.
.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương:

Hội nghị góp ý dự thảo đề án Mô hình tổ chức đảng

Chủ Nhật, 25/08/2013|11:07

Ngày 23/8/2013, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo đề án Mô hình tổ chức đảng của đảng bộ tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy Khối. Đồng chí Bùi Văn Cường - Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối, các đồng chí bí thư, phó bí thư, lãnh đạo điều hành các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Khối.
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề án và Tờ trình Ban Bí thư về mô hình tổ chức đảng của đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Từ khi thành lập đến nay Đảng bộ Khối có 34 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 32/34 đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng (doanh nghiệp), 02/34 đảng bộ cơ quan. Nhìn tổng thể, mô hình tổ chức các đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối có 2 loại: đảng bộ toàn doanh nghiệp và đảng bộ chưa toàn doanh nghiệp, trong đó có 10 đảng bộ toàn doanh nghiệp và 22 đảng bộ chưa toàn doanh nghiệp, 2 đảng bộ cơ quan.

Qua thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng ủy đảng bộ toàn doanh nghiệp và chưa toàn doanh nghiệp cho thấy: Vai trò lãnh đạo của đảng bộ toàn doanh nghiệp rõ nét và được đề cao; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp bằng việc cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện trong toàn doanh nghiệp; phân công cấp ủy viên phụ trách các mặt công tác, định kỳ kiểm tra đánh giá việc thực hiện đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong doanh nghiệp. Việc triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch của đảng ủy trong toàn doanh nghiệp đảm bảo tập trung, thống nhất, có sự thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Tuy nhiên, do địa bàn hoạt động rộng trên phạm vi nhiều tỉnh, thành phố nên có nơi khó khăn trong việc tổ chức nghiên cứu, triển khai các nghị quyết của Đảng.
Đối với đảng bộ chưa toàn doanh nghiệp, vai trò lãnh đạo của đảng ủy trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chỉ mới phát huy có hiệu quả, hiệu lực đối với tổ chức đảng trực thuộc; các tổ chức đảng doanh nghiệp, đơn vị thành viên chưa trực thuộc còn nhiều hạn chế nhất là trong việc lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trọng tâm chưa có sự thống nhất, đồng bộ với chủ trương của đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng. Bên cạnh đó, đảng ủy tuy lãnh đạo công tác cán bộ toàn doanh nghiệp nhưng chỉ quyết định đối với cán bộ là đảng viên của đảng bộ (tổ chức đảng trực thuộc), còn đối với tổ chức đảng và đảng viên doanh nghiệp, đơn vị thành viên thuộc cấp ủy địa phương, HĐTV (HĐQT) lấy ý kiến cấp ủy địa phương để xem xét quyết định; kiểm tra, giám sát của cấp ủy trong thực hiện chủ trương, nghị quyết, quyết định của đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng không thực hiện được; đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên gắn với kết quả sản xuất kinh doanh trong mặt bằng chung toàn doanh nghiệp thiếu đồng bộ và không đồng đều…

Để khắc phục sự bất cập về mô hình tổ chức đảng, đảm bảo và nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt quan trọng, Đảng ủy Khối đã được Ban Bí thư giao nghiên cứu “Xây dựng các loại mô hình đảng bộ tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các ngân hàng thương mại nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Đồng chí Bùi Văn Cương - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cương - Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cương - Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Các ý kiến góp ý của đại biểu rất thẳng thắn, đa chiều và đều khẳng định việc nghiên cứu, xây dựng, kiện toàn mô hình tổ chức đảng là rất cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; gắn chặt yêu cầu công tác xây dựng Đảng với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ của doanh nghiệp. Mục tiêu xây dựng các loại mô hình tổ chức đảng nhằm bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Đảng ủy Khối đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng hạng đặc biệt quan trọng; nâng cao hiệu lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong đảng bộ tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí yêu cầu, Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cần bổ sung thêm số liệu, phụ lục, các đề án của từng đơn vị và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 196-QĐ/TW của Ban Bí thư nhằm xây dựng và kiện toàn mô hình tổ chức đảng phù hợp với việc sắp xếp, đổi mới của doanh nghiệp.

Sau Hội nghị, các ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ được Tổ Biên tập tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung vào Đề án để xin ý kiến Ban Thường vụ, Ban Tổ chức Trung ương và trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.

Lan Hương

.
.
.
.