.
.

BAN CHẤP HÀNH - BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

*

Số: 48 - QĐ/TW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

- Căn cứ Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa X;

- Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lầ thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị - xã hội ( Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 09 – 02 – 2007)

- Theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương.

Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương hoạt động từ tháng 4 – 2007

Điều 2. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm các tổ chức đảng từ các đảng bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối cơ quan Kinh tế Trung ương; trực thuộc các Đảng ủy cơ quan bộ, ngành và trực thuộc một số cấp ủy địa phương chuyển về.

Điều 3. Chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương gồm 29 đồng chí, Ban Thường vụ 09 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy 07 đồng chí (có quyết định riêng).

Điều 4. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lập các cơ quan tham mưu giúp việc gồm: văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo, ban dân vận và cơ quan kiểm tra đảng ủy.

Điều 5. Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương được cấp kinh phí hoạt động, trang bị cơ sở vật chất, phương tiện hoạt động theo quy định; có tài khoản, con dấu riêng.

Trụ sở làm việc của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đặt tại Hà Nội.

Điều 6. Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn việc chuyển giao các tổ chức đảng, đảng viên; bố trí cán bộ chuyên trách của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Điều 7. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có trách nhiệm: tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên; cán bộ chuyên trách, tài sản, tài chính, theo quy định; phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Điều 8. Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ

(Đã ký)

Trương Tấn Sang

I. DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY KHỐI


II. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ KHỐI, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

1.

Đ/c Phạm Viết Thanh

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

2.

Đ/c Trần Hữu Bình

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối

3.

Đ/c Phạm Tấn Công

Phó Bí thư Đảng ủy Khối

4.

Đ/c Trần Thanh Khê

Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

5.

Đ/c Đặng Hùng Minh

Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối; Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Đảng ủy Khối

6.

Đ/c Hoàng Giang

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối

7.

Đ/c Trần Ngọc Thuận

Ủy viên BTV Đảng ủy Khối; Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

8.

Đ/c Bùi Ngọc Bảo

Ủy viên BTV Đảng ủy Khối; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

9.

Đ/c Nguyễn Văn Thắng

Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

10.

Đ/c Đoàn Thị Hồng Nga

Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối

11.

Đ/c Nguyễn Thị Tiếp

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối

12.

Đ/c Đinh Mạnh Thanh

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Đảng ủy Khối

13.

Đ/c Hồ Xuân Trường

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối

14.

Đ/c Bùi Thị Thanh Tâm

Ủy viên BTV Đảng ủy Khối; Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Lương thực Miền Bắc

15.

Đ/c Dương Quyết Thắng

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội VN

16.

Đ/c Nghiêm Xuân Đa

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

17.

Đ/c Lê Minh Chuẩn

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

18.

Đ/c Trần Sơn Châu

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

19.

Đ/c Dương Khánh Toàn

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Sông Đà

20.

Đ/c Lê Anh Sơn

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

21.

Đ/c Trần Mạnh Hùng

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

22.

Đ/c Nghiêm Xuân Thành

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

23.

Đ/c Phan Đức Tú

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

24.

Đ/c Trịnh Ngọc Khánh

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam

25.

Đ/c Nguyễn Trung Hiếu

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

26.

Đ/c Chu Đình Động

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Chánh văn phòng Thường trực Văn phòng Đảng ủy Khối

27.

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Đảng ủy Khối

28.

Đ/c Lê Tiến Trường

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn
Dệt May Việt Nam

29.

Đ/c Dương Quang Thành

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam

30.

Đ/c Hoàng Quốc Lâm

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty
Giấy Việt Nam

31.

Đ/c Trần Việt Thắng

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

32.

Đ/c Lưu Vũ Hải

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty
Truyền thông đa phương tiện VTC

33.

Đ/c Phạm Anh Tuấn

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

34.

Đ/c Nguyễn Quang Huy

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

35.

Đ/c Đào Quang Trường

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam

36.

Đ/c Lê Song Lai

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước

37.

Đ/c Đào Đình Thi

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt

38.

Đ/c Hoàng Quang Phòng

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Ủy viên Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam


.
.
.
.
.