.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022:

VAI TRÒ CẤP ỦY CHI BỘ TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ TẠI ĐƠN VỊ

Thứ Ba, 08/11/2022|16:25

Chi bộ Phòng Băng rộng cố định (BRCĐ), Đài Hỗ trợ Khách hàng (HTKH) Miền Trung được thành lập theo quyết định 44-QĐ/ĐU HTKH ngày 08/07/2021. Hiện nay Chi bộ Phòng BRCĐ có tổng số 30 đảng viên (đạt tỷ lệ 38,46% số cán bộ, nhân viên trong đơn vị), trong đó Chi ủy gồm 3 đồng chí. Thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ Trung tâm Hỗ trợ khách hàng và Đảng bộ Bộ phận Đài HTKH Miền Trung, Chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được nhiều thành tích đáng kể, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Để đạt được những thành tích đó, ngoài sự đóng góp của tất cả đảng viên của Chi bộ phải kể đến vai trò quan trọng của cấp ủy Chi bộ trong việc lãnh đạo Chi bộ thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số biện pháp sau:

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi ủy đã lãnh đạo đơn vị luôn bám sát, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn của cấp trên. Chi ủy luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành cũng như tổ chức quán triệt đến toàn thể Đảng viên, CBCNV về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt nghiêm túc đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị và Nghị quyết TW4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Xác định việc ổn định tư tưởng cho toàn thể đảng viên và CBCNV là việc làm hết sức quan trọng trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị nên chi ủy luôn theo sát, nắm vững tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của Đảng viên, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời chi ủy luôn quan tâm xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ nên tập thể Chi ủy và Chi bộ luôn giữ mối đoàn kết, thống nhất cao. Thực hiện Nghị quyết Chi bộ, xác định việc xây dựng tổ chức đảng là nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy và toàn thể đảng viên tiếp tục phấn đấu xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Để gắn việc thực hiện Nghị quyết của Chi bộ với công tác chuyên môn, trong các buổi sinh hoạt, Chi bộ còn lồng ghép nội dung đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị đồng thời đề ra phương hướng trong thời gian tiếp theo. Trong các đợt sinh hoạt chi bộ, các đảng viên luôn nêu cao tinh thần nghiêm túc tự kiểm điểm, đánh giá kết quả đạt được cũng như những nội dung chưa hoàn thành để đề ra các biện pháp thực hiện trong tháng tiếp theo.Vì vậy trong thời gian qua, đơn vị luôn hoàn thành các chỉ tiêu công việc được giao, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ duy trì nghiêm túc việc kiểm điểm, đánh giá với việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên; kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Công tác phát triển Đảng viên luôn được Chi ủy quan tâm, bồi dưỡng và thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên theo đúng nghị quyết đã đề ra, đảm bảo chất lượng đội ngũ đảng viên được kế thừa, phát triển đồng thời chủ động, tích cực xây dựng, thực hiện các giải pháp phát triển đảng viên, kịp thời đề nghị xem xét kết nạp những quần chúng ưu tú, nhiệt huyết, có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, vững vàng về tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng cống hiến cho sự phát triển của đơn vị. 

Trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, Chi ủy tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức, cách thức lãnh đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Chi bộ, chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo của Chi ủy. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, mỗi đảng viên thực hiện nghiêm túc tinh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư “Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”, Quy định về những điều đảng viên không được làm. Chi ủy tăng cường thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra, giám sát các Đảng viên trong quá trình thực hiện chuyên môn nghiệp vụ cũng như việc thực hiện các quy định, quy chế của đơn vị. 

Nhằm cụ thể hóa các chương trình, nghị quyết của đảng ủy Tổng công ty, của Trung tâm vào thực tiễn tại đơn vị, Chi ủy đã đề ra nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, coi đó là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt trong công tác đảng. Đồng chí Bí thư chi bộ với vai trò là người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần dân chủ, phát huy trách nhiệm nêu gương, lãnh đạo Chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Tích cực, chủ động tiếp thu các ý kiến của Đảng ủy, Lãnh đạo cấp trên, kịp thời quán triệt, tổ chức thực hiện tại đơn vị.

