp theo hướng hiện đại với các giá trị cốt lõi: “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Chất lượng - Hợp tác - Chia sẻ”, hướng tới xây dựng Vinataba Sài Gòn phát triển bền vững đi đôi với bảo vệ môi trường và thực hiện trách nhiệm xã hội, quan tâm đến cộng đồng.

Điểm sáng từ những phong trào

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh vai trò của khoa học và kỹ thuật đối với sự nghiệp xây dựng CNXH là hết sức quan trọng. Coi khoa học, kỹ thuật là một lực lượng sản xuất. Người viết: "Chúng ta đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. Cách thức làm việc còn nặng nhọc. Nǎng suất lao động còn thấp kém... Nhiệm vụ của khoa học là ra sức cải biến những cái đó... Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao nǎng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân, bảo đảm cho CNHX thắng lợi". 

Thấm nhuần lời dạy của Bác, Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng về đổi mới nội dung, phương thức tổ chức; các phong trào thi đua luôn được đẩy mạnh gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất” được cán bộ, đảng viên và người lao động hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. 

Thi đua là động lực của sự phát triển kinh tế xã hội và nhân tố con người luôn đóng vai trò quyết định, Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã chú trọng chỉ đạo nâng cao nhận thức, trình độ khoa học kỹ thuật cho đội ngũ CB. CNVCLĐ qua các đợt sinh hoạt chính trị, các lớp học tập nâng cao tay nghề, khoa học kỹ thuật, quản lý, ngoại ngữ… Đảng bộ Vinataba Sài Gòn cũng đã nghiên cứu vận dụng tư tưởng Bác về thi đua yêu nước qua những phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam… Hiệu ứng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến tích cực về rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ.

Hưởng ứng Chương trình “Một triệu sáng kiến” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khởi xướng cùng với khẩu hiệu “Tự hào trí tuệ Việt Nam”, Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã chỉ đạo Công đoàn triển khai và cập nhật trên hệ thống phần mềm trực tuyến 80 sáng kiếnđược công nhận năm 2021; trong đó, các sáng kiến mang lại giá trị làm lợi khoảng 3,656 tỷ đồng đã phát huy tinh thần thi đua vượt khó, sáng tạo trong toàn thể CB. CNVCLĐ quyết tâm chiến thắng dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe cho người lao động, phấn đấu vì khát vọng một Việt Nam phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác thi đua khen thưởng là một phần của Thi đua yêu nước, vừa mang tính kế thừa, vừa phát triển mạnh mẽ lên tầm cao mới bằng những hội nghị nhân điển hình, nêu gương. Thực tiễn chứng minh, qua các phong trào thi đua Lao động giỏi - Lao động sáng tạo, trong những năm qua, Vinataba Sài Gòn đã có nhiều gương điển hình tiến tiến với những sáng kiến có tính đột phá trong việc cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất mang lại giá trị hiệu quả kinh tế cao. Kết quả, năm 2021 có 03 cá nhân được tặng Bằng Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và điển hình là gương anh kỹ sư Lê Văn Dũng - Quản đốc Phân xưởng Sợi đã có nhiều sáng kiến tiêu biểu mang lại giá trị làm lợi cho đơn vị, Công ty và đã được Công đoàn Công thương Việt Nam tặng Bằng khen nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Công thương Việt Nam. Những điểm sáng của các phong trào này không chỉ cụ thể hoá chủ trương của Đảng được thể hiện nhất quán trong các Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) và Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng mà đã trở thành động lực thúc đẩy, thổi bùng những khát vọng cống hiến trong đội ngũ CB. CNVCLĐ. Từ đó, góp phần nâng tầm năng lực lãnh đạo của Đảng, tạo ra động lực quan trọng để Vinataba Sài Gòn phát triển bền vững.

