.
.

Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Ngày 16/8/2021, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 28-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối trân trọng đăng tải toàn văn Quyết định.

TCĐT ĐUKDNTW

.
.
.
.
.