.
.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Ba, 18/12/2012|23:04

 

Chiều 17/12, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW đã họp, quán triệt Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về quy hoạch cán bộ; giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 – 2015. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.

 

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã tập trung quán triệt Hướng dẫn số 15 – HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương “về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị quyết số 42 – NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) và Kết luận số 24 – KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Hướng dẫn số 14 – HD/ĐUK “Về công tác quy hoạch ban chấp hành đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW” và Kế hoạch số 32 – KH/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối “Quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối DNTW từ nay đến 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020”.

Theo đó, việc quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát triển giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của Đảng bộ Khối. Công tác quy hoạch phải căn cứ vào nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương; căn cứ nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối; căn cứ vào tổ chức bộ máy, tiêu chuẩn cán bộ, thực trạng đội ngũ cán bộ hiện có và trên cơ sở quy hoạch cấp ủy Đảng trực thuộc. Phải thực hiện đầy đủ quy trình, nội dung, đối tượng, thẩm quyền theo quy định của Trung ương và được rà soát, bổ sung hằng năm; đảm bảo yêu cầu, có tính khả thi và đạt chất lượng tốt.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Việc quy hoạch cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ để xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ trong quy hoạch…; phải nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có, dự báo được nhu cầu cán bộ trước mắt và lâu dài, trên cơ sở đó tiến hành lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy hoạch. Việc quy hoạch cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối là cơ sở để xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị trong Khối; lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch ở cấp trên, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch cấp ủy của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối với quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi doanh nghiệp nhà nước, mỗi đơn vị và của Đảng bộ Khối DNTW trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội nghị cũng đã tiến hành giới thiệu nhân sự bổ sung Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2010 – 2015./.

Nhật An

.
.
.
.