Công tác dân vận trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Vinatata Sài Gòn luôn được quan tâm đúng mức, vận dụng linh hoạt trên từng lĩnh vực công tác; đặc biệt, luôn chú trọng và chỉ đạo chính quyền phối hợp với tổ chức đoàn thể thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức đối thoại định kỳ, lấy ý kiến góp ý, phản biện của NLĐ trước khi ban hành các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến người quyền và lợi ích của NLĐ; rà soát, bổ sung hoàn thiện các văn bản, quy chế, quy định trong nội Công ty, đơn vị. Thông qua công tác dân vận, Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Vinataba Sài Gòn.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

Trong thời đại ngày nay, trước bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư thì nguồn tài nguyên, của cải đích thực và quý giá nhất của mỗi quốc gia chính là con người. Đại hội XIII của Đảng đã xác định phát huy nhân tố con người là một trong những định hướng phát triển và cụ thể hóa thành nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược trong những năm tới. Việc xây dựng con người Việt Nam theo quan điểm của Đảng là sự chuẩn bị tích cực và chủ động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong tương lai và triển vọng của đất nước trên con đường phát triển theo mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. 

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị với phương châm lấy công tác Đảng làm nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đơn vị vững mạnh làm nòng cốt của Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã phát huy vai trò lãnh đạo đối với hoạt động và sự phát triển của Vinataba Sài Gòn. Chiến lược phát triển bền vững của Vinataba Sài Gòn luôn xem người lao động là yếu tố quyết định nhằm khai thác lợi thế, sức sáng tạo, năng động của đội ngũ CB. CNVCLĐ tạo sức mạnh tổng hợp để vượt qua những khó khăn thách thách của nền kinh tế hội nhập để Vinataba Sài Gòn phát triển bền vững.

Hằng năm, Vinataba Sài Gòn luôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và tính chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên, người lao động. Tạo điều kiện cho người lao động phát huy được quyền làm chủ trực tiếp và quyền tham gia đóng góp ý kiến vào hoạt động sản xuất kinh doanh, phương hướng phát triển của Công ty; tham gia đóng góp xây dựng Thỏa ước lao động tập thể liên quan đến các quyền, lợi ích của người lao động góp phần ổn định giữa phát triển sản xuất kinh doanh và đảm bảo cuộc sống cho người lao động. Công tác quy hoạch, đào tạo được thực hiện công khai, dân chủ tạo động lực cho CB. CNVCLĐ phấn đấu. Đặc biệt, công tác nữ công và bình đẳng giới luôn được Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty quan tâm, tạo điều kiện để lao động nữ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao; đồng thời, ghi nhận những đóng góp của lực lượng lao động nữ đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển của Vinataba Sài Gòn. Đến nay, tỷ lệ cán bộ quản lý nữ đưa vào diện quy hoạch và được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng ngày càng tăng. Để triển khai và thực hiện tốt công tác dân vận trong thời kỳ mới, Đảng ủy Công ty đã ban hành Quyết định thành lập Bộ phận giúp việc của Ban Chấp hành Đảng bộ; trong đó, có Tổ giúp việc công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm tham mưu và đề xuất với Đảng ủy các chủ trương, giải pháp thực hiện công tác dân vận một cách hiệu quả nhất.

Cùng với các giải pháp mang tính đột phá vượt qua mọi khó khăn thách thức trước tình hình biến động của nền kinh tế thị trường là những biện pháp tích cực, thể hiện sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời của Đảng ủy và lãnh đạo Vinataba Sài Gòn trong việc quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; giải quyết tốt các chính sách về lao động tiền lương, từng bước nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động. Qua đó, góp phần ổn định tình hình nội bộ của từng đơn vị, làm cho người lao động đoàn kết, gắn bó trong tập thể, yên tâm công tác, góp phần nâng cao hiệu suất công việc

Việc chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị đối với các tổ chức đoàn thể ngày càng được chú trọng và phát triển vững mạnh; phát huy hiệu lực của bộ máy quản lý; củng cố mối quan hệ giữa các tổ chức và khối đại đoàn kết trong toàn Đảng bộ, vượt qua mọi khó khăn, luôn quán triệt đường lối của Đảng và Chính phủ, vận dụng sáng tạo vào thực tế lãnh đạo Định hướng Chiến lược tập trung phát triển sản xuất kinh doanh theo đúng hướng quan điểm phát triển trong từng thời kỳ.

