.
.

Bài dự thi Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022:

Xây dựng mạng xã hội nội bộ Bảo Việt để bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Thứ Sáu, 18/11/2022|10:38

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh giành chính quyền, đập tan xiềng xích đô hộ hơn của thực dân Pháp, khai sinh ra Nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, tiếp đến là hai cuộc kháng chiến trường kỳ để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, đưa đất nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ điều kiện thực tiễn của cách mạng, Đảng ta đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để đưa cách mạng Việt Nam giành được những thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đó là minh chứng sống động và thuyết phục, khẳng định tính đúng đắn của cách mạng Việt Nam trong việc lựa chọn con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng - vấn đề cấp bách hiện nay

Hiện nay, các thế lực thù địch và phản động đang ra sức đẩy mạnh chống phá Đảng ta, đặc biệt là trên mặt trận tư tưởng, chính trị; một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, nhận thức không đúng về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh càng khiến cho việc đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch gặp nhiều khó khăn, như Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị không vững vàng, suy thoái về tư tưởng chính trị, còn hoài nghi, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; một số ít hoang mang, dao động, mất lòng tin; cá biệt còn phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng”.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Nghị quyết nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Đó là nội dung cơ bản, hệ trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cả hệ thống chính trị và mỗi cán bộ, đảng viên. 

Trong thời đại công nghệ 4.0 như ngày nay, cụm từ “mạng xã hội” dường như đã trở nên quá quen thuộc và phổ biến với đông đảo người dùng. Các nền tảng mạng xã hội phổ biến ở Việt Nam và lớn nhất hành tinh: Facebook - Mạng xã hội lớn nhất toàn cầu, Tiktok - Mạng xã hội chia sẻ định dạng video ngắn, Instagram - Mạng xã hội đăng tải hình ảnh, Linkedin - Mạng xã hội định hướng kinh doanh, WhatsApp - Mạng xã hội nhắn tin đa nền tảng, Snapchat - Mạng xã hội gửi nội dung hình ảnh, video,… Không gian mạng đang phát triển mạnh mẽ, tạo ra nhiều lợi ích đối với các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, do có tính mở, với đặc trưng tự do, đa dạng, bình đẳng, nhiều khi bị xóa nhoà ranh giới giữa thực và ảo, vì vậy không gian mạng mang đến không ít thách thức đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đây thực sự là một mặt trận quan trọng và không thể buông lỏng. Đấu tranh tư tưởng trên không gian mạng hiện nay là vấn đề khách quan, nhiệm vụ trọng yếu, đòi hỏi mọi người, lực lượng thực thi nhiệm vụ này trên không gian mạng phải luôn nhận thức đầy đủ những thách thức và yêu cầu của nhiệm vụ, xây dựng bản lĩnh, trách nhiệm và quyết tâm cao, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng lý luận của Đảng.

Tại Việt Nam, với dân số khoảng 95 triệu người, tỷ lệ người sử dụng internet chiếm hơn 65% (đứng thứ 16 thế giới về số lượng người sử dụng internet), trong đó có khoảng 94% người dùng với mục đích sử dụng mạng xã hội. Các mạng xã hội được người dùng Việt Nam sử dụng phổ biến là Facebook, Zalo, Youtube, Instagram..., nhiều nhất là mạng xã hội Facebook với 60 triệu người dùng. Nhận thức được điều này, Đảng ta đã xác định, cuộc đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là cuộc đấu tranh lâu dài, phức tạp, ngày càng diễn ra quyết liệt. Trong các văn kiện đại hội ở thời kỳ đổi mới, Đảng đều nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng. Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (năm 1994) của Đảng đã xác định “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch là một trong bốn nguy cơ. Đại hội VIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ “phê phán và bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch”. Đại hội IX của Đảng khẳng định phải “Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch”. Với tinh thần đó, Đại hội X của Đảng đã yêu cầu “chủ động và kiên quyết phê phán những quan điểm sai trái, bác bỏ những luận điệu phản động, góp phần làm thất bại mọi mưu toan “diễn biến hòa bình,” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”.

