.
.

Hội thảo về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp...”

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng

Chủ Nhật, 11/08/2013|15:39

 

Ngày 8-8-2013 tại Hà nội, Đảng ủy Khối  đã tổ chức Hội thảo về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối DNTW”. Đến dự có đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và đại diện ủy ban kiểm tra các Đảng bộ trực thuộc Khối. Đồng chí Nguyễn Quang Dương – Phó bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội thảo.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo đã khẳng định: Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng có vị trí  quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng; vừa là chức năng lãnh đạo, vừa là nội dung, phương pháp, quy trình lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần thiết thực vào việc bảo vệ đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, củng cố tổ chức, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng; phát hiện mô hình, nhân tố mới, đấu tranh khắc phục quan liêu, tiêu cực trong Đảng và bộ máy Nhà nước.

Đánh giá thực trạng công tác kiểm tra, giám sát

 

Toàn cảnh Hội thảo
Toàn cảnh Hội thảo

 

 

Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối được triển khai thực hiện tương đối toàn diện; nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được nâng lên (có 84,37% số người được hỏi thông qua phiếu điều tra xã hội học cho rằng nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong toàn đảng bộ về công tác kiểm tra, giám sát đầy đủ). Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã quan tâm việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát (có 56,64% cho rằng cấp ủy các cấp trong đảng bộ đã thực hiện chức năng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát tốt; 40,41% cho là thực hiện khá). Ủy ban kiểm tra cấp trên trong đảng bộ đã chủ động trong việc chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ và phối hợp với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp dưới nên đã từng bước khắc phục được các khó khăn, vướng mắc, lúng túng trong việc xử lý các vấn đề phức tạp (có 95,28% cho rằng ủy ban kiểm tra cấp trên chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, có hiệu quả). Tổ chức, bộ máy làm công tác kiểm tra từng bước được củng cố, tăng cường; việc tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cũng được quan tâm. Nhìn chung, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương từng bước được nâng lên. 

Tuy nhiên báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế khuyết điểm cần khắc phục: Tổ chức, bộ máy ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra chưa hoàn thiện; nhiều đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở chưa thành lập cơ quan ủy ban kiểm tra; cơ cấu ủy viên UBKT của một số đảng ủy chưa hợp lý; đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách số lượng còn mỏng, cán bộ kiểm tra của các đảng uỷ trực thuộc Khối  và ủy viên UBKT đảng ủy cơ sở chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm; chế độ, chính sách cho cán bộ làm công tác kiểm tra chưa được quan tâm đúng mức, việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát  của các đảng ủy trực thuộc Khối và các đảng ủy cơ sở làm chưa được nhiều và thường xuyên; nhiều đơn vị chưa thực hiện được việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát theo phân cấp…

Định hướng mục tiêu và quan điểm của công tác kiểm tra, giám sát

Tạo được sự chuyển biến rõ rệt khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, đặc biệt là chi bộ, cán bộ và đảng viên về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên; phòng ngừa và ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; kịp thời đánh giá đúng ưu điểm của tổ chức đảng, đảng viên làm rõ những khuyết điểm, hạn chế để uốn nắn, khắc phục và xử lý nghiêm minh; mở rộng và phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối cần bám sát các quan điểm trong Nghị quyết Trung ương 5 khóa X của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2020.

Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát phải kết hợp với thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, công tác tư tưởng, thực hiện dân chủ trong Đảng và quy chế dân chủ ở từng doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện đồng bộ giữa công tác kiểm tra và công tác giám sát theo phương châm “giám sát theo hướng mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm” coi trọng việc tự kiểm tra; chú trọng kiểm tra, giám sát đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý người đứng đầu các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để phát huy, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm ngay từ lúc mới manh nha. Xử lý các vi phạm phải kiên quyết, nghiêm minh để giáo dục và răn đe.

Đề cao trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, đảng viên là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; phát huy vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị - xã hội ở các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Các giải pháp chủ yếu

Tăng cường quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong thực hiện  nhiệm vụ  kiểm tra, giám sát; vị trí, vai trò, tác dụng, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra, cơ quan ủy ban kiểm tra; nâng cao chất lượng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cho cấp ủy và cán bộ kiểm tra các cấp; bảo đảm các cơ sở vật chất cho hoạt động công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát

Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu; tiếp tục chỉ đạo sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát, các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Những tham luận tâm huyết

Đại diện Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam tập trung các giải pháp, kiến nghị các chính sách để lựa chọn cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng. Đặc biệt là cấp ủy phải quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát, có đóng góp ý kiến cụ thể, rõ ràng vào đề cương của các kỳ kiểm tra.

Đại diện Đảng ủy Tập đoàn hóa chất Việt Nam thừa nhận việc kiểm tra, giám sát thường xuyên là rất cần thiết, nhưng để làm tốt thì đội ngũ cán bộ kiểm tra phải có nghiệp vụ chuyên sâu, phải kinh qua công tác từ cơ sở, nắm bắt rõ các chuyên môn nghiệp vụ và công tác Đảng thì sẽ có hiệu quả hơn.

Đại diện Đảng ủy Tập đoàn dầu khí Quốc gia nhấn mạnh đến các giải pháp mang tính đột phá và kiến nghị đến việc nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, nâng cao nhận thức về công tác này, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy và phải có tiêu chuẩn quy định cụ thể đối với cán bộ làm công tác kiểm tra.

Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam kiến nghị việc phân loại đánh giá đảng viên ở các Tập đoàn, Tổng công ty phải gắn với công tác kiểm tra, giám sát, chứ không chỉ hoàn thành nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh như là đương nhiên hoàn thành tốt công tác Đảng?

Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam đề nghị phải nâng cáo tính độc lập của bộ phận làm công tác kiểm tra, giám sát trong đảng bộ, tăng cường tập huấn kiến thức công tác đảng cho cán bộ làm công tác Đảng, nhất là cán bộ trẻ mới bổ sung vào cấp ủy…

Đại diện Đảng ủy Tập đoàn điện lực Việt Nam chú trọng đến việc phối hợp giữa chuyên môn và công tác Đảng, trong đó để làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đòi hỏi đồng chí Bí thư phải cương quyết, thể hiện rõ quyết tâm. Xây dựng được tổ chức Đảng mạnh thì sẽ giúp được chính quyền mạnh, giữ được kỷ cương và đoàn kết…

Đại diện Ủy ban kiểm tra Trung ương nêu yếu tố  quyết định của người đứng đầu trong việc nhận thức rõ vai trò công tác kiểm tra, giám sát nhưng cũng cần chế tài đối với các đồng chí đứng đầu cấp ủy. Công tác kiểm tra, giám sát phải tham mưu được cho cấp ủy, vừa xây dựng và phát triển kinh tế nhưng cũng phải xây dựng được một đảng mạnh.

Tiếp thu và kết luận Hội thảo, đồng chí Nguyễn Quang Dương- Phó bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận các ý kiến tâm huyết của các đại biểu và khẳng định: Vụ việc nào khó, phức tạp thế nào cũng sẽ làm được. Vấn đề ở chỗ Đảng bộ nơi đó có thực sự muốn làm, có quyết tâm làm đến cùng hay không? Bên cạnh đó, cần có cơ chế trưng dụng các chuyên gia thuộc các lĩnh vực để hỗ trợ công tác kiểm tra. Tổ biên tập sớm tiếp thu hoàn chỉnh để báo cáo Ban Bí thư.

Khánh Vân

.
.
.
.