.
.

Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 11-4-2007, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 48-QĐ/TW về việc thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đến nay, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương có 33 đảng bộ các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị, gồm: Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn Hoá chất Việt Nam, Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Đầu tư phát triển nhà và đô thị, Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền Bắc, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Giấy Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tổng Công ty Cà phê Việt Nam, Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC), Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Cơ quan Đảng ủy Khối.

Các doanh nghiệp trong Khối là các doanh nghiệp nhà nước lớn, có vai trò hết sức quan trọng, là lực lượng nòng cốt giữ các cân đối lớn của nền kinh tế về lương thực, xăng dầu, than điện, phân bón, thép, xi măng, dịch vụ vận tải và các mặt hàng thiết yếu, các ngân hàng và tổ chức tài chính nhà nước lớn.

Trong những năm qua, hệ thống doanh nghiệp nhà nước đã được sắp xếp, đổi mới, từ trên 12.000 nay còn trên 1.700 doanh nghiệp. Đã hình thành các tổng công ty nhà nước, một số tập đoàn kinh tế (được tổ chức thí điểm) hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có ngành chính, theo đúng Nghị quyết của Đảng, phù hợp với quy định của pháp luật. Các doanh nghiệp nhà nước, nhất là các tập đoàn và tổng công ty đã được cơ cấu lại, thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, hiệu quả và khả năng cạnh tranh được nâng lên, đóng góp lớn vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước (khoảng 40% GDP). Hệ thống doanh nghiệp nhà nước đang giữ vai trò chủ lực trong phát triển kết cấu hạ tầng, sản xuất tư liệu sản xuất và kinh doanh những dịch vụ quan trọng, nhiều lĩnh vực đã mang lại hiệu quả chung cho nền kinh tế. Doanh nghiệp nhà nước còn phải đầu tư những công trình ở vùng sâu, vùng xa, kinh doanh những lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội lợi nhuận thấp. Trong điều kiện khó khăn, phức tạp vừa qua, nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực sự là công cụ quan trọng của Nhà nước để điều hành, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Thích ứng tốt hơn với cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

1- Vị trí, vai trò của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp trung ương:

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là cấp ủy trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các đảng bộ tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Khối.

Khi thành lập, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bao gồm 31 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 29 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, đơn vị, 02 đảng bộ cơ quan, với 23 đảng bộ cấp trên cơ sở và trên 47.000 đảng viên.

Đến cuối năm 2009, Đảng bộ Khối bao gồm gồm 31 Đảng bộ trực thuộc, trong đó có 25 đảng bộ cấp trên cơ sở, 6 đảng bộ cơ sở với trên 52.000 đảng viên là các tập đoàn, tổng công ty lớn và tổng công ty hạng đặc biệt hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó các thành viên gắn kết với nhau thông qua mối liên hệ về quyền sở hữu vốn, tính thống nhất về mục tiêu chiến lược kinh doanh, thị trường, thương hiệu...; có 4 đảng bộ xuyên suốt toàn tập đoàn, tổng công ty; 25 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty là đảng bộ công ty mẹ hoặc đảng bộ công ty mẹ mở rộng (gồm tổ chức cơ sở đảng ở công ty mẹ và tổ chức cơ sở đảng ở một số công ty thành viên).

Đến tháng 5 năm 2010, thực hiện quy định của Ban Bí thư (số 196 - QĐ/TW), Đảng uỷ Khối đã tiếp nhận Đảng bộ Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị Việt Nam (HUD) và Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam (Tập đoàn Sông Đà), đưa tổng số đảng bộ trực thuộc Khối lên 33 với tổng số đảng viên lên trên 65.000.

2 - Chức năng, nhiệm vụ của Đảng uỷ Khối doanh nghiệp Trung ương :

a) Chức năng của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương : Lãnh đạo, kiểm tra, giám sát các Đảng bộ trực thuộc chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ; doanh nghiệp, đơn vị, đoàn thể chính trị-xã hội, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Tham gia nghiên cứu, đề xuất với Trung ương về công tác Đảng, công tác tổ chức, cán bộ và nhiệm vụ chính trị cuả các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, đơn vị thuộc Khối có vị trí then chốt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

b) Nhiệm vụ của Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương:

2.1. Lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Quán triệt đường lối, quan điểm, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước và xây dựng chương trình hành động sát hợp với doanh nghiệp.

- Lãnh đạo triển khai nhiệm vụ chính trị để các doanh nghiệp, đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; kiểm tra giám sát tổ chức Đảng và đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Đề xuất với các cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền về cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh trong sản xuất, kinh doanh.

- Lãnh đạo thực hiện các chủ trương của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an àn xã hội và bí mật quốc gia.

2.2 Công tác chính trị, tư tưởng :

- Lãnh đạo các tổ chức Đảng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị.

- Gíáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, giữ gìn bản sắc dân tộc trong hội nhập kinh tế quốc tế.

- Bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ, đảng viên.

2.3. Công tác xây dựng tổ chức Đảng :

- Lãnh đạo việc xây dựng Đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh; thực hiện đúng Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng và quản lý đảng viên; bồi dưỡng cấp uỷ viên, cán bộ chuyên trách công tác Đảng ; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; đánh giá chất lượng khen thưởng, kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên theo quy định của Trung ương.

- Đề xuất với Trung ương về hệ hệ thống tổ chức Đảng trực thuộc phù hợp với hệ thống tổ chức doanh nghiệp.

- Lãnh đạo Đảng bộ thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2.4. Công tác cán bộ:

- Lãnh đạo, kiểm tra, hướng dẫn các Đảng uỷ trực thuộc trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, quyết định về cán bộ và công tác cán bộ. Lãnh đạo các Đảng uỷ trực thuộc thực hiện việc nhận xét, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luôn chuyển , bổ nhiệm, miễn nhiệm, giới thiệu, ứng cử đối với cán bộ theo phân cấp quản lý.

- Tham gia với các Ban Đảng, Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Khối quản lý. Tham gia ý kiến về bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với đảng viên là Uỷ viên hội đồng quản trị của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, đơn vị trong Khối và cán bộ thuộc diện Hội đồng quản trị các tập đoàn, tổng công ty, đơn vị quyết định.

- Quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ chuyên trách công tác Đảng thuộc thẩm quyền theo phân cấp quản lý. Đề nghị với các cơ quan có thẩm quyền về chế độ, chính sách đối với cán bộ chuyên trách công tác đảng.

2.5. Công tác kiểm tra giám sát:

- Lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng; giữ nghiêm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước; giữ vững đoàn kết nội bộ.

- Chống suy thoái về tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống; phòng chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả.

- Chủ động phát hiện, kịp thời ngăn chặn tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên có biểu hiện vi phạm; xử lý nghiêm minh tổ chức Đảng, cán bộ và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2.6. Công tác dân vận :

- Chỉ đạo các Đảng uỷ trực thuộc về việc lãnh đạo các đoàn thể chính trị-xã hội, các tổ chức nghề nghiệp thuộc Khối theo quy định của Trung ương.

- Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của người lao động để thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và phảp vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động, của nhà đầu tư. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để các đoàn thể tham gia xây dựng Đảng và quản lý doanh nghiệp; đẩy mạnh phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, đơn vị.

- Lãnh đạo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức và cán bộ.

.
.
.
.
.