.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2012

Chủ Nhật, 23/12/2012|13:51

Ngày 21/12, tại Hà Nội, Văn phòng Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2012, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013. Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đồng chí Phó Chánh Văn phòng: Đỗ Văn Bình, Nguyễn Đầy và Vũ Thành Trung đã chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2012, trọng tâm công tác năm 2013 và nghe đồng chí Đỗ Văn Bình - Phó Chánh Văn phòng đại diện  Văn phòng Đảng ủy Khối trình bày dự thảo báo cáo tổng kết. Báo cáo cho biết: Trong năm 2012, Văn phòng Đảng ủy Khối và văn phòng các đảng ủy trực thuộc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tham mưu tổng hợp, đề xuất giúp Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ các cấp lãnh đạo toàn diện các mặt công tác theo quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cụ thể giúp các cấp ủy Đảng làm tốt công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Văn phòng cấp ủy các cấp đã giúp cấp ủy mình theo dõi nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Từ đó tham mưu sửa đổi, cải tiến các hình thức báo cáo để phù hợp, sát thực tế với tình hình hiện nay; kịp thời tham mưu các thông báo, kết luận của cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đồng thời giúp cấp ủy giám sát việc thực hiện tại các cơ sở Đảng và các đơn vị.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong đợt kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Văn phòng cấp ủy các cấp là lực lượng nòng cốt chủ động tham mưu, trực tiếp xây dựng kế hoạch, dự thảo báo cáo kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ các cấp ủy; tổng hợp các ý kiến góp ý, tiếp thu giải trình của các tập thể, cá nhân đối với tập thể cấp ủy.. Ngoài ra, văn phòng cấp ủy thực hiện các báo cáo tổng hợp tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện việc kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 với các cấp ủy cấp trên.

Chủ trì phối hợp thực hiện một số chuyên đề khoa học: “Một số nhiệm vụ, giải pháp của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối doanh nghiệp Trung ương tham gia thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn”; “Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối, góp phần đảm bảo vai trò chủ đạo của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”...

Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Ngoài ra, văn phòng cấp ủy các cấp đã có sự đổi mới về cách thức quản lý, bổ sung trang thiết bị, cải tiến một số nội dung, quy trình nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, giải quyết công việc của các cấp ủy kịp thời, chính xác, an toàn. Văn phòng Đảng ủy Khối đã thực hiện việc kết nối mạng nội bộ với 32/32 văn phòng đảng ủy trong Khối, quản lý văn bản đi và đến bằng phần mềm vi tính, phục vụ công tác khai thác tài liệu lưu trữ, giúp công việc dần đi vào nề nếp, công tác lưu giữ hồ sơ được nâng lên, đúng nguyên tắc và quy định. Quy trình soạn thảo, ban hành văn bản từng bước được chuẩn hóa đã tạo điều kiện nâng cao chất lượng văn bản; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của công tác văn phòng. Bên cạnh đó, văn phòng đảng ủy các cấp đã chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước và Văn phòng Trung ương Đảng về chế độ thu, chi, quản lý tài chính, kế toán trong các khâu lập dự toán, quyết toán, thanh toán. Việc quản lý, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị được thực hiện kịp thời và quan tâm thường xuyên.

Trong năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm của văn phòng cấp ủy các cấp là bám sát chương trình công tác của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, giúp cấp ủy tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2013. Khắc phục những hạn chế, thiếu sót, tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung và tiến độ báo cáo. Chủ động nắm bắt tình hình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng của đơn vị. Xây dựng cơ sở dữ liệu kết quả hoạt động của các doanh nghiệp để giúp cấp ủy các cấp kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng. Nâng cao trách nhiệm của cán bộ phòng nghiên cứu tổng hợp Đảng ủy Khối với việc theo dõi, nắm thông tin ở các đơn vị phụ trách, chủ động hơn trong đề xuất cách giải quyết, tham mưu xây dựng kịp thời các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đổi mới nâng cao chất lượng báo cáo để phục vụ công tác lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Chủ động phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ văn phòng cấp ủy, cung cấp tài liệu nghiệp vụ văn thư lưu trữ, kỹ năng tổng hợp biên soạn văn bản, khai thác phần mềm ứng dụng và cơ sở dữ liệu theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường đã biểu dương những nỗ lực của đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy trong năm vừa qua đã tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, đồng chí cũng lưu ý, để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của văn phòng cấp ủy, cần chủ động nắm bắt tình hình, dự báo các vấn đề trong thực tiễn, từ đó tổng hợp, đề xuất tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, giải quyết. Văn phòng cấp ủy các cấp cũng cần đẩy nhanh hơn nữa tiến trình tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa công tác văn phòng, trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, gắn với đào tạo, bồi dưỡng; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa mọi hoạt động của văn phòng cấp ủy ngày càng chính quy, nền nếp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt công tác văn bản hóa các quyết định của cấp ủy, bảo đảm chính xác cao các văn bản ban hành.

Lan Hương
 

.
.
.
.