.
.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 11

Chủ Nhật, 28/04/2013|18:13

 

Chiều 25/4, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và các đồng chí Phó Bí thư: Nguyễn Quang Dương, Bùi Đức Lợi, chủ trì Hội nghị.

Các đồng chí chủ trì Hội nghị.
Các đồng chí chủ trì Hội nghị.

 

Tại Hội nghị lần này, các đại biểu cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả công tác qúy I, nhiệm vụ quý II/2013 của Đảng bộ Khối; dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015; dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Dự thảo Báo cáo và các đại biểu thống nhất nhận định, quý I/2013, mặc dù tiếp tục phải đối diện nhiều khó khăn, song các doanh nghiệp trong Khối đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và cơ bản có mức tăng trưởng; một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh nhìn chung có mức tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Công tác xây dựng Đảng có nhiều tiến bộ, được cấp ủy các cấp chỉ đạo thực hiện với nội dung cụ thể, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp, đơn vị. Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc.

Việc tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước được thực hiện kịp thời, nghiêm túc; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Công tác bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ được chú trọng; nhiệm vụ kiểm tra, giám sát được duy trì; công tác dân vận được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; các hoạt động an sinh xã hội được thực hiện tích cực. Hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội được quan tâm cả về vật chất và tinh thần, tạo điều kiện để hội viên tích cực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

 

Tuy nhiên, trong quý I, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Khối chưa khả quan do các tồn tại cũ chưa được giải quyết như vấn đề hàng tồn kho, nợ xấu, sức cạnh tranh còn yếu, thị trường bất động sản thanh khoản kém. Một số đơn vị chậm trả lương hoặc giảm số lượng lao động do tình hình kinh doanh không tốt và yêu cầu tái cơ cấu doanh nghiệp...Một số đơn vị chưa đảm bảo tiến độ việc triển khai quán triệt một số chỉ thị, nghị quyết, việc cụ thể hóa các nghị quyết còn hạn chế.

Quý II/2013, theo dự báo còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối tập trung thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo đề án và lộ trình đã được phê duyệt; chú trọng triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục chỉ đạo tổ chức và triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, hoàn thiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành và tiếp tục việc khắc phục những  tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong tháng 5/2013./.

Nhật An

.
.
.
.