Các thế lực thù địch đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nguy hiểm hơn, có tác động đến các tầng lớp trong xã hội. Thủ đoạn tấn công, đả kích trực diện nền tảng tư tưởng của Đảng, vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội, mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Giả danh mác xít, “giả khoa học” để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận những thành tựu to lớn của nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đã đạt được trong quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế. Lợi dụng, cường điệu hóa những hạn chế, khuyết điểm của Đảng và hệ thống chính trị trong lãnh đạo, quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội để quy kết cho rằng việc Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng chính là nguyên nhân gốc rễ của những hạn chế, khiếm khuyết đó. Bôi nhọ lãnh tụ, xuyên tạc lý lịch, thân thế sự nghiệp các lãnh tụ, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước để đi đến phủ nhận con người, phủ nhận hệ tư tưởng mác xít và vai trò lãnh đạo của Đảng. Thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân để thông qua đối tượng này trực tiếp phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, làm giảm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào mục tiêu, con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Lợi dụng các sự kiện chính trị - xã hội “nhạy cảm”, việc bắt, xử lý số cán bộ cao cấp về tội tham nhũng; xét xử số đối tượng chống đối vi phạm pháp luật, để lôi kéo, kích động người dân tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, biểu tình, bạo loạn, lật đổ; tuyên truyền kích động các hoạt động ly khai, tự trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Bảo Việt tiên phong ứng dụng hệ thống Facebook Workplace trên toàn hệ thống nội bộ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Từ năm 2018, Bảo Việt đã ra mắt và triển khai ứng dụng tương tác nội bộ Facebook Workplace trên toàn hệ thống. Tại Việt Nam, Bảo Việt cũng là Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm đầu tiên sử dụng công cụ hỗ trợ đắc lực này để tạo dựng môi trường làm việc hiện đại, kết nối xuyên suốt, gắn kết và nâng cao chất lượng làm việc nội bộ, từ đó thúc đẩy kinh doanh và hiệu quả công việc.

Nền tảng Facebook Workplace với những tính năng tối ưu cho công việc được Bảo Việt sử dụng trong việc truyền thông nội bộ, trao đổi, xử lý công việc, kết nối với lãnh đạo, cán bộ, tư vấn viên, đại lý… thuộc hệ thống trên khắp mọi miền của tổ quốc. Đồng thời, Bảo Việt cũng vận dụng khả năng truyền trực tiếp của kênh này thay vì tổ chức các cuộc họp, giúp tiết giảm chi phí, thông tin được truyền tải nhanh chóng, trực quan, góp phần nâng cao hiệu suất làm việc.

Nhờ vào mạng nội bộ Workplace, quá trình truyền tải thông tin, xử lý công việc, kết nối và tương tác với hơn 250.000 cán bộ, tư vấn viên của doanh nghiệp trên khắp 63 tỉnh thành, giúp cho việc truyền thông, liên lạc trong nội bộ doanh nghiệp ngày một hiệu quả hơn.

Với các tính năng hữu ích cho công việc, tạo thói quen cho người dùng như họp online, chat qua tin nhắn, livestream sự kiện, đưa thông tin, hình ảnh, bình luận… mạng xã hội nội bộ Bảo Việt đã trở thành nơi truyền tải những thông tin cần thiết, cán bộ thoải mái chia sẻ, trao đổi quan điểm cá nhân trực tiếp với Ban lãnh đạo và đồng nghiệp trên cả nước. 

Với mạng xã hội nội bộ Workplace, Bảo Việt có thể chủ động trong việc tiếp thu ý kiến của cán bộ, định hướng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời nhận diện và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời mạng xã hội nội bộ Bảo Việt đã tạo nên một sân chơi an toàn, với nền tảng công nghệ bảo vệ thông tin cá nhân của mỗi cán bộ. 

Tại Bảo Việt không xảy ra hiện tượng cán bộ đăng tải các thông tin trái với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, không đăng tải các thông tin trái quy định pháp luật và Bảo Việt, không tuyên truyền thông tin sai sự thật đồng thời luôn thể hiện thái độ trân trọng, cầu thị và ứng xử chuyên nghiệp với những thông tin bình luận trái chiều trên mạng xã hội. 

Bảo Việt đã ban hành quy chế xử lý thông tin nội bộ để làm căn cứ cảnh báo, răn đe và xử lý các trường hợp vi phạm. Tập đoàn cũng chú trọng việc đa dạng hóa nội dung, phương thức, hình thức để tuyên truyền, bảo vệ và đấu tranh theo nhiều tầng, nhiều cấp độ, phù hợp từng đối tượng, từng lĩnh vực, từng thời điểm.

Trên mạng nội bộ Bảo Việt cũng có những bài viết mang tính giải thích, hướng dẫn để cán bộ nắm rõ vấn đề, từ đó có những định hướng ngược trở lại trên các diễn đàn mạng xã hội bên ngoài. Cùng với các nhóm chuyên biệt như: Thông tin công tác Đảng, Đảng ủy Tập đoàn; nhóm Chi bộ; tại Bảo Việt, còn có những nhóm dành cho cán bộ, tư vấn viên như nhóm Baoviet One Planet News. Nhờ nền tảng mạng nội bộ rộng khắp này, Bảo Việt đăng tải các thông tin mang tính định hướng, chỉ đạo, phổ biến các thông tin Chỉ thị, Nghị quyết… kịp thời ngay khi nhận được chỉ đạo của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Bằng việc tích cực chia sẻ thông tin, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên qua mạng xã hội nội bộ, Bảo Việt đã và đang nỗ lực xây dựng đội ngũ 250.000 cán bộ tư vấn viên Bảo Việt trở thành đại sứ thương hiệu Bảo Việt, tạo sự đồng thuận với quan điểm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, góp phần tham gia vào việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chi bộ Ban Truyền thông - Thương hiệu, Đảng bộ Tập đoàn Bảo Việt

 
.
.
.
.