Một trong những nét đẹp truyền thống về văn hóa doanh nghiệp mà Vinataba Sài Gòn luôn hướng tới thể hiện giá trị nhân văn qua phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong suốt những năm qua, Vinataba Sài Gòn luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái với cộng đồng. Tích cực tham gia đóng góp vào các quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, trợ cấp thương binh nặng; xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương, nhà đại đoàn kết; ủng hộ đồng bào các nơi bị bão lụt, quỹ vì biển đảo và các tổ chức xã hội từ thiện khác. Công tác an sinh xã hội với cộng đồng luôn được Đảng ủy Vinataba Sài Gòn quan tâm và xem đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng; đồng thời cũng là trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội. 

Năm 2021, trước những khó khăn chung của đất nước và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19; nhằm phát huy tinh thần vì cộng đồng, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cùng với Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Vinataba Sài Gòn đã ủng hộ số tiền 40,5 tỷ đồng vào Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19. Đây cũng là tình cảm và trách nhiệm với cộng đồng mà Vinataba Sài Gòn mong muốn đóng góp một phần sức lực cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ sớm hoàn thành mục tiêu tiêm vắc-xin miễn phí cho người dân, các đối tượng chính sách và người lao động cả nước.

Với phương châm “nếu không chăm lo một cách cụ thể, chu đáo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động thì dù có nói bao nhiêu về công tác dân vận cũng không có sức thuyết phục”; vì vậy, trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhằm đảm bảo tất cả người lao động của Vinataba Sài Gòn đều được quan tâm hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn, Đảng ủy Vinataba Sài Gòn đã chỉ đạo chính quyền phối hợp với Công đoàn ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho người lao động (NLĐ); trong đó, chính sách hỗ trợ NLĐ phải điều trị khi bị nhiễm bệnh Covid-19 với số tiền tối thiểu từ 10 triệu đồng/người đến tối đa 30 triệu đồng/người theo từng nhóm đối tượng và chính sách hỗ trợ cho NLĐ phải nghỉ ngừng việc do phải cách ly tại nhà hoặc địa phương. Trong năm đã hỗ trợ cho 129 NLĐ phải điều trị do bị nhiễm bệnh Covid-19 và hỗ trợ 01 công nhân mất do nhiễm bệnh Covid-19 với tổng số tiền 2,120 tỷ đồng; ngoài ra, hỗ trợ thêm cho 09 lao động thuê ngoài tham gia “3 tại chỗ”, số tiền 45 triệu đồng; đồng thời, hỗ trợ cho 183 NLĐ được xác định F1 phải nghỉ ngừng việc. Tổng số tiền hỗ trợ 91,5 triệu đồng.

  Những kết quả mà Vinataba Sài Gòn đã đạt được chính là bằng chứng sinh động nhất về hiệu quả hoạt động dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của Đảng ủy đã tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị cùng với quyết tâm cao, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức của tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhằm xây dựng Vinataba Sài Gòn phát triển bền vững, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

Có thể khẳng định, thực tế hoạt động ở Vinataba Sài Gòn là môi trường sống động và thiết thực nhất để Đảng ủy Vinataba Sài Gòn triển khai đưa các Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống thực tiễn.

Kế thừa những thành tựu đã đạt được trong giai đoạn qua và tự hào với truyền thống hào hùng qua hơn 93 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Vinataba Sài Gòn bước vào giai đoạn mới với nhiều thuận lợi mới, cơ hội mới, cùng với những thách thức mới; toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong Công ty nhận thức đúng đắn nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm; nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng điểm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thách, tiếp tục phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế./.

Nguyễn Thu Hương - Chi bộ Nghiệp vụ 1

Đảng bộ Công ty Thuốc lá Sài Gòn

 
.
.
.
.