Với phương châm chủ động, linh hoạt “biến khó khăn, thách thức thành cơ hội phát triển”, Chi ủy chủ động tổ chức triển khai nhiều biện pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng giúp Chi bộ hoạt động hiệu quả: Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện và triển khai thực hiện quy chế làm việc của Chi bộ đảm bảo phù hợp với tình hình mới. Trong các tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022 đơn vị đã có nhiều biến động về nhân sự, chi ủy cũng là các đồng chí lãnh đạo phòng BRCĐ đã có sự phân công bố trí nhân sự hợp lý, nhanh chóng ổn định tư tưởng và tiếp nhận tốt công việc mới được giao. Định hướng cần thiết xây dựng nguồn nhân lực dự phòng ứng cứu cho công tác tiếp nhận yêu cầu sửa chữa báo hỏng khi phát sinh đột biến (sự cố, mưa bão,…), phòng đã thực hiện đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Nhánh 1-18001166 cho các điện thoại viên Outbound, điện thoại viên 1080 để có thể huy động tối đa nguồn lực ứng cứu khi cần thiết. Đặc biệt trong thời gian vừa qua tình hình dịch bệnh Covid-19 căng thẳng ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống, tinh thần của nhiều người, chi bộ Đảng phòng đã luôn sát sao chỉ đạo, động viên tập thể Đảng viên, CBCNV Phòng giữ vững ổn định tinh thần, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống dịch của đơn vị và địa phương, đồng thời phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Tiếp tục phát huy 10 chữ vàng của ngành “Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình”, Chi ủy luôn định hướng để mỗi Đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, nêu cao tinh thần vượt khó, vượt khổ, không ngại khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chi ủy đã luôn bám sát về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị  chuyên môn. Mặc dù với nhân lực mỏng, chức năng nhiệm vụ công việc nhiều hơn, nhưng với sự nỗ lực của từng cá nhân trong chi ủy, sự bố trí nhân lực hợp lý, sự giám sát chỉ đạo, sự động viên kịp thời của chi ủy, kết quả năng suất lao động của CBCNV phòng ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt các tiêu chí đề ra của Trung tâm. Công tác nghiên cứu ứng dụng về đề tài sáng kiến cũng được Chi ủy đặc biệt quan tâm và chú trọng. Năm 2021 phòng có 5 sáng kiến trong đó có 01 sáng kiến được công nhận cấp Tổng Công ty, đợt 1 năm 2022 Phòng đã tham gia và được công nhận 04 sáng kiến cấp Trung tâm.  

Bên cạnh đó, cấp ủy tăng cường tập trung lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể làm tốt chức năng vận động cán bộ nhân viên của đơn vị hoàn thành nhiệm vụ của mình trên tinh thần tự giác tham gia các phong trào thi đua, các phong trào cơ sở phát động. Chi ủy luôn theo sát các hoạt động phong trào và gắn kết mọi hoạt động với công tác chuyên môn, chỉ đạo và phối hợp với chuyên môn, công đoàn tổ chức các hoạt động giao lưu, thi đua cho CBCNV đơn vị nhân các ngày lễ như Tết, 8/3, 20/10… , thường xuyên chăm lo đến đời sống CBCNV, thăm hỏi động viên gia đình, đồng nghiệp lúc ốm đau, hiểu hỉ, kịp thời động viên giúp đỡ để vượt qua khó khăn, hoạn nạn, tạo nên sự gắn kết giữa đảng viên và quần chúng tạo thành một tập thể đoàn kết, vững mạnh và cùng nhau xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa VNPT.

Các đồng chí trong Chi ủy đã gây dựng được uy tín và niềm tin lớn đối với tất cả đảng viên của Chi bộ và quần chúng tại đơn vị. Bản lĩnh và trách nhiệm của các đồng chí trong cấp ủy Chi bộ thể hiện một cách rõ ràng ở chỗ nhận thức và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao một cách công minh, công bằng, năng động, sáng tạo, linh hoạt, thực sự dám nghĩ, dám làm vì mục đích chung, không vụ lợi cá nhân. Hy vọng rằng với những kết quả đã đạt được, các đồng chí Cấp ủy Chi bộ Phòng BRCĐ sẽ tiếp tục phát huy và thực sự là “gốc rễ”, là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, là “cầu nối” giữa đảng viên và quần chúng để phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức nhiệm vụ chính trị được giao.

Xin được kết thúc bài dự thi bằng những câu thơ của nhà thơ Diệp Minh Tuyền với một niềm tin lớn vào sự lãnh đạo của Đảng:

“Hồng như màu của bình minh

Đỏ như màu máu của mình tim ơi

Búa liềm vàng rực giữa trời

Là niềm hy vọng chói ngời tim ta”.

 

 

Quách Thị Ngọc Liên - Tổ 1080, Phòng Băng rộng cố định

Đài Hỗ trợ khách hàng miền Trung

 
.
.